Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2012 o podmienkach predaja výrobkov a a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica

Schválené: 14.2.2012

Účinnosť: 15.3.2012

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle ustan. § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustan. § 3 ods. 3 zák. č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zák.č. 178/1998 Z.z.) vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica (ďalej len nariadenie).

 

§ 1
Úvodné ustanovenie

1.Toto nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, najmä druh predávaných výrobkov a poskytovaných služieb, druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov, trhové dni, predajný a prevádzkový čas, ako aj ďalšie skutočnosti dôležité pre zabezpečenie predaja a poskytovanie služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica.

 

§ 2
Základné pojmy

 

2. Trhovým miestom pre účely tohto nariadenia je trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj:
a/ trhovisko je nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovaných služieb,
b/ tržnica je kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v prevádzkárňach a na prenosných predajných zariadeniach,
c/ príležitostný trh je predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou,
d/ ambulantný predaj je predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkárňou, za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zariadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu,
e/ stánok s trvalým stanovišťom je stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý predávajúcemu Mestom alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo postavený predávajúcim so súhlasom Mesta alebo správcu trhoviska,
3. Za trhové miesto sa na účely v zmysle zákona považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkárňou, ale fyzická alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj.

 

§ 3
Trhové miesto
 

1. Povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste vydáva Mesto Banská Bystrica (ďalej Mesto).

 

 

§ 4
1. Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovisku alebo tržnici vydáva správca trhového miesta.
2. Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta Mesto prihliada na ochranu verejného poriadku, verejný záujem, účelnosť, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb a na účelnosť výstav, veľtrhov a podobných akcií vo verejnom záujme.

3. Na území mesta sú povolené nasledovné trhové miesta:

 

A/ Trhoviská:
1/ Námestie Š. Moysesa 3 (na streche objektu)
2/ Horná ul. č. 4 (pod bránou)
3/ Jilemnického ul. (Úsvit)
4/ Horná ul. (OD Prior)
5/ ul.29.augusta 63 (OC Kaufland)
6/ Nám. L. Svobodu (Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta)
7/ Rudohorská ul. 16 (Reštaurácia Mamut)
8/ Zvolenská cesta č. 8 (Hypermarket TESCO)

B/ Tržnice:
1/ Námestie Š. Moysesa 3 (prevádzkárne)

C/ Príležitostné trhy:
1/ Robotnícky dom, ul. Robotnícka č. 5
2/ Misijný dom, ul. Skuteckého č. 5
3/ Centrálna mestská zóna
4/ Zóny sídlisk: Radvaň, Fončorda, Podlavice, Sásová,

 

§ 5
Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

 

1. Na trhových miestach je povolené predávať:
zeleninu
ovocie
kvety
lesné plodiny
liečivé rastliny

2. Na trhových miestach je povolené poskytovať služby:
pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie
brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
oprava dáždnikov
oprava a čistenie obuvi
kľúčové služby
3. Spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky sa môžu predávať len v prevádzkárňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách , na príležitostných trhoch, pred prevádzkárňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach.
4. Obmedzenia podľa bodu 3. sa nevzťahujú na propagačné predajné akcie spojené s podporou predaja a uvádzania nových výrobkov na trh.

 

§ 6
Zákaz predaja niektorých výrobkov

 

Na trhových miestach sa zakazuje predávať:
a/ zbrane a strelivo
b/ výbušniny a pyrotechnické výrobky
c/ tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť
d/ tabak a tabakové výrobky
e/ liehoviny, destiláty a spotrebiteľský balené alkoholické nápoje; zákaz sa nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov na príležitostných trhoch
f/ jedy, omamné a psychotropné látky
g/ lieky
h/ automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
i/ chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy
j/ živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb (zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov).
k/ chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín

 

§ 7
Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov
Príležitostné trhy v meste Banská Bystrica budú organizované nasledovne:

 

1. Veľkonočné trhy (marec – apríl)
spotrebné výrobky, vybrané druhy služieb, ľudovo – umelecké výrobky.
2. GRILLIÁDA (máj - jún)
- občerstvenie, potravinárske výrobky, alkoholické a nealkoholické nápoje, spotrebné výrobky, remeselné výrobky, zábavno technická činnosť
3. Radvanský jarmok (september)
všetky druhy spotrebných výrobkov, služieb a potravinárskych výrobkov, občerstvenie, zábavno-technická činnosť, remeselné výrobky a pod.

4. Pamiatka zosnulých (október – november) – kvety, spotrebné výrobky, vybrané druhy služieb, výrobky spojené s tradíciou sviatku Všetkých svätých.

5. Vianočné trhy (december)
spotrebné výrobky, vybrané druhy služieb, občerstvenie, výrobky spojené s tradíciou Vianoc.

6. Ostatné obchodné trhy
- spotrebné výrobky, vybrané druhy služieb, občerstvenie

7. Druhy predávaných výrobkov a poskytovaných služieb sú špecifikované v trhových poriadkoch príležitostných trhov schválených mestským zastupiteľstvom.

 

 

§ 8
Trhové dni, predajný a prevádzkový poriadok

 

1. Trhové dni, predajný a prevádzkový poriadok konkrétnych trhových miest povolených na území mesta Banská Bystrica sú upravené v trhových poriadkoch vypracovaných správcami trhových miest.
2. Správcovia trhových miest sú povinní v lehote do 15 dní odo dňa povolenia na zriadenie trhového miesta predložiť návrhy trhových poriadkov vypracovaných v zmysle § 5, ods. 2 zák. č. 178/1998 Z.z.
3. Trhové poriadky povolených trhových miest na území mesta Banská Bystrica schvaľuje mestské zastupiteľstvo formou všeobecne záväzných nariadení.
4. Trhové poriadky sú správcovia trhových miest povinní zverejniť na viditeľnom mieste.

 

 

§ 9
Ambulantný predaj v meste

 

1. V meste Banská Bystrica sa môžu ambulantne predávať:
knihy, denná a periodická tlač,
drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky,
jedlá a nápoje určené na priamu konzumáciu na mieste,
balená zmrzlina,
ovocie a zelenina,
kvetiny,
žreby okamžitých lotérií a žrebovacích vecných lotérií

 

§ 10
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach

 

1. Na trhových miestach môžu na základe povolenia Mesta Banská Bystrica predávať výrobky a poskytovať služby:
a/ fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov /1/,
b/ fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny /2/,
c/ fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
2. Predávať výrobky podľa odseku 1 písm. b) a c) § 10 zák.č. 178/98 Z.z. môžu za rovnakých podmienok i občania iných členských štátov Európskej únie.

 

§ 11
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach
 

Predávajúci na trhových miestach je povinný:
a/ označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov,
b/ dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,
c/ používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov,
d/ udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
e/ zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f/ vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľom kontrolu správnosti váženia.

 

§ 12
Kontrola a sankcie

 

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia sú oprávnení vykonávať poverení zamestnanci Mesta Banská Bystrica a Mestská polícia v Banskej Bystrici.
2. Primátor mesta môže v zmysle § 12, ods. 2 zák. č. 178/1998 Z.z. uložiť fyzickej osobe alebo právnickej osobe pokutu do 16 596,- €.
3. Primátor mesta môže za porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickým a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie uložiť pokutu až do výšky 6 638,- € v zmysle ustan. § 13 ods. 9 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
4. Za porušenie tohto nariadenia môžu byť fyzické osoby postihnuté v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zmien a doplnkov v rámci blokového alebo priestupkového konania.
5. Oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov nie sú týmto nariadením dotknuté.§ 13
Záverečné ustanovenia

Zrušuje sa:

1. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 181/2007 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 99/2007 zo dňa 21. 08. 2007.
2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 2/2009, ktorým sa mení VZN č. 181/2007 schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 336/2009 dňa 27.januára 2009 .
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 2/2012 MsZ dňa 14. 02. 2012 a nadobúda účinnosť dňom 15. 03. 2012.

 

 

 Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
Banská Bystrica

 

 

 

Poznámky:

/1/ - § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
- zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
/2/ - Zák. č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
- § 2 ods. písm b, ods. 2 zák. č. 250/2007 Z.z.. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona SNR č.1378091

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka