Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 141 /2004 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Schválené: 21.12.2004

Vyhlásené: 4.1.2005

Účinnosť: 20.1.2005Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 141 /2004
o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
Mesto Banská Bystrica v zmysle § 6 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie
o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica


§ 1

Týmto všeobecne záväzným nariadením vydaným v súlade s §2b ods. 1 zákona č.369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle § 1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č.31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb sa určuje názov novovzniknutým uliciam a verejným priestranstvám v meste Banská Bystrica.


1. Ulici je určený názov : Pod Suchým vrchom
2. Ulici je určený názov : Letná ulica
3. Verejnému priestranstvu je určený názov : Jarná ulica

§2

1. Ulica sa nachádza v katastrálnom území Banská Bystrica - Radvaň, v lokalite Suchý vrch III. a podľa Urbanistickej štúdie Zóny bývania Suchý vrch III. Je situovaná po pravej strane existujúcej Cesty na Suchý vrch. Súčasťou tohoto všeobecne záväzného nariadenia je mapová príloha časti územia, v ktorom sa ulica nachádza.
2. Ulica sa nachádza v katastrálnom území Banská Bystrica - Radvaň, v lokalite Suchý vrch a je situovaná západne a paralelne od navrhovanej Ulice pod Suchým vrchom. Súčasťou tohoto všeobecne záväzného nariadenia je mapová príloha časti územia, v ktorom sa ulica nachádza.
3. Ulicu tvorí komunikácia- odbočenie existujúcej miestnej komunikácie na Suchý vrch východne od novopomenovanej Ulice pod Suchým vrchom. Súčasťou tohoto VZN je mapová príloha časti územia, na ktorej sa ulica nachádza.
§ 3

Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev č. 141/2004 bolo schválené uznesením MsZ č. 284 / 2004 dňa 21.12.2004 a nadobúda účinnosť dňom 20.1.2005

________________________
Ing. Ján Králik, CSc.
primátor mesta1377886

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka