Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica číslo 14/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda

Schválené: 1.10.2010

Účinnosť: 26.10.2010

Mesto Banská Bystrica na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. m) a § 11a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica číslo 14/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda.

Prvá časť
Úvodné ustanovenia

§ 1
Predmet úpravy

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie podrobnejšie upravuje vyhlásenie, prípravu, organizáciu, priebeh a vyhlásenie výsledkov miestneho referenda v meste Banská Bystrica (ďalej len „Mesto“).

2. Na účely tohto všeobecne záväzného nariadenia sa pod pojmom miestne referendum rozumie priame hlasovanie obyvateľov Mesta o dôležitých otázkach samosprávy Mesta, v ktorom obyvatelia mesta slobodne a nezávisle vyjadria svoj súhlas alebo nesúhlas s návrhom, ktorý im bol predložený na vyjadrenie.

§ 2
Oprávnenie na hlasovanie v miestnom referende

Právo hlasovať v miestnom referende má každý obyvateľ Mesta, ktorý má podľa osobitného predpisu1) právo voliť do orgánov samosprávy Mesta (ďalej len „oprávnený hlasujúci“).


Druhá časť
Vyhlásenie miestneho referenda

§ 3
Oprávnenie a dôvody vyhlásenia miestneho referenda

1. Oprávneným orgánom na vyhlásenie miestneho referenda je mestské zastupiteľstvo.

2. Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o
a) zlúčenie Mesta s iným mestom alebo obcou,
b) rozdelenie alebo zrušenie Mesta,
c) zmenu názvu Mesta,
d) odvolanie primátora2)
e) petíciu3) skupiny obyvateľov mesta aspoň 30% oprávnených hlasujúcich1).

3. Miestne referendum o rozdelení Mesta môže byť vyhlásené len vtedy, ak nové obce budú mať katastrálne územie alebo súbor katastrálnych území tvoriaci súvislý územný celok, najmenej 3 000 obyvateľov, ak urbanisticky nesplynuli s ostatnými časťami Mesta.

4. Mesto nemožno rozdeliť, ak do rozvoja odčleňovanej časti Mesta boli vložené investície, od ktorých je závislé celé Mesto.

5. Mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o odvolaní primátora, ak
a) o to petíciou požiada aspoň 30% oprávnených hlasujúcich1),
b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti primátora, porušuje Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. O návrhu podľa tohto písmena rozhoduje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov.

6. Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum o odvolaní primátora, ak neprítomnosť alebo nespôsobilosť primátora na výkon funkcie trvá dlhšie ako šesť mesiacov.

7. Mestské zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy mesta.4)

8. Návrh na vyhlásenie miestneho referenda mestskému zastupiteľstvu predkladá primátor, poslanec mestského zastupiteľstva (ďalej len ,,poslanec“) alebo skupina poslancov mestského zastupiteľstva.

§ 4
Petícia

1. Petícia, ktorá má za cieľ vyvolať konanie miestneho referenda, musí okrem všeobecných náležitostí petície podľa osobitného predpisu3) obsahovať pri každom podpise uvedenie mena a priezviska podpisujúceho, jeho dátumu narodenia a trvalého pobytu, ktorým sa rozumie názov mesta, názov ulice a číslo domu.

2. Petičné hárky spolu so žiadosťou o vyhlásenie miestneho referenda sa odovzdávajú mestskému zastupiteľstvu cez podateľňu Mestského úradu v Banskej Bystrici (ďalej len „mestský úrad“).

3. Petíciu doručenú ako prílohu žiadosti o vyhlásenie miestneho referenda overia v lehote najneskôr 45 dní odo dňa doručenia petície primátor a traja poslanci, ktorí získali najväčší počet hlasov vo voľbách do mestského zastupiteľstva. Ak niektorý z takto určených poslancov je členom petičného výboru, nastupuje na jeho miesto poslanec nasledujúci ako ďalší v poradí podľa uvedeného kľúča. Informovanie dotknutých poslancov o doručení petície zabezpečuje mestský úrad. Primátor neoveruje petíciu, ktorej predmetom je požiadavka na jeho odvolanie (§ 3 bod 5 písm. a) tohto VZN).


4. Za účelom náležitého overenia petície poskytne mestský úrad osobám, ktoré petíciu overujú, zoznam oprávnených voličov.1)

§ 5
Lehoty na vyhlásenie miestneho referenda

1. Ak ide o vyhlásenie miestneho referenda v prípade podľa § 3 bodu 2 písm. a) až d), bodu 5 písm. b) a bodu 8 tohto nariadenia, mestské zastupiteľstvo ho vyhlási tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od schválenia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda.
2. Ak ide o vyhlásenie miestneho referenda na základe podanej petície občanov pri splnení náležitostí podľa osobitného zákona3), mestské zastupiteľstvo ho vyhlási tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície Mestu.


§ 6
Spôsob vyhlásenia miestneho referenda

1. Mestské zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum uznesením o vyhlásení miestneho referenda.

2. Uznesenie o vyhlásení miestneho referenda obsahuje:
a) na základe čoho sa miestne referendum vyhlasuje,
b) dátum prijatia uznesenia alebo dátum prijatia petície obyvateľov Mesta,
c) predmet referenda,
d) otázku alebo otázky, ktoré sa obyvateľom Mesta predkladajú na rozhodnutie; otázka alebo otázky predložené na rozhodnutie v miestnom referende musia byť formulované tak, aby sa na ne dalo jednoznačne odpovedať „áno“ alebo „nie“; otázky nesmú byť navzájom podmienené.
e) deň konania a hodinu začiatku a ukončenia miestneho referenda,
f) určenie lehoty na vytvorenie orgánov pre miestne referendum,
g) určenie lehoty na vytvorenie okrskov na konanie miestneho referenda,
h) určenie lehoty na prvé zasadnutie orgánov pre miestne referendum,
i) určenie osoby/osôb, ktoré budú zodpovedné za organizačno-technické zabezpečenie prípravy a priebehu miestneho referenda.

3. Miestne referendum sa koná v jeden deň, spravidla v sobotu od 7.00 do 20.00 hodiny.

4. V prípade, že predmet miestneho referenda je obsiahlejší a otázka predložená na miestne referendum potrebuje bližšie vysvetlenie, uvedie sa toto v prílohe otázky; príloha je súčasťou uznesenia o vyhlásení referenda podľa § 6 bodu 2 a oznámenia o vyhlásení referenda podľa § 6 bodu 6.

5. Mesto najneskôr do 15 dní predo dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému hlasujúcemu oznámenie o vyhlásení miestneho referenda. Oznámenie zverejní v rovnakej lehote na úradnej tabuli Mesta a webovej stránke Mesta, ako aj spôsobom v Meste obvyklým.

6. V oznámení o vyhlásení miestneho referenda sa uvedie:
a) dátum schválenia uznesenia mestského zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda, alebo doručenia petície,
b) otázka alebo otázky, ktoré sa obyvateľom mesta predkladajú na rozhodnutie,
c) miesto, dátum a čas konania miestneho referenda,
d) spôsob úpravy hlasovacieho lístka.


Tretia časť
Okrsky na konanie miestneho referenda

§ 7

1. Na hlasovanie a sčítavanie hlasov v miestnom referende sa v Meste vytvárajú okrsky tak, aby jeden okrsok zahŕňal spravidla 2000 oprávnených hlasujúcich. Pre odľahlejšie časti mesta možno utvoriť samostatné okrsky, ak je v nich aspoň 200 oprávnených hlasujúcich.

2. Územie okrsku a miestnosť na hlasovanie v každom okrsku schvaľuje primátor.


Štvrtá časť
Orgány pre miestne referendum

§ 8

1. Pre riadenie priebehu hlasovania, sčítavanie hlasov a zisťovanie výsledkov hlasovania sa vytvárajú orgány pre miestne referendum (ďalej len „komisie“), ktorými sú:
a) komisia pre miestne referendum,
b) okrsková komisia, ktorá sa vytvára pre každý okrsok.


§ 9
Komisia pre miestne referendum

1. Komisia pre miestne referendum:
a) dohliada na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri príprave a priebehu miestneho referenda,
b) spolupracuje s osobou/osobami poverenými organizačno-technickým zabezpečením miestneho referenda pri príprave miestneho referenda,
c) dozerá na priebeh a zisťovanie výsledkov hlasovania v okrskoch,
d) rozhoduje o sťažnostiach proti postupu okrskových komisií,
e) zisťuje konečné výsledky hlasovania v miestnom referende,
f) doručuje zápisnicu o výsledku hlasovania v miestnom referende mestskému zastupiteľstvu,
g) odovzdáva dokumenty súvisiace s jej pôsobením a zisťovaním výsledkov miestneho referenda do úschovy mesta,
h) plní ďalšie úlohy, ktoré jej vyplývajú z tohto nariadenia.

2. Členom komisie pre miestne referendum môže byť len poslanec mestského zastupiteľstva a ak je miestne referendum vyhlásené na základe petície, členom komisie môže byť aj osoba delegovaná petičným výborom, resp. osobou určenou v petícii na styk s Mestom, ak petičný výbor nebol vytvorený.

3. Každá skupina poslancov reprezentujúcich rovnakú politickú stranu alebo politické hnutie ako aj skupina nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve majú právo zo svojich radov delegovať do komisie jedného poslanca mestského zastupiteľstva ako riadneho člena komisie a jedného poslanca ako náhradníka. Ak bolo miestne referendum vyhlásené na základe petície, právo delegovať do komisie jedného člena a jedného náhradníka má aj petičný výbor, resp. osoba určená v petícii na styk s Mestom, ak petičný výbor nebol vytvorený.

4. Meno, priezvisko, adresu a telefonický kontakt delegovaného člena a náhradníka do komisie pre miestne referendum oznamuje oprávnený subjekt Mestu cestou mestského úradu najneskôr 25 dní pred dňom konania miestneho referenda.


§ 10
Okrsková komisia

1. Okrsková komisia plní nasledovné úlohy:
a) v deň konania miestneho referenda zabezpečuje priebeh hlasovania v okrsku,
b) dohliada nad dodržiavaním poriadku v miestnosti, v ktorej prebieha hlasovanie a jej bezprostrednom okolí,
c) v deň konania miestneho referenda dopĺňa zoznam hlasujúcich o osoby, ktoré nie sú v zozname hlasujúcich zapísané, avšak náležite preukážu svoje právo hlasovať v miestnom referende,
d) sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o výsledku hlasovania v okrsku, ktorú bezodkladne predkladá komisii pre miestne referendum,
e) odovzdáva dokumenty súvisiace s hlasovaním v okrsku do úschovy mesta, plní ďalšie úlohy, ktoré jej vyplývajú z tohto nariadenia.

2. Členom okrskovej komisie môže byť len oprávnený hlasujúci.

3. Každá skupina poslancov reprezentujúcich rovnakú politickú stranu alebo politické hnutie ako aj skupina nezávislých poslancov v mestskom zastupiteľstve majú právo delegovať do každej okrskovej komisie jedného člena a jedného náhradníka. Ak miestne referendum bolo vyhlásené na základe petície skupiny oprávnených voličov, právo delegovať do každej okrskovej komisie jedného člena a jedného náhradníka má aj petičný výbor, resp. osoba, ktorá petíciu podala, ak petičný nebol vytvorený.
4. Meno, priezvisko, adresu a telefonický kontakt delegovaného člena a náhradníka do okrskovej komisie oznamuje oprávnený subjekt Mestu cestou mestského úradu najneskôr 25 dní pred určeným dňom konania miestneho referenda.

§ 11
Členovia komisií

1. Komisia musí mať najmenej 5 členov. Ak komisia pre miestne referendum nie je takto vytvorená spôsobom uvedeným v § 9 bod 3 a okrsková komisia spôsobom uvedeným v § 10 bod 3, vymenuje zostávajúcich členov z radov oprávnených hlasujúcich primátor.

2. Osoba delegovaná ako člen komisie sa ujíma členstva v komisii podpísaním sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svoju funkciu člena komisie vykonávať svedomite a nestranne a budem sa pritom spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi.“ Rovnakým spôsobom sa ujíma členstva v komisii i náhradník. Osoba delegovaná ako člen komisie skladá sľub na prvom zasadnutí komisie alebo najneskôr do 5 dní od konania prvého zasadnutia komisie, v opačnom prípade nastupuje na jeho miesto náhradník.

3. Prvé zasadnutie komisie v lehote určenej uznesením mestského zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda zvoláva primátor, zástupca primátora alebo iný poverený poslanec.

4. Komisia na svojom prvom zasadnutí určí dohodou zo svojho stredu predsedu. Ak nedôjde k dohode, určí sa predseda žrebom. Žrebovanie riadi zapisovateľ komisie.

5. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov, na platnosť uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov sa považuje návrh za zamietnutý. O prijatých uzneseniach komisia vyhotovuje zápisnicu.

6. Funkcia člena komisie zaniká doručením písomného odvolania subjektom, ktorý ho do komisie delegoval, doručením písomného vzdania sa členstva v komisii alebo neprítomnosťou člena komisie v okrsku v určenú hodinu začatia miestneho referenda.

7. V prípade zániku funkcie člena komisie Mesto – mestský úrad zabezpečí, aby na miesto riadneho člena nastúpil náhradník. Ak v dôsledku zániku funkcie člena komisie klesne počet členov komisie pod 5 a uprázdnené miesta nie je možné obsadiť náhradníkmi, primátor vymenuje člena komisie z radov oprávnených hlasujúcich tak, aby počet členov komisie bol najmenej 5.


§ 12
Zapisovatelia komisií

1. Primátor mesta najneskôr 25 dní pred určeným dňom konania miestneho referenda menuje zapisovateľa komisie spravidla z radov zamestnancov mesta.

2. Zapisovateľ nie je členom komisie pre miestne referendum.

3. Zapisovateľ komisie plní funkciu odborného poradcu komisie a zabezpečuje administratívne a organizačné záležitosti súvisiace s plnením úloh komisie.


Piata časť
Príprava miestneho referenda

§ 13
Zoznam oprávnených hlasujúcich

1. Zoznam oprávnených hlasujúcich na hlasovanie v referende vystaví vecne príslušný organizačný útvar mestského úradu zo stáleho zoznamu voličov. O zozname platia primerane ustanovenia osobitného zákona.5)

2. Zoznamy oprávnených hlasujúcich sú k dispozícii na nahliadnutie a uplatnenie prípadných námietok najmenej 15 dní pred konaním miestneho referenda na mestskom úrade.

3. Každý občan môže ústne alebo písomne podať Mestu cestou mestského úradu námietky, ktorými žiada o doplnenie alebo vykonanie zmien v zozname oprávnených hlasujúcich.

4. Mesto je povinné bezodkladne, najneskôr do 3 dní, rozhodnúť o námietkach a vykonať opravu v zozname hlasujúcich alebo písomne oznámiť, z akých dôvodov opravu nevykoná.

5. Hlasovacie preukazy oprávňujúce oprávneného hlasujúceho hlasovať vo volebnom okrsku, v zozname ktorého nie je zapísaný, sa pri miestnom referende nevydávajú.

6. Mestský úrad do zoznamu oprávnených hlasujúcich dodatočne dopíše, alebo z neho vyčiarkne osoby, ktoré po jeho zostavení nadobudnú alebo stratia právo hlasovať v miestnom referende.

7. Dva rovnopisy zoznamu oprávnených hlasujúcich odovzdá mestský úrad jednotlivým okrskovým komisiám najneskôr 2 hodiny pred začiatkom hlasovania.

8. Členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú6).


§ 14
Hlasovací lístok

1. Na hlasovacom lístku musí byť uvedené:
a) deň konania miestneho referenda,
b) otázka alebo otázky, ak ich je viac, označia sa poradovými číslami; pri každej otázke sa vyznačia dva rámčeky, z ktorých je jeden nadpísaný slovom „ áno“ a druhý slovom „nie“,
c) poučenie o spôsobe hlasovania.

2. Každý hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom úradnej pečiatky Mesta.

3. Mesto zabezpečí vyhotovenie, tlač hlasovacích lístkov a ich doručenie v deň konania miestneho referenda okrskovej komisii pre miestne referendum.

4. Oprávnený hlasujúci dostane hlasovací lístok v miestnosti na hlasovanie.


Šiesta časť
Hlasovanie

§ 15
Prípravy v miestnosti na hlasovanie

Mestský úrad najneskôr 2 hodiny pred začiatkom hlasovania zabezpečí, aby miestnosť na hlasovanie bola vybavená schránkou na odovzdanie hlasovacích lístkov, prenosnou schránkou na odovzdanie hlasovacích lístkov, priestorom na úpravu hlasovacích lístkov, tlačivami zápisníc o výsledku hlasovania v okrsku, potrebnými písacími potrebami ako aj iným vybavením potrebným pre dôstojný a plynulý priebeh hlasovania.

§ 16
Priebeh hlasovania

1. Oprávnený hlasujúci1) hlasuje osobne; zastúpenie nie je prípustné.

2. Oprávnený hlasujúci na hlasovacom lístku v príslušnom rámčeku značkou „X“ vyznačí, že na otázku odpovedá „áno“ alebo „nie“ . Ak sa v miestnom referende rozhoduje o viacerých otázkach, platí uvedený spôsob označovania odpovede pre každú z týchto otázok samostatne. Hlasovací lístok oprávnený hlasujúci vloží do schránky na hlasovanie tak, aby nebol viditeľný spôsob jeho úpravy.

3. Hlasovanie je neplatné, ak bola zo strany oprávneného hlasujúceho vložená do schránky na hlasovanie písomnosť, ktorá nie je hlasovacím lístkom podľa § 14 tohto nariadenia.

4. Hlasovací lístok je neplatný, ak
a) je pretrhnutý na dve a viac častí, alebo
b) je vyplnený iným ako ustanoveným spôsobom, alebo
c) je inak upravený alebo je neupravený vôbec.

5. O platnosti hlasovania a o platnosti hlasovacích lístkov s konečnou platnosťou rozhoduje okrsková komisia.


§ 17
Sčítanie hlasov okrskovou komisiou

1. Po vyhlásení hlasovania za ukončené dá predseda okrskovej komisie (ďalej len ,,komisia”) zapečatiť nepoužité hlasovacie lístky a potom dá otvoriť schránky na odovzdanie hlasovacích lístkov. Ak na výslovnú žiadosť oprávnených hlasujúcich bola použitá aj prenosná schránka na odovzdanie hlasovacích lístkov, komisia obsah schránok po ich otvorení zmieša.

2. Po otvorení schránky na hlasovanie komisia vylúči prípady neplatného hlasovania (§ 16 bod 4) a zistí:
a) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
b) počet neplatných hlasovacích lístkov, ktoré vylúči z ďalšieho sčítania,
c) počet platných hlasovacích lístkov,
d) počet hlasov „áno" a počet hlasov „nie" ku každej jednotlivej otázke.

3. Pre postup pri sčítaní hlasov komisiou platia primerane ustanovenia osobitného zákona v časti o sčítaní hlasov okrskovou volebnou komisiou.7)

4. Komisia vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania, ktorú podpíše predseda a podpredseda a ostatní členovia komisie a zapisovateľ.
Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú v zápisnici.

5. V zápisnici o priebehu a výsledku hlasovania musí byť uvedené:
a) čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,
b) počet oprávnených hlasujúcich zapísaných do zoznamu na hlasovanie,
c) počet oprávnených hlasujúcich, ktorým sa vydali hlasovacie lístky,
d) počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
e) počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,
f) počet hlasov „áno" počet hlasov „ nie" ku každej jednotlivej otázke
g) číslo okrsku

5. K zápisnici komisia priloží stručnú správu o obsahu sťažností, ktoré jej boli podané a uzneseniach, ktoré k nim prijala.

6. Komisia po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice jedno vyhotovenie odovzdá komisii pre miestne referendum, druhé vyhotovenie sa odovzdá do úschovy vecne príslušnému oddeleniu mestského úradu. Súčasne komisia pre miestne referendum zapečatí hlasovacie lístky a zoznamy oprávnených občanov na hlasovanie a taktiež ich spolu s ostatnými dokladmi o hlasovaní odovzdá do úschovy.

7. Komisia ukončí svoju činnosť na základe pokynu komisie pre miestne referendum, ktorý komisia pre miestne referendum vydá spravidla po obdržaní správne vyhotovenej zápisnice o výsledku hlasovania v okrsku.
 

§ 18
Zápisnica o výsledku hlasovania v miestnom referende

1. Komisia pre miestne referendum preskúma zápisnice okrskových komisií a na ich základe zisťuje výsledky hlasovania v miestnom referende.

2. Komisia pre miestne referendum vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o výsledku hlasovania v miestnom referende, ktorú podpíše predseda, ostatní členovia komisie pre miestne referendum a zapisovateľ. Ak niektorý z členov zápisnicu nepodpíše, dôvody nepodpísania sa uvedú v zápisnici.

3. V zápisnici komisia pre miestne referendum uvedie:
a)celkový počet okrskov vytvorených na hlasovanie v miestnom referende,
b)počet okrskových komisií, ktoré odovzdali zápisnicu o výsledku hlasovania v okrsku,
c)celkový počet oprávnených hlasujúcich zapísaných v zoznamoch oprávnených hlasujúcich v miestnom referende,
d)celkový počet oprávnených hlasujúcich, ktorým boli vydané hlasovacie lístky,
e)celkový počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov,
f)celkový počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,
g)počet hlasov "áno" a počet hlasov "nie" ku každej jednotlivej otázke.

4. V zápisnici komisia pre miestne referendum ďalej uvedie stručný obsah sťažností, ktoré sa jej podali a uznesení, ktoré k nim prijala, uvedie aj prípady porušenia právnych predpisov, ktoré zistila pri príprave a v priebehu konania miestneho referenda.

5. Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o výsledku hlasovania v miestnom referende odovzdá predseda komisie pre miestne referendum bez zbytočného odkladu, najneskôr však nasledujúci deň po dni doručenia poslednej zápisnice o výsledku hlasovania v okrsku, jeden rovnopis zápisnice mestskému zastupiteľstvu cestou mestského úradu.

6. Dokumentáciu o činnosti komisie pre miestne referendum vrátane jedného rovnopisu zápisnice odovzdá jej predseda do úschovy Mesta.

7. Komisia pre miestne referendum ukončuje svoju činnosť vyhlásením výsledkov miestneho referenda mestským zastupiteľstvom.

Siedma časť
Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda

§ 19

1. Výsledky hlasovania obyvateľov Mesta sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených hlasujúcich1) a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov hlasovania obyvateľov Mesta.

2. Mestské zastupiteľstvo vyhlási výsledky hlasovania obyvateľov Mesta do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli Mesta a webovej stránke Mesta.

3. Za účelom vyhlásenia výsledkov miestneho referenda zvolá primátor mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo v lehote 3 dní odo dňa doručenia zápisnice o výsledku hlasovania v miestnom referende, spravidla zvolá mestské zastupiteľstvo tak, aby sa jeho zasadnutie konalo na tretí deň po dni konania miestneho referenda.

4. Ak primátor zasadnutie mestského zastupiteľstva nezvolá vôbec, alebo ho nezvolá v takom termíne, aby bola dodržaná zákonná lehota8) na vyhlásenie výsledkov miestneho referenda, zasadnutie sa uskutoční tretí deň po dni ukončenia miestneho referenda na mestskom úrade so začiatkom o 14.00 hodine.

5. Vyhlásenie výsledku miestneho referenda obsahuje:
a) deň konania referenda,
b) celkový počet oprávnených občanov, zapísaných v zozname na hlasovanie v miestnom referende,
c) celkový počet oprávnených občanov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d) celkový počet oprávnených občanov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „áno“ a celkový počet oprávnených občanov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „nie“,
e) konštatovanie, či ide o platné referendum a ktorý návrh alebo návrhy boli v referende prijaté.


Ôsma časť
Opatrenia na zabezpečenie miestneho referenda

§ 20
Obstaranie pomocných prostriedkov

1. Organizačno-technické zabezpečenie miestneho referenda - pomocné prostriedky, najmä miestnosť na hlasovanie a potreby na vykonanie hlasovania pre komisiu zabezpečí mestský úrad; verejný poriadok a ochranu majetku a osôb mestská polícia v spolupráci s orgánmi Policajného zboru SR.

2. Výdavky spojené s miestnym referendom sa hradia z rozpočtu Mesta.

3. O nárokoch člena komisie a zapisovateľa platia primerane ustanovenia osobitných právnych predpisov, najmä zák. č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

 


Deviata časť
Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 21
Kampaň pred referendom

1. Kampaň ako presviedčanie za určitý spôsob hlasovania v miestnom referende slovom, písmom, zvukom, obrazom, najmä v informačných prostriedkoch je možné uskutočňovať v období od prijatia uznesenia o vyhlásení miestneho referenda do 48 hodín pred konaním miestneho referenda.

2. Členovia komisií nesmú poskytovať informácie o čiastkových výsledkoch hlasovania až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania v miestnom referende.


§ 22

1. Pre oblasti neupravené týmto nariadením platia primerane ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda.

2. Zmeny a doplnky tohto nariadenia schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie Mesta bolo schválené uznesením MsZ č. 972/2010-MsZ dňa 1. 10. 2010 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta.

 

 

 

Mgr. Ivan Saktor
primátor

 

 

 

 


Odkazy
1) § 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

2) § 13a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

3) zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

4) § 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

5) zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov

6) zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

7) zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

8) §11a ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 1377921

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka