Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 20/2011, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka

Schválené: 13.12.2011

Účinnosť: 1.1.2012

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici podľa § 4 ods. 3 písm. h), § 6 ods. 1, § 8 ods. 3 druhá veta a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, nadväzujúc na tradície Mestskej základiny starostu Banskej Bystrice Andreja Hanzlíka a v záujme podpory vzdelanosti v meste Banská Bystrica, vydáva toto

 


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 20/2011,
ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. 9/2009
o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka ( ďalej VZN)


Časť prvá

Zmeny a doplnky VZN číslo 9/2009


I.

Slová „Odbor školstva MsÚ“ sa v celom nariadení nahrádzajú slovami „ príslušný organizačný útvar MsÚ.“

II.

Ustanovenie § 4 „Žiadosť o štipendium“ sa ods. (2), bod 3 mení nasledovne:

(2) Žiadosť o štipendium musí obsahovať:
3. doklad o študijných výsledkoch žiadateľa za predchádzajúce dva roky,

III.

Ustanovenie § 10 „Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia“ sa dopĺňa a mení nasledovne:

(1) Ak v tomto nariadení nie je uvedené inak, primerane sa použije platné všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica, o poskytovaní dotácií.
(2) sa vypúšťa
(3) sa mení na ods. (2 ) nasledovne:
(2) V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže rozhodnúť v konkrétnom prípade o upustení od niektorej z podmienok uvedených v § 2 a § 3 tohto nariadenia Mestské zastupiteľstvo. Takéto uznesenie Mestského zastupiteľstva musí byť prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Body (4) a (5) sa prečíslovávajú na body (3) a (4).


IV.

V časti „Prílohy k žiadosti“ sa dopĺňa bod 5, ktorý znie:
5. Počet členov domácnosti a vzájomný vzťah medzi nimi, ako blízkymi osobami. (Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel a iné osoby v pomere rodinnom alebo obdobnom rodinnému pomeru.)

Časť druhá
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Všetky doručené žiadosti o štipendium pred účinnosťou tohto VZN sa budú prehodnocovať a posudzovať v zmysle tohto VZN.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica bolo schválené uznesením
Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 308 /2011 dňa 13. decembra 2011 a nadobúda
účinnosť dňom 01.januára 2012.

 

 

Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
Banská Bystrica

Súbor na stiahnutie VZN č. 20 - 2011.pdf VZN č. 20 - 2011.pdf (97 kB)


1377857

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka