Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 11/2011 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Schválené: 20.9.2011

Účinnosť: 15.10.2011

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle § 6 odst. 1 a § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. /2011, ktorým sa určujú názvy ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica.


 

§ 1

Týmto Všeobecne záväzným nariadením /ďalej VZN/ vydaným v súlade s § 2 b odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle §1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb sa určuje názov novovzniknutým uliciam v meste Banská Bystrica nasledovne:

a/ Lokalita I. - Pršianska terasa: Diamantová ulica
Zafírová ulica
Topásová ulica
Platinová ulica
Jantárová ulica
Rumelková ulica

b/ Lokalita II. - Stupy – Skalica: Smaragdová ulica

c/ Lokalita III. - Slnečné stráne II.: K lomu
Pod vysielačom
Cmárovo

d/ Lokalita IV. – za Moskovskou ulicou: Zadarská ulica
Vršacká ulica
Radomská ulica

e/ Lokalita V. – IBV Klinčok Ulica Svetozára Stračinu
Rudelinova ulica
Ulica Jakuba Pribicera
Ulica richtára Ondreja
Ulica Jána Móryho

f/ Lokalita VI. – Šalková centrum: Ponická ulica

g/ Lokalita VII. – Rakytovce východ- Dolné Lúky Bazová ulica
Brestová ulica
Jarabinová ulica

V prílohe č. 1. ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto VZN, sú v situačnom pláne graficky znázornené navrhované názvy ulíc v meste Banská Bystrica


 

§ 2

a/ Lokalita I. – Pršianska terasa
Diamantová ulica je napojená na Medenú ulicu v smere od mesta po pravej strane, zložená
z dvoch vetiev. Podľa ÚPN-Z Pršianska terasa patrí do územnej lokality C4 a C5.
Zafírová ulica je napojená na Medenú ulicu v smere od mesta po pravej strane, východne od Diamantovej ulice. Podľa ÚPN-Z Pršianska terasa rozdeľuje územné lokality C1,C2 od lokality C4.

Topásová ulica sa nachádza po pravej strana v smere od mesta. Je napojená kolmo na Bronzovú ulicu. Podľa ÚPN-Z Pršianska terasa patrí do územnej lokality B4, B5

Platinová ulica nachádza sa po ľavej strane od hlavnej cesty v smere od mesta. Podľa ÚPN-Z Pršianska terasa patria do územnej lokality F. Napája sa na existujúcu Železnú ulicu.

Jantárová ulica nachádza sa po ľavej strane od hlavnej cesty v smere od mesta. Podľa ÚPN-Z Pršianska terasa patria do územnej lokality F. Napája sa na existujúcu Železnú ulicu.

Rumelková ulica nachádza sa po ľavej strane od hlavnej cesty v smere od mesta. Podľa ÚPN-Z Pršianska terasa patria do územnej lokality F. Napája sa na existujúcu Železnú ulicu.

b/ Lokalita II. - Stupy – Skalica:
Smaragdová ulica je v severnej časti Pršianskej terasy a zo západnej strany priamo susedí s chráneným areálom Malachovské skalky. Napája sa ulicu Stupy, s prepojením na Malachitovú ulicu na Pršianskej terase.

c/ Lokalita III. - Slnečné stráne II.
K lomu ulica je priamo napojená na cestu v smere na Vysielač, po ľavej strane od mesta.

Pod vysielačom je priamo napojená na ulicu Slnečné stráne po ľavej strane v smere od mesta.

Cmárovo je priamo napojená na ulicu Pod vysielačom, s ktorou tvorí okruh.

d/ Lokalita IV. – za Moskovskou ulicou:
Zadarská ulica je v novej lokalite individuálnej bytovej výstavby za Moskovskou ulicou

Vršacká ulica je v novej lokalite individuálnej bytovej výstavby za Moskovskou ulicou nad navrhovanou Zadarskou ulicou.

Radomská ulica je v novej lokalite individuálnej bytovej výstavby priamo napojená na Moskovskú ulicu.

e/ Lokalita V. – IBV Klinčok
Ulica Svetozára Stračinu - novovytvorená ulica odbočka vpravo od ulice Pod Banošom.

Rudelinova ulica prvá odbočka vpravo od navrhovanej ulice Svetozára Stračinu.

Ulica Jakuba Pribicera druhá odbočka vpravo z navrhovanej ulice Svetozára Stračinu.

Ulica richtára Ondreja ulica sa nachádza paralelne s navrhovanou ulica Jakuba Pribicera.

Ulica Jána Móryho navrhovaná ulica sa nachádza nad navrhovanou ulicou richtára Ondreja.


f/ Lokalita VI. – Šalková centrum

Ponická ulica navrhovaná ulica sa nachádza za mostom cez rieku Hron po ľavej strane komunikácie.

g/ Lokalita VII. – Rakytovce východ - Dolné Lúky

Bazová ulica navrhovaná ulia sa nachádza paralelne s existujúcou Rakytovskou cestou.

Brestová ulica navrhovaná ulica sa nachádza medzi Smrekovou ulicou a štátnou cestou I/66.

Jarabinová ulica navrhovaná ulica sa nachádza medzi Smrekovou ulicou a štátnou cestou I/66.


 

§ 3

Toto Všeobecne záväzné naradenie mesta Banská Bystrica č. 11/2011 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev na území mesta Banská Bystrica bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 196/2011 zo dňa 20. septembra 2011 a nadobúda účinnosť dňom 15. októbra 2011.

 

 

Mgr. Peter Gogola
primátor mesta1377829

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka