Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 142/2004 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov z vlastníctva mesta

Schválené: 21.12.2004

Vyhlásené: 4.1.2005

Účinnosť: 20.1.2005


Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 142/2004 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov z vlastníctva mesta


Mesto Banská Bystrica na základe ustanovení § 6 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (znp.) v súlade so zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znp. (ďalej len zák. 182/93 Z.z.) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov z vlastníctva mesta (ďalej len nariadenie).


Článok I.
Úvodné ustanovenia

1) Definície bytu, bytového domu, nebytového priestoru v bytovom dome, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva domu, podlahovej plochy bytu a priľahlého pozemku používané v nariadení sú uvedené v § 2 zák. 182/93 Z.z.
1a) Nebytovým priestorom v bytovom dome (ďalej len nebytový priestor) je miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie; nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu.
2) Toto nariadenie upravuje:
a) určenie bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť prevodu z vlastníctva mesta,
b) postup pri prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov z vlastníctva mesta,
c) určenie ceny bytov, nebytových priestorov a prislúchajúcich pozemkov,
d) spôsob splácania ceny,
e) postup pri predaji voľných bytov.

Článok II.
Byty a nebytové priestory, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť prevodu z vlastníctva mesta

Povinnosť prevodu vlastníctva bytov a nebytových priestorov v zmysle § 1 ods. 2 a § 29a ods. 3 zák.182/93 Z.z. sa nevzťahuje na:
1) byty osobitného určenia ) okrem bytov stavebne určených na bývanie ťažko telesne postihnutej osoby, najmä bezbariérový byt ),
2) byty v domoch osobitného určenia ),
3) byty v domoch schválených územným plánom na asanáciu,
4) byty v rodinných domoch,
5) byty postavené po 1. júni 1998 z rozpočtu mesta alebo prostriedkov ŠFRB.

Článok III.
Postup pri prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov z vlastníctva mesta

1) Mesto môže zmluvne poveriť iné právnické alebo fyzické osoby - podnikateľov na všetky činnosti spojené s prevodom vlastníctva bytov a nebytových priestorov z vlastníctva mesta v zmysle zák. 182/93 Z.z.
2) Mesto je povinné s nájomcom bytu (okrem bytov uvedených v čl. II. a prípadov uvedených v ods. 4) uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva bytu do dvoch rokov odo dňa, keď nájomca požiadal o prevod vlastníctva bytu podľa zák. 182/93 Z.z. v dome, v ktorom požiadalo o prevod vlastníctva najmenej 50 % nájomcov bytov.
3) Ak je mesto zároveň vlastníkom pozemku, na ktorom je dom postavený, príp. aj priľahlého pozemku ), musí previesť zmluvou o prevode vlastníctva bytu na vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome aj príslušný spoluvlastnícky podiel na pozemku a na priľahlom pozemku.
4) Mesto neuzavrie zmluvu o prevode vlastníctva bytu na nájomcu ak:
a) je nájom bytu dohodnutý na určitý čas,
b) nájomcovi bytu nájom skončil podľa ustanovení § 711 ods. 1 písm. c) a d) Občianskeho zákonníka,
c) nájomca má nedoplatky na nájomnom alebo na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru.

Článok IV.
Právo na prednostný prevod nebytového priestoru do vlastníctva

1) Právo na prednostný prevod nebytového priestoru v uvedenom poradí majú:
* nájomca nebytového priestoru,
* vlastník bytu v dome, kde sa nebytový priestor nachádza,
* nájomca bytu v dome, kde sa nebytový priestor nachádza.
2) Ak skorší v poradí podľa ods. 1 odmietne ponuku na prevod vlastníctva nebytového priestoru, oprávnená právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ uvedená v čl. III. ods. 1. ponúkne prevod vlastníctva nasledujúcemu podľa dátumu prevzatia žiadostí, ak ich je viac.
3) Previesť vlastníctvo nebytového priestoru iným osobám ako sú uvedené v ods.1 možno len so súhlasom spoločenstva vlastníkov bytov; ak spoločenstvo nevznikne, vyžaduje sa súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov bytov a nájomcov bytov v dome.
4) Nájomca garáže v bytovom dome má právo na prednostný prevod vlastníctva garáže z vlastníctva mesta.

Článok V.
Určenie ceny bytu, nebytového priestoru a prislúchajúceho pozemku

1) Cena za 1 m2 podlahovej plochy bytu, ktorý sa prevádza do vlastníctva doterajšieho nájomcu sa zisťuje tak, že z obstarávacej ceny domu sa odpočíta:
a) základný štátny príspevok poskytnutý na porovnateľný družstevný byt podľa roku začatia výstavby domu,
b) 2 % opotrebenia za každý začatý rok veku domu,
a vydelí sa súčtom podlahovej plochy bytov v dome.
2) Opotrebenie podľa ods. 1 písm. b) sa vypočíta z obstarávacej ceny domu a celková výška zníženia obstarávacej ceny domu podľa ods. 1 môže byť najviac 80 %.
3) Obstarávacia cena domu sa zníži o časť prislúchajúcu nebytovému priestoru alebo garáži.
4) Mesto poskytne pri prevode vlastníctva bytu nadobúdateľovi zrážku z ceny bytu zistenej podľa ods. 1 vo výške 30 %.
5) Maximálna cena za 1 m2 podlahovej plochy bytu vypočítaná podľa ods. 1 až 4 pri prevode vlastníctva bytu doterajšiemu nájomcovi je stanovená na 600 Sk/m2, s výnimkou bytov, ktoré mesto nadobudlo kúpou bytového domu alebo výstavbou financovanou z rozpočtu mesta alebo príspevku ŠFRB.
6) Cena určená podľa ods. 1 až 5 sa nepoužije, ak nájomcom bytu je právnická osoba a tiež v prípadoch, keď mesto nadobudlo byt odkúpením od vlastníka bytu.
7) Cena bytu pri prevode vlastníctva, ak nájomcom je právnická osoba, sa dojednáva dohodou v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znp.(ďalej len zák.18/96 Z.z.) a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica.
8) Cena bytu, ktorý mesto kúpilo, nemôže byť pri prevode vlastníctva nižšia ako cena, za ktorú byt mesto nadobudlo.
9) Cena nebytového priestoru a garáže v bytovom dome sa dojednáva dohodou v zmysle zák. 18/96 Z.z. a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica.
10) Cena pozemku vo vlastníctve mesta zastavaného bytovým domom a priľahlého pozemku je maximálne vo výške vypočítanej podľa §15 ods.1 vyhlášky č.465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znp. aj napriek tomu, že k 1.1. 2004 bol tento cenový predpis zrušený ) .

Článok VI.
Spôsob bezúročného splácania ceny bytu a pozemku

Na základe splnomocnenia zák.182/93 Z.z. § 18b ods. 3 mesto ustanovuje nasledujúci spôsob bezúročného splácania ceny bytu a pozemku:
1) kupujúci je povinný uhradiť mestu pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva k bytu minimálne 15 % z ceny bytu a pozemku a zostávajúcu časť ceny uhradiť v pravidelných mesačných splátkach do piatich rokov od uzatvorenia zmluvy o prevode vlastníctva bytu,
2) ak nadobúdateľ bytu, ktorého cena s pozemkom presahuje 10 000 Sk, uhradí mestu pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva k bytu minimálne 80 % z ceny, poskytne mu mesto zľavu z ceny stanovenej podľa čl. V. vo výške 20 %.

Článok VII.
Platenie ceny nebytového priestoru

Cenu nebytového priestoru uhradí kupujúci mestu v plnej výške pred podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva k nebytovému priestoru.

Článok VIII.
Postup pri predaji voľných bytov

1) V prípade, že sa uvoľní byt v dome, v ktorom bol už začatý prevod vlastníctva v zmysle zák. 182/93 Z.z. mesto ho môže ponúknuť na predaj formou výberového konania. Návrh na predaj alebo na prenájom bytu predloží komisia MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku primátorovi na základe odporúčania referátu sociálnych vecí a bytovej politiky MsÚ, ktorý prešetrí naliehavosť pridelenia bytu.
2) Ak sa uvoľní byt stavebne určený na bývanie ťažko telesne postihnutej osoby alebo bezbariérový byt, bude prenajatý osobe ťažko telesne postihnutej.
3) Voľný byt bude predaný najmenej za cenu stanovenú znaleckým posudkom.
4) Verejnosť bude o ponuke na predaj informovaná inzerátom najmenej vo dvoch regionálnych novinách a oznamom zverejneným na úradnej tabuli mesta príp. aj na internetovej stránke mesta. V ponuke na predaj bude uvedená adresa ponúkaného bytu, jeho stručný popis a termín, dokedy je možné predkladať cenové ponuky v zatvorenej obálke s nápisom ,, Ponuka ceny bytu – neotvárať ! ´´. Záujemca môže predložiť len jeden cenový návrh. Obálky s ponukami budú otvorené na zasadnutí komisie MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť, ktorá ich vyhodnotí . Vylúči všetky ponuky záujemcu, ak ich podal viac k jednému predaju. Komisia predloží návrh na predaj bytu mestskému zastupiteľstvu, ktoré rozhodne o predaji.
5) Ustanoveniami tohto článku nie je dotknuté právo primátora v zmysle § 6 ods.2 čl. V. VZN o nakladaní s bytovým fondom.
Článok IX.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1) V prípade, že kupujúci prevedie vlastníctvo bytu na inú osobu, ako na manžela, deti, vnukov, alebo rodičov do desiatich rokov od uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva bytu, je povinný uhradiť mestu nesplatenú časť ceny bytu zistenú podľa článku V. ods. 1 v celej výške.
2) Prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov z vlastníctva mesta sa spravuje zák.182/93 Z.z., zák. 138/91 Zb. v znp. a ďalšími príslušnými zákonmi.
3) Týmto nariadením sa ruší VZN č. 76/99 schválené uznesením MsZ č. 129/99 zo dňa 16.12.1999
4) Toto nariadenie bolo schválené uznesením MsZ v Banskej Bystrici č.286 dňa 21.12.2004 a nadobúda účinnosť dňa 20.1.2005
Ing. Ján Králik CSc.
primátor mesta

1378121

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka