Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 16/2010 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

Schválené: 9.11.2010

Účinnosť: 15.12.2010

Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovenia § 6 a § 11 ods. 4 a § 4 ods. 3, písm. g), zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov v súlade s § 26 ods. 3, písm. a) bod 6 zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 16/2010 o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác /ďalej len nariadenie/.


§ 1
Úvodné ustanovenie

Účelom tohto nariadenia je uloženie povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou.


§ 2
Uloženie povinnosti

1. Povodňové plány záchranných prác1 sú povinní vypracovať a aktualizovať všetky právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré majú svoj objekt, alebo zariadenie v lokalite, ktorá je uvedená v prílohe č. 1.
2. Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ vypracúva, alebo preskúmava a podľa potreby aktualizuje, povodňový plán záchranných prác a tento každoročne do 31. júla predkladá Mestu Banská Bystrica.


§ 3
Priestupky

1. Nesplnenie povinnosti uloženej v § 3 tohto nariadenia je priestupkom na úseku ochrany pred povodňami v zmysle ustanovenia § 47 ods. 1 písmena l) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.
2. Priestupky prejednáva Mesto Banská Bystrica s možnosťou uloženia pokuty do 1 700 eur.


§ 4
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vyplývajúce z iných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica.
2.Toto nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici uznesením č. 1030/2010 - MsZ zo dňa 09.11.2010 a nadobúda účinnosť dňom 15.12.2010.

 


Ivan SAKTOR
primátor mesta

 

 

Príloha č. 1

Zoznam ulíc ohrozených povodňami na rieke Hron spracovaných podľa záplavovej čiary Q50 (tzv. 50 – ročnej vody)


Ulica / Číslo orientačné
Mičinska cesta
12, 14, 16, 18, 20, 22,
Družstevná
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
Golianova
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,
Lesná ul.
1, 2, 3, 4, 6, 8,
Na Uhlisku
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
B. Němcovej
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12,
Jesenského
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20,
Timravy
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Bellušova
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24,
Hronské Predmestie
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Pod Urpínom
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
Cesta k Smrečine
1, 3, 5,
Československej arm.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Nám. Slobody
2,
Robotnícka
17, 19, 24,
Kapitulská
27,
F. Švantnera
2, 4, 6, 8,
Štefánikovo nábr.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
Národná
13, 14, 15, 16, 17, 18,
Štadlerovo nábr.
1,
Iliašská cesta
1, 3,
 1378083

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka