Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 136/2004 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica - Zmeny časť Trosky

Schválené: 21.9.2004

Účinnosť: 5.11.2004

Všeobecne záväzné nariadenie
č. 136/2004
ktorým sa vyhlasujú záväzné časti k schválenému Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica - Zmeny časť Trosky


Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle ustanovení §-6 a §-u 11, ods. 4, písm. g) zákona č. 369/90 Zb., zák. č. 50/76 Zb. vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica k schválenému Územnému plánu CMZ Banská Bystrica - Zmeny časť Trosky.

ČASŤ PRVÁ
Úvodné stanovenie

Článok 1
Účel všeobecne záväzného nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväzné časti Územného plánu CMZ Banská Bystrica - Zmeny časť Trosky, schváleného Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici uznesením č. 237/2004 zo dňa 21.septembra 2004.

Článok 2
Rozsah platnosti a návrhové obdobie územného plánu


Všeobecne záväzné nariadenie určuje záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia, rozsah platnosti územného plánu, zoznam verejnoprospešných stavieb, pre ktoré možno pozemky vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť. Rozsah riešeného územia sa dotýka sa parciel č. 3417/1 5547/1, 3417/9, 3424/9, 3387/1, 3392, 5549/2, 5547/2, 5548/2, 5550, 3390, 3424/6, 3424/7, 3424/8, 3424/1, 3424/2, 3424/3, 3014, ;3417/2, 3006/2, 5623/1, 5551, 2139, 2991 v k. ú. Banská Bystrica a 462/1, 1312/1, 1313, 5562/1 v k. ú. Radvaň. Podrobne je vymedzený v prílohe č. 1a tohto nariadenia.
Návrhové obdobie územného plánu je k roku 2015.


ČasŤ DRUHÁ
Záväzné regulatívy

Pre optimálne usporiadanie, využívanie a dotváranie riešeného územia je nutné v návrhovom období akceptovať uvedené záväzné regulatívy.

Článok 3
Regulatívy funkčného využívania územia
za nosnú funkciu v riešenom území považovať na občiansku vybavenosť
v juhovýchodnej časti riešeného územia situovať spoločenské centrum s objektmi administratívnych a obchodných priestorov, reštaurácií, kaviarní, kinosál, hotelových zariadení, kongresového centra a ďalších prevádzok s príslušným dopravným napojením a parkovacími plochami
v severozápadnej časti riešeného územia rezervovať priestor pre výstavbu divadla
realizovať výsadbu krajinárskej zelene v riešenom území
ako neprípustné sú stanovené plochy výroby, skladového hospodárstva

Článok 4
Regulatívy priestorového usporiadania územia

Výšková hladina je pre jednotlivé objekty určená nasledovne:
Obchodno – kultúrne centrum Európa - výška nadzemných podlaží 5 – 7, 7 podlaží pri vstupoch od centra a od Fončordy s akcentáciou hmotovej skladby objektov
Kongresovo – hotelový komplex - výška nadzemných podlaží max. 30
Polyfunkčný objekt - počet nadzemných podlaží max. 5
Zábavné centrum - počet nadzemných podlaží max. 3
Parking, garáž - diferencovane 2 podzemné podlažia, parkovanie na úrovni terénu v strednej časti riešeného územia, diferencovane parkovanie na streche na úrovni 3. a 4. nadzemného podlažia

Koeficient zastavanosti pozemku:
je stanovený na maximálne 75 % riešeného územia

Článok 5
Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch

Zastavovacie podmienky sú vymedzené vo výkrese č. 5 a navrhnuté pre jednotlivé objekty takto:

Obchodno – kultúrne centrum Európa
výška nadzemných podlaží 5 – 7, 7 podlaží pri vstupoch od centra a od Fončordy s akcentáciou hmotovej skladby objektov
dĺžka objektu 241,6 m + 6,1 m konzola
šírka objektu 105,6 m v najširšom bode + 32,0 m objekt kongresovo – hotelový
osadenie objektu od rohu parcely 3417/9 1,0 m , od juhozápadnej hrany parcely 3417/1 1,7m od konzoly, od južného rohu parcely 3437 32,0 m.

Kongresovo – hotelový komplex
výška nadzemných podlaží max. 30
dĺžka objektu 72,0 m
šírka objektu 32,0 m
osadenie objektu od južného bodu parcely č. 3417/1 17,0 m a od komunikácie – východná hrana objektu min. 3,0 m

Zábavné centrum
počet nadzemných podlaží max. 3
dĺžka objektu 40 m
šírka objektu 26 m
osadenie objektu od severnej hranice parcely č. 3417/1 10,0 m a východnej hranice 26 m

Polyfunkčný objekt
počet nadzemných podlaží max. 5
dĺžka objektu 80 m
šírka objektu 15 m
osadenie objektu od severného okraja parc. 3417/1 10 m. od západného okraja 8 m


Článok 6
Dopravné regulatívy
Dopravné napojenie komplexu riešiť:
zásobovacou komunikáciou C3-MO 8/40 vedenou severozápadnou hranou obchodno – kultúrneho centra s prepojením na komunikáciu C2-MO 8/40 ( Cesta na štadión) a C3 – MO 8/40 Belveder
hlavné celkové dopravné napojenie komplexu z nových okružných križovatiek pod Krajským úradom (R=40,5m) a na Huštáku (R=19,5m)
napojením na ulicu na Troskách
napojením obslužnou komunikáciou na Hutnú ulicu
územie zabezpečiť linkami MHD prechádzajúcimi ul. J. Kráľa s pokračovaním na Fončordu a Radvaň, so zástavkami pred hlavným vstupom do obchodno-spoločenského centra, resp. na Švermovej ulici.
pre MHD rešpektovať vyhradený samostatný jazdný pruh
statickú dopravu riešiť vybudovaním 4 parkovacích plôch s celkovým navrhovaným počtom 1087 parkovacích miest
rezervovať 5 % navrhovaných parkovacích miest pre parkovanie telesne postihnutých osôb
v oblasti pešej dopravy predmetné územie priamo napojiť na hlavnú pešiu komunikáciu vedúcu z Dolnej ulice s napojením na priečnu os Trosiek a rozvojových plôch CMZ pod Fončordou
cyklotrasu samostatným pruhom


Článok 7
Regulatívy verejného technického vybavenia územia

Umiestnenie verejného technického vybavenia územia je podrobne riešené vo výkrese č. 3 Technická infraštruktúra
Komplex napojiť na technickú infraštruktúru vedenú v okolí riešeného územia:
prípojka VN 22 kV z rozvodne Stred
prípojka plynu z prepojov. STL plynovodu DN 200 Štiavničky – na Troskách
prípojka vody z preložky vodovodu DN 200 8,5m
úžitková voda z Tajovského potoka
kanalizácia a splašková napojená na jednotnú kanalizáciu DN 1200 Cesta na Štadión dĺžky 11,6m
kanalizácia dažďová – odvedenie vôd bude z komunikácií a spevnených plôch do Tajovského potoka – 5 kanal. prípojok dĺžky po 30 m

V rámci výstavby navrhovaného komplexu realizovať preložky inžinierskych sietí :
preložka vedení VN vedených z rozvodne STRED tam, kde dochádza k ich stretu z titulu úpravy resp. výstavby komunikácií
prekládka trolejbusového vedenia z titulu výstavby novej okružnej križovatky a opravy komunikácií v dĺžke 460 m
prekládka napájacieho vedenia z titulu úprav komunikácií v dĺžke 185 m
prekládka kábla diaľkového ovládania meniarní v rozsahu prekládky napájacieho vedenia
preložka vodovodu PSU DN 500 a vodovodu DN 200 dĺžky 520 m do navrhovanej komunikácie (vetva „A“)
preložka kanalizácie AH DN 1200 v úseku cca 117 m do telesa komunikácie Cesta k Štadiónu
preložka kanalizačnej prípojky z objektu SSE do verejnej kanalizácie AH – 1 DN 1200 v dĺžke 84 mČlánok 8
Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby

V zmysle § 39a ods. 3 písm. a) sa rozhodnutie o umiestnení stavby nevyžaduje na stavby, ktorých podmienky na umiestnenie podrobne rieši územný plán zóny, ak je to v jeho záväznej časti uvedené. Uvedené stavby je možné povoliť priamo v stavebnom konaní. V zmysle uvedeného ustanovenia sa od územného konania upúšťa u nasledovných stavieb:
SO 001 Shopping centrum (Obchodno – kultúrne centrum Európa, Zábavné centrum, Polyfunkčný objekt)
SO 003 verejné komunikácie (Zásobovacia komunikácia C3-MO 8/40 vedená severozápadnou hranou obchodno – kultúrneho centra, Komunikácia C2-MO 8/40 - Cesta na štadión, Komunikácia C3 – MO 8/40 Belveder, Okružná križovatka pod Krajským úradom - R=40,5m, Okružná križovatka na Huštáku - R=19,5m)
SO 004 preložky VN, NN
SO 005 preložky slaboprúdu
SO 006 preložka trolejov a káblov
SO 007 preložky vodovodov
SO 008 preložky kanalizácie
SO 009 kanal. prípojka splašková
SO 010 kanal. prípojka dažďová
SO 011 kanal. špeciálna
SO 012 vodovné prípojky
SO 014 kanal. dažďová
SO 016 STL plynovod
SO 017 prípojka NN
SO 018 prípojka slaboprúdu
SO 019 prípojka káblovej TV
SO 020 vonkajšie osvetlenie
SO 021 vonkajšie spevnené plochy
SO 023 oporné múry
SO 024 fontány

ČASŤ TRETIA
Článok 9
Verejnoprospešné stavby

Zo zámerov ÚPN CMZ Banská Bystrica Zmeny časť Trosky vyplývajú požiadavky na definovanie verejnoprospešných stavieb. Z § 29 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov vyplývajú možnosti pre vyvlastnenie pozemkov, stavieb a práv pre úspešnú realizáciu verejnoprospešných stavieb. Pre jednotlivé odvetvia sú to nasledovné stavby graficky uvedené vo výkresoch č. 3 a 4:

Doprava:
zásobovacia komunikácia C3-MO 8/40 vedená severozápadnou hranou obchodno – kultúrneho centra
komunikácia C2-MO 8/40 ( Cesta na štadión)
komunikácia C3 – MO 8/40 Belveder
okružná križovatka pod Krajským úradom (R=40,5m)
okružná križovatka na Huštáku (R=19,5m)
pešie komunikácie

Vodné hospodárstvo:
prípojka vody z preložky vodovodu DN 200 8,5m
úžitková voda z Tajovského potoka
kanalizácia a splašková napojená na jednotnú kanalizáciu DN 1200 Cesta na Štadión dĺžky 11,6m
kanalizácia dažďová – odvedenie vôd bude z komunikácií a spevnených plôch do Tajovského potoka – 5 kanal. prípojok dĺžky po 30 m
preložka vodovodu PSU DN 500 a vodovodu DN 200 dĺžky 520 m do navrhovanej komunikácie (vetva „A“)
preložka kanalizácie AH DN 1200 v úseku cca 117 m do telesa komunikácie Cesta k Štadiónu
preložka kanalizačnej prípojky z objektu SSE do verejnej kanalizácie AH – 1 DN 1200 v dĺžke 84 m

Energetika:
prípojka VN 22 kV z rozvodne Stred
prípojka plynu z prepojov. STL plynovodu DN 200 Štiavničky – na Troskách
preložka vedení VN vedených z rozvodne STRED tam, kde dochádza k ich stretu z titulu úpravy resp. výstavby komunikácií
prekládka trolejbusového vedenia z titulu výstavby novej okružnej križovatky a opravy komunikácií v dĺžke 460 m
prekládka napájacieho vedenia z titulu úprav komunikácií v dĺžke 185 m
prekládka kábla diaľkového ovládania meniarní v rozsahu prekládky napájacieho vedenia

ČASŤ Štvrtá

Článok 10
Záverečné ustanovenia


Uloženie územného plánu

Územný plán CMZ Banská Bystrica - Zmeny časť Trosky bude uložený:
1x na Meste Banská Bystrica, MsÚ - referáte územného rozvoja a výstavby, stavebný úrad
1x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica
1x na Krajskom stavebnom úrade Banská Bystrica

Článok 11

Toto Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Banskej Bystrici uznesením č. 237/2004 - MsZ zo dňa 21.septembra 2004 a nadobúda účinnosť dňa 05.novembra 2004.

Ing. Ján Králik, CSc.
primátor mesta
Súbor na stiahnutie VZN 136-2004.pdf VZN 136-2004.pdf (79.2 kB)


1377909

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka