Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2011 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN Z Pršianska terasa Banská Bystrica, Zmena a doplnok územnej lokality C5

Schválené: 29.3.2011

Účinnosť: 6.5.2011

Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovení §-u 6, ods. 1 a §-u 11, ods.4, písmeno g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 27 ods. 3 zákona č. 50/76 Zb. a v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z.z., vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 152/2005, ktorým bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu zóny Pršianska terasa – Banská Bystrica – Zmeny a doplnky.
 
§1
Účel nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväzné časti Územného plánu zóny Pršianska terasa - Banská Bystrica, Zmen a doplnok územnej lokality C5.
Všeobecne záväzným nariadením sa mení a dopĺňa záväzná časť Územného plánu zóny Pršianska terasa – Banská Bystrica – Zmeny a doplnky, ktorá bola schválená a vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením Mesta Banská Bystrica č. 152/2005.
 
§ 2
Rozsah platnosti
Záväzná časť UPD Z v riešenom území presne formuluje návrh regulatívov na funkčne a priestorovo homogénne jednotky a jednotlivé pozemky, vychádzajúce zo zastavovacích podmienok na umiestňovanie stavieb, ktoré určujú spôsob využitia územia a obmedzujú, vylučujú, alebo podmieňujú umiestňovanie stavieb na pozemku. Ustanovuje pozemky na verejnoprospešné stavby a zoznam verejnoprospešných stavieb.

§ 3
Regulatívy funkčného využitia územia
V OBLASTI ŠTRUKTÚRY OSÍDLENIA
Bez ZMENY.

V OBLASTI ŠTRUKTÚRY BÝVANIA
Dopľňa sa:
Zaistiť v územnej lokalite C5 výstavbu rodinných domov v riešenom území.

V OBLASTI ŠTRUKTÚRY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI
Dopľňa sa:
Z územnej lokality C5 vylúčiť občiansku vybavenosť PENZIÓNU z riešeného územia.
V OBLASTI REKREAČNÉHO VYUŽITIA
Bez ZMENY.
 
V OBLASTI TELOVÝCHOVY A ŠPORTU
Bez ZMENY.
 
V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Dopľňa sa:
- Zaistiť pred výstavbou rodinných domov meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADONU v pôdnom vzduchu podľa Vyhlášky NR SR č.528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.
- Na základe výskytu z merania projekty spodných stavieb spracovať proti prenikaniu RADONU z podložia do stavieb, nakoľko riešená ÚZEMNÁ LOKALITA C5 sa nachádza v pásme stredného radónového rizika.
- Zaistiť vyhovujúce podmienky oslnenia a insolácie bytov v navrhnutej zástavbe rodinných domov.
- V maximálnej miere uplatňovať všetky formy zelene – izolačnú, oddychovú a estetickú.
Pre zníženie množstva skládkových komunálnych odpadov a zvýšenia počtu vyseparovaných komodít odpadov z komunálnych odpadov sú navrhnuté priestory na zberné nádoby na :  - komunálny odpad a
- na vytriedené zložky komunálnych odpadov
- Zmena a doplnok počíta so stratégiou nakladania s biologicky rozložiteľným odpadom.
- Pri projektovaní stavieb zohľadňovať legislatívu platnú v odpadovom hospodárstve.
 
V OBLASTI VYMEDZENIA OCHRANNÝCH PÁSIEM
Dopĺňa sa:
- Stavby v riešenom území, ktoré zasahujú do ochranných pásiem letiska Sliač budovať tak, aby zariadenia nestavebnej povahy a stavebné mechanizmy nepresiahli výšku 2.nadzemných podlaží.
- Pri objektoch s 3.nadzemnými podlažiami a viac je stavebník povinný Letecký úrad SR na úrovni územného konania požiadať o udelenie výnimky z ochranných pásiem letiska Sliač.
  
V OBLASTI OCHRANY CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ
Bez ZMENY.
V OBLASTI OCHRANY PAMIATKOVÉHO FONDU
Dopľňa sa:
- Postupovať pri realizácii všetkých stavieb v riešenom území /zemné výkopové práce/ podľa par.40 odst.2 a 3 zákona NR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a par. 127 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
- Nálezca musí písomne ohlásiť nález v prípade zistenia resp. Narušenia archeologických nálezov mimo povoleného výskumu, KPÚ Banská Bystrica priamo alebo prostredníctvom mesta Banská Bystrica
- Urobiť oznámenie o náleze je povinný nálezca, alebo osoba zodpovedná za výkopové práce, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení.
- Ponechať nález sa musí bez zmeny, až do obhlídky KPÚ, alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia.
- Nálezca je povinný do obhliadky odborným pracovníkom KPÚ vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, znečisteniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba vhodnými metódami archeologického výskumu.
§ 4
Regulatívy priestorového usporiadania územia
VYMEDZENIE HRANÍC RIEŠENÉHO ÚZEMIA
Dopľňa sa:
Hranicou pozemkov podľa geometrického plánu. 

KOMPOZIČNÉ AKCENTY
Bez ZMENY.

VÝZNAMNÉ VERJNÉ PRIESTORY
Bez ZMENY.

DOMINANTY
Bez ZMENY.
VYMEDZENIE REGULAČNÝCH CELKOV
Bez ZMENY.
REGULATÍVY ÚZEMNÝCH LOKALÍT
ÚZEMNÁ LOKALITA A1
Bez ZMENY

ÚZEMNÁ LOKALITA A2
Bez ZMENY
 
ÚZEMNÁ LOKALITA A3
Bez ZMENY
 
ÚZEMNÁ LOKALITA B1
Bez ZMENY
 
ÚZEMNÁ LOKALITA B2
Bez ZMENY
 
ÚZEMNÁ LOKALITA B3
Bez ZMENY
 
ÚZEMNÁ LOKALITA B4
Bez ZMENY
 
ÚZEMNÁ LOKALITA B5
Bez ZMENY
 
ÚZEMNÁ LOKALITA B6
Bez ZMENY
 
ÚZEMNÁ LOKALITA B7
Bez ZMENY
ÚZEMNÁ LOKALITA B8
Bez ZMENY
 
ÚZEMNÁ LOKALITA B9
Bez ZMENY
 
ÚZEMNÁ LOKALITA C1
Bez ZMENY
 
ÚZEMNÁ LOKALITA C2
Bez ZMENY
 
ÚZEMNÁ LOKALITA C3
Bez ZMENY
 
ÚZEMNÁ LOKALITA C4
Bez ZMENY
 
ÚZEMNÁ LOKALITA C5
 Dopĺňa sa riešiť:
            17 rodinných domov izolovanej zástavby sa mení na
            21 rodinných domov izolovanej zástavby
 
 Regulativy ÚZEMNEJ LOKALITY C5 
   - Podlažnosť 1.PP – podzemné podlažie nezáväzné
                        1.NP -  nadzemné obytné podlažie
                        2.NP – podkrovné obytné podlažie resp. obytné podlažie pri plochých
                                    strechách
   - Strecha sedlová /valbová/ so sklonom 20º-45º sa dopĺňa o plochú strechu.
   - Zastavanosť pozemkov – max.50% - zastavaná plocha
   - Zaistiť úkryt budovaný svojpomocne pre každý rodinný dom.
   - Krytina červená sa mení na krytinu s ľubovoľnou farbou.
   - Stavebná čiara RD podľa – Výkresu priestorovej regulácie
   - Budovať akumulačné nádrže pre zachytávanie dažďovej vody pre rodinné domy.
   - Zaistiť v rámci vonkajších úprav miesto pre Kuka nádobu
   - Zhodnocovať prednostne na vlastnom pozemku biologicky rozložitelný odpad zo záhrad a
     domácností obyvateľmi rodinných domov
   - Zneškodňovať uložením na skládke odpadov nezhodnocený, biologicky rozložiteľný
     odpad z rodinných domov
   - Počítať minimálne s jednou garážou a jedným odstavným stáním pre osobné auto.
   - Zaistiť pred výstavbou meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADÓNU v pôdnom
     vzduchu podľa Vyhlášky NR SR č.528/2007 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
     požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia. Spracovávať na základe
     výskytu z merania projekty spodných stavieb proti prenikaniu radónu z podložia do
     stavieb, nakoso riešená územná lokalita sa nachádza v pásme stredného radónového
     rizika
   - Zaistiť vyhovujúce podmienky oslnenia a insolácie bytov v navrhnutej zástavbe
   - Uplatňovať v maximálnej miere všetky formy zelene, upredňostňovať nealergizujúce
     formy
   - Postupovať pri realizácii všetkých stavieb v riešenom území /zemné práce/ podľa par.40
     odst.2 a 3 zákona NR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších
     predpisov a par. 127 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
v znení neskorších predpisov.
  - Nálezca musí písomne ohlásiť nález v prípade zistenia resp. narušenia archeologických
    nálezov mimo povoleného výskumu, KPÚ Banská Bystrica priamo alebo prostredníctvom
    mesta Banská Bystrica
  - Urobiť oznámenie o náleze je povinný nálezca, alebo osoba zodpovedná za výkopové
    práce, pri ktorých došlo k nálezu, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení.
  - Ponechať nález sa musí bez zmeny, až do obhliadky KPÚ, alebo ním poverenou odborne
    spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia.
  - Nálezca je povinný do obhliadky odborným pracovníkom KPÚ vykonať všetky nevyhnutné
    opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu,
    znečisteniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť
    z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba vhodnými metódami
    archeologického výskumu.
 
ÚZEMNÁ LOKALITA C6
Bez ZMENY
 
ÚZEMNÁ LOKALITA D1
Bez ZMENY
 
ÚZEMNÁ LOKALITA D2
Bez ZMENY
 
ÚZEMNÁ LOKALITA E
Bez ZMENY
                       
ÚZEMNÁ LOKALITA F
Bez ZMENY
 
ÚZEMNÁ LOKALITA G
Bez ZMENY
 
ÚZEMNÁ LOKALITA H1
Bez ZMENY
 
ÚZEMNÁ LOKALITA H2
Bez ZMENY
 
ÚZEMNÁ LOKALITA H3
Bez ZMENY
 
ÚZEMNÁ LOKALITA H4
Bez ZMENY
 
ÚZEMNÁ LOKALITA H5
Bez ZMENY
 
ÚZEMNÁ LOKALITA H6
Bez ZMENY
 
ÚZEMNÁ LOKALITA H7
Bez ZMENY
 
ÚZEMNÁ LOKALITA H8
Bez ZMENY
 
§ 5
Regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia územia
 
V OBLASTI DOPRAVY
Dopĺňa sa:
- Zaistiť 6,5 m šírkové usporiadanie komunikácií C3 a D1.
- Zaistiť 1,5 m šírkové usporiadanie peších komunikácií pozdĺž komunikácií triedy C3 a D1
- Zaistiť 1,5 m šírkové usporiadanie zeleného pásu pozdĺž komunikácii D1 zo severnej strany
 
§ 6 
Regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia územia
 
V OBLASTI VODNÉHO HOSPODÁRSTVA

V ČASTI ZÁSOBOVANIA VODOU
Dopľňa sa:
-  Rozvádzacie vodovodné potrubie 5-tlakového pásma riešiť v dopravných koridoroch komunikácií C3 a D1 v súbehu s kanalizáciami, plynovodmi, kábelovými rozvodmi 22 a 1kV a telekomunikačnými sieťami
 
V ČASTI ODKANALIZOVANIA
Dopľňa sa:
-  Kanalizačné siete splaškové a dažďové riešiť v dopravných koridoroch komunikácií C3 a D1 v súbehu s rozvodmi vody, plynovodmi, kábelovými rozvodmi 22 a 1kV a telekomunikačnými sieťami
 
V OBLASTI ZÁSOBOVANIA PLYNOM
Dopľňa sa:
-  Rozvody plynovodov riešiť v dopravných koridoroch komunikácií C3 a D1 v súbehu s rozvodmi vody, kanalizačnými sieťami, kábelovými rozvodmi 22 a 1kV a telekomunikačnými sieťami
 
V OBLASTI ZÁSOBOVANIA TEPLOM
Bez Zmeny
 
V OBLASTI ZÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIOU
Dopľňa sa:
          - Kábelové rozvody 22 a 1kV riešiť v dopravných koridoroch komunikácií C3 a D1
           v súbehu s rozvodmi vody, kanalizačnými sieťami, plynovodmi a telekomunikačnými
           sieťami.
 
V OBLASTI TELEKOMUNIKÁCIÍ
Dopľňa sa:
           - Telekomunikačné siete riešiť v dopravných koridoroch komunikácií C3 a D1
             v súbehu s rozvodmi vody, kanalizačnými sieťami, plynovodmi a kábelovými
             rozvodmi 22 a 1kV
 


§ 7 
Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavieb
 
Pre všetky rodinné domy v lokalitách v zmysle § 39a odst.4 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku Stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú podmienky umiestnenia jednoznačné vzhľadom na pomery v území, pri ostatných stavbách tak urobí za predpokladu, že podmienky na ich umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny.
Uvedené stavby je možné povoliť v zlúčenom územnom a stavebnom konaní v zmysle  uvedeného ustanovenia pre územné lokality:
- územnej lokality B2             - územnej lokality C1                         - územnej lokality F
- územnej lokality B3             - územnej lokality C2                         - územnej lokality G
- územnej lokality B4             - územnej lokality C3                         - územnej lokality H2
- územnej lokality B5             - územnej lokality C4                         - územnej lokality H3
- územnej lokality B6             - územnej lokality C5                       - územnej lokality H4
- územnej lokality B7             - územnej lokality C6                         - územnej lokality H5
- územnej lokality B8             - územnej lokality D1                         - územnej lokality H6
- územnej lokality B9             - územnej lokality D2                         - územnej lokality H7
                                                                                                          - územnej lokality H8
Stavby sú umiestnené v súlade s vyhláškou č.532 MŽP SR z 8.7.2002 par.6 odst.3. Ich umiestnenie je znázornené v grafickej časti, na výkrese  PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14, ktorý je spracovaný podrobnosti podľa vyhlášky č.453 MŽP SR z 11.12.2000 par.3 odst.4 písm.b.
§ 8
Zoznam verejnoprospešných stavieb
Za verejnoprospešné stavby sa považujú stavby určené na verejnoprospešné zámery a pre ochranu životného prostredia. Zo zámerov riešenia ZaD ÚPN-ZÓNY vyplynuli požadavky na definovanie verejnoprospešných stavieb pre ktoré je potrebné do doby ich realizácie vytvoriť vhodné územné a technické podmienky, ktoré umožnia ich realizáciu.
Pre jednotlivé odvetvia sú to nasledovné stavby:
1 V ODVETVÍ  DOPRAVA
1.1  Rekonštrukcia cesty III/06626 na triedu B2, kategorie MZ 8,5/50 Banská Bystrica-Horné
Pršany
1.2  Obslužná komunikácia triedy C2, kategorie MO 8/40 Malachov-Pršianska terasa
1.3  Obslužné komunikáte funkčnej triedy C2, C3 a D1
1.4  Pešie komunikácie a priestory s cyklistickými pásmi
1.5  Autobusové zástavky na určených miestach vybudovať na samostatných pruhoch mimo jazdných pruhov komunikáte triedy B2-cesty III/06626
     
2  V ČASTI DOPRAVNEJ PRÍSTUPNOSTI
 
2.1 Prístupy k bytovým domom
2.2 Prístupy k občianskej a technickej  vybavenosti
 
3 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA
 
V ODVETVÍ VODNÉ HOSPODÁRSTVO
3.1. V ČASTI ZÁSOBOVANIA VODOU
 
3.1.1 Rozvádzací vodovod 4. tlakového pásma
3.1.2 Rozvádzací vodovod 5. tlakového pásma
 
3.2.    V časti kanalizácia
3.2.1  Jednotná kanalizácia vetva AC
3.2.2  Jednotná kanalizácia vetva AC1
3.2.3  Jednotná kanalizácia vetva AC2
3.2.4  Jednotná kanalizácia vetva AC3, AC3-1, AC3-111-TK, AC3-1111-TK, AC3-1112-TK,
          AC3-112
3.2.4  Jednotná kanalizácia vetva AC5
3.2.5  Jednotná kanalizácia vetva AC6-TK
3.2.6  Jednotná kanalizácia vetva AC7-TK
3.2.7  Jednotná kanalizácia vetva AD1-1, AD1-1-TK, AD1-11, AD1-111, AD1-1111, AD1-
          1112, AD1-1113, AD1-112, AD1-113
3.2.8  Jednotná kanalizácia vetva AD1-12-TK, AD1-12, AD1-121, AD1-13
3.2.9  Jednotná kanalizácia vetva AD1-21
3.2.10 Jednotná kanalizácia vetva AD1-312, AD1-3121-TK, AD1-3122, AD1-3123
3.2.11 Jednotná kanalizácia vetva AD1-34
3.2.12 Jednotná kanalizácia vetva AD1-4, AD1-41
3.2.13 Jednotná kanalizácia vetva AD1-5, AD1-51
3.2.14 Jednotná kanalizácia vetva AD1-6
3.2.15 Dažďová kanalizácia vetva D1, D1-1, D1-2
3.2.16 Dažďová kanalizácia vetva D2
3.2.17 Dažďová kanalizácia vetva D3
 
3.3.   V ODVETVÍ ZÁSOBOVANIA PLYNOM
 
3.3.1 Základná plynovodná sieť DN 110, 90, 63,50 a 40
 
3.4.   V ODVETVÍ ZÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIOU
 
3.4.1 Preložky vzdušných 22 kV vedení elektrickej energie – linky č.336
                                                                                              - dvojlinky č.491, 492 a
                                                                                              - linky č.490
3.4.2 Preložka vzdušnej 22 kV prípojky územných lokalít H3, H5 a H7
3.4.3 Preložky vzdušnej 22 kV prípojky pre stožiarovú trafostanicu VOJSKO
3.4.4  Zrušenie vzdušného 22 kV vedenia a stožiarovej trafostanice pre územnú lokalitu E
3.4.5  Preložka kábelového 22 kV rozvodu pre trafostanicu B8-T11
3.4.6  Kábelové 22 kV rozvody  trafostanice T2 až T14
3.4.7  Kábelového 1 kV rozvody v územnej lokalite C5
3.4.8  Trafostanice
 
3.5     V ODVETVÍ TELEKOMUNIKÁCIÍ
         
3.5.1  Digitálna telefónna ústredňa v A1-PT301
3.5.2. Hlavná stanica televízneho signálu v A1-PT301
3.5.3  2,4 a 8 otvorená tvárnicová trasa vedená v zelenom páse pozdĺž komunikáte triedy
          B2-cesty III/06626
3.5.4  Telekomunikačné siete
3.5.5  Preložka telekomunikačního metalického kábla a optotrubiek pre optický kábel
          v územnej lokalite H4
 
§ 9
Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb
Dopĺňa sa:
Zabezpečiť v územnej lokalite C5 požiadavku bezbariérovosti a zohľadniť při projektovaní v následných stupňoch dokumentácie Vyhlášku MŽP SR č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú všeobecné technické požadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

 § 10
Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny
Dopĺňa sa:
Stavby začleňovať na pozemky územnej lokality C5 vo väzbe na ostatné územné lokality a okolitú zástavbu.
 
§ 11
Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov
 Dopĺňa sa:
-   Pozemky územnej lokality C5 sú scelené
- Pozemky lokality C5 pre výstavbu RODINNÝCH DOMOV deliť rozčleňovacími geometrickými plánmi podľa výkresovej prílohy B13 – VÝKRES FUNKČNEJ REGULÁCIE A VLASTNÍCKE VZŤAHY
 
§ 12
Pozemky na verejnoprospešné stavby
a na vykonanie asanácie v riešenom zastavovanom území
 
PLOŠNÉ STAVBY KOMUNIKÁCIÍ:
- obslužné komunikácie triedy C3 a D1 lokality C5
- pešie chodníky v územnej lokalite C5
 
POZEMKY DOPRAVNEJ PRÍSTUPNOSTI
- vzhľadom na vylúčenie PENZIÓNU C5PE z územnej lokality C5 sa pozemky
  dopravnej prístupnosti rušia
 
POZEMKY PRE LÍNIOVÉ STAVBY TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
- sú súčasťou koridorov plošných stavieb komunikácií
                                                                                                                                                                 
§ 13
Schéma záväzných časti riešenia a verejnoprospešných stavieb
 
Je súčasťou grafickej prílohy B 14 – výkres – priestorovej regulácie
                                                                          - pozemkov pre verejnoprospešné stavby
                                                                          - verejnoprospešné stavby
 
§ 14
Záverečná ustanovenie
 
Uloženie územného plánu:
Územný plán zóny Pršianska terasa-Banská Bystrica, Zmena a doplnok územnej lokality C5 bude uložený:
1x  na Krajskom stavebnom úrade v Banskej Bystrici
1x  na Meste Banská Bystrica, MsÚ-referáte výstavby, stavebný úrad
1x  na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica 

 

 

§ 15
Účinnosť
 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č.5/2011 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 29.marca 2011  uznesením č. 39/2011-MsZ a nadobúda účinnosť dňa 06.mája 2011.
 
 
  
Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
Banská Bystrica1378128

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka