Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 23/2008 o zabezpečovaní sociálnych služieb krízovej intervencie u poskytovateľov sociálnych služieb v meste Banská Bystrica.

Schválené: 2.12.2008

Účinnosť: 1.1.2009

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA
Banská Bystrica č. 23/2008
o zabezpečovaní sociálnych služieb krízovej intervencie
u poskytovateľov sociálnych služieb v meste Banská Bystrica.Mesto Banská Bystrica na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a zákonov č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení zmien a doplnkov v platnom znení, zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o spôsobe zabezpečenia sociálnych služieb krízovej intervencie u poskytovateľov sociálnych služieb v meste Banská Bystrica ( ďalej len nariadenie ).


Prvá časť.
ÚVODNÉ USTANOVENIE

§1
Základné ustanovenia

1.Toto nariadenie upravuje podmienky poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie sociálnych služieb krízovej intervencie podľa zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej zákon č.305/2005 Z.z.) a zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení zmien a doplnkov v platnom znení( ďalej zákon č.195/1998 Z.z.).


Druhá časť.
VYMEDZUJÚCE USTANOVENIA

§2
Oblasť pôsobnosti
1.Mesto Banská Bystrica pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti vykonáva opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb v zmysle zákonov 195/1998 Z.z. a 305/205 Z.z. najmä:
a) organizovaním alebo sprostredkovaním účasti na programoch, tréningoch a aktivitách zameraných na podporu plnenia rodičovských práv a povinností, plnenia funkcií rodiny, na uzatváranie a upevňovanie vzťahov medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, na rozvoj schopností riešiť problémové situácie a adaptovať sa na nové situácie
b) organizovaním alebo sprostredkovaním účasti na programoch a aktivitách zameraných na predchádzanie sociálnopatologickým javom
c) sprostredkovaním kultúrnych, záujmových a iných aktivít zameraných na podporu vhodného využívania voľného času detí
d) ponúknutím pomoci alebo jej sprostredkovania dieťaťu, rodičom alebo inej plnoletej fyzickej osobe pri riešení výchovných problémov alebo rodinných problémov
e) sledovaním negatívnych vplyvov pôsobiacich na dieťa a rodinu, zisťovaním príčin ich vzniku a vykonávaním opatrení na obmedzenie pôsobenia nepriaznivých vplyvov.
f) organizovaním alebo sprostredkovaním účasti na programoch zameraných na pomoc pri riešení problémov detí v rodine, v škole a na pomoc rodinám pri riešení výchovných problémov v rodine a v medziľudských vzťahoch
g) organizovaním alebo sprostredkovaním účasti na programoch zameraných na pomoc deťom a plnoletým fyzickým osobám ohrozeným správaním členov rodiny alebo správaním iných osôb.
h) organizovaním alebo sprostredkovaním účasti na programoch zameraných na plnoleté fyzické osoby, ktoré svojim správaním ohrozujú členov rodiny
i) poskytnutím alebo sprostredkovaním pomoci mladému dospelému po ukončení ústavnej starostlivosti pri zabezpečení bývania a zamestnania
j) utváraním podmienok na prácu s komunitou
k) poskytnutím pomoci alebo sprostredkovaním poskytnutia pomoci občanom pri zabezpečovaní prístrešia
l) poskytnutím alebo sprostredkovaním poradenstva pri riešení rodinných problémov a sociálnych problémov
m) zabezpečením alebo sprostredkovaním poskytnutia sociálnych služieb subjektami, ktoré poskytujú sociálnu pomoc.


§ 3
Prostredie výkonu sociálnej služby krízovej intervencie

1.Mesto Banská Bystrica pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti vykonáva alebo zabezpečuje opatrenia zamerané na predchádzanie vzniku porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb podľa tohto nariadenia najmä v prostredí:
a) v prirodzenom rodinnom prostredí
b) v náhradnom rodinnom prostredí
c) v otvorenom prostredí
d) v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení zákona č.305/2005 Z.z.


§4
Oprávnený klient sociálnej služby krízovej intervencie

1.Sociálne služby krízovej intervencie (ďalej len KI) sa poskytujú oprávnenému klientovi - občanovi alebo rodine, ktorý pre svoj nepriaznivý stav sa môže nachádzať v núdzi a potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní základných životných potrieb za predpokladu:
a) že má trvalý pobyt v meste Banská Bystrica ( s vyznačením ulice a súpisného a
popisnéhočísla)
b) ktorého pobyt je možné prostredníctvom evidencie obyvateľstva označiť ako občana
mesta Banská Bystrica, ktorého predchádzajúci trvalý pobyt v zmysle § 11 písm. k) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov SR v znení zmien a doplnkov, bol v meste Banská Bystrica s vyznačením ulice, súpisného a popisného čísla.


§ 5
Poskytovateľ sociálnej služby krízovej intervencie

1.Mesto Banská Bystrica zabezpečuje výkon samosprávnej pôsobnosti aj prostredníctvom akreditovaného subjektu alebo prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ak sa nevyžaduje akreditácia na vykonávanie opatrení podľa zákona č. 305/2005 Z.z. a zákona č. 195/1998 Z.z. spôsobom uvedeným v tomto nariadení.


Tretia časť.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


§ 6
Postup pri výbere poskytovateľa sociálnej služby

1.Výber poskytovateľa sociálnej služby v zmysle tohto nariadenia sa riadi Obchodným zákonníkom a zákonom o verejnom obstarávaní v znení zmien a doplnkov ak si to povaha poskytovaných služieb a celkový objem objednávaných služieb za oblasti uvedené v § 2 písm. a) až m) tohto nariadenia vyžaduje.
2.Výber poskytovateľa pri zabezpečovaní sociálnych služieb podlieha Rozhodnutiu o udelení akreditácie na výkon opatrení v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. ak si to typ sociálnej služby v zmysle tohto zákona vyžaduje a zákonov súvisiacich s poskytovaním sociálnych služieb ( napr. zákona č. 195/1998 Z.z. a pod.).
3.Poskytovateľ sociálnych služieb krízovej intervencie ( ďalej len PSS KI) sa preukazuje platným Rozhodnutím o udelení akreditácie v zmysle zákona č. 305/2005 Z.z. alebo Registračnou kartou vydanou Úradom Banskobystrického samosprávneho kraja resp. inou inštitúciou oprávnenou registrovať sociálne služby v zmysle platnej legislatívy.


§ 7
Uzatváranie zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb
krízovej intervencie a objednávok s PSS KI

1.Mesto Banská Bystrica uzatvorí zmluvu s PSS KI na jeden rozpočtový rok
2.Na základe platných uzatvorených zmlúv s PSS KI bude objednávateľ ( Mesto Banská Bystrica ) objednávať sociálne služby KI na konkrétneho klienta / klientov formou objednávky na dobu určitú – maximálne rok.
Súčasťou uzatvorenej zmluvy bude záväzok PSS KI viesť o klientoch osobné záznamy
alebo klientský hárok s vyznačovaním základných identifikačných údajov o klientovi a konkrétnych krokov, ktoré klient v spolupráci s PSS KI vykonal a vykonáva v prospech riešenia jeho nepriaznivej situácie tak, aby nebol odkázaný na poskytovanú službu.
( Príloha č.1 )

§ 8
Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby krízovej intervencie (PSS KI)

1.PSS KI je povinný viesť evidenciu poskytovania sociálnej služby a ukončenia poskytovania sociálnej služby na každého klienta s vyznačením dátumu začatia a dátumu ukončenia poskytovania sociálnej služby a uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, trvalého pobytu klienta.
2.PSS KI je povinný do konca kalendárneho roka poskytnúť objednávateľovi písomnou formou správu obsahujúcu proces poskytovania sociálnej služby pre oprávneného klienta s uvedením postupov a krokov, ktoré boli realizované v prospech klienta a návrh pre ďalšie obdobie so zapracovaním merateľných údajov.


Štvrtá časť.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 9

1.Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici dňa 02.12. 2008 uznesením číslo 333/2008.
2.Nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2009.


Ivan SAKTOR
primátor mesta

 1378073

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka