Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 10/2010, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmeny a doplnky: Areál ROZKVET Horná – Robotnícka ulica

Schválené: 21.9.2010

Účinnosť: 31.10.2010

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici podľa § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica podľa Zmien a doplnkov, areál ROZKVET Horná - Robotnícka ulica.
 

Prvá časť
Zmeny a doplnky
 

§ 1
Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb


(1)Vymedzujú sa pozemky pre stavby bytových domov, objektov občianskej vybavenosti a kancelárskych objektov s občianskou vybavenosťou a parkovacou garážou v podzemných podlažiach.
(2)Maximálna výška budovy na Robotníckej ulici je stanovená na 5 nadzemných, konštrukčná výška 1. nadzemného podlažia najviac 4,50 m, konštrukčná výška 2. až 5. nadzemného podlažia najviac 4m. Úroveň 1. nadzemného podlažia maximálne 600 mm nad najnižším bodom upraveného terénu od Robotníckej ulice.
(3)Parkovací dom vo svahu nesmie prevyšovať kótu 356 m n. m.
(4)Ostatné budovy môžu parkovací dom prevyšovať o maximálne 2 až 3 podlažia, ktorých výška nepresiahne 4 m podľa výkresu regulačných prvkov Úroveň 1. nadzemného podlažia maximálne 600 mm nad kótou 356 m n. m.
(5)Na regulovaný pozemok sa vzťahuje obmedzenie vyplývajúce z ochranného pásma vzletového a približovacieho priestoru letiska Sliač s výškovým obmedzením cca. 459-463 m n. m. B. p. v.
 

§ 2
Regulatívy umiestnenia verejného, dopravného a technického vybavenia územia

(1)Dopravné napojenie riešiť prístupovou komunikáciou z miestnej komunikácie Robotnícka ulica.
(2)Vytvoriť minimálne 85 stojisk pre parkovanie osobných automobilov
(3)V úrovni vstupu z Robotníckej ulice vytvoriť pasáž pre pešie prepojenie Robotníckej a Hornej ulice.
(4)Zásobovanie vodou riešiť napojením na existujúci verejný vodovod vedený v  Robotníckej ulici.
(5)Na vodovodnej prípojke osadiť jeden nadzemný požiarny hydrant.
(6)Odvedenie odpadových vôd a dažďových vôd riešiť kanalizačnými prípojkami do existujúcej kanalizačnej stoky, ktorá sa napája do verejnej kanalizácie v Robotníckej ulici.
(7)Povinná výstavba zariadenia civilnej ochrany v objekte parkovacej garáže –plynotesného úkrytu pre 140 obyvateľov, zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti s dvo­júčelo­vým využívaním ako podzemné garáže.

 

§ 3
Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením zastavovacích podmienok


(1)Regulované sú pozemky parcela KN-C č. 1292, 1293, 1294, 1295, 1296/2, 1296/3, 1297/1, 1298/1, 1298/2 a časť parciel 1226/2 a 1291 spolu o výmere 4169 m2.
(2)Južnú fasádu domu navrhovať ako uličnú, orientovanú do Robotníckej ulice.
(3)Dodržať koeficient zastavanosti maximálne 0,75.
(4)Dodržať index podlažných plôch maximálne 2,20.
(5)Plochy zelene musia predstavovať minimálne 25% z regulovanej plochy, t.j. min. 1050 m2.
(6)Vymedzenie hraníc na umiestnenie pozemných stavieb a výška zastavania je záväzne určená vo výkrese č. 6 grafickej časti Územného plánu centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, Zmeny a doplnky, areál ROZKVET Horná - Robotnícka ulica
 

§ 4
Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb


Dodržať ustanovenie §13 ods. 5) písm. e) vyhlášky č. 55/2001 Z. z. riešenie stavieb užívaných osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
Preferovať vykurovanie zemným plynom naftovým pred vykurovaním pevným palivom nespaľovať iné ako palivo povolené výrobcom zariadenia na spaľovanie plynného alebo pevného paliva spĺňajúci BAT technológiu.
 

§ 5
Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny


(1)Výstavba v priestore pamiatkovej rezervácie musí rešpektovať pokyny zodpovedného orgánu (Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica) a príslušné zásady ochrany obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia.
(2)Výstavba mimo pamiatkovej rezervácie musí rešpektovať existujúcu okolitú zástavbu – najmä ak sa jedná o nehnuteľné národné kultúrne pamiatky.
(3)Pri realizácii je možný výskyt archeologických nálezov, je potrebné rešpektovať platné všeobecne záväzné právne predpisy o ochrane pamiatkového fondu a pri prípadnom archeologickom náleze postupovať v zmysle nich.
 

§ 6
Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby
Neurčujú sa.


§7
Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov


Dotknuté sú parcely KN-C č. 1226/2 a 1291, ktoré budú v konaní pre ďalšie stupne projektovej dokumentácie majetkovo-právne vysporiadané a budú predmetom delenia.

§ 8
Pozemky na verejnoprospešné stavby, na vykonania asanácie v riešenom zastavanom území obce
(1)Pozemky na verejnoprospešné stavby nie sú určené.


(2)Na vykonanie asanácie sú určené pozemky parcela KN-C č. 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1297/1, 1298/1 a 1298/2, katastrálne územie Banská Bystrica.
 

§ 9
Zoznam verejnoprospešných stavieb
Neurčujú sa.

§ 10
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
Schéma záväzných častí riešenia tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia.
 

 

Druhá časť


Záverečné ustanovenia
§ 11


(1)Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2010 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí dňa 21. septembra 2010 uznesením č. 956/2010-MsZ.
(2)Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 31. októbra 2010.

 

Ivan SAKT OR
primátor Mesta
Banská Bystrica1377894

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka