Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

VZN o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Schválené: 28.6.2004

Vyhlásené: 8.7.2004

Účinnosť: 23.7.2004

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 130 /2004
o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písmeno g) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Bystrica č .130 / 2004 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

§ 1

Týmto Všeobecne záväzným nariadením vydaným v súlade s §2 b ods. 1 zákona č.369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle §1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.31/2003 Z.z., ktoru sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb sa určuje názov novovzniknutým uliciam a verejným priestranstvám v meste Banská Bystrica.

1. Ulici je určený názov : Králická cesta
2. Ulici je určený názov : Na Kútinách
3. Verejnému priestranstvu je určený názov : Amfiteáter Paľa Bielika

§2

1. Ulica sa nachádza v katastrálnom území Banská Bystrica - Radvaň, v lokalite pri obci
Králiky a smeruje od odbočky pred Parkoviskom U Ruskov smerom na Bežecký areál.
Súčasťou tohoto všeobecne záväzného nariadenia je mapová príloha časti územia, v ktorom sa ulica nachádza.

2. Ulica sa nachádza v katastrálnom území Banská Bystrica - Radvaň, v lokalite pri obci
Králiky Je pomenovaná analogicky podľa chotárneho názvu Kútiny a je vymedzená
odbočením z Králickej cesty smerom doprava k existujúcej zástavbe rekreačných chát.
Súčasťou tohoto všeobecne záväzného nariadenia je mapová príloha časti územia, v
ktorom sa ulica nachádza.

3. Verejné priestranstvo Amfiteáter sa nachádza v katastrálnom území Banská Bystrica, v časti mesta Banská Bystrica - Cesta Na amfiteáter.
Je pomenované po zakladateľovi slovenskej kinematografie, režisérovi a hercovi Paľovi Bielikovi, rodákovi zo Senice pri Banskej Bystrici.
Súčasťou tohoto všeobecne záväzného nariadenia je mapová príloha časti územia,
v ktorom sa amfiteáter nachádza.

§3

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici sa uznieslo na vydaní všeobecne záväzného nariadenia dňa 28.6.2004 uznesením MsZ č. 194 / 2004

Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č.130 / 2004 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev na území mesta Banská Bystrica nadobúda účinnosť dňom 23.7.2004.

Ing. Ján Králik, CSc.
primátor mesta
Súbor na stiahnutie VZN 130-2004.pdf VZN 130-2004.pdf (61.9 kB)


1378087

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka