Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 7/2008 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmeny a doplnky časť Námestie Štefana Moysesa

Schválené: 27.3.2008

Účinnosť: 5.5.2008


Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici podľa § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, časť Námestie Štefana Moysesa.

§ 1
Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania

pozemkov a stavieb
(1) Regulatívy funkčného využívania pozemkov:
a) za nosnú funkciu v riešenom území považovať dopravnú vybavenosť. V riešenom území situovať podzemnú parkovaciu garáž s verejným WC,
b) ako neprípustné sú stanovené plochy výroby, skladového hospodárstva,
c) verejné priestory dotvárať spevnenými plochami so zeleňou.
(2) Regulatívy priestorového usporiadania pozemkov
a) urbanisticko – architektonicky formovať daný priestor ako verejný,
b) hladina zástavby je maximálne dve podzemné podlažia,
c) strechu objektu osadiť na úroveň strechy tržnice a okolitej spevnenej plochy,
d) strechu objektu poňať ako verejný priestor s úpravou pre oddychový pobyt,
e) do objektu parkovacej garáže integrovať zariadenie verejných WC,
f) vjazd do objektu parkovacej garáže riešiť zo smeru od Bakossovej ulice.

§ 2
Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia

(1) Objekt parkovacej garáže je objektom verejného dopravného vybavenia danej lokality.
(2) Vstup do parkovacieho domu (vstup na rampu) riešiť na vymedzenom po-zemku.
(3) Stanoviť 4% navrhovaných parkovacích miest aj na parkovanie pre telesne postihnutých.
(4) Kanalizáciu zaústiť do existujúcej kanalizácie z Bakossovej ulice.

§ 3

Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch urbánnych
priestorov s určením zastavovacích podmienok
Umiestňuje sa podzemná stavba hromadných garáží v rozsahu vymedzenom vo výkrese č. 5 grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie.

§ 4
Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

(1) Požiadavku bezbariérovosti v riešenom území obce zohľadniť pri projektovaní v následných stupňoch dokumentácie pre stavbu nebytovej budovy v časti určenej na užívanie verejnosťou (§ 56 Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z.).
(2) Stavby musia spĺňať osobitné požiadavky na užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, najmä požiadavku bezbariérovosti podľa platných predpisov a noriem (Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z. a príloha k uvedenej vyhláške).

§ 5
Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových

rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny
(1) Dostavbu v existujúcich urbánnych štruktúrach riešiť tak, aby sa zachovalo dominantné postavenie hradného areálu v danom priestore.
(2) Tvaroslovie architektúry v priestoroch pamiatkovej rezervácie nevylučuje súčasné architektonické výrazové prostriedky.
(3) Stavebník/investor každej stavby vyžadujúcej si zemné práce (líniové stavby, budovanie komunikácií atď.) si od Archeologického ústavu SAV v Nitre už v stupni projektovej prípravy, resp. územného konania (v zmysle zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov) vyžiada vyjadrenie k plánovanej stavebnej akcii vo vzťahu k možnosti narušenia archeologických nálezísk. Stanovisko bude slúžiť ako podklad k stanovisku/rozhodnutiu Pamiatkového úradu SR alebo Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica v zmysle zákona č.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.
(4) Pri realizácii stavieb alebo v iných súvislostiach nájdených počas výkopových a zemných prác si orgán štátnej správy na úseku ochrany pamiatkového fondu - Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, vyhradzuje právo rozhodnúť o podmienkach ich zakomponovania do novej výstavby alebo ich odstránení s určením konkrétnych podmienok aj pri využití dochovaného materiálu.
(5) Pri realizácii stavieb nesmie dôjsť k narušeniu okolitých pamiatkových objektov.
(6) Plochu v úrovni terénu upraviť v kombinácii so zeleňou (zatrávnené plochy, nízka zeleň, stromová zeleň s nízkou korunou). Dokumentáciu sadových úprav odsúhlasiť s Krajským pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici.
(7) Nepripustiť výsadbu stromov s vysokou korunou, ktoré by do budúcnosti vytvárali bariéru pre pohľadové vnímanie Hradného areálu.
(8) Udržať objem a rozlohu zelených plôch v riešenom území. V prípade úbytku riešiť adekvátnu náhradu za odstránenú zeleň náhradnou výsadbou na dotknutom území.

§ 6
Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby

V riešenom území sa nenavrhujú stavby, na ktoré sa vzťahuje § 39a ods. 3 písm. a), zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov.

§ 7
Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov

V riešenom území je nutné pre navrhovanú výstavbu sceliť parcelu č. 1829 s časťou parcely č. 1833, a s novovytvorenou parcelou č. 1/9, podľa GP č. 17801591-010/2008, katastrálne územie Banská Bystrica

§ 8
Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie v riešenom území.

(1) Pozemky na verejnoprospešné stavby nie sú navrhnuté.
(2) Na asanáciu je určený objekt na parcele: č. 1833, katastrálne územie Banská Bystrica.
(3) Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb je vo výkrese č.6 grafickej časti Územného plánu centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmeny a doplnky časť Námestie Štefana Moysesa.

§ 9
Záverečné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí dňa 27.03.2008 uznesením č.187/2008 - MsZ.
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 05.05.2008.Ivan Saktor
primátor mesta
Banská Bystrica

 

Súbor na stiahnutie VZN_č._7-2008.pdf VZN_č._7-2008.pdf (148.4 kB)


1378124

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka