Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 200 /2007 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu CMZ Banská Bystrica Zmeny a doplnky časť Rudlovský potok

Schválené: 4.12.2007

Účinnosť: 11.1.2008

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 200 /2007
ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu CMZ Banská Bystrica
Zmeny a doplnky časť Rudlovský potok

Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovení §-u 6 a §-u 11, ods.4, písmeno g) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica.
Článok I.
Úvodné ustanovenie
§1
Účel nariadenia

Všeobecne záväzným nariadením sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica podľa Zmien a doplnkov Rudlovský potok (ďalej len "ÚPD").

§2
Rozsah platnosti

Záväzná časť územného plánu zóny v riešenom území presne formuluje návrh regulatívov na funkčne a priestorovo homogénne jednotky a jednotlivé pozemky vychádzajúce zo zastavovacích podmienok na umiestňovanie stavieb, ktoré určujú spôsob využitia územia a obmedzujú, vylučujú alebo podmieňujú umiestňovanie stavieb na pozemku. Ustanovuje pozemky na verejnoprospešné stavby a zoznam verejnoprospešných stavieb.

Článok II.
Limity a regulatívy pre územný rozvoj
§ 3
Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb

1. vytvorenie voľného koridoru pre komunikačné prepojenie Skuteckého a Petelenovej ulice
je záväzným regulatívom
2. vytvorenie voľného koridoru pre komunikačné prepojenie Kollárovej a Petelenovej ulice
je záväzným regulatívom
3. pozdĺž Rudlovského potoka je nutné ponechanie 10 m širokého koridoru pre vytvorenie
brehových porastov mestského alejového charakteru, cyklotrasy a chodníka pre peších.
4. funkčné určenie navrhovaných objektov je polyfunkčného charakteru, t.j. služby, obchody,
administratíva, bývanie
5. parking je nutné zabezpečiť na vlastnom pozemku predovšetkým v úrovni podzemných podlaží
6. pre navrhované objekty platí :
- stavebná čiara je voľná
- výškový regulatív je stanovený od úrovne vstupu do objektu z priľahlej komunikácie
- orientačná výška podlažia je cca 3m, výška 1.nadzemného podlažia –vstupného je
stanovená do výšky cca 4,5m
- počet podzemných podlaží nie je obmedzený
- počet nadzemných podlaží je stanovený maximálnym výškovým regulatívom
5 nadzemných podlaží


§ 4
Regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia

Regulatívy dopravy
1.dopravné sprístupnenie riešeného územia riešiť prostredníctvom zbernej komunikácie B2
kategórie MZ 8/40, ktorá tvorí prepojenie Skuteckého ulice s Petelenovou ulicou resp.
pokračovanie smerom severným ako východná tangenta riešeného územia
2.dopravné sprístupnenie doplniť obslužnou komunikáciou, ktorá tvorí predĺženie Kollárovej
ulice s napojením na zbernú komunikáciu
3.plochy statickej dopravy riešiť v kapacitách v súlade s STN 736110 Projektovanie
miestnych komunikácií
4.plochy statickej dopravy riešiť v súlade s vyhl. č. 532/2002 Z.z. na vlastných pozemkoch
investorov, z ktorých min. 4 % budú riešené pre imobilných občanov
5.riešiť obojstranné chodníky pozdĺž komunikácií min. šírky 2,0 m s doplnením rozptylových
plôch pred vstupmi do polyfunkčných objektov
6.rezervovať koridor pre pešiu trasu pozdĺž Rudlovského potoka
7.rezervovať koridor pre vedenie cyklistickej trasy pozdĺž Rudlovského potoka
8.výstavba je podmienená úpravou Petelenovej ulice na zbernú komunikáciu B2 kategórie MZ 8/40

Regulatívy verejného technického vybavenia
1.Zásobovanie pitnou vodou riešiť z existujúcej vodovodnej siete
2 Odkanalizovanie navrhovaných objektov riešiť zaústením odpadových vôd do vybudovanej
kanalizačnej siete mesta
3.Zásobovanie elektrickou energiou riešiť vybudovaním trafostanice VN/NN
4.Zásobovanie teplom je možné alternatívne- na báze plynu , prípadne elektrickej energie.
5.Plynovod je možné preložiť v alternatívnych trasách – v „ hornej“ trase v koridore komunikácie,
alebo v „ dolnej“ trase v koridore súbežnej s potokom.

§ 5
Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením zastavovacích podmienok

Pre navrhované objekty platí :
1. stavebná čiara je voľná
2. výškový regulatív je stanovený od úrovne vstupu do objektu z priľahlej komunikácie
3. orientačná výška podlažia je cca 3m, výška 1.nadzemného podlažia –vstupného je stanovená do
výšky cca 4,5m
4. počet podzemných podlaží nie je obmedzený
5. počet nadzemných podlaží je stanovený maximálnym výškovým regulatívom 5 nadzemných
podlaží

§ 6
Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Každý nový objekt musí mať v potrebnom počte - podľa druhu funkcie parking na vlastnom pozemku.§ 7
Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby
V riešenom území sa nenachádzajú.


§ 8
Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov

Pre prístupové komunikácie :
- časti parciel 399/3 , 399/38 , 399/39, 399/68 , 399/51, 399/54, , 5455/6, 5636/3 , 5636/2,
399/40, 399/41, 399/120, 399/19 , 399/90 k.ú. B.B. – prepojovacia komunikácia Skuteckého a
Petelenovej ulice + chodník pozdĺž komunikácie
- časti parciel 5455/2, 5455/3, 5455/4 ,5455/5, 329/4, 329/5, 329/3, 329/1, 399/67, 399/68 , 399/42 ,
324/2 , 5455/7 k.ú. B.B. – prepojovacia komunikácia Kollárovej a Petelenovej ulice + chodník
pozdĺž komunikácie

Článok III.
§ 9
Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie

Pozemky pre verejnoprospešné stavby:
- časti parciel 399/3 , 399/38 , 399/39, 399/68 , 399/51, 399/54, , 5455/6, 5636/3 , 5636/2,
399/40, 399/41, 399/120, 399/19 , 399/90 k.ú. B.B. – prepojovacia komunikácia Skuteckého a
Petelenovej ulice + chodník pozdĺž komunikácie
- časti parciel 5455/2, 5455/3, 5455/4 ,5455/5, 329/4, 329/5, 329/3, 329/1, 399/67, 399/68 , 399/42 ,
324/2 , 5455/7 k.ú. B.B. – prepojovacia komunikácia Kollárovej a Petelenovej ulice + chodník
pozdĺž komunikácie
- časti parciel 5636/2 , 5636/3, 5455/1, 5455/5, 5455/6, 399/51, 399/137, 399/64, 399/65, 329/1,
329/2 - koridor sprievodnej pobrežnej zelene metského charakteru v šírke 10m od hranice
vodného toku
- časti parciel 5636/2, 329/2, 329/1, 399/64, 399/51 k.ú B.B. - cyklotrasa a chodník pre peších
pozdĺž Rudlovského potoka

Pozemky pre asanácie :
- 329/4, 329/5, 329/6, 329/7, 329/8, 329/9, 329/10, 329/11 , 5455/2, 5455/3, 5455/4, 5455/5,
k.ú.B.B – garáže
- 399/66, 399/121, 329/3, 399/70 , k.ú. B.B. – objekty administratívy a služieb v unimobunkách


§ 10
Zoznam verejnoprospešných stavieb

V1 - prepojovacia komunikácia Skuteckého a Petelenovej ulice + chodník pozdĺž
komunikácie
V2 - prepojovacia komunikácia Kollárovej a Petelenovej ulice + chodník pozdĺž
komunikácie
V3 - koridor sprievodnej pobrežnej zelene mestského charakteru v šírke 10m od hranice
vodného toku
V4 - cyklotrasa a chodník pre peších pozdĺž Rudlovského potoka§ 11
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Je totožná s výkresom č.7
Čo nie je uvedené v záväznej časti je smerné. Záväzné časti ÚPN je možné meniť zmenami a doplnkami k ÚPN, ktoré po prerokovaní schvaľuje mesto. O úprave smernej časti rozhoduje orgán, ktorý ÚPD obstaral.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

§ 12
Toto všeobecne záväzné nariadenie č.200/2007 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí dňa 04.decembra 2007 uznesením č. 154/2007 a nadobúda účinnosť dňom 11.01.2008.

Mgr. Ivan Saktor
primátor mesta1377819

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka