Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 182/2007 k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica - Návrh Zmien a doplnkov časť Námestie Slobody 1.časť – záväzná časť

Schválené: 21.8.2007

Vyhlásené: 21.8.2007

Účinnosť: 1.10.2007

Mesto Banská Bystrica, v zmysle ustanovení §-u 6 zákona č. 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – Návrh Zmien a doplnkov časť Polyfunkčný domNámestie Slobody (ďalej len VZN)

Článok I.
Úvodné ustanovenie

§1
Účel nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväzné časti Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica - Zmeny a doplnky časť Polyfunkčný dom Námestie Slobody.

§2
Rozsah platnosti

Všeobecne záväzné nariadenie určuje zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia, rozsah platnosti územného plánu, zoznam verejnoprospešných stavieb a asanačných opatrení, pre ktoré možno pozemky vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom obmedziť.

Článok II.
Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb

Záväzné zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia.
Pre optimálne usporiadanie a využívanie riešeného územia je nutné v návrhovom období akceptovať uvedené záväzné zásady a regulatívy.


§ 3
Regulatívy funkčného využívania pozemkov

V súlade s § 13 zákona č. 50/1976 v znení neskorších predpisov určuje nasledovné zásady a regulatívy :
- za nosnú funkciu v riešenom území považovať občiansku vybavenosť. V riešenom území situovať spoločenské centrum s objektami administratívnych a obchodných priestorov, reštaurácií, kaviarní a ďaľších prevádzok s príslušným dopravným napojením a parkovacími plochami, realizovať výsadbu zelene v riešenom území. Ako neprípustné sú stanovené plochy výroby, skladového hospodárstva.Verejné priestory dotvárať vodnými plochami a plastikami.


§ 4
Regulatívy priestorového usporiadania pozemkov

- urbanisticko-architektonicky formovať mestský bulvár
- výšková hladina pre jednotlivé objekty č. 1,2,3 je určená diferencovane, vyznačená vo výkresovej časti. Opticky previazať výšku budovy s výškou rímsy budovy polikliniky. Udáva sa od strany hl. vstupu, výška podlažia je 3,0 m.
- obchodný parter je potrebné riešiť min. cez 2 NP
- v maximálnej miere uprednostňovať blokovú zástavbu
- objekty osadzovať na okraj chodníkov
- koeficient zastavanosti celého riešeného územia -0,35, pre pozemky s polyfunkčnými domami -0, 85
- intenzita zástavby IPP= max.2,5-3
- ekvivalentný uhol zatienenia 42°
- realizovať protiradónovú ochranu so stredným rizikom
- pre domy s prekročením 65 dB vo dne žiadať zvlášť posudok orgánu na ochranu zdravia
- pri príprave stavieb preukázať dodržanie ustanovení zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- problematiku hluku vo vonkajšom aj vnútornom prostredí doriešiť v súlade s Nariadením vlády č.339/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácii
- v maximálnej miere uplatniť všetky formy zelene - izolačnú, oddychovú, relaxačnú, estetickú a pod.

§ 5
Regulatívy priestorového usporiadania pozemkov
Polyfunkčný dom PROXIMA ONE

- dotýka sa parciel č.KN: 1203/1, 1203/2, 1203/3 k.ú. Banská Bystrica
- priestor lokality urbanizovať solitérnou architektúrou polyfunkčného objektu
- maximálna hladina zástavby sa určuje pre základnú hmotu do 4 NP a 2 PP ,výškový akcent do 11 nadzemných podlaží
- plocha výškovej budovy nepresiahne 15 % z celkovej zastavanej plochy polyfunkčného
domu
- minimálne odstupy od existujúcej zástavby Polikliniky, Horná ulica., predstavuje 15,018 m, severná časť štvorpodlažnej hmoty predstavuje 20,774 m, dĺžka objektu je 62,530 m
- vjazd do podzemného parkingu je z verejného parkoviska pred MsÚ Banská Bystrica
- dopravne je objekt sprístupnený z mestských komunikácií v zmysle ÚPN-CMZ
- nároky na statickú dopravu sú riešené v podzemnej garáži a na úrovni strechy štvorpodlažného objektu pre navrhované zariadenia občianskej vybavenosti, pre ubytovanie a na verejnom parkovisku v zmysle ÚPN CMZ
- stavebník si od Archeologického ústavu SAV v Nitre, už v stupni projektovej prípravy, resp. územného konania (v zmysle zákona č. 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znp ) vyžiada vyjadrenie k plánovanej stavbe k možnostiam narušenia archeologických nálezísk. Stanovisko bude slúžiť ako podklad k stanovisku Pamiatkového úradu SR alebo Krajského pamiatkového úradu v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
- pri realizácii stavby alebo iných súvislostí nájdených počas výkopových zemných prác si orgán štátnej správy na úseku pamiatkového fondu-KPÚ Banská Bystrica vyhradzuje právo rozhodnúť ( za účasti investora, spracovateľa dokumentácie a zástupcu mesta Banská Bystrica ) o podmienkach ich zakomponovania do novej zástavby alebo ich odstránení s určením komkrétnych podmienok aj pri využití dochovaného materiálu.


§ 6
Regulatívy priestorového usporiadania pozemkov
Polyfunkčný dom pred bytovým domom Trieda SNP č.7

- dotýka sa parciel č. KN: 1127/8, 1127/10, 1127/11, 1127/12, 1125/3, 1125/4 k. ú Banská Bystrica
- priestor lokality urbanizovať blokovou architektúrou polyfunkčného objektu
- maximálna hladina zástavby sa určuje od 1 do 4 nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie,
- základná hmota objektu je v podlubí uvoľnená do výšky 2 NP, zo strany bytového domu postupne ustupujú podlažia tak, aby bol dodržaný ekvivalentný uhol zatienenia
- odstupy od existujúcej zástavby bytového domu predstavuje 13,000 m, dĺžka objektu je 58,940 m
- dopravne je objekt napojený na existujúcu obslužnú komunikáciu polyfunkčného domu na Triede SNP v zmysle ÚPN-CMZ
- nároky na statickú dopravu sú riešené na úrovni 1 PP v počte 20 parkovacích stání a na záchytných parkoviskách v zmysle ÚPN CMZ
- stavebník si od Archeologického ústavu SAV v Nitre, už v stupni projektovej prípravy, resp. územného konania (v zmysle zákona č. 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znp ) vyžiada vyjadrenie k plánovanej stavbe k možnostiam narušenia archeologických nálezísk. Stanovisko bude slúžiť ako podklad k stanovisku Pamiatkového úradu SR alebo Krajského pamiatkového úradu v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu
- pri realizácii stavby alebo iných súvislostí nájdených počas výkopových zemných prác si orgán štátnej správy na úseku pamiatkového fondu-KPÚ Banská Bystrica vyhradzuje právo rozhodnúť ( za účasti investora, spracovateľa dokumentácie a zástupcu mesta Banská Bystrica ) o podmienkach ich zakomponovania do novej zástavby alebo ich odstánení s určením komkrétnych podmienok aj pri využití dochovaného materiálu.


§ 7
Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
- umiestnenie zariadení verejného dopravného vybavenia je podrobne riešené vo výkresovej
časti č.5.
- statickú dopravu riešiť na vlastnom pozemku stavby v počte 132 státí (zrušených stavbou) a počtu státí vyplývajúcich z STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií pre funkčné využitie budovy
- rezervovať 4 % navrhovaných parkovacích miest na parkovanie pre telesne postihnutých
- dažďovú kanalizáciu zaústiť do Rudlovského potoka
- rešpektovať trasu kanalizačného zberača ISPA a jeho ochranné pásmo

§ 8
Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch urbánnych priestorov
s určením zastavovacích podmienok

- regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch urbánnych priestorov a určenie zastavovacích podmienok je podrobne riešené v časti - Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využitia pozemkov
- v riešenom území navrhovať architektúru súčasnými výrazovými prostriedkami
- hlavné vstupy orientovať z verejných uličných priestorov a námestí


§ 9
Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu

Požiadavku bezbariérovosti v riešenom území obce zohľadniť pri projektovaní v následných stupňoch dokumentácie pre ( § 56 Vyhlášky MŽP SR č.532/2002 Z.z.) :
- stavbu bytového domu a ostatných budov na bývanie
- byt, ak ho má užívať osoba s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
- stavbu nebytovej budovy v časti určenej na užívanie verejnosťou
- stavbu, v ktorej sa predpokladá zamestnávanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a
orientácie
- inžiniersku stavbu v časti určenej na užívanie verejnosťou

Zároveň musí byť zabezpečený prístup do každej vyššie uvedenej stavby, miestna komunikácia a verejná plocha podľa § 57 a 58 Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z.

Stavby musia spĺňať osobitné požiadavky na užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, najmä požiadavku bezbariérovosti podľa platných predpisov a noriem ( Vyhláška MŽP SR č.532/2002 Z.z. a príloha k uvedenej vyhláške ).

§ 10
Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón a do ostatnej krajiny

- v uličnej fronte riešiť obchodnú vybavenosť ako pokračovanie peších trás
- dostavbu v existujúcich urbánnych štruktúrach riešiť tak, aby sa formovali základné
urbanisticko-priestorové prvky-ulica, námestie
- významnú pozornosť venovať stvárneniu nárožia, neuvažovať štítové steny
- tvaroslovie architektúry v kontaktných priestoroch MPR nevylučuje súčasné
architektonické výrazové prostriedky
- realizovať líniovú zeleň
- stavebník /investor/ každej stavby vyžadujúcej si zemné práce (líniové stavby, budovanie
komunikácií atď) si od Archeologického ústavu SAV v Nitre už v stupni projektovej
prípravy resp. územného konania (v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znp ) vyžiada
vyjadrenie k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických
nálezísk. Stanovisko bude slúžiť ako podklad k stanovisku/rozhodnutiu Pamiatkového
úradu SR alebo Krajského pamiatkového úradu v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane
pamiatkového fondu
- pri realizácii stavieb alebo v iných súvislostiach nájdených počas výkopových zemných
prác si orgán štátnej správy na úseku pamiatkového fondu-Krajský pamiatkový úrad Banská
Bystrica vyhradzuje právo rozhodnúť ( na základe spoločného pracovného rokovania za
účasti investora, spracovateľa dokumentácie a zástupcu mesta Banská Bystrica ) o
podmienkach ich zakomponovania do novej výstavby alebo ich odstránení s určením
konkrétnych podmienok aj pri využití dochovaného materiálu.

§ 11
Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby
V riešenom území sa nenavrhujú stavby, na ktoré sa vzťahuje § 39 a, odst.3, písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. v znp.

§ 12
Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov

V ďaľších konaniach je potrebné vykonať delenie a sceľovanie pozemkov pre verejnoprospešné stavby - pešie a dopravné komunikácie, verejné priestranstvá, plochy pre technickú vybavenosť.
Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov sú uvedené v grafickej časti ÚPD - výkres č.6.
Pre realizáciu navrhovaných objektov je nutné sceliť nasledovné pozemky:
- pre polyfunkčný objekt Proxima One: č. KN 1203/1, 1203/2, 1203/3 k.ú. Banská Bystrica
- pre polyfunkčný objekt pred bytovým domom Tr. SNP č.7: č.KN 1127/8, 1127/10, 1127/11,
1127/12, 1125/3, 1125/4 k.ú. Banská Bystrica


Článok III.

§ 13
Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie v riešenom
zastavanom území obce

Pozemky na verejnoprospešné stavby sú navrhnuté v členení:
1. - plochy vozidlových komunikácií: č. KN 5474, 5473/1, 5473/2, 5476 k.ú. Banská Bystrica
- vnútorný mestský okruh
2. - plochy peších komunikácií a námestí: časť parciel č. KN 1203/1, 1203/2, 1203/3, 1125/3,
1125/4, 1127/8 k.ú. Banská Bystrica
3. - plochy pre technickú vybavenosť-trafostanica TR: č. KN 1202/3 k.ú. Banská Bystrica

Na asanáciu sú určené objekty na týchto parcelách: č. KN 1125/3, 1127/10, 1127/11, 1127/12
k.ú. Banská Bystrica
Predmetné pozemky sú v návrhu ÚPD vyznačené vo výkresovej časti č.6.§ 14
Zoznam verejnoprospešných stavieb

V zmysle § 108 stavebného zákona č. 50/ 1976 z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, pozemky, stavby a práva k nim potrebné na uskutočnenie stavieb, alebo opatrení vo verejnom záujme možno vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám možno obmedziť rozhodnutím stavebného úradu.
1˜ vozidlové komunikácie: križovatka ulíc Kukučínova a ul. ČSA
2˜ vozidlové komunikácie: obslužná komunikácia k polyfunkčnému domu s parkovacími
stániami
3˜ vozidlové komunikácie: vjazd do podzemného parkingu
4˜ pešie komunikácie: pešie prepojenie Námestia Slobody na ul. ČSA
5˜ technická vybavenosť: koridor inžinierských sietí - kanalizácia, vodovod, plyn, VN,
NN, VO, telekomunikácie, trolejové vedenia
6˜ technická vybavenosť: trafostanica TR


§ 15
Schéma záväznej časti riešenia a verejnoprospešných stavieb

Funkčné využitie pozemkov a stavieb je záväzné v zmysle výkresu č.4.
Návrh regulačných prvkov a verejnoprospešné stavby sú záväzné v zmysle výkresu č.6
Návrh technickej infraštruktúry je záväzný v zmysle výkresu č.5.1
Návrh riešenia dopravy je záväzný v zmysle výkresu č.5
Návrh urbanistickej koncepcie je záväzný v zmysle výkresu č.4
Čo nie je uvedené v záväznej časti je smerné.


Článok IV.

§ 16
Záverečné ustanovenia

Uloženie územného plánu
Územný plán Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica - Zmeny a doplnky Časť Námestie Slobody 1. časť bude uložený:
1x na MesteBanská Bystrica, MsÚ - Referáte výstavby, stavebný úrad
1x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica
1x na Krajskom stavebnom úrade Banská Bystrica§ 17

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 182/2007 o Územnom pláne centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica – Zmeny a doplnky Časť Námestie Slobody 1.časť bolo schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 103/2007-MsZ dňa 21.augusta 2007 a nadobúda účinnosť 01.októbra 2007 .
Mgr. Ivan Saktor
primátor mesta
Súbor na stiahnutie VZN c. 182-2007.pdf VZN c. 182-2007.pdf (89.3 kB)


1378101

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka