Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 15/2011, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica podľa Zmien a doplnkov, časť Murgašova ulica II.

Schválené: 27.9.2011

Účinnosť: 7.11.2011

Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovení §-u 6, ods. 1 a §-u 11, ods.4, písmeno g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanove­ním § 27 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Územného plánu centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica podľa Zmien a doplnkov, časť Murgašova ulica II.
 

 

 

Prvá časť
Úvodné ustanovenia
§1
Účel nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväzné časti Územného plánu centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica, podľa Zmien a doplnkov, časť Murgašova ulica II. (ďalej len „ZaD“).
§ 2
Rozsah platnosti
ZaD v riešenom území presne formuluje návrh regulatívov na funkčne a priestorovo homogénne jednotky a jednotlivé pozemky, vychádzajúce zo zastavovacích podmienok na umiestňovanie stavieb, ktoré určujú spôsob využitia územia a obmedzujú, vylučujú, alebo podmieňujú umiestňovanie stavieb na pozemku. Záväzná časť platí pre územie vymedzené hranicami parciel č. KN-C 3336/37, 3336/38, 3336/39, 3336/40, 3336/41, 3336/43, 3336/44 a čiastočne z južnej strany na parcelu č. KN-C 3336/8, všetky katastrálne územie Banská Bystrica. Riešené územie je graficky vymedzené vo výkrese č. 2 grafickej časti ZaD.
 

 

Druhá časť
Zmeny a doplnky
§ 3
Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb
(1) Nosnou funkciou v riešenom území je funkcia bývania v bytovom dome.
(2) Pri príprave stavieb preukázať dodržanie ustanovení Zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (všeobecné požiadavky na zabezpečenie zdravých životných a pracovných podmienok)
(3) V maximálnej miere uplatniť všetky formy zelene – izolačnú, oddychovú, estetickú.
§ 4
Regulatívy umiestnenia verejného, dopravného a technického vybavenia územia
(1) Parkovanie a odstavovanie vozidiel riešiť na vlastnom pozemku v minimálnom počte 25 státí, 1 státie je pre imobilných.
(2) Prípojku NN viesť z existujúcej trafostanice pri objekte telocvične školy J. Murgaša.
(3) Vodovodné prípojky viesť z existujúceho vodovodu DN 80 mm z ul. J. Murgaša.
(4) Kanalizačné prípojky (splaškové a dažďové vody) napojiť cez revízne šachty do existujúceho zberača DN 1000.
(5) Dažďové vody z parkoviska cez lapač olejov napojiť na kanalizačnú prípojku bytového domu do kanalizačného zberača DN 1000.
(6) Plynové prípojky napojiť do existujúceho plynovodu LPE d110 a DN50 v ul. J. Murgaša.
(7) Vybudovať zariadenia civilnej ochrany v objekte bytového domu – jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne (JÚBS) do 50 osôb pre obyvateľov, zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti s dvojúčelovým využívaním ako podzemné garáže.
§ 5
Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestorov s určením zastavovacích podmienok
(1) Počet nadzemných podlaží maximálne päť.
(2) Maximálne pôdorysné rozmery 36,1 x 21,8 m.
(3) Parkovanie na vlastnom pozemku.
§ 6
Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb
(1) Dodržať ustanovenia, vzťahujúce sa na stavbu bytového domu, zo štvrtej časti vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
(2) Preferovať vykurovanie zemným plynom naftovým pred vykurovaním pevným palivom nespaľovať iné ako palivo povolené výrobcom zariadenia na spaľovanie plynného alebo pevného paliva spĺňajúci BAT technológiu.
(3) Vybudovať parkovisko pre min. 25 státí, z toho 1 státie je pre imobilných
§ 7
Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny
(1) Objekt architektonicky prispôsobiť existujúcej stavbe SPŠ – rovná strecha a jednoduchá architektúra v moderných výrazových prostriedkoch.
(2) Bytový dom voči rodinným domom opticky oddeliť architektonickými prostriedkami alebo parkovými úpravami
§ 8
Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby
Neurčujú sa
§ 9
Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov
Neurčujú sa
§ 10
Pozemky na verejnoprospešné stavby, na vykonanie asanácie v riešenom zastavanom území obce
Neurčujú sa
§ 11
Zoznam verejnoprospešných stavieb
Neurčujú sa.
§ 12
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
Záväzný je výkres č. 3 „Urbanistické riešenie“ a výkres č. 6 „Regulačné prvky“ grafickej časti ZaD.
 

 

Tretia časť
Záverečné ustanovenia
§ 13
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 15/2011 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na svojom zasadnutí dňa 27.09.2011 uznesením č.211/2011-MsZ
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 07.11.2011

 

Mgr. Peter Gogola
primátor Mesta
Banská Bystrica

 

(Prílphy VZN nájdete v priloženom súbore pdf)1377911

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka