Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 15/2008, ktorým sa mením a dopĺňa VZN č. 152/2005, ktorým bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu zóny Pršianska terasa - Banská Bystrica - Zmeny a doplnky.

Schválené: 26.8.2008

Účinnosť: 6.10.2008

Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovení §-u 6, ods.1 a §-u 11, ods. 4, písmeno g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 27 ods.3 zákona č. 50/76 Zb. a v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z. z., vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 152/2005 , ktorým bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu zóny Pršianska terasa - Banská Bystrica – Zmeny a doplnky.

§1
Účel nariadenia

Všeobecne záväzným nariadením sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu zóny Pršianska terasa – Banská Bystrica – Zmeny a doplnky, ktorá bola schválená a vyhlásená Všeobecne závazným nariadením Mesta Banská Bystrica č. 152/2005.

§2
Rozsah platnosti

Záväzná časť UPD Z v riešenom území presne formuluje návrh regulatívov na funkčne a priestorovo homogénne jednotky a jednotlivé pozemky, vychádzajúce zo zastavovacích podmienok na umiestňovanie stavieb, ktoré určujú spôsob využitia územia a obmedzujú, vylučujú, alebo podmieňujú umiestňovanie stavieb na pozemku. Ustanovuje pozemky na verejnoprospešné stavby a zoznam verejnoprospešných stavieb.

§ 3
Regulatívy funkčného využívania pozemkov a stavieb

V OBLASTI ŠTRUKTÚRY OSÍDLENIA
Bez ZMENY a DOPLNKU
V OBLASTI ŠTRUKTÚRY BÝVANIA
Zmena a dopĺňa sa :
- Zaistiť v územnej lokalite G výstavbu rodinných domov a mestských víl.
V OBLASTI ŠTRUKTÚRY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI
Zmena a dopĺňa sa:
- Vylúčiť občiansku vybavenosť včítane garážových stání a havarijných úkrytov z územnej lokality G.
V OBLASTI REKREAČNÉHO VYUŽITIA
Bez ZMENY a DOPLNKU
V OBLASTI TELOVÝCHOVY A ŠPORTU
Zmena a dopĺňa sa :
- Zaistiť vo väzbe na územnú lokalitu G na území uzavretej skládky PDO výstavbu: - dvoch basketbalových ihrísk - dvoch volejbalových ihrísk - jedného hádzanárskeho ihriska - šiestich tenisových ihrísk - a bežeckú dráhu s tým, že budú využívané širokou verejnosťou.
V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Zmena a dopĺňa sa :
- Zaistiť realizáciu opatrení na zníženie účinkov hluku od automobilovej dopravy z cesty III/06626 - zbernej komunikácie tr. B2 na okolitej zástavbe splnením ustanovení § 27 zák. č. 355/2007 Z.z. a Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Zb. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku, a vibrácií.
- Zaistiť pred výstavbou meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADÓNU v pôdnom vzduchu podľa Vyhlášky NR SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia. Spracovávať na základe výskytu z merania projekty spodných stavieb proti prenikaniu radónu z podložia do stavieb, nakoľko riešená územná lokalita sa nachádza v pásme stredného radónového rizika.
- Zaistiť vyhovujúce podmienky oslnenia a insolácie bytov v navrhnutej zástavbe
- Uplatňovať v maximálnej miere všetky formy zelene, uprednostňovať nealergizujúce formy.
V OBLASTI VYMEDZENIA OCHRANNÝCH PÁSIEM
Dopĺňa sa : Pre ochranné pásma letiska Sliač
- Stavebník je povinný pri objektoch s 3 nadzemnými podlažiami a viac, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme letiska Sliač (týka sa aj tých, ktoré zasahujú len časťou objektu) požiadať Letecký úrad SR v stupni územného konania o udelenie výnimky z ochranných pásiem letiska Sliač.
- Stavebník je povinný pri objektoch, ktoré sa nachádzajú mimo ochranných pásiem letiska Sliač v prípade použitia stavebných mechanizmov s výškou zdvihu 30 m a viac požiadať Letecký úrad SR v stupni územného resp. stavebného konania o stavenisko.
V OBLASTI OCHRANY CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ
Bez ZMENY a DOPLNKU
V OBLASTI OCHRANY PAMIATKOVÉHO FONDU
- Postupovať pri realizácii všetkých stavieb v riešenom území (zemné výkopové práce) podľa § 40 odst. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zmysle neskorších predpisov.
- Stavebník je povinný začiatok výkopových prác na každej stavbe nahlásiť s 15 dňovým predstihom KPÚ Banská Bystrica.
- Nálezca musí písomne ohlásiť nález v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov mimo povoleného výskumu, KPÚ Banská Bystrica priamo, alebo prostredníctvom mesta Banská Bystrica.
- Urobiť oznámenie o náleze je povinný nálezca, alebo osoba zodpovedná za výkopové práce, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení.
- Ponechať nález sa musí bez zmeny, až do obhliadky KPÚ, alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia.
- Nálezca je povinný do obhliadky odborným pracovníkom KPÚ vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba vhodnými metódami archeologického výskumu.


§4
Regulatívy priestorového usporiadania pozemkov a stavieb

VYMEDZENIE HRANÍC RIEŠENÉHO ÚZEMIA
Bez ZMENY a DOPLNKU
KOMPOZIČNÉ AKCENTY
Bez ZMENY a DOPLNKU
VÝZNAMNÉ VEREJNÉ PRIESTORY
Zmena a dopĺňa sa :
- Vylúčiť územnú lokalitu G z významných verejných priestorov.
DOMINANTY
Bez ZMENY a DOPLNKU
VYMEDZENIE REGULAČNÝCH CELKOV
Bez ZMENY a DOPLNKU
REGULATÍVY ÚZEMNÝCH LOKALÍT
Dopĺňa sa do všetkých lokalít:
- Zaistiť na území Pršianskej terasy tieto regulatívy platné pre všetky lokality:
- Strecha sedlová a valbová so sklonom 20o - 45o dotváraná vikiermi a strešnými oknami sa dopĺňa o plochú strechu.
- Krytina červená sa mení na krytinu s ľubovolnou farbou.
- Stavebná čiara - podľa výkresu - PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14
- Zaistiť realizáciu opatrení na zníženie účinkov hluku od automobilovej dopravy z cesty III/06626 - zbernej komunikácie tr. B2 na okolitej zástavbe splnením ustanovení § 27 zák. č. 355/2007 Z.z. a Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Zb. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku, a vibrácií.
- Zaistiť pred výstavbou meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADÓNU v pôdnom vzduchu podľa Vyhlášky NR SR č. 528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia. Spracovávať na základe výskytu z merania projekty spodných stavieb proti prenikaniu radónu z podložia do stavieb, nakoľko riešená územná lokalita sa nachádza v pásme stredného radónového rizika.
- Zaistiť vyhovujúce podmienky oslnenia a insolácie bytov v navrhnutej zástavbe.
- Uplatňovať v maximálnej miere všetky formy zelene, uprednostňovať nealergizujúce formy.
Pre ochranné pásma letiska Sliač sa dopĺňa :
- Stavebník je povinný pri objektoch s 3 nadzemnými podlažiami a viac, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme letiska Sliač ( týka sa aj tých, ktoré zasahujú len časťou objektu) požiadať Letecký úrad SR v stupni územného konania o udelenie výnimky z ochranných pásiem letiska Sliač.
- Stavebník je povinný pri objektoch, ktoré sa nachádzajú mimo ochranných pásiem letiska Sliač v prípade použitia stavebných mechanizmov s výškou zdvihu 30 m a viac požiadať Letecký úrad SR v stupni územného, resp. stavebného konania o stavenisko.
- Postupovať pri realizácii všetkých stavieb v riešenom území (zemné výkopové práce) podľa § 40 odst. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zmysle neskorších predpisov.
- Stavebník je povinný začiatok výkopových prác na každej stavbe nahlásiť s 15 dňovým predstihom KPÚ Banská Bystrica.
- Nálezca musí písomne ohlásiť nález v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov mimo povoleného výskumu, KPÚ Banská Bystrica priamo, alebo prostredníctvom mesta Banská Bystrica.
- Urobiť oznámenie o náleze je povinný nálezca, alebo osoba zodpovedná za výkopové práce, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení.
- Ponechať nález sa musí bez zmeny, až do obhliadky KPÚ, alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia.
- Nálezca je povinný do obhliadky odborným pracovníkom KPÚ vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba vhodnými metódami archeologického výskumu.
ÚZEMNÁ LOKALITA A1
Doplňujúce regulatívy.
ÚZEMNÁ LOKALITA A2
Doplňujúce regulatívy.
ÚZEMNÁ LOKALITA A3
Doplňujúce regulatívy.
ÚZEMNÁ LOKALITA B1
Doplňujúce regulatívy.
ÚZEMNÁ LOKALITA B2
Zmena: 8 RODINNÝCH DOMOV IZOLOVANEJ ZÁSTAVBY sa mení na
14 RODINNÝCH RADOVÝCH DOMOV
BYTOVÉ DOMY B201, B202, B203
- Podlažnosť 1.PP - garážové podl.GA18-9 stání + HÚ20 - 30 obyv.
- garážové podl.GA19 9 stání + HÚ20 - 30 obyv.
- garážové podl.GA20-9 stání + HÚ20 - 30 obyv.
1.NP - technické podlažie + služby SL6
- technické podlažie + služby SL7
- technické podlažie + obchod OB9
2, 3, 4.NP - opakovateľné bytové podlažie
5.NP - podkrovné bytové podlažie
RODINNÉ DOMY RADOVÉ
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie resp. obytné podlažie pri plochej streche
- Strecha sedlová /valbová/ so sklonom 20o - 45o sa dopĺňa o plochú strechu.
- Zastavanosť pozemkov - max.50% - zastavaná plocha.
- Zaistiť úkryt budovaný svojpomocne pre každý rodinný dom.
- Krytina červená sa mení na krytinu s ľubovolnou farbou.
- Stavebná čiara RRD podľa - VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14.
- Budovať akumulačné nádrže pre zachytávanie dažďovej vody rodinných domov.
- Zaistiť v rámci vonkajších úprav miesto pre KUKA NÁDOBU.
- Zhodnocovať prednostne na vlastnom pozemku biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a domácností obyvateľmi rodinných domov.
- Zneškodňovať uložením na skládke odpadov nezhodnotený, biologicky rozložiteľný odpad z rodinných domov.
- Počítať minimálne s jednou garážou a jedným odstavným stáním pre osobné auto.
ÚZEMNÁ LOKALITA B3
Doplňujúce regulatívy :
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie, resp. obytné podlažie pri plochej streche
ÚZEMNÁ LOKALITA B4
Zmena: mení sa funkčné využitie pozemku
na IZOLOVANÚ ZÁSTAVBU 8 RODINNÝCH DOMOV
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie pre mestské vily dve NP
2.NP - podkrovné obytné podlažie, resp. obytné podlažie pri plochej streche
ÚZEMNÁ LOKALITA B5
Zmena: mení sa funkčné využitie pozemku
na IZOLOVANÚ ZÁSTAVBU 14 RODINNÝCH DOMOV
Doplňujúce regulatívy :
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie, resp. obytné podlažie pri plochej streche
ÚZEMNÁ LOKALITA B6
Doplňujúce regulatívy :
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie, resp. obytné podlažie pri plochej streche
ÚZEMNÁ LOKALITA B7
Doplňujúce regulatívy :
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie, resp. obytné podlažie pri plochej streche
ÚZEMNÁ LOKALITA B8
Doplňujúce regulatívy :
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
- pre mestské vily dve NP
2.NP - podkrovné obytné podlažie, resp. obytné podlažie pri plochej streche
ÚZEMNÁ LOKALITA B9
Doplňujúce regulatívy :
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
- pre mestské vily dve NP
2.NP - podkrovné obytné podlažie, resp. obytné podlažie pri plochej streche
ÚZEMNÁ LOKALITA C1
Mení sa:
BYTOVÝ DOM C102 sa mení na izolovanú zástavbu 2 RD
BYTOVÝ DOM C103 sa mení na izolovanú zástavbu 2 RD
6 RODINNÝCH DOMOV IZOLOVANEJ ZÁSTAVBY sa mení :
- na radovú zástavbu 5 RD a na
- izolovanú zástavbu 4 RD
BYTOVÝ DOM C101
- Podlažnosť 1.PP - garážové podlažie GA21-9 stání + HÚ - 30 obyv.
1.NP - technické podlažie + obchody OB10
2, 3, 4.NP - opakovateľné bytové podlažie
5.NP - podkrovné bytové podlažie
- Strechy sedlové /valbové/ so sklonom 20o - 45o dotvorené vikiermi a strešnými oknami sa dopĺňajú o ploché strechy.
RODINNÉ DOMY
- Zástavba izolovaná a radová
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie, resp. obytné podlažie pri plochej streche
ÚZEMNÁ LOKALITA C2
Zmena: mení sa funkčné využitie pozemku
na IZOLOVANÚ ZÁSTAVBU 23 RODINNÝCH DOMOV
Doplňujúce regulatívy :
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie, resp. obytné podlažie pri plochej streche
ÚZEMNÁ LOKALITA C3
Doplňujúce regulatívy :
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie, resp. obytné podlažie pri plochej streche
ÚZEMNÁ LOKALITA C4
Doplňujúce regulatívy :
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie, resp. obytné podlažie pri plochej streche
ÚZEMNÁ LOKALITA C5
Doplňujúce regulatívy :
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie, resp. obytné podlažie pri plochej streche
ÚZEMNÁ LOKALITA C6
Doplňujúce regulatívy :
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie, resp. obytné podlažie pri plochej streche
- mestská vila - originálne atypické riešenie
ÚZEMNÁ LOKALITA D1
Zmena: mení sa funkčné využitie pozemku
na IZOLOVANÚ ZÁSTAVBU 9 RODINNÝCH DOMOV
Doplňujúce regulatívy :
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie, resp. obytné podlažie pri plochej streche
ÚZEMNÁ LOKALITA D2
Doplňujúce regulatívy :
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie, resp. obytné podlažie pri plochej streche
ÚZEMNÁ LOKALITA E
Doplňujúce regulatívy :
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie, resp. obytné podlažie pri plochej streche
ÚZEMNÁ LOKALITA F
Zmena: mení sa funkčné využitie pozemku
na IZOLOVANÚ ZÁSTAVBU 39 RODINNÝCH DOMOV
Doplňujúce regulatívy :
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie, resp. obytné podlažie pri plochej streche
ÚZEMNÁ LOKALITA G
Zmena: mení sa funkčné využitie pozemku
na IZOLOVANÚ ZÁSTAVBU 3 MESTSKÝCH VÍL
a IZOLOVANÚ ZÁSTAVBU 6 RODINNÝCH DOMOV
Doplňujúce regulatívy :
MESTSKÉ VILY
- Podlažnosť 1.PP - 1. podzemné podlažie - 3 až 4 garáže
1.NP - 1. nadzemné podlažie - obytné podlažie - jeden byt
2.NP - 2. nadzemné podlažie - obytné podlažie - jeden byt
3.NP - podkrovné obytné podlažie, resp. obytné podlažie pri plochej streche
- obytné podlažie - jeden byt
RODINNÉ DOMY
- Podlažnosť 1.PP - 1. podzemné podlažie
1.NP - 1. nadzemné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie, resp. obytné podlažie pri plochej streche
ÚZEMNÁ LOKALITA H1
Doplňujúce regulatívy :
- Podlažnosť 1.PP - garážové podl.GA25-52 stání + HÚ28 - 120 obyv.
- garážové podl.GA26-20 stání + HÚ29 - 7 0 obyv.
- garážové podl.GA27-47 stání + HÚ30 - 110 obyv.
- garážové podl.GA28-36 stání + HÚ31 - 90 obyv.
1.NP - technické podlažie + obchody OB11 a ZS3
- technické podlažie + lekáreň LE2 a ZS4
- technické podlažie + obchody OB12 a RZ5
- technické podlažie + služby SL8
2,3,4.NP - opakovateľné bytové podlažie
5.NP - podkrovné obytné podlažie, resp. obytné podlažie pri plochej streche
ÚZEMNÁ LOKALITA H2
Doplňujúce regulatívy :
BYTOVÉ DOMY
- Podlažnosť 1.PP - garážové podl.GA29-10 stání + HÚ32 - 20 obyv.
- garážové podl.GA30-10 stání + HÚ33 - 20 obyv.
- garážové podl.GA31-10 stání + HÚ34 - 20 obyv.
- garážové podl.GA32-10 stání + HÚ35 - 20 obyv.
- garážové podl.GA33-10 stání + HÚ36 - 20 obyv.
- garážové podl.GA34-10 stání + HÚ37 - 20 obyv.
- garážové podl.GA35-10 stání + HÚ38 - 20 obyv.
- garážové podl.GA36-10 stání + HÚ39 - 20 obyv.
1.NP - technické podlažie
2,3.NP - opakovateľné bytové podlažia
4.NP - podkrovné obytné podlažie, resp. obytné podlažie pri plochej streche
RADOVÉ RODINNÉ DOMY
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie, resp. obytné podlažie pri plochej streche
ÚZEMNÁ LOKALITA H3
Doplňujúce regulatívy :
BYTOVÉ DOMY
- Podlažnosť 1.PP - garážové podl.GA37-10 stání + HÚ40 - 20 obyv.
- garážové podl.GA38-10 stání + HÚ41 - 20 obyv.
- garážové podl.GA39-10 stání + HÚ42 - 20 obyv.
- garážové podl.GA40-10 stání + HÚ43 - 20 obyv.
- garážové podl.GA41-10 stání + HÚ44 - 20 obyv.
- garážové podl.GA42-10 stání + HÚ45 - 20 obyv.
1.NP - technické podlažie
2,3.NP - opakovateľné obytné podlažia
4.NP - podkrovné obytné podlažie, resp. obytné podlažie pri plochej streche
RODINNÉ DOMY
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie, resp. obytné podlažie pri plochej streche
ÚZEMNÁ LOKALITA H4
Doplňujúce regulatívy :
BYTOVÉ DOMY
- Podlažnosť 1.PP - garážové podl.GA43-10 stání + HÚ46 - 20 obyv.
- garážové podl.GA44-10 stání + HÚ47 - 20 obyv.
1.NP - technické podlažie
2,3.NP - opakovateľné obytné podlažie
4.NP - podkrovné obytné podlažie, resp. obytné podlažie pri plochej streche
RODINNÉ DOMY
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie, resp. obytné podlažie pri plochej streche
ÚZEMNÁ LOKALITA H5
Doplňujúce regulatívy :
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie, resp. obytné podlažie pri plochej streche
ÚZEMNÁ LOKALITA H6
Doplňujúce regulatívy :
BYTOVÉ DOMY
- Podlažnosť 1.PP - garážové podl.GA45-10 stání + HÚ48 - 20 obyv.
- garážové podl.GA46-10 stání + HÚ49 - 20 obyv.
1.NP - technické podlažie
2,3.NP - opakovateľné obytné podlažie
4.NP - podkrovné obytné podlažie, resp. obytné podlažie pri plochej streche
RODINNÉ DOMY
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie, resp. obytné podlažie pri plochej streche
ÚZEMNÁ LOKALITA H7
Doplňujúce regulatívy :
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie, resp. obytné podlažie pri plochej streche
ÚZEMNÁ LOKALITA H8
Doplňujúce regulatívy :
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie, resp. obytné podlažie pri plochej streche

 

§5
Regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia územia

V OBLASTI DOPRAVY
Bez ZMENY A DOPLNKU

 

§6
Regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia

V OBLASTI VODNÉHO HOSPODÁRSTVA
- V ČASTI ZÁSOBOVANIA VODOU
Bez ZMENY a DOPLNKU
- V ČASTI ODKANALIZOVANIA
Bez ZMENY a DOPLNKU
V OBLASTI ZÁSOBOVANIA PLYNOM
Bez ZMENY a DOPLNKU
V OBLASTI ZÁSOBOVANIA TEPLOM
Bez ZMENY a DOPLNKU
V OBLASTI ZÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIOU
Bez ZMENY a DOPLNKU
V OBLASTI TELEKOMUNIKÁCIÍ
Bez ZMENY a DOPLNKU

 

§7
Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavieb

V riešenom území sa nenachádzajú. Pre všetky rodinné domy v lokalitách v zmysle § 39 a odst. 4 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku Stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú podmienky umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území; pri ostatných stavbách tak urobí za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny.
Uvedené stavby je možné povoliť v zlúčenom územnom a stavebnom konaní v zmysle uvedeného ustanovenia pre územné lokality:
- územná lokalita B2
- územná lokalita B3
- územná lokalita B4
- územná lokalita B5
- územná lokalita B6
- územná lokalita B7
- územná lokalita B8
- územná lokalita B9
- územná lokalita C1
- územná lokalita C2
- územná lokalitaC3
- územná lokalita C4
- územná lokalita C5
- územná lokalita C6
- územná lokalita D1
- územná lokalita D2
- územná lokalita F
- územná lokalita G
- územná lokalita G
- územná lokalita H2
- územná lokalita H3
- územná lokalita H4
- územná lokalita H5
- územná lokalita H6
- územná lokalita H7
- územná lokalita H8
Stavby sú umiestnené v súlade s vyhláškou 532 MŹP SR z 8.7.2002 § 6 odst.3. Ich umiestnenie je
znázornené v grafickej časti, na výkrese priestorovej regulácie B14, ktorý je spracovaný v
podrobnosti podľa vyhlášky 453 MŽP SR z 11.12.2000 § 3 odst. 4 písm. b.§8
ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

Za verejnoprospešné stavby sa považujú stavby určené na verejnoprospešné zámery a pre ochranu životného prostredia. Zo zámerov riešenia Z a D ÚPN-ZÓNY vyplynuli požiadavky na definovanie verejnoprospešných stavieb pre ktoré je potrebné do doby ich realizácie vytvoriť vhodné územné a technické podmienky, ktoré umožnia ich realizáciu.
Pre jednotlivé odvetvia sú to nasledovné stavby :
V ODVETVÍ DOPRAVA
- Rekonštrukcia cesty III/06626 na triedu B2, kategórie MZ 8,5/50 Banská Bystrica - Horné Pršany.
- Obslužná komunikácia triedy C2, kategórie MO 8/40 Malachov - Pršianska terasa - Kremnička.
- Obslužné komunikácie funkčnej triedy C2, C3 a D1.
- Pešie komunikácie a priestory s cyklistickými pásmi.
- Autobusové zástavky na určených miestach vybudovať na samostatných pruhoch mimo jazdných pruhov komunikácie triedy B2 - cesty III/06626.
- V ČASTI DOPRAVNEJ PRÍSTUPNOSTI
prístupy k bytovým domom
dopravné prístupy k občianskej vybavenosti
TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
V ODVETVÍ VODNÉ HOSPODÁRSTVO
- V ČASTI ZÁSOBOVANIA VODOU
Rozvádzací vodovod 4. tlakového pásma
Rozvádzací vodovod 5. tlakového pásma
- V ČASTI KANALIZÁCIA
Jednotná kanalizácia VETVA AC
Jednotná kanalizácia VETVA AC1 vlokalite F
Jednotná kanalizácia VETVA AC2
Jednotná kanalizácia VETVA AC3 v lokalite G, AC3-1, AC3-111-TK, AC3-1111-TK, AC3-1112-TK, AC3-112
Jednotná kanalizácia VETVA AC5
Jednotná kanalizácia VETVA AC6-TK
Jednotná kanalizácia VETVA AC7-TK
Jednotná kanalizácia VETVA AD1-1, AD1-1-TK, AD1-11, AD1-111, AD1-1111, AD1-1112, AD1-1113, AD1-112, AD1-113
Jednotná kanalizácia VETVA AD1-12-TK, AD1-12, AD1-121, AD1-13
Jednotná kanalizácia VETVA AD1-21
Jednotná kanalizácia VETVA AD1-312, AD1-3121-TK, AD1-3122, AD1-3123 v lok. B4, B5
Jednotná kanalizácia VETVA AD1-34 ruší sa
Jednotná kanalizácia VETVA AD1-4, AD1-41 v lok. F
Jednotná kanalizácia VETVA AD1-5, AD1-51 v lok.F
Jednotná kanalizácia VETVA AD1-6
Dažďová kanalizácia VETVA D1, D1-1, D1-2
Dažďová kanalizácia VETVA D2
Dažďová kanalizácia VETVA D3
V ODVETVÍ ZÁSOBOVANIA PLYNOM
Základná plynovodná sieť DN 110, 90, 63, 50 a 40
V ODVETVÍ ZÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIOU
Preložky vzdušných 22 kV vedení elektrickej energie - linky č.336
- dvojlinky č.491, 492 a
- linky č.490.
Preložka vzdušnej 22 kV prípojky územných lokalít H3, H5 a H7.
Preložka vzdušnej 22 kV prípojky pre stožiarovú trafostanicu VOJSKO.
Zrušenie vzdušného 22 kV vedenia a stožiarovej trafostanice pre úz. lokalitu E.
Preložka kábelového 22 kV rozvodu pre trafostanicu B8-T11.
Kábelové 22 kV rozvody trafostanice T2 až T14 a lok. F
Kábelové 1 kV rozvody územných lokalít
Trafostanice
V ODVETVÍ TELEKOMUNIKÁCIÍ
Digitálna telefónna ústredňa v A1-PT301
Hlavná stanica televízneho signálu v A1-PT301
2,4 a 8 otvorená tvárnicová trasa vedená v zelenom páse pozdĺž komunikácie triedy B2 - cesty III/06626.
Telekomunikačná sieť
3.5.5 Preložka telekomunikačného metalického kábla a optotrubiek pre optický kábel v územnej lokalite H4.

§9
Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

Zabezpečiť v územných lokalitách B2, B4, B5, C1, C2, D1, G a F požiadavku bezbarierovosti a zohľadniť pri projektovaní v následných stupňoch dokumentácie Vyhlášku MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.


§10
Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny

Stavby začleňovať na pozemky územných lokalít B2, B4, B5, C1, C2, D1, G a F vo väzbe na ostatné územné lokality a okolitú zástavbu.


§11
Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov

Pozemky územných lokalít B2, B4, B5, C1, C2, D1, G a F sú scelené.
- Deliť pozemky lokalít na parcely pre výstavbu rodinných domov rozčleňovacími geometrickými plánmi.


§12
Pozemky na verejnoprospešné stavby
a na vykonanie asanácie v riešenom zastavanom území

PLOŠNÉ STAVBY KOMUNIKÁCIÍ
- obslužné komunikácie triedy C3 a D1 v lokalite B4, B5 a F
- pešie chodníky v územných lokalitách B2, B4, B5, C1, C2, D1, G a F
POZEMKY DOPRAVNEJ PRÍSTUPNOSTI
- v územnej lokalite C1, D1 a G
POZEMKY PRE LÍNIOVÉ STAVBY TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
- sú súčasťou koridorov plošných stavieb komunikácií
,

§13
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

je súčasťou grafickej prílohy B14:
„● výkres • priestorovej regulácie
• pozemkov pre verejnoprospešné stavby
• verejnoprospešné stavby “.


§14
Záverečné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí dňa 26.08.2008 uznesením č. 255/2008-MsZ.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 06.10.2008.

Ivan SAKTOR
primátor Mesta
Banská Bystrica1377900

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka