Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 179/2007 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta

Schválené: 26.6.2007

Účinnosť: 31.7.2007

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici, v nadväznosti na čl. 67 ods. 1 a čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s § 4 ods. 2 písm. c), § 11 ods. 4 písm. f), § 11b a § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta (ďalej len „nariadenie“).


Čl. I.
Účel nariadenia

Účelom tohto nariadenia je posilnenie účasti verejnosti na rozhodovaní o veciach mesta Banská Bystrica, a to spresnením podmienok výkonu samosprávy obyvateľov mesta Banská Bystrica prostredníctvom inštitútu verejného zhromaždenia obyvateľov mesta Banská Bystrica alebo jeho časti (ďalej len „verejné zhromaždenie“).


Čl. II.
Základné ustanovenia

(1) Na prerokovanie vecí mesta Banská Bystrica alebo jeho časti (ďalej len „Mesto“) môže Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“) zvolať verejné zhromaždenie.

(2) Mestské zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie vždy:
a) ak o to požiada aspoň tretina poslancov mestského zastupiteľstva,
b) ak je v tejto veci predložená petícia aspoň 5 % občanov, ktorí sú obyvateľmi
Mesta.

(3) Mestské zastupiteľstvo môže zvolať verejné zhromaždenie aj bez splnenia podmienok podľa ods. (2) písm. a) alebo písm. b).

Čl. III.
Zvolanie verejného zhromaždenia

(1) Mestské zastupiteľstvo môže zvolať verejné zhromaždenie na ktoromkoľvek svojom zasadnutí, alebo na zasadnutí mestského zastupiteľstva zvolaného primátorom Mesta na základe žiadosti poslancov (ďalej len „žiadosť“) do 10 dní odo dňa jej doručenia alebo na základe petície občanov (ďalej len „petícia“) do 10 dní odo dňa jej predloženia Mestskému úradu v Banskej Bystrici (ďalej len „úrad“), ak žiadosť alebo petícia neobsahuje iný termín.

(2) Mestské zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie tak, aby sa uskutočnilo nie skôr ako tri dni odo dňa nadobudnutia platnosti uznesenia o jeho konaní, najneskôr však do 30 dní odo dňa prijatia uznesenia o jeho konaní, ak žiadosť alebo petícia neobsahuje iný termín.

(3) Súčasťou uznesenia mestského zastupiteľstva o zvolaní verejného zhromaždenia je dátum a čas konania verejného zhromaždenia, miesto konania verejného zhromaždenia, predmet verejného zhromaždenia a meno a priezvisko poslanca mestského zastupiteľstva alebo zamestnanca Mesta alebo inej osoby, ktorá je poverená moderovaním verejného zhromaždenia.

(4) Zvolanie verejného zhromaždenia sa oznamuje uverejnením uznesenia mestského zastupiteľstva na úradnej tabuli Mesta a na internetových stránkach Mesta, a to bezodkladne, najneskôr do 48 hodín odo dňa nadobudnutia jeho platnosti. Týmto zároveň nie je dotknutá možnosť Mesta oznámiť zvolanie verejného zhromaždenia aj ďalšími spôsobmi v mieste obvyklými, najmä dostupnými informačnými prostriedkami podľa Čl. 2 ods. (1) Zásad informačného systému mesta Banská Bystrica.


Čl. IV.
Organizovanie verejného zhromažďovania

(1) Všetky organizačné záležitosti súvisiace s konaním verejného zhromaždenia, vrátane jeho primeranej propagácie v rámci Mesta, zabezpečuje úrad.

(2) Miesto konania verejného zhromaždenia sa určuje pri jeho zvolaní podľa Čl. III ods. (3). Verejné zhromaždenie sa prednostne uskutočňuje vo Veľkej sieni úradu, resp. v inom priestore v rámci úradu. Ak sa verejné zhromaždenie uskutočňuje v niektorej časti mesta, koná sa v priestoroch Mesta, resp. v priestoroch organizácií v zriaďovacej alebo zakladateľskej pôsobnosti mesta. Ak predmet verejného zhromaždenia súvisí s konkrétnou lokalitou v rámci Mesta, verejné zhromaždenie sa uskutočňuje v zariadení čo najbližšie situovanom k danej lokalite.

(3) Toto nariadenie nevylučuje, aby sa verejné zhromaždenie alebo jeho časť konali na verejnom priestranstve. Povinnosti vyplývajúce pri tom z osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov týmto zostávajú nedotknuté.


Čl. V.
Uskutočňovanie verejného zhromaždenia

(1) Priebeh verejného zhromaždenia vedie moderátor. Moderátor vedie verejné zhromaždenie nezávisle a tak, aby splnilo svoj účel.

(2) Verejné zhromaždenie sa spravidla začne predstavením jeho predmetu a pokračuje verejnou diskusiou účastníkov. Každý účastník má právo vyjadriť svoje stanovisko. Účastníci verejného zhromaždenia môžu na jeho začiatku prijať rokovací poriadok verejného zhromaždenia.. Verejné zhromaždenie sa spravidla končí prijatím záverečného vyhlásenia účastníkov.
(3) Po ukončení verejnej diskusie dá moderátor hlasovať o záverečnom vyhlásení účastníkov. Ak si to povaha verejného zhromaždenia vyžaduje, zabezpečí úrad na túto časť konania skrutátorov. Prítomní účastníci zároveň môžu o jednotlivých bodoch hlasovať osobitne. Na prijatie záverečného vyhlásenia účastníkov alebo každej jeho časti sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných účastníkov.


Čl. VI.
Zápisnica a záznam z verejného zhromaždenia

(1) Z rokovania verejného zhromaždenia vyhotovuje poverený zástupca úradu zápisnicu. V zápisnici sa uvedie stručný prepis vystúpení jednotlivých účastníkov a tiež úplné znenie záverečného vyhlásenia účastníkov, ak bolo prijaté. Prílohou zápisnice je prezenčná listina prítomných účastníkov verejného zhromaždenia. Prezenčná listina musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis účastníka. Prezenčná listina musí byť prístupná počas celého konania verejného zhromaždenia.

(2) Obsah zápisnice overuje zástupca poslancov mestského zastupiteľstva, ak je verejné zhromaždenie zvolané na základe žiadosti alebo osoba poverená pre styk s orgánmi samosprávy, ak je verejné zhromaždenie zvolané na základe petície. Druhým overovateľom je zástupca úradu určený prednostom úradu. Overovatelia overia zápisnicu bezodkladne, najneskôr do ôsmich dní odo dňa konania verejného zhromaždenia.

(3) Zápisnica sa bezodkladne, najneskôr do dvoch dní po jej overení zverejní na internetových stránkach Mesta a jej skrátená verzia, vrátane úplného znenia záverečného vyhlásenia účastníkov, ak bolo prijaté, aj na úradnej tabuli Mesta. Článok III. ods. (4) platí primerane.

(4) Okrem povinností vyplývajúcich z ods. (1) až (3) úrad zároveň vyhotovuje z verejného zhromaždenia audiovizuálny záznam. Záznam je uložený na úrade a archivuje sa po dobu 4 rokov. Na možnosti prístupu verejnosti k záznamu a tvorby kópií z neho sa vzťahujú osobitné všeobecne záväzné právne predpisy.

(5) Týmto zároveň nie je dotknutá možnosť účastníkov vyhotovovať si z verejného zhromaždenia vlastnú zápisnicu alebo záznam.


Čl. VII.
Ďalší postup

(1) Zápisnica podľa Čl. VI. tvorí súčasť materiálu predloženého na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva a je podkladom pre rozhodnutie mestského zastupiteľstva.

(2) Za spracovanie materiálu o verejnom zhromaždení a jeho zaradenie do programu rokovania mestského zastupiteľstva zodpovedá prednosta úradu v zmysle Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici (ďalej len „rokovací poriadok“).Čl. VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Za zabezpečenie verejného poriadku počas konania verejného zhromaždenia zodpovedá Mestská polícia. Za zabezpečenie ochrany zdravia a požiarnej ochrana počas konania verejného zhromaždenia zodpovedá úrad.

(2) Ak sa v tomto nariadení hovorí o Meste, myslí sa tým aj jeho časť. V rámci častí Mesta sa toto nariadenie uplatňuje primerane.

(3) Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti osôb zúčastnených verejného zhromaždenia podľa iných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení Mesta .

(4) Na podrobnosti neupravené týmto nariadením sa primerane použije zákon č. 84/1990 Zb. o združovaní občanov a zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, s výnimkou Čl. V., na ktorý sa primerane použije rokovací poriadok.

(5) V prípade, že je mestskému zastupiteľstvu predložená zápisnica z rokovania verejného zhromaždenia nezvolaného podľa tohto nariadenia, postup podľa Čl. VII. zostáva zachovaný, avšak len ak sa konania podľa prezenčnej listiny pripojenej k zápisnici zúčastnilo aspoň 1 % občanov, ktorí sú obyvateľmi Mesta.

(6) Toto nariadenie schválilo mestské zastupiteľstvo dňa 26.6. 2007 uznesením č. 83/2007-MsZ a nadobúda účinnosť dňom 31.7.2007.Mgr. Ivan SAKTOR
primátor mesta
Súbor na stiahnutie VZN c.179-2007.pdf VZN c.179-2007.pdf (91.6 kB)


1378095

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka