Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka

Schválené: 25.8.2009

Účinnosť: 18.9.2009

 

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici podľa § 4 ods. 3 písm. h), § 6 ods. 1, § 8 ods. 3 druhá veta a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, nadväzujúc na tradície Mestskej základiny starostu Banskej Bystrice Andreja Hanzlíka a v záujme podpory vzdelanosti v Meste Banská Bystrica, vydáva toto

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA BANSKÁ BYSTRICA
č. 9/2009
o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka

§ 1
Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica (ďalej len „nariadenie“) upravuje spôsob a podmienky poskytovania finančného príspevku vo forme štipendia z rozpočtu Mesta Banská Bystrica (ďalej len „Mesto“) prostredníctvom fondu Andreja Hanzlíka na podporu mladých talentovaných študentov stredných a vysokých škôl, s dôrazom na osoby zo sociálne znevýhodneného prostredia (ďalej len „Fond“).


§ 2
Účel a tvorba fondu Andreja Hanzlíka

(1)Fond Andreja Hanzlíka je účelovým štipendijným fondom bez právnej subjektivity. Štipendiom z Fondu sa podporujú osoby zo sociálne znevýhodneného prostredia s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica. Sociálne znevýhodnené prostredie pre účely tohto nariadenia je také prostredie rodiny, z ktorej pochádza žiadateľ o štipendium, ktorej spoločne posudzované príjmy v rodine v zmysle zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nepresahujú 1,5 násobok zákonom stanovených súm.

(2)Fond je evidovaný ako osobitná výdavková položka v rámci programového rozpočtu mesta. Prostriedky z Fondu sú vytvárané v procese hospodárenia z vlastných príjmov mesta.

(3)Celkovú výšku Fondu schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici (ďalej len „Mestské zastupiteľstvo“) v rámci rozpočtu Mesta na jednotlivé kalendárne roky.

(4)Súčasťou príjmov Fondu môžu byť aj príjmy účelového fondu Moje mesto Banská Bystrica, n.f., pokiaľ tak rozhodnú orgány tohto neziskového fondu.

(5)Súčasťou príjmov Fondu môžu byť tiež peňažné dary fyzických osôb a právnických osôb.

(6)Poskytnutie štipendia z Fondu nesmie zvyšovať dlh Mesta.

(7)Na poskytnutie štipendia z Fondu nie je právny nárok


§ 3
Žiadateľ o štipendium

Žiadateľom o štipendium z Fondu môže byť len bezúhonná fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt v Meste, dosiahla v  predchádzajúcich dvoch rokoch priemerný prospech do
2, 00 a po ukončení štúdia sa zaväzuje vrátiť minimálne na dva roky do Mesta. Ak žiadateľ v čase podania žiadosti nedovŕšil 18 rokov, musí byť zastúpený zákonným zástupcom.


§ 4
Žiadosť o štipendium

(1)Žiadosť o štipendium podáva žiadateľ na Mestský úrad v Banskej Bystrici, Odbor školstva, kultúry a športu Mestského úradu v Banskej Bystrici (ďalej len „odbor školstva MsÚ“).

(2)Žiadosť o štipendium musí obsahovať:

1.identifikáciu žiadateľa,
2.potvrdenie o prijatí do školy, resp. potvrdenie o návšteve školy,
3.doklad o študijných výsledkoch žiadateľa za predchádzajúce tri roky,
4.doklad o sociálnych a majetkových pomeroch žiadateľa, resp. jeho zákonných zástupcov, v predchádzajúcom kalendárnom roku,
5.požadovanú výšku štipendia s rozpisom použitia,
6.čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
7.súhlas so spracovaním osobných údajov.
Podrobnosti ustanovuje príloha č. 1 tohto nariadenia.


(1)Žiadosť o štipendium sa prekladá v lehote najskôr dva mesiace pred začiatkom školského roka, resp. semestra, najneskôr do 15. septembra príslušného kalendárneho roka.


§ 5
Schvaľovanie štipendia

(1)Odbor školstva v spolupráci s Odborom sociálnych vecí Mestského úradu v Banskej Bystrici (ďalej len „odbor sociálnych vecí MsÚ“) preverí podklady podľa § 4 ods. 2 tohto nariadenia, vrátane sociálnych a majetkových pomerov žiadateľa a spracuje o tom informatívnu správu, ktorú  spolu so žiadosťou o štipendium predloží na posúdenie Komisii MsZ pre školstvo a šport (ďalej len „školská komisia MsZ“).

(2)O poskytnutí štipendia nad sumu 1660 eur rozhoduje na základe informatívnej správy odboru školstva MsÚ a odboru sociálnych vecí MsÚ a odporúčania školskej komisie MsZ Mestské zastupiteľstvo.

(3)O poskytnutí štipendia pod sumu 1660 eur rozhoduje na základe informatívnej správy odboru školstva MsÚ a odboru sociálnych vecí MsÚ a odporúčania školskej komisie MsZ primátor Mesta.

(4) Pri rozhodovaní podľa ods. 2 a 3 orgány Mesta prihliadajú na finančnú náročnosť študijného odboru žiadateľa a sociálne a majetkové pomery žiadateľa.

(5)Žiadatelia sú o vybavení svojej žiadosti informovaní odborom školstva MsÚ do 15 dní odo dňa rozhodnutia príslušného orgánu Mesta.


§ 6
Zmluva

(1)V prípade schválenia štipendia Mesto bezodkladne vyhotoví so žiadateľom Zmluvu o poskytnutí štipendia (ďalej len „Zmluva“). Zmluva musí byť zo strany Mesta podpísaná do 30 dní odo dňa rozhodnutia primátora Mesta, resp. Mestského zastupiteľstva.

(2)Štipendium možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý má ku dňu podpísania Zmluvy vysporiadané všetky záväzky voči Mestu. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na zákonných zástupcov žiadateľa, pokiaľ žijú v spoločnej domácnosti.

(3)Zmluva podľa ods. 1 musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

a)označenie zmluvných strán,
b)výšku štipendia, výšku mesačných splátok a splatnosť,
c)účel poskytnutia štipendia,
d)podmienku účelne a hospodárne nakladať s poskytovaným štipendiom,
e)prísľub žiadateľa hájiť v rámci školy dobré meno Mesta,
f)dobu čerpania štipendia,
g)povinnosť žiadateľa predložiť Mestu každého pol roka potvrdenie o návšteve školy,
h)povinnosť žiadateľa predložiť Mestu písomnú správu o použití štipendia,
i)sankcie vyplývajúce z neplnenia podmienok Zmluvy,
j)právo kontroly efektívnosti využitia poskytnutých prostriedkov zo strany Mesta,
k)dátum a podpis.

(4)Za vypracovanie zmlúv a ich evidenciu zodpovedá odbor školstva MsÚ.


§ 7
Podmienky poskytovania štipendia

(1)Štipendium sa poskytuje bankovým prevodom, formou mesačných splátok spravidla na obdobie jedného školského roka, resp. semestra. Toto nariadenie nevylučuje, aby sa štipendium poskytlo aj na dlhšie obdobie, alebo jednorázovo v plnej výške s prihliadnutím na účel poskytnutia štipendia. Podmienky úhrady so stanovením podmienok budú upravené v Zmluve.

(2)Žiadateľ je povinný vytvoriť Mestu podmienky pre kontrolu čerpania prostriedkov poskytnutých z Fondu.

(3)Žiadateľ je povinný nakladať s poskytnutým štipendiom hospodárne a účelne v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve podľa § 6 tohto nariadenia.

(4)Štipendium môže žiadateľ použiť do konca príslušného školského roka, pokiaľ v Zmluve podľa § 6 tohto nariadenia nie je uvedené inak.

 


§ 8
Vrátenie štipendia

(1) Žiadateľ je povinný štipendium vrátiť na účet Mesta v prípade, ak:

a)použije štipendium na iný účel, ako bol určený v Zmluve,
b)právoplatne poruší všeobecne záväzný právny predpis, vrátane nariadení
Mesta,
c) predčasne ukončí štúdium,
d) poškodzuje dobré meno Mesta.

(2) O odňatí štipendia rozhoduje primátor Mesta. Primátor Mesta zároveň určí, či sa štipendium vráti v plnej výške alebo v alikvotnej časti.

(3) Žiadateľ je povinný vrátiť Mestu štipendium bezodkladne, najneskôr do 60 dní odo dňa
rozhodnutia podľa ods. 2.


§ 9
Správa o použití štipendia

(1)Žiadateľ je povinný po ukončení obdobia čerpania štipendia predložiť Mestu správu o použití štipendia.
(2)Správu o použití štipendia predloží žiadateľ na odbor školstva MsÚ najneskôr do 31. júla daného kalendárneho roka.

 

§ 10
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

(1)Ak v tomto nariadení nie je uvedené inak, primerane sa použije všeobecne záväzné nariadenie Mesta č. 22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica.

(2)Žiadosti o štipendium v školskom roku 2009/2010 možno podať až do 31. októbra 2009.

(3) V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže rozhodnúť v konkrétnom prípade o upustení od niektorej z podmienok uvedených v § 3 tohto nariadenia Mestské zastupiteľstvo. Takéto uznesenie Mestského zastupiteľstva musí byť prijaté trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.

 

(4) Mestský úrad v Banskej Bystrici uverejní každoročne v dostatočnom časovom predstihu informáciu o možnosti žiadať o štipendium z Fondu. Informácia sa zverejní minimálne v Radničných novinách mesta Banská Bystrica a na oficiálnej webovej stránke Mesta.

(5)Toto nariadenie bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 539/2009 – MsZ dňa 25. augusta 2009 a účinnosť nadobúda dňom 18. septembra 2009.

 

 


Ivan SAKTOR
primátor mesta 

(POZNÁMKA: Príloha č. 1 k VZN č. 9/2009 je v priloženom súbore .pdf)

 1377855

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka