Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu CMZ Banská Bystrica Zmeny a doplnky časť Hronské predmestie

Schválené: 27.3.2008

Účinnosť: 5.5.2008


Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovení §-u 6 a §-u 11, ods.4, písmeno g) zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/76 Zb. v znení neskor-ších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica.

Článok I.
Úvodné ustanovenie

§1
Účel nariadenia

Všeobecne záväzným nariadením sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmeny a doplnky časť Hronské predmestie (ďalej len "ÚPD").

§2
Rozsah platnosti

Záväzná časť územného plánu zóny v riešenom území presne formuluje návrh regulatívov na funkčne a priestorovo homogénne jednotky a jednotlivé pozemky vychádzajúce zo zastavovacích podmienok na umiestňovanie stavieb, ktoré určujú spôsob využitia územia a obmedzujú, vylučujú alebo podmieňujú umiestňovanie stavieb na pozemku. Ustanovuje pozemky na verejnoprospešné stavby a zoznam verejnoprospešných stavieb.

Článok II.
Limity a regulatívy pre územný rozvoj

§ 3
Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb

1. Nosnou funkciou v riešenom území je komplex polyfunkčného domu Hronka. Regulatívy pre
objekt sú určené a vyznačené vo výkrese č. 7
2. Koeficient zastavanosti vypočítaný ako pomer medzi zastavanou plochou a plochou pozemku
je Kz= 0,6.
3. Výškové zónovanie treba podriadiť existujúcej hmotovo-priestorovej štruktúre s využitím
dominanty v osi Kapitulskej ulice.
4. Výška dominanty nesmie presiahnuť výšku hotela Lux (t.j. 15.NP ). Základná hmota
horizontálnych objektov je 5 NP.

§ 4
Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

1. Polyfunkčný objekt napojiť na existujúcu technickú infraštruktúru vedenú v okolí riešeného
územia.
2. Komunikácie a pešie chodníky upraviť podľa grafickej prílohy - výkres č.5.
3. Upraviť časti nábrežia rieky Hron v riešenom území.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica,
Zmeny a Doplnky časť Hronské predmestie
4. Statickú dopravu riešiť na vlastnom pozemku v kapacitách podľa požiadaviek STN 73 6110
Projektovanie miestnych komunikácií.
5. Rezervovať 4 % navrhovaných parkovacích miest na parkovanie pre telesne postihnutýc.h
6. Rešpektovať koridor na zdvojkoľajnenie železničnej trate v šírke 10 m od osi existujúcej koľaje.
7. Cyklotrasy riešiť v zmysle STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií.

§ 5

Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením zastavovacích podmienok
Zastavovacie podmienky sú vymedzené v grafickej prílohe-výkres č.4 a navrhnuté pre polyfunkčný objekt Hronka nasledovne:
1. počet nadzemných podlaží horizontálnej časti max.5
2. počet podzemných podlaží 3
3. výšková dominanta max. 15 NP
4. uličná čiara je premenlivá
5. parkovanie vozidiel riešiť na vlastnom pozemku a v objekte v rozsahu cca 243 stání
6. objekt hmotovo-priestorovo prispôsobiť existujúcej zástavbe Hronského predmestia v
moderných výrazových prostriedkoch architektúry, časť strechy riešiť ako zelenú strechu
7. časť podzemného podlažia funkčne prevádzkovať a architektonicky napojiť na upravené
nábrežie

§ 6
Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

1. Parkovanie vozidiel riešiť na vlastnom pozemku v kapacitách podľa požiadaviek STN 73 6110
2. Požiadavku bezbariérovosti v riešenom území zohľadniť pri projektovaní v následných stupňoch dokumentácie (§56 Vyhlášky MŽP SR č.532/2002 Z.z.), ktorá sa vzťahuje na:
- stavbu bytového domu a ostatných budov na bývanie
- byt, ak ho má užívať osoba s obmedzenou pracovnou schopnosťou pohybu a orientácie
- stavbu nebytovej budovy v časti určenej na užívanie verejnosťou
- stavbu, v ktorej sa predpokladá zamestnávanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
- inžiniersku stavbu v časti určenej na užívanie verejnosťou
3. Zabezpečiť prístup do stavby, verejné plochy musia spĺňať požiadavky podľa § 54 a 58 Vyhlášky MŽP SR, č.532/2002 Z.z.
4. Stavba musí spĺňať osobitné požiadavky na užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, najmä požiadavku bezbariérovosti, podľa platných predpisov a noriem (Vyhláška MŽP SR č.532/2002 Z.z. a príloha k uvedenej vyhláške).

§ 7

Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny

Polyfunkčný objekt Hronka je umiestnený mimo pamiatkového územia-Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica. S ohľadom na možný výskyt zatiaľ nepreskúmaných archeologických nálezísk v zmysle § 36 Zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len Pamiatkový zákon) a možného výskytu nálezov ako vecí pamiatkovej hodnoty v zmysle § 40 Pamiatkového zákona, ktorá bola nájdená, výskumom, stavebnou alebo inou činnosťou v zemi alebo pod vodou je potrebné sa riadiť ustanoveniami pamiatkového zákona a stavebného zákona. O nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu ako predstihového opatrenia vykonaného na záchranu archeologických a iných historických nálezov predpokladaných v zemi alebo pod vodou rozhodne Pamiatkový úrad SR Bratislava na základe podnetu Stavebného úradu (Mesto Banská Bystrica), KPÚ BB alebo z vlastného podnetu v zmysle § 37 ods. 3. Pamiatkového zákona.

§ 8

Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby
V riešenom území sa nenavrhujú.

§ 9

Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov
Pre realizáciu navrhovaného polyfunkčného objektu je nutné sceliť pozemky:
č.KN 4231/1, 4231/2, 4231/3, 5598 kat.územie Banská Bystrica
Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov sú uvedené v grafickej časti ÚPD - výkres č.7


Článok III.

§ 10

Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie
Pozemky pre verejnoprospešné stavby:
- cyklotrasy: parc.č. KN 4231/1, 4231/2, 5598 k.ú. Banská Bystrica
- pešie komunikácie a námestia: parc.č. KN 4231/1, 4231/2, 5598 k.ú. Banská Bystrica
- pešia lávka - pešie prepojenie Štefánikovho nábrežia na Hronské predmestie: parcely č. KN
5598, 5400/6 k.ú. Banská Bystrica
Pozemky pre asanácie :
- asanácia objektu bývalého Autoservisu f.Drukos na parc.č. KN 4231/2 k.ú. Banská Bystrica

§ 11

Zoznam verejnoprospešných stavieb
VP1 - cyklotrasy
VP2 - pešie komunikácie: pešie prepojenie ul.9.mája na Hronské predmestie
VP3 - pešia lávka - pešie prepojenie Štefánikovho nábrežia na Hronské predmestie

§ 12

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
Funkčné využitie pozemkov a stavieb je záväzné v zmysle výkresu č.4.
Návrh regulačných prvkov a verejnoprospešné stavby sú záväzné v zmysle výkresu č..7
Návrh technickej infraštruktúry je záväzný v zmysle výkresu č.6.
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 6/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica,
Zmeny a Doplnky časť Hronské predmestie
Návrh riešenia dopravy je záväzný v zmysle výkresu č.5.
Návrh urbanistickej koncepcie je záväzný v zmysle výkresu č.4.


Článok IV.

§ 13

Záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie č.06/2008 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí dňa 27.03.2008 uznesením č. 186/2008 - MsZ a nadobúda účinnosť dňom 05.05.2008.


Ivan Saktor
primátor mesta
Banská Bystrica

 

Súbor na stiahnutie VZN_č._6-2008.pdf VZN_č._6-2008.pdf (191.7 kB)


1377821

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka