Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 4/ 2010 o evidencii pamätihodností mesta Banská Bystrica

Schválené: 30.3.2010

Účinnosť: 1.5.2010

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici podľa § 6 a § 11 ods. 4, písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o evidencii pamätihodností Mesta Banská Bystrica.


Časť prvá
Úvodné ustanovenia

§1
Účel nariadenia

1. Toto všeobecno záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje spôsob utvorenia a odborného vedenia evidencie pamätihodností a určuje podmienky výberu a zápisu do Zoznamu pamätihodností mesta.

2. Cieľom tohto VZN je vyhlásiť pamätihodnosti mesta a schváliť ich evidenciu v záujme ochrany ich kultúrnohistorickej hodnoty, zachovanie a zlepšenie ich stavu pre budúce generácie.


§2
Rozsah platnosti

1. Toto VZN platí pre územie mesta Banská Bystrica pozostávajúce z katastrálnych území:
1.1. Banská Bystrica,
1.2. Kostiviarska,
1.3. Kremnička,
1.4. Podlavice,
1.5. Radvaň,
1.6. Sásová,
1.7. Senica,
1.8. Šalková,
1.9. Uľanka.

 

 

 

§ 3
Vymedzenie pojmov

1. Pamätihodnosťou mesta je v zmysle § 14 ods. 4 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (ďalej len „zákon“) hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec, ktorá nie je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky, ale ktorá má pre mesto svoju historickú, architektonickú, urbanistickú, krajinnú, kultúrnu, výtvarnú, umelecko-remeselnú, spoločenskú, vedeckú alebo technickú hodnotu (ďalej len „hodnota“).

2. Pamätihodnosťou mesta môžu byť okrem toho aj:
2.1. kombinované diela prírody a človeka,
2.2. historické udalosti,
2.3. názvy ulíc, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam mesta,
2.4. zemepisné názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam mesta,
2.5. katastrálne názvy, ktoré sa viažu k histórii a osobnostiam mesta.


3. Zoznam pamätihodností mesta je súbor hnuteľných vecí a nehnuteľných vecí vyhlásených podľa tohto VZN za pamätihodnosť mesta.

4. Ochrana pamätihodností mesta je súhrn činností a opatrení zameraných na identifikáciu, výskum, evidenciu, zachovanie, obnovu, reštaurovanie, regeneráciu, využívanie a prezentáciu pamätihodností mesta.

5. Konanie o vyhlásení a zápise pamätihodnosti mesta do Zoznamu pamätihodností mesta je podľa tohto VZN proces činností, ktorý začína podaním návrhu na zápis a končí zapísaním, resp. nezapísaním do Zoznamu pamätihodností mesta (ďalej len „Zoznam“).


Časť druhá
Pôsobnosť Mesta Banská Bystrica a Komisie pre pamätihodnosti mesta

§ 4
Mesto Banská Bystrica

1. Mesto Banská Bystrica:
1.1. utvára všetky podmienky potrebné na zachovanie, ochranu, obnovu a využívanie pamätihodností mesta na území mesta,
1.2. zabezpečuje označenie pamätihodnosti mesta,
1.3. schvaľuje Zoznam pamätihodností mesta,
1.4. v súlade s § 14 ods. 3 zákona môže utvárať zdroje na príspevky vlastníkom na záchranu a obnovu pamätihodností a kultúrnych pamiatok nachádzajúcich sa na území mesta, pričom zdroje na príspevky vlastníkom na kalendárny rok tvoria z rozpočtu Mesta Banská Bystrica minimálne 50 tisíc eur.

2. Mesto Banská Bystrica ďalej:

2.1. podporuje iniciatívy občanov a občianskych združení pri ochrane pamätihodností mesta,
2.2. vypracúva Zoznam a vedie evidenciu pamätihodností mesta,
2.3. spolupracuje s občianskymi združeniami a ďalšími právnickými osobami zriadenými na záchranu, využívanie a prezentáciu pamätihodností mesta,
2.4. zabezpečuje zverejnenie pamätihodností mesta na svojej internetovej stránke
2.5. usmerňuje činnosť Komisie pre pamätihodnosti mesta.

3. Činnosťou uvedenou v odseku 2. je poverený Mestský úrad ako výkonný orgán mestského zastupiteľstva a primátora mesta. O prideľovaní príspevkov vlastníkom na záchranu a obnovu pamätihodností a kultúrnych pamiatok, nachádzajúcich sa na území mesta podľa § 4 ods. 1.4. tohto nariadenia rozhodujú orgány mesta podľa § 9 VZN č. 22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica.

4. Na poskytovanie dotácií na obnovu a ochranu pamätihodností sa vzťahuje § 5 ods. 3 písm. k) VZN mesta Banská Bystrica č. 22/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica (ochrana a obnova kultúrnych pamiatok a pamätihodností). Prerokovanie poskytovania príspevkov podľa § 4 ods. 5 tohto VZN spadá do gescie Komisie Mestského zastupiteľstva pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ.


§ 5
Komisia pre pamätihodnosti mesta

1. Komisia pre pamätihodnosti mesta (ďalej len „Komisia“) je odborný poradný a iniciatívny orgán mesta pre zásadné otázky ochrany pamätihodností mesta.

2. Komisia pozostáva z odborníkov, ktorí majú pre túto činnosť profesionálne a osobnostné predpoklady, najmä pôsobiacich v oblasti architektúry a urbanizmu, pamiatok, histórie, archivárstva, archeológie, etnografie a kunsthistórie a pod.

3. Členov Komisie vymenúva primátor mesta Banská Bystrica na návrh Odboru školstva, športu a kultúry MsÚ Banská Bystrica.

4. Funkčné obdobie člena Komisie je štvorročné.

5. Členstvo v Komisii je dobrovoľné a bezplatné.

6. Komisia posudzuje návrhy na zápis, zmenu a zrušenie zápisu do evidencie z odborného a vecného hľadiska a na základe jej stanovísk sa návrhy na zápis, zmenu alebo zrušenie zápisu do evidencie predkladajú na prerokovanie a schválenie MsZ v Banskej Bystrici, ktoré rozhoduje o prijatí resp. neprijatí návrhu na zápis, zmenu a zrušenie zápisu do evidencie pamätihodností mesta Banská Bystrica.

7. Komisia posudzuje na základe nových skutočností návrhy na zmenu alebo zrušenie zápisu v zozname pamätihodností mesta Banská Bystrica po zániku hodnôt, na základe ktorých bola do zoznamu pamätihodnosť zapísaná.

8. Komisia prerokúva a posudzuje najmä stratégiu ochrany pamätihodností mesta a zásadné otázky ich zachovania, reštaurovania, regenerácie, využívania a prezentácie.

9. Komisia má minimálne 7 členov a sú v nej poverení zástupcovia:
9.1. Mesta Banská Bystrica,
9.2. Útvaru hlavného architekta mesta Banská Bystrica (ďalej len „ÚHA“),
9.3. Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici,
9.4. Stredoslovenského múzea Banská Bystrica,
9.5. Slovenskej ochrany prírody a krajiny, (Štátna ochrana prírody a krajiny Banská Bystrica),
9.6. Štátneho archívu v Banskej Bystrici, pobočka Banská Bystrica,
9.7. Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici,
9.8. nestáli členovia, alebo prizvaní odborníci.


Časť tretia
Zoznam pamätihodností mesta

§ 6
Zoznam pamätihodností mesta

1. Zoznam pamätihodností mesta (ďalej len „Zoznam“) vedie Odbor školstva, športu a kultúry MsÚ.

2. Odbor školstva, športu a kultúry MsÚ vedie evidenciu pamätihodností mesta buď v klasickej forme (napr. v podobe matričnej knihy), alebo s využitím nástrojov výpočtovej techniky.

3. Evidencia a členenie Zoznamu pozostáva z registrov:

3.1. register nehnuteľných pamätihodností
a) nehnuteľné veci
b) kombinované diela prírody a človeka
3.2. register hnuteľných pamätihodností
3.3. register nehmotných pamätihodností
3.4.príloh (fotografie, historické fotografie, mapy, historické mapy, kresby a iná grafická
dokumentácia, fotokópie dokumentov, textový popis objektu, predmetu, udalosti,
osobnosti ...),
3.5 dokladov, na základe ktorých boli veci zapísané do evidencie pamätihodností mesta
(návrh na zápis, stanoviská odborných orgánov, inštitúcií, uznesenie mestského
zastupiteľstva) Pri evidencii zápisov budú evidované sprievodné dokumenty, príp. bude
vyhotovený zápis o tom, kde sa tieto nachádzajú.

4. Odbor školstva, športu a kultúry MsÚ predloží Zoznam na odborné a dokumentačné účely krajskému pamiatkovému úradu; ak ide o nehnuteľné veci, predloží Zoznam aj Stavebnému úradu Mesta Banská Bystrica.

§7
Zápis do Zoznamu

1. Odbor školstva, športu a kultúry MsÚ alebo Komisia vypracuje návrh na vyhlásenie veci za pamätihodnosť mesta z vlastného podnetu alebo na podnet právnickej osoby alebo fyzickej osoby.

2. Podnety na vyhlásenie hnuteľných alebo nehnuteľných vecí za pamätihodnosť mesta a ich zápis do Zoznamu môžu právnické alebo fyzické osoby podávať na Odbor školstva, športu a kultúry MsÚ, ktorý ich podľa aktuálneho stavu postúpi Komisii.

3. Odbor školstva, športu a kultúry MsÚ zapíše do Zoznamu hnuteľnú vec alebo nehnuteľnú vec, ktorá má historickú, architektonickú, urbanistickú, krajinnú, kultúrnu, výtvarnú, umelecko-remeselnú, spoločenskú, vedeckú alebo technickú hodnotu, na základe uznesenia mestského zastupiteľstva po posúdení a doporučení Komisiou pre pamätihodnosti mesta.

4. Odbor školstva, športu a kultúry MsÚ pri zápise do Zoznamu pamätihodností mesta postupuje podľa „Metodickej inštrukcie pre potreby obecných samospráv“ vydaných Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky v r. 2003.

5. Zaradenie konkrétnych hmotných objektov, predmetov a nehmotných foriem (názvov, udalosti a pod.) môže Odbor školstva, športu a kultúry MsÚ alebo Komisia v prípade potreby konzultovať s príslušnými ústavmi Slovenskej akadémie vied, vedeckými pracoviskami vysokých škôl, múzeami a galériami, pracoviskami Pamiatkového úradu a pod.

6. Vlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci navrhnutej na vyhlásenie za pamätihodnosť mesta bude o tom informovaný do 30 dní od vypracovania návrhu.

7. Vlastník veci navrhnutej na vyhlásenie za pamätihodnosť mesta je povinný:
7.1. od doručenia oznámenia o návrhu na vyhlásenie chrániť vec pred poškodením, zničením alebo odcudzením
7.2. poskytnúť na písomnú výzvu Odboru školstva, športu a kultúry MsÚ potrebné údaje o veci alebo umožniť oprávneným osobám obhliadku veci.

8. Odbor školstva, športu a kultúry MsÚ bezodkladne zašle informáciu o vyhlásení alebo o zamietnutí vyhlásenia veci za pamätihodnosť mesta vlastníkovi veci, Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica, a ak je vyhlásená za pamätihodnosť mesta nehnuteľná vec, aj Stavebnému úradu Mesta Banská Bystrica.


Časť štvrtá
Ochrana a obnova pamätihodností mesta

§ 8
Základná ochrana

1. Základná ochrana pamätihodnosti mesta je súhrn činností a opatrení vykonávaných na predchádzanie ohrozenia, poškodenia, zničenia alebo odcudzenia pamätihodnosti mesta, na trvalé udržiavanie dobrého stavu vrátane prostredia pamätihodnosti mesta a na taký spôsob využívania a prezentácie, ktorý zodpovedá jej hodnote a technickému stavu.


Časť piata
§ 9
Záverečné ustanovenia

1. Toto nariadenie bolo schválené MsZ v Banskej Bystrici dňa 30.03.2010 uznesením č.767/ 2010 a nadobúda účinnosť dňom 1. mája 2010. § 4 ods.1 bod 1.4. nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2011.
 1378093

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka