Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 8/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 19/2013 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Banská Bystrica v znení VZN č. 8/2015

Schválené: 26.6.2018

Vyhlásené: 4.7.2018

Účinnosť: 1.8.2018

Mesto Banská Bystrica podľa § 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 19/2013 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Banská Bystrica v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 8/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 19/2013 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Banská Bystrica (ďalej nariadenie).

 

 

I.

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 19/2013 o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta Banská Bystrica schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 1144/2013 zo dňa 10.12.2013 v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 8/2015 schváleného uznesením mestského zastupiteľstva č. 231/2015 zo dňa 22.09.2015 sa mení a dopĺňa nasledovne :

 

 

1. v § 1 „Úvodné ustanovenia“, ods. 2, písm. c) sa mení nasledovne:

2.   Na účely tohto nariadenia sa rozumie

c) rezidentom fyzická osoba, právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je vlastníkom, spoluvlastníkom nehnuteľnosti určenej na bývanie (bytu) alebo nebytového priestoru určeného na podnikanie v zóne plateného a rezidentského parkovania,

2. v § 5 „Spôsob a výška úhrady za dočasné parkovanie na miestnych komunikáciách“, ods. 3, písm. c)      sa mení nasledovne:

 c) zakúpením SMS parkovacieho lístka, E-SMS lístka po zaregistrovaní sa na webovej stránke alebo parkovacieho lístka prostredníctvom aplikácie CVAK (ďalej len „elektronický parkovací lístok“)

3.  v § 5 „Spôsob a výška úhrady za dočasné parkovanie na miestnych komunikáciách“, ods. 3, písm. e)  sa mení nasledovne:

e) úhradou za dočasné vyhradenie parkovacieho miesta a za dočasné stanovište TAXI formou vyhradenia parkovacieho miesta             

4. v § 7 „Osobitné ustanovenia o parkovacej karte“, ods. 7 sa mení nasledovne:

7. Parkovacia karta bude vystavená ako elektronická parkovacia karta vo forme registrácie  príslušného evidenčného čísla vozidla (ďalej len „EČV“).   

5. Mení sa Príloha č. 3 tohto nariadenia.

6. Mení sa Príloha č. 4 tohto nariadenia.

 

 

II.

 

Toto nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 1116/2018 - MsZ zo dňa 26. 06. 2018 a nadobúda účinnosť dňom 01. 08. 2018.

                                                                                        

 

 

Ján Nosko

primátor mesta

Banská Bystrica

 1377912

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka