Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Pršianska terasa – Banská Bystrica, Zmeny a doplnky územných lokalít A2, A3.

Schválené: 28.4.2009

Účinnosť: 5.6.2009

 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/2009, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Pršianska terasa – Banská Bystrica, Zmeny a doplnky územných lokalít A2, A3.

 

 

Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovení §-u 6, ods. 1 a §-u 11, ods.4, písmeno g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 zákona č. 50/76 Zb. a v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z.z., vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 152/2005, ktorým bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu zóny Pršianska terasa – Banská Bystrica – Zmeny a doplnky.

 

§1

Účel nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväzné časti Územného plánu zóny Pršianska terasa - Banská Bystrica, Zmeny a doplnky územných lokalít A2, A3.
Všeobecne záväzným nariadením sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu zóny Pršianska terasa – Banská Bystrica – Zmeny a doplnky, ktorá bola schválená a vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Mesta Banská Bystrica č. 152/2005.

 

§ 2

Rozsah platnosti

Záväzná časť UPD Z v riešenom území presne formuluje návrh regulatívov na funkčne a priestorovo homogénne jednotky a jednotlivé pozemky, vychádzajúce zo zastavovacích podmienok na umiestňovanie stavieb, ktoré určujú spôsob využitia územia a obmedzujú, vylučujú, alebo podmieňujú umiestňovanie stavieb na pozemku. Ustanovuje pozemky na verejnoprospešné stavby a zoznam verejnoprospešných stavieb.

 

§ 3

Regulatívy funkčného využívania pozemkov a stavieb

V OBLASTI ŠTRUKTÚRY OSÍDLENIA
Bez zmeny a doplnku.

V OBLASTI ŠTRUKTÚRY BÝVANIA
Bez zmeny a doplnku.

V OBLASTI ŠTRUKTÚRY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI
Bez zmeny a doplnku.
V OBLASTI REKREAČNÉHO VYUŽITIA
Bez zmeny a doplnku.
V OBLASTI TELOVÝCHOVY A ŠPORTU
Bez zmeny a doplnku.

V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Bez zmeny a doplnku.


V OBLASTI VYMEDZENIA OCHRANNÝCH PÁSIEM

Dopĺňa sa:
Územné lokality A2, A3 sa nachádzajú mimo ochranných pásiem letiska Sliač.
Stavebník je povinný pri objektoch, ktoré sa nachádzajú mimo ochranných pásiem letiska Sliač v prípade použitia stavebných mechanizmov s výškou zdvihu 30m a viac požiadať Letecký úrad SR v stupni územného resp. stavebného konania o stanovisko.


V OBLASTI OCHRANY CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ
Bez zmeny a doplnku.

V OBLASTI OCHRANY PAMIATKOVÉHO FONDU
Bez zmeny a doplnku.

 

§ 4

Regulatívy priestorového usporiadania pozemkov a stavieb

VYMEDZENIE HRANÍC RIEŠENÉHO ÚZEMIA
Bez ZMENY a DOPLNKU
Riešené územie lokality A2, A3 leží na parcelách č. 3681/281, 3681/272 a 3681/363 v kat.území Radvaň. Susedí na severe s lokalitou B2 a C1, na juhu s lokalitou F, na východe A1 a na západe s lokalitou G.


KOMPOZIČNÉ AKCENTY
Bez ZMENY a DOPLNKU

VÝZNAMNÉ VEREJNÉ PRIESTORY
Bez ZMENY a DOPLNKU

DOMINANTY
Bez ZMENY a DOPLNKU

VYMEDZENIE REGULAČNÝCH CELKOV
Dopĺňa sa:
Ruší sa zástavba kompaktná, bloková uzatvorená a nahradí sa zástavbou uvoľnenou. Ide o 6 solitérnych celkov, ktoré sú postavené na podzemnej kompaktnej podnoži s výškou gradácie 3 až 5 NP.


REGULATÍVY ÚZEMNÝCH LOKALÍT


ÚZEMNÁ LOKALITA A2 názov sa ruší a nahradzuje sa názvom:
SPOJENÁ ÚZEMNÁ LOKALITA A2, A3
Zmena: kompaktná bloková uzavretá výstavba sa mení na 6 solitérnych bytových domov BYTOVÉ DOMY (SO01, SO02, SO03, SO04, SO05, SO06).

- Podlažnosť
- 1.PP - technické podlažie + obchody
- 1.NP - garážové podl.GA2-36 státí + HÚ04-95 obyv., garážové podl. GA3-38 státí + HÚ05-95 obyv.
- 2,3,4 NP - opakovateľné bytové podlažia
- 5.NP - podkrovné bytové podlažie
text sa ruší a nahradzuje sa textom:
- 1.PP - technické podlažie + vybavenosť + garážové podlažie (SO01, SO02, SO03, SO04, SO05, SO06) s počtom státí 195. Ďalej plynotesné úkryty PÚ04-170 obyv., PÚ05-70 obyv., PÚ06-120 obyv., PÚ07-50 obyv., PÚ08-50 obyv., PÚ09-90 obyv, celkom 580 ukrývaných
- 1.NP - bytové podlažie + vybavenosť
- 2.,3.,4.,5.NP - opakovateľné bytové podlažia

- Stavebné čiary podľa VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE
text sa ruší a nahradzuje sa textom:
- Stavebné čiary v riešenom území spojenej územnej lokality A2, A3 podľa výkresu B.14 - VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE dokumentácie ZMENY A DOPLNKY ÚPN – ZÓNY územných lokalít A2, A3 a vo výkrese č.B.21 - koordinačná situácia, ktorá obsahuje vytýčenie nadzemných objektov a inžinierskych sietí.

Ruší sa celý text:
6.3 ÚZEMNÁ LOKALITA A3
s kompletným textom tejto kapitoly.

 

§ 5

Regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia územia

V OBLASTI DOPRAVY

Dopĺňa sa:
Obslužná komunikácia triedy C3 medzi lokalitami A2 a A3 sa ruší.


§ 6

Regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia

V OBLASTI VODNÉHO HOSPODÁRSTVA

- V ČASTI ZÁSOBOVANIA VODOU

dopľňa sa:
- So zmenou dopravného riešenia sa upravujú trasy rozvodov vody, 4. tlakového pásma v ÚZEMNÝCH LOKALITÁCH A2, A3
- So zmenou dopravného riešenia na upravuje trasa navrhovaného rozvodu vody 5. tlakového pásma v ÚZEMNÝCH LOKALITÁCH A2, A3

ruší sa: vodovodný rad AD 1-6 – 300 m RV5 – 100 sa v úseku rušené komunikácie rovnako ruší.

Navrhovanou úpravou nedochádza k funkčným a kapacitným zmenám.


- V ČASTI ODKANALIZOVANIA
dopľňa sa:
- So zmenou dopravného riešenia sa upravujú trasy jednotnej kanalizácie v ÚZEMNÝCH LOKALITÁCH A2, A3

Navrhovanou úpravou nedochádza k funkčným a kapacitným zmenám.


V OBLASTI ZÁSOBOVANIA PLYNOM
dopľňa sa:
- So zmenou dopravného riešenia sa upravuje trasa plynovodu v ÚZEMNÝCH LOKALITÁCH A2, A3

Navrhovanou úpravou nedochádza k funkčným a kapacitným zmenám.


V OBLASTI ZÁSOBOVANIA TEPLOM
Bez ZMENY a DOPLNKU


V OBLASTI ZÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIOU
So zmenou dopravného riešenia sa upravuje trasa distribučného kabelu od TR A2-T3 do trafostanice F-T2. Upravuje sa pozícia novej TR A2-T3 s osadenými transformátormi 2 x 630 kVA.

Navrhovanou úpravou nedochádza k funkčným a kapacitným zmenám.

 

V OBLASTI TELEKOMUNIKÁCIÍ
Telekomunikačné káble v priestore rušenej komunikácie sa rušia a sú premiestnené do novej trasy po obvode lokality A2, A3 – koridor verejno prospešných stavieb

Navrhovanou úpravou nedochádza k funkčným a kapacitným zmenám.

 


§ 7

Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavieb

Neurčujú sa.

 

§ 8

Zoznam verejnoprospešných stavieb

Verejnoprospešné stavby sú stavby, pre ktoré možno, podĺa § 108 zákona č. 50/1976 Zb, o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, pozemky, stavby a práva k nim potrebné na uskutočnenie stavieb alebo opatrení vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť rozhodnutím stavebného úradu.

Všetky verejno prospešné stavby vymenované (uvedené) v územnom pláne zóny Pršianska terasa Banská Bystrica – Zmeny a doplnky zostavajú bez zmeny až na tieto stavby ktoré sa upravujú po stránke vedenia trasy a jeho rozsahu v rámci riešeného územia A2, A3

V ČASTI DOPRAVNEJ PRÍSLUŠNOSTI

2.1. Prístupy k bytovým domom
2.2 Dopravné prístupy k občianskej vybavenosti

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
V ODVETVÍ VODNÉ HOSPODÁRSTVO

3.1. V ČASTI ZÁSOBOVANIA VODOU

3.1.1 Navrhnutý a projektovaný rozvádzací vodovod 4. tlakového pásma – RV 4 ( bez zmien)
3.1.2 Navrhnutý a projektovaný rozvádzací vodovod 5. tlakového pásma – RV5

3.3. V ODVETVÍ ZÁSOBOVANIA PLYNOM

3.3.1 Základná plynovodná sieť DN

3.4. V ODVETVÍ ZÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIOU

3.4.6 KABELOVÉ ROZVODY 22 KV ROZVODY PRE TRAFOSTANÍCIE T2 AŽ T14

Doplňa sa:
Káblový rozvod VN – distribučný kábel od TR A3 T3 do trafostanice E-T2.
Úprava trafostanice TR A2-T3 z 1 x 630 kVA na 2 x 630 kVA, zmena trasy káblového rozvodu NN. Ostatné verejno-prospešné stavby zostávajú bez zmeny.

3.5 V ODVETVÍ TELEKOMUNIKAČNÁ SIEŤ


Doplňa sa:
dochádza iba k úprave trasy v rámci koridoru pre VPS, ktorý je vytvorený po obvode lokality A2 A3.

 

 

§9

Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb

V zmysle schváleného územného plánu zóny Pršianska terasa Banská Bystrica, zmeny a doplnky (apríl 2005) je v navrhnutej stavbe potreba riešiť havarijné kryty CO (podľa novej vyhlášky č. 532/2006 plynotesný kryt).

Doplňa sa:

B.10.2 CIVILNÁ OCHRANA tabuľka B
10.2.1
Územná lokalita Bytové domy a občianska vybavenosť Stavebný objekt Označenie úkrytov Garážové Technické Počet obyv. v byt. domoch a obč. vybav. Navrhnutý počet ukrytých osôb Minimálna výpočtová plocha PÚ m2 (čistá podl. plocha miestn. pre ukrývaných) * Skutočná plocha PÚ úkrytov m2 (zastavaná plocha) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Plynotesné úkryty
A 201 SO-04 PÚ-04 0 162 170 85 130
A 202 SO-03 PÚ-05 0 69 70 35 85
A 301 SO-01 PÚ-06 0 113 120 60 100
A 302 SO-06 PÚ-07 0 46 50 25 77
A 303 SO-05 PÚ-08 0 50 50 25 86
A 304 S0-02 PÚ-09 0 84 90 45 85
Celkom 524 550 275 563

Návrh riešenia :
Budované plynotesné úkryty sú navrhnuté ako dvojúčelové s prioritou mierového využitia pri nutnosti zachovať si ochrannú funkciu. Sú navrhnuté v súlade s Územným plánom zóny Pršianska terasa Banská Bystrica, zmeny a doplnky (apríl 2005) a v súlade s doložkou CO.
V navrhovanom bytovom komplexe budú vybudované plynotesné úkryty v priestore hromadných garáží v suteréne objektu (1. PP).

Celý bytový komplex (lokalita A2, A3) pozostáva zo šiestich stavebných objektov – SO 01 - SO 06. Plynotesné úkryty budú pod jednotlivými objektmi umiestnené nasledovne:

PÚ-04 bude umiestnený v objekte SO 04 – 170 osôb
PÚ-05 bude umiestnený v objekte SO 03 – 70 osôb
PÚ-06 bude umiestnený v objekte SO 01 – 120 osôb
PÚ-07 bude umiestnený v objekte SO 06 – 50 osôb
PÚ-08 bude umiestnený v objekte SO 05 – 50 osôb
PÚ-09 bude umiestnený v objekte SO 02 – 90 osôb

Plynotesné úkryty budú navrhnuté v súlade s vyhláškou MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany. Projektová dokumentácia jednotlivých plynotesných úkrytov bude predložená v ďalšom stupni projektovej dokumentácie.
Rozmiestnenie plynotesných úkrytov je znázornené na výkrese B 13 (Prílohou dokumentácie).
.
Príloha 1, druhá časť, A. dispozičné riešenie - vyhláška č. 532/2006
Požiadavky civilnej ochrany sú v súlade s doložkou CO B.10, ktorá je súčasťou schváleného ÚPN zóny Pršianska terasa – Banská Bystrica.

 

§ 10

Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny

Bez ZMENY a DOPLNKU

 

§ 11

Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov

- v riešenej spojenej územnej lokalite A2, A3 deliť pozemok parcelné číslo 3681/363 (vlastníkom je MBB, a.s., Banská Bystrica).

 

§ 12

Pozemky na verejnoprospešné stavby
a na vykonanie asanácie v riešenom zastavovanom území

Verejno prospešné stavby v lokalite A2, A3 – ruší sa:.
obslužná komunikácia medzi lokalitami A2, A3


- zmena trasy:
prístupové chodníky k občianskej vybavenosti.
Káblové rozvody VN a telekomunikačné sa premiestňujú do koridoru inžinierskych sietí po obvode lokality A2, A3. Ide o pás pozemkov 2,5 m široký, ktorý bude vyčlenený ako koridor pre verejno-prospešné stavby lokality A2, A3. Ostatné siete sú riešené ako areálové – prípojky. Pozri výkres B 14 a B 21.


§ 13

Schéma záväzných časti riešenia a verejnoprospešných stavieb

Je súčasťou grafickej prílohy dokumentácie ZMENY A DOPLNKY ÚPN – ZÓNY územných lokalít A2, A3 – výkres B14 a B 21 - VÝKRES PRIESTOROVEJ REGULÁCIE a KOORDINAČNÁ SITUÁCIA.
OKOLO CELÉHO ÚZEMIA RIEŠENEJ LOKALITY A2, A3 JE NAVRHNUTÝ KORIDOR 2,5 M ŠIROKÝ PRE REALIZÁCIU VEREJNO-PROSPEŠNÝCH STAVIEB - VN 22 KV, TELEKOMUNIKAČNÝCH KÁBLOV, VODOVODNÉHO RÁDU A PLYNOVODU.

 

§ 14

Záverečná ustanovenie

Uloženie územného plánu:
Územný plán zóny Pršianska terasa-Banská Bystrica, Zmeny a doplnky územných lokalít A2, A3 bude uložený:
1x na Krajskom stavebnom úrade v Banskej Bystrici
1x na Meste Banská Bystrica, MsÚ-referáte výstavby, stavebný úrad
1x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica

 

§ 15

Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí dňa 28.apríla 2009 uznesením č. 405/2009 - MsZ.
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 05.júna 2009.

 

 

 


Ivan SAKTOR
primátor Mesta
Banská Bystrica
 1378079

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka