Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

šeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 3/2012 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky Námestie Ľudovíta Štúra

Schválené: 21.2.2012

Účinnosť: 23.3.2012

Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovení §-u 6 a §-u 11, ods.4, písmeno g) zákona č. 369/90 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z.z. vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu CMZ Banská Bystrica.


§1
Účel nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväznú časť Územnému plánu Centrálnej mestskej zóny Banská Bystrica Zmeny a doplnky Námestie Ľudovíta Štúra.

§2
Rozsah platnosti

Všeobecne záväzné nariadenie určuje zásady a regulatívy funkčného využívania priestorového usporiadania územia, menovitý zoznam verejnoprospešných stavieb a asanačných opatrení, pre ktoré možno pozemky vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom obmedziť.

§ 3
Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb

Riešené územie zóny ZaD Námestie Ľ. Štúra  je vymedzené na severe ulicou Gorkého  ulicou, na juhu ulicou Námestie Ľ. Štúra, na východe Jilemnického  a na západe okrajom navrhovanej komunikácie Radvaň-Fončorda.
 
Pre určenie záväznej regulácie využitia pozemkov a umiestňovania stavieb na pozemku je  riešené  územie  zóny ZAD Námestie Ľ. Štúra  členené na funkčne a priestorovo homogénne jednotky,  územné bloky a na regulované priestory:
 
Zóna je členená jestvujúcimi i navrhovanými komunikáciami na územné bloky:
I.  -severný blok súčasnej zástavby medzi ulicou Sadová a ulicou Gorkého
II.  -centrálny blok jestvujúcej zástavby južne od Sadovej ulice s navrhovaným hypermarketom
III.  -juhozápadný blok jestvujúcej a navrhovanej zástavby medzi križovatkou Poľná-Sládkovičova 
IV. -východný blok jestvujúcej zástavby obchodného centra JOPA a navrhovanej zástavby
V. -medziblokové priestory verejných koridorov komunikácií a priestor námestia
 
Územné bloky sú členené  na funkčne a priestorovo homogénne regulované priestory:
D8c, D3, D4c.d, D1a, D1d, D1c, D5a, D5b.  Záväzný výkres d-výkres priestorovej a funkčnej regulácie vymedzuje pre návrh komunikačných koridorov a priestor námestia Štúrovo nám: 
regulované priestory N1, N2, K3, K4, K5, K9, K10, K11.  V riešenom území ZaD ÚPN-CMZ Nám. Ľ. Štúra vo výkrese d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie sú vymedzené súčasné objekty, ktoré nie sú riešené v platnom ÚPN-CMZ Banská Bystrica a ktoré sú navrhované zachovať: B1-10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17. Zároveň sú súčasťou riešeného územia vymedzené i jestvujúce komunikačné koridory ZaD ÚPN Štúrovo nám.: K1, K2, K6, K7, K8. Nevymedzené časti riešeného územia nie sú v súčasnosti regulované vzhľadom na chýbajúce vstupy z oblasti ekológie, dopravy, bezpečnostných pásiem.
Regulatívy funkčného využívania pozemkov a stavieb
 
Funkčná regulácia stanovuje druh záväzného funkčného využitia pre vymedzené regulované priestory,  pričom je stanovené okrem vhodného i prípustné, prípustné doplnkové a neprípustné využívanie pozemkov a stavieb pre funkčne a priestorovo homogénne regulované priestory vymedzené vo výkrese „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“.
 
D8c
vhodné funkčné využitie pozemkov a stavieb:   bývanie
vhodná forma zástavby:                                        nízkopodlažný bytový dom
vhodné doplnkové využitie pozemku  a stavby: prislúchajúce nevyhnutné zariadenia (napr.: podzemná garáž, podzemné parkovisko, , verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň a detské ihriská)
 prípustné využitie:                                                 bývanie formou rodinného domu a občianske vybavenie vhodné do obytnej zóny
neprípustné využitie pozemkov a stavieb:          občianske vybavenie a služby nevhodné do obytnej zóny (napr.: autoservis, sklenárstvo), hygienicky závadné, provizórne stavby, stavby narúšajúce tiché prostredie, narúšajúce pohodu bývania a narúšajúce zdravé prostredie.
 D3
vhodné funkčné využitie pozemkov a stavieb:   občianske vybavenie
vhodná forma zástavby:                                        kompaktná zástavba mestského charakteru
vhodné doplnkové využitie zariadenia a stavby: prislúchajúce nevyhnutné zariadenia (napr.: podzemná garáž, podzemné parkovisko).
prípustné využitie:                                                 polyfunkčný dom
neprípustné využitie pozemkov a stavieb:          rodinné domy a objekty nevhodné do mestského prostredia centrálnej mestskej zóny (rodinné domy, benzínové čerpadlá a pod.)
 D4c.d
vhodné funkčné využitie pozemkov a stavieb:   zmiešané- polyfunkčné vybavenie s mestskou štruktúrou s prevahou občianskeho vybavenia
vhodná forma zástavby:                                        kompaktná zástavba mestského charakteru
vhodné doplnkové využitie zariadenia a stavby: prislúchajúce nevyhnutné zariadenia (napr.: podzemná garáž, občianske vybavenie, ubytovanie  a bývanie (len mimo hlukovú zónu a na odvrátenej strane do dvora, nie do ulice)
 prípustné využitie:                                           občianske vybavenie mestského charakteru a mestskej štruktúry
neprípustné využitie pozemkov a stavieb:          objekty nevhodné do mestského prostredia centrálnej mestskej zóny (rodinné domy, hypermarkety, benzínové čerpadlá a pod.)
D1a
vhodné funkčné využitie pozemkov a stavieb:   zmiešané- polyfunkčné vybavenie s mestskou štruktúrou bývania s prevahou občianskeho vybavenia
vhodná forma zástavby:                                        kompaktná zástavba mestského charakteru
vhodné doplnkové využitie zariadenia a stavby: prislúchajúce nevyhnutné zariadenia (napr.: podzemná garáž, občianske vybavenie, ubytovanie  a bývanie (len mimo hlukovú zónu a na odvrátenej strane do dvora, nie do ulice)
 prípustné využitie:                                             občianske vybavenie mestského charakteru a mestskej štruktúry
neprípustné využitie pozemkov a stavieb:          objekty nevhodné do mestského prostredia centrálnej mestskej zóny (rodinné domy, hypermarkety, benzínové čerpadlá a pod.)  
D1d
vhodné funkčné využitie pozemkov a stavieb:   zmiešané- polyfunkčné vybavenie s mestskou štruktúrou s prevahou občianskeho vybavenia
vhodná forma zástavby:                                        kompaktná zástavba mestského charakteru
vhodné doplnkové využitie zariadenia a stavby: prislúchajúce nevyhnutné zariadenia (napr.: podzemná garáž, občianske vybavenie, ubytovanie  a bývanie (len mimo hlukovú zónu a na odvrátenej strane do dvora, nie do ulice)
 prípustné využitie:                                            občianske vybavenie mestského charakteru a mestskej štruktúry
neprípustné využitie pozemkov a stavieb:          objekty nevhodné do mestského prostredia centrálnej mestskej zóny (rodinné domy, hypermarkety, benzínové čerpadlá a pod.)
 D1c
vhodné funkčné využitie pozemkov a stavieb:   zmiešané- polyfunkčné vybavenie s mestskou štruktúrou s prevahou občianskeho vybavenia
vhodná forma zástavby:                                        kompaktná zástavba mestského charakteru
vhodné doplnkové využitie zariadenia a stavby: prislúchajúce nevyhnutné zariadenia (napr.: podzemná garáž, občianske vybavenie, ubytovanie  a bývanie (len mimo hlukovú zónu a na odvrátenej strane do dvora, nie do ulice)
 prípustné využitie:                                            občianske vybavenie mestského charakteru  a mestskej štruktúry
neprípustné využitie pozemkov a stavieb:          objekty nevhodné do mestského prostredia centrálnej mestskej zóny (rodinné domy, hypermarkety, benzínové čerpadlá a pod.)

D5a
vhodné funkčné využitie pozemkov a stavieb:   zmiešané- polyfunkčné vybavenie s mestskou štruktúrou s prevahou občianskeho vybavenia
vhodná forma zástavby:                                       kompaktná zástavba mestského charakteru
vhodné doplnkové využitie zariadenia a stavby: prislúchajúce nevyhnutné zariadenia (napr. podzemná garáž, občianske vybavenie, ubytovanie  a bývanie (len mimo hlukovú zónu a na odvrátenej strane do dvora, nie do ulice)
prípustné využitie:                                            občianske vybavenie mestského charakteru a mestskej štruktúry
neprípustné využitie pozemkov a stavieb:          objekty nevhodné do mestského prostredia centrálnej mestskej zóny (rodinné domy, hypermarkety, benzínové čerpadlá a pod.)
 
D5b
vhodné funkčné využitie pozemkov a stavieb:   zmiešané- polyfunkčné vybavenie s mestskou štruktúrou s prevahou občianskeho vybavenia
vhodná forma zástavby:                                        kompaktná zástavba mestského charakteru
vhodné doplnkové využitie zariadenia a stavby: prislúchajúce nevyhnutné zariadenia (napr.: podzemná garáž, občianske vybavenie, ubytovanie a bývanie (len mimo hlukovú zónu a na odvrátenej strane do dvora, nie do ulice)
 prípustné využitie:                                            občianske vybavenie mestského charakteru a mestskej štruktúry
neprípustné využitie pozemkov a stavieb:          objekty nevhodné do mestského prostredia centrálnej mestskej zóny (rodinné domy, hypermarkety, benzínové  čerpadlá a pod.)
  
N1
vhodné funkčné využitie pozemkov a stavieb:   verejné pešie priestranstvá mestského charakteru so zeleňou  a s vodnými plochami
vhodná forma zástavby:                                        úpravy  a malá architektúra mestského charakteru
vhodné doplnkové využitie zariadenia a stavby: verejné technické vybavenie,
prípustné využitie:                                             oddychové vybavenie  mestského charakteru
neprípustné využitie pozemkov a stavieb:         objekty bývania, občianskej, rekreačnej a športovej vybavenosti, priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, skladového hospodárstva
N2
vhodné funkčné využitie pozemkov a stavieb:   zelené pešie priestranstvá mestského charakteru s vodnými plochami
vhodná forma zástavby:                                       úpravy  a malá architektúra mestského charakteru s prírodnými prvkami
vhodné doplnkové využitie zariadenia a stavby: verejné technické vybavenie,
prípustné využitie:                                             oddychové vybavenie  mestského charakteru
neprípustné využitie pozemkov a stavieb:         objekty bývania, občianskej, rekreačnej a športovej vybavenosti, priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, skladového hospodárstva
 
K3
vhodné funkčné využitie pozemkov a stavieb:   dopravné vybavenie mestského charakteru so zeleňou
vhodná forma zástavby:                                       líniové dopravné vybavenie mestského charakteru
vhodné doplnkové využitie zariadenia a stavby: verejné technické vybavenie, vybavenie statickej dopravy
prípustné využitie:                                             oddychové vybavenie  mestského charakteru
neprípustné využitie pozemkov a stavieb:         objekty bývania, občianskej, rekreačnej a športovej vybavenosti, priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, skladového hospodárstva
 
K4
vhodné funkčné využitie pozemkov a stavieb:   dopravné vybavenie mestského charakteru so zeleňou
vhodná forma zástavby:                                        líniové dopravné vybavenie mestského charakteru
vhodné doplnkové využitie zariadenia a stavby: verejné technické vybavenie, vybavenie statickej dopravy
prípustné využitie:                                              oddychové vybavenie  mestského charakteru neprípustné využitie pozemkov a stavieb:         objekty bývania, občianskej, rekreačnej a  športovej vybavenosti, priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, skladového hospodárstva
 
K5
vhodné funkčné využitie pozemkov a stavieb:   dopravné vybavenie mestského charakteru so zeleňou
vhodná forma zástavby:                                       líniové dopravné vybavenie mestského charakteru
vhodné doplnkové využitie zariadenia a stavby: verejné technické vybavenie, vybavenie statickej dopravy
prípustné využitie:                                            oddychové vybavenie  mestského charakteru
neprípustné využitie pozemkov a stavieb:         objekty bývania, občianskej, rekreačnej a športovej vybavenosti, priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, skladového hospodárstva
 
K9
vhodné funkčné využitie pozemkov a stavieb:   pešie  vybavenie mestského charakteru so zeleňou
vhodná forma zástavby:                                       líniové pešie  vybavenie mestského charakteru
vhodné doplnkové využitie zariadenia a stavby: verejné technické vybavenie                      
prípustné využitie:                                            oddychové vybavenie  mestského charakteru
neprípustné využitie pozemkov a stavieb:         objekty bývania, občianskej, rekreačnej a športovej vybavenosti, priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, skladového hospodárstva
 K10
vhodné funkčné využitie pozemkov a stavieb:   pešie  vybavenie mestského charakteru so zeleňou
vhodná forma zástavby:                                        líniové pešie  vybavenie mestského charakteru
vhodné doplnkové využitie zariadenia a stavby: verejné technické vybavenie                      
prípustné využitie:                                             oddychové vybavenie  mestského charakteru
neprípustné využitie pozemkov a stavieb:         objekty bývania, občianskej, rekreačnej a športovej vybavenosti, priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, skladového hospodárstva
 Hypermarket-  budova pre obchod s veľkoplošnou obchodnou prevádzkou s rozlohou od  2500- do 10000 m2 predajnej  plochy a s plochou parkovísk na teréne  väčšou ako 50% zastavanej plochy objektu, prízemný alebo dvojpodlažný, halového charakteru, typový objekt 
Doplnkové využitie  pozemku a stavby nesmie prekročiť 25% využitia zastavanej plochy pozemku alebo 25% využitia stavby 
Obytné využívanie pozemkov  sú pozemky a stavby, ktoré sú určené pre obytné domy a k nim prislúchajúce nevyhnutné zariadenia, napr. garáže, stavby občianskeho vybavenia, verejné dopravné a technické vybavenie, zeleň a detské ihriská. Usporiadanie vychádza najmä z druhu stavieb na bývanie a z ich výškového usporiadania,  z požiadaviek na vytváranie tichých priestorov a zdravého bývania. Hustota, členenie a výška stavieb na bývanie musia umožňovať najmä dodržanie odstupov a vzdialeností potrebných na oslnenie a presvetlenie bytov, na zachovanie súkromia bývania, na požiarnu ochranu a civilnú obranu a na vytváranie plôch zelene.
Občianske vybavenie, sú pozemky a stavby  pre školstvo, kultúru, na cirkevné účely, pre zdravotníctvo a sociálnu pomoc, spoje, menšie prevádzky pre obchod a služby, verejné stravovanie a služby, dočasné ubytovanie, telesnú výchovu, správu a riadenie, verejnú hygienu a požiarnu bezpečnosť; nadmestské  občianske vybavenie musí skladbou a kapacitou zodpovedať aj potrebám záujmového územia,
Verejná zeleň sú pozemky určené pre výsadbu nízkej strednej a vysokej zelene v rozsahu zodpovedajúcom estetickým, hygienickým a ekostabilizačným potrebám.
Zmiešané - polyfunkčné vybavenie s mestskou štruktúrou je určené pre pozemky a stavby  na občiansku vybavenosť, pre budovy a zariadenia turistického ruchu, miesta na zhromažďovanie a pre obytné budovy vrátane k nim patriacich stavieb a zariadení.
Zmiešané polyfunkčné vybavenie s prevahou obytnej funkcie je určené pre pozemky a stavby patriacich k vybaveniu obytných budov a iné stavby, ktoré slúžia prevažne na ekonomické, sociálne a kultúrne potreby obyvateľstva a nemajú negatívny vplyv na životné prostredie, ani výrazne nerušia svoje okolie, napr. malé a stredné výrobné prevádzky a skladové plochy.
Výrobné využívanie pozemkov je určené pre prevádzkové budovy a zariadenia, ktoré na základe charakteru prevádzky sú neprípustné v obytných, rekreačných a zmiešaných územiach, a vyznačujú sa veľkým objemom priemyselnej výroby a prepravy; poľnohospodárske zariadenia sú určené pre  stavby a pozemky rastlinnej a živočíšnej poľnohospodárskej výroby.
Rekreačné využívanie pozemkov je určené pre stavby a zariadenia každodennej rekreácie bývajúceho obyvateľstva a turistov. Podstatnú časť rekreačných zón musí tvoriť zeleň, najmä lesy a sady, ovocné sady, záhrady a záhradkárske osady, trávne plochy a prípadne aj vodné toky a iné vodné plochy. Do rekreačnej plochy sa môžu umiestniť športové zariadenia, ihriská, kúpaliská, zariadenia verejného stravovania a niektorých služieb, centrá voľného času a zariadenia so špecifickou funkciou.

§ 4
Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia územia
 IIIb1) Dopravné regulatívy
-       Rešpektovať trasu vnútorného mestského okruhu vo funkcii zbernej komunikácie B2 v súlade s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou
-       Dopravné napojenie riešeného územia riešiť prostredníctvom navrhnutej svetelne riadenej križovatky v priestore existujúceho vjazdu na parkovisko
-       Dopravnú obsluhu v riešenom území riešiť prostredníctvom obslužných komunikácií funkcie C3, kategórie v zmysle STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií
-       Pre pohyb peších riešiť samostatné pešie trasy a chodníky pozdĺž komunikácií
-       Autobusové zastávky riešiť v súlade s normou STN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a električkové zastávky
-       Pri umiestňovaní jednotlivých objektov a zariadení rešpektovať koridory cyklistickej dopravy
-       Parkovanie a odstavovanie vozidiel riešiť v kapacitách v súlade s STN 736110 projektovanie miestnych komunikácií a v zmysle vyhl. č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu na vlastných pozemkoch jednotlivých stavieb
 
IIIb2) Regulatívy verejného technického vybavenia územia
Regulatívy vodného hospodárstva
Pre zabezpečenie dostatočného množstva vody pre viacpodlažné objekty  s požadovaným tlakom v potrubí vybudovať  novú vetvu – HD-PE 160
Dažďové vody z navrhovaného územia zaústiť cez prípojky do toku Udurná .
Vody zo sústredených väčších povrchových parkovísk  pred zaústením do toku prečistiť v lapačoch olejov.
Dodržať ochranné pásmo v zmysle Zákona 442/2002 Z.z.
- min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom  vodovode  a
verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm
 - min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode  a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm
- min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne (ON 75 5411)
-min.0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne(STN 75 6101)
Dodržať ochranné pásmo v zmysle STN 73 6005.   
Rešpektovať ochranné pásmo vodovodu PSV ( 3+3 m ) v zmysle Rozhodnutia o určení ochranného pásma č. PLVH 2464/404/1980 zo dňa 20.01.1981
 
Regulatívy zásobovania elektrickou energiou
 -Pri výstavbe káblových zemných vedení elektrických vedení dodržať ochranné pásmo, ktoré je pri kábloch NN a VN 22 kV 1,0 m na každú stranu od trasy ich uloženia.
-Všetky navrhované el. káblové rozvody VN a NN sa v riešenej zóne uložia v káblových ryhách v zemi. Vonkajšie káblové vedenia nie sú prípustné. Nové trafostanice  zakomponovať do priestoru tak, aby pôsobili harmonicky.
 
 Regulatívy zásobovania plynom
Ochranné pásma
-    4 m na každú stranu od osi plynovodu s men. svetlosťou do 200 mm                                   
-    8 m na každú stranu od osi plynovodu s men. svetlosťou do 500 mm                                   
-    12 m na každú stranu od osi plynovodu s men. svetlosťou do 700 mm                                 
-    50 m na každú stranu od osi plynovodu s men. svetlosťou nad 700 mm                               
-    8 m pre technologické objekty ( regulačná stanica )                                                               
-    1 m pre plynovod v zastavanom území obce s prev. tlakom nižším ako 0,4 Mpa                 
V ochranných pásmach je zakázané zriaďovať stavby                                                               
Bezpečnostné pásma                                                                                                                   
-    10 m pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa na voľnom priestranstve a na nezastavanom území
-    20 m pri plynovodoch s tlakom od 0,4 MPa do 4 MPa a menovitou svetlosťou do 350 mm 
-    50 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa a menovitou svetlosťou do 150 mm                   
-    50 m pri regulačných staniciach, filtračných staniciach, armatúrnych uzloch                        
-    Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0,4 MPa v súvislej zástavbe, bezpečnostné pásma    
     určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete.                       
Požiadavky na umiestňovanie stavieb v ochranných a bezpečnostných pásmach distribučnej siete
-    Umiestňovanie stavieb musí zodpovedať vzdialenostiam uvádzaných v požiadavkách TPP 90601, ktoré boli prevzaté aj do záväzných nariadení.                                                                                            
 
Regulatívy telekomunikačnej siete
Pri výstavbe  dodržať ochranné pásmo telekomunikačných vedení:
·         ochranné pásmo diaľkových a spojovacích vedení 1,5 m na každú stranu od trasy ich uloženia, 3 m do výšky a 3 m do hĺbky od úrovne terénu,
·         ochranné pásmo miestnych telefónnych vedení  1 m od trasy ich uloženia.
Všetky navrhované el. oznamovacie siete v riešenej zóne uložiť v káblových ryhách v zemi. Vonkajšie káblové vedenia nie sú prípustné. Nadzemné telekomunikačné zariadenia zakomponovať do priestoru tak, aby pôsobili harmonicky.

Regulatívy zásobovania teplom
-Ťažiskovú potrebu tepla pre súčasnú a výhľadovú výstavbu na Štúrovom  námestí zabezpečiť z existujúceho horúcovodu


 
IIIb3) Regulatívy civilnej ochrany- CO
V zmysle návrhu riešení a kapacity ukrývaných uvedených v smernej časti vybudovať v stavbách tieto určené zariadenia civilnej ochrany – ochranné stavby, v súlade s Doložkou CO tohto ÚPN :

 

Tabuľka : kapacity ukrývaných a typ ochrannej stavby (tabuľka je v priloženom súbore)

 
Legenda :                     PÚ       - plynotesný úkryt
                                   JÚBS   - jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne
 
Celkové zabezpečenie ukrytia :
-    v plynotesných úkrytoch   (PÚ)                                                     791 ukrývaných osôb
-    jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne (JÚBS)     10 ukrývaných osôb.
Rozmiestnenie jednotlivých ochranných stavieb, špecifikovanie typov ochrannej stavby je graficky znázornené vo výkrese  Doložka CO.
 
Pri vypracovaní projektovej dokumentácie stavieb pre územné a stavebné konanie je potrebné pri projektovaní určených ochranných stavieb sa riadiť vyhláškou MV SR č.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, §§ 4, 5, 6,9,10, 11 a 12 a prílohou č.1.

          Po vydaní povolenia k užívaniu stavby je stavebník (správca) povinný vypracovať evidenčný list plynotesného úkrytu podľa vyhlášky MV SR č.532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, § 11 odst.7 a prílohy 5 v piatich vyhotoveniach a predložiť ich na posúdenie a prerozdelenie k evidencii Obvodnému úradu, odboru CO a KR. O jednoduchom úkryte budovanom svojpomocne je vlastník (správca) povinný vypracovať Určovací list jednoduchého úkrytu budovaného svojpomocne podľa predtým uvedenej vyhlášky, § 12 odst.4 a prílohy 2 v dvoch vyhotoveniach a jeden výtlačok doručiť obci.
 
Označenie stavebných objektov pri spracovaní ďalších stupňov projektovej dokumentácie zosúladiť s označením stavebných objektov v ÚPN. 


§ 5
Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych
priestorov s určením zastavovacích podmienok
Priestorová regulácia s určením zastavovacích podmienok a regulatívov umiestnenia stavieb na pozemkoch stanovuje možnosť a spôsob zastavania pozemkov navrhovanými stavbami  pre vymedzené funkčne a priestorovo homogénne regulované priestory vymedzené vo výkrese „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“.
-       V celom riešenom území na stavebných pozemkoch dodržať maximálne % zastavanosti stanovené na 75 %. Pre plochy verejných peších priestorov a zelene je zastavanosť (pešími komunikáciami) určená na max. 50%.
-       Na parkovacích miestach je nevyhnutné osadenie min. 1 stromu na štyri parkovacie miesta.
-       V celom riešenom území CMZ okrem lokality D3 nie je prípustné umiestnenie hypermarketov a veľkoplošnej  reklamy. Zároveň nie sú prípustné oplocovania verejných priestorov a verejne prístupných priestorov.
-        Ako prioritné a dominantné riešiť  vymedzené umiestnenie centrálnych verejných peších priestorov mesta a objektov vybavenosti nadmestského významu, vo väzbe na historické centrum, s námestím s dostatkom  zelene, oddychových miest, kaviarničiek, cukrární s posedením, letnými i zimnými terasami, vodnými  plochami i s malou architektúrou. 
-       Z hľadiska architektúry je potrebné umiestňovať výlučne mestotvorné. progresívne  a najkvalitnejšie  architektonické diela  najnovších trendov architektúry ako priestorové svedectvo aktuálnej doby.  V prízemí všetkých navrhovaných objektov vytvárať hodnotný mestský parter pešieho námestia a významných peších chodníkov s bohatou zeleňou .

 Zastavovacie podmienky a regulatívy umiestnenia stavieb na pozemkoch pre funkčne a priestorovo homogénne regulované priestory vymedzené vo výkrese „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“.

·         Regulovaný priestor D8c
Funkčné využitie pozemkov a stavieb:    bývanie
Druh zástavby:  nízkopodlažný bytový dom
Forma zástavby:   radová
Charakter zástavby: súčasná moderná architektúra v súlade s jestvujúcimi bytovými domami
Maximálna podlažnosť:   2
Minimálna podlažnosť:    2
Využitie podlaží:              PP - technické podlažia a garáže, 1-2.NP - bývanie
Stavebné čiary podľa vymedzenia  vo výkrese- „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Regulačné čiary: podľa vymedzenia  vo výkrese  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Uličná čiara: podľa vymedzenia  vo výkrese  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Zastrešenie:  Strecha zhodná s jestvujúcou bytovkou a plochá
Max. koeficient zastavania pozemku:   0,75 všetkých zastavaných plôch
Max. index podlažnosti:      0,6
Sprístupnenie pozemkov:  z jestvujúcej komunikácie  cez cez jestvujúci   chodník
Statická doprava:  na vlastnom  pozemku
Oplotenie pozemkov- bez oplotenia, prípadne oplotenie nadväzujúce na jestvujúce oplotenie RD
Ochrana pred hlukom- zo strany komunikácie pre obytné miestnosti uplatňovať dodržanie nariadenia vlády SR č. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami, riešiť technickými opatreniami ochranu pred hlukom (loggie so zasklením)
Špecifické požiadavky:  bezbariérové prístupy do bytov
                                                                                 
·         Regulovaný priestor D3
Funkčné využitie pozemkov a stavieb: občianske vybavenie
Druh zástavby:  objekt občianskej vybavenosti kompaktná zástavba
Forma zástavby:   monobloková    
Charakter zástavby: súčasná moderná architektúra
Maximálna podlažnosť:   2
Minimálna podlažnosť:    1
Využitie podlaží:              PP - technické podlažia a garáže, 1-4.NP - občianske vybavenie
Aktívny parter s výkladmi: minimálne v rozsahu podľa výkresu  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Stavebné čiary podľa vydaných rozhodnutí
Regulačné čiary: podľa vymedzenia  vo výkrese  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Uličná čiara: podľa vymedzenia  vo výkrese  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Zastrešenie:  plochá strecha
Max. koeficient zastavania pozemku:   0,75  (so všetkými zastavanými plochami)
Min. koeficient zelene:  0,25
Výsadba parkovísk: na parkovacích miestach je nevyhnutné osadenie min. 1 stromu na štyri parkovacie miesta
Max. index podlažnosti:      1,8
Sprístupnenie pozemkov:  z jestvujúcej komunikácie  cez navrhovanú komunikáciu
Statická doprava:  na vlastnom  pozemku
Oplotenie pozemkov: bez oplotenia
Špecifické požiadavky:  bezbariérové prístupy do objektov
Podmienka pre realizáciu: výstavbu realizovať až po vybudovaní dopravnej a technickej infraštruktúry
 
·         Regulovaný priestor D4c.d
Funkčné využitie pozemkov a stavieb:    zmiešané- polyfunkčné vybavenie
Forma zástavby:      kompaktná zástavba mestskej štruktúry
Druh zástavby:  viacpodlažný objekt občianskej vybavenosti kompaktná zástavba
Forma zástavby:   monobloková    
Charakter zástavby: súčasná moderná architektúra mestského charakteru
Maximálna podlažnosť:   2
Minimálna podlažnosť:    2
Využitie podlaží:              PP - technické podlažia a garáže, 1-2.NP - občianske vybavenie
Stavebné čiary podľa vymedzenia  vo výkrese- „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Regulačné čiary: podľa vymedzenia  vo výkrese  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Uličná čiara: podľa vymedzenia  vo výkrese  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Zastrešenie:  plochá strecha
Max. koeficient zastavania pozemku:   0,75  (so všetkými zastavanými plochami)
Min. koeficient zelene:  0,25
Výsadba parkovísk: na parkovacích miestach je nevyhnutné osadenie min. 1 stromu na štyri parkovacie miesta
Max. index podlažnosti:      1,4
Sprístupnenie pozemkov:  z jestvujúcej komunikácie  cez navrhovanú komunikáciu
Statická doprava:  na vlastnom  pozemku
Oplotenie pozemkov: bez oplotenia
Špecifické požiadavky:  bezbariérové prístupy do objektov
Podmienka pre realizáciu: výstavbu realizovať až po vybudovaní dopravnej a technickej infraštruktúry
  
·         Regulovaný priestor D1a
Funkčné využitie pozemkov a stavieb:    zmiešané- polyfunkčné vybavenie s prevahou bývania
Forma zástavby:      kompaktná zástavba mestskej štruktúry
Druh zástavby:  viacpodlažný polyfunkčný objekt
Forma zástavby:   kompaktná zástavba
Charakter zástavby: súčasná moderná architektúra mestského charakteru
Maximálna podlažnosť:   8
Minimálna podlažnosť:   2
Využitie podlaží:              PP - technické podlažia a garáže, 1-2.NP - občianske vybavenie
Stavebné čiary : v rozsahu platných rozhodnutí
Regulačné čiary: podľa vymedzenia  vo výkrese  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Uličná čiara: podľa vymedzenia  vo výkrese  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Zastrešenie:  sedlová a pultová atypická  strecha
Max. koeficient zastavania pozemku:   v rozsahu platných rozhodnutí
Min. koeficient zelene:  v rozsahu platných rozhodnutí
Výsadba parkovísk: na parkovacích miestach je nevyhnutné osadenie min. 1 stromu na štyri parkovacie miesta
Max. index podlažnosti:      v rozsahu platných rozhodnutí
Sprístupnenie pozemkov:  z jestvujúcej komunikácie  cez navrhovanú komunikáciu
Statická doprava:  na vlastnom  pozemku
Oplotenie pozemkov: bez oplotenia
Špecifické požiadavky:  bezbariérové prístupy do objektov
Podmienka pre realizáciu: výstavbu realizovať až po vybudovaní dopravnej a technickej infraštruktúry
 
·         Regulovaný priestor D1d
Funkčné využitie pozemkov a stavieb:    zmiešané- polyfunkčné vybavenie
Forma zástavby:      kompaktná zástavba mestskej štruktúry
Druh zástavby:  viacpodlažný polyfunkčný objekt
Forma zástavby:   monobloková kompaktná zástavba    
Charakter zástavby: súčasná moderná architektúra mestského charakteru
Maximálna podlažnosť:   15
Minimálna podlažnosť:    4
Využitie podlaží:              PP - technické podlažia a garáže, 1-2.NP - občianske vybavenie pre priamy styk so zákazníkmi, 4-15.NP - občianske vybavenie, i také, ktoré nevyžaduje priamy kontakt, napr.: administratíva.
Aktívny parter s výkladmi: minimálne v rozsahu podľa výkresu  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Stavebné čiary podľa vymedzenia  vo výkrese- „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Regulačné čiary: podľa vymedzenia  vo výkrese  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Uličná čiara: podľa vymedzenia  vo výkrese  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Zastrešenie:  plochá strecha, atypická moderná strecha
Max. koeficient zastavania pozemku:   0,75 (so všetkými zastavanými plochami)
Min. koeficient zelene:  0,25
Výsadba parkovísk: na parkovacích miestach je nevyhnutné osadenie min. 1 stromu na štyri parkovacie miesta
Max. index podlažnosti:      3,6
Sprístupnenie pozemkov:  z jestvujúcej komunikácie  cez navrhovanú komunikáciu
Statická doprava:  na vlastnom  pozemku
Oplotenie pozemkov: bez oplotenia
Špecifické požiadavky:  bezbariérové prístupy do objektov
Podmienka pre realizáciu: výstavbu realizovať až po vybudovaní dopravnej a technickej infraštruktúry
   
·         Regulovaný priestor D1c
Funkčné využitie pozemkov a stavieb:    zmiešané- polyfunkčné vybavenie
Forma zástavby:      kompaktná zástavba mestskej štruktúry
Druh zástavby:  viacpodlažný polyfunkčný objekt
Forma zástavby:   monobloková kompaktná zástavba    
Charakter zástavby: súčasná moderná architektúra mestského charakteru
Maximálna podlažnosť:   4
Minimálna podlažnosť:    4
Využitie podlaží:              PP - technické podlažia a garáže, 1-4.NP - občianske vybavenie pre priamy styk s návštevníkmi a so zákazníkmi,.
Aktívny parter s výkladmi: minimálne v rozsahu podľa výkresu  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Stavebné čiary podľa vymedzenia  vo výkrese- „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Regulačné čiary: podľa vymedzenia  vo výkrese  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Uličná čiara: podľa vymedzenia  vo výkrese  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Zastrešenie:  plochá strecha, atypická novodobá strecha
Max. koeficient zastavania pozemku:   0,75 všetkých zastavaných plôch
Min. koeficient zelene:  0,25
Výsadba parkovísk: na parkovacích miestach je nevyhnutné osadenie min. 1 stromu na štyri parkovacie miesta
Max. index podlažnosti:      1,4
Sprístupnenie pozemkov:  z jestvujúcej komunikácie  cez navrhovanú komunikáciu
Statická doprava:  na vlastnom  pozemku
Oplotenie pozemkov: bez oplotenia
Špecifické požiadavky:  bezbariérové prístupy do objektov
Podmienka pre realizáciu: výstavbu realizovať až po vybudovaní dopravnej a technickej infraštruktúry

 
·         Regulovaný priestor D5a
Funkčné využitie pozemkov a stavieb:    zmiešané- polyfunkčné vybavenie
Forma zástavby:      kompaktná zástavba mestskej štruktúry
Druh zástavby:  viacpodlažný polyfunkčný objekt
Forma zástavby:   monobloková kompaktná zástavba    
Charakter zástavby: súčasná moderná architektúra mestského charakteru
Maximálna podlažnosť:   15
Minimálna podlažnosť:    4
Využitie podlaží:    PP - technické podlažia a garáže, 1-2.NP - občianske vybavenie pre priamy styk so zákazníkmi, 4-15.NP - občianske vybavenie, i také, ktoré nevyžaduje priamy kontakt, napr.: administratíva.
Stavebné čiary podľa vymedzenia  vo výkrese- „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Regulačné čiary: podľa vymedzenia  vo výkrese  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Uličná čiara: podľa vymedzenia  vo výkrese  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Zastrešenie:  plochá strecha, atypická novodobá strecha
Max. koeficient zastavania pozemku:   0,75  (so všetkými zastavanými plochami)
Min. koeficient zelene:  0,25
Výsadba parkovísk: na parkovacích miestach je nevyhnutné osadenie min. 1 stromu na štyri parkovacie miesta
Max. index podlažnosti:      3,6
Sprístupnenie pozemkov:  z jestvujúcej komunikácie  cez navrhovanú komunikáciu
Statická doprava:  na vlastnom  pozemku
Oplotenie pozemkov: bez oplotenia
Špecifické požiadavky:  bezbariérové prístupy do objektov
Podmienka pre realizáciu: výstavbu realizovať až po vybudovaní dopravnej a technickej infraštruktúry
  
·         Regulovaný priestor D5b
Funkčné využitie pozemkov a stavieb:    zmiešané- polyfunkčné vybavenie
Forma zástavby:      kompaktná zástavba mestskej štruktúry
Druh zástavby:  viacpodlažný polyfunkčný objekt
Forma zástavby:   monobloková kompaktná zástavba    
Charakter zástavby: súčasná moderná architektúra mestského charakteru
Maximálna podlažnosť:   4
Minimálna podlažnosť:    4
Využitie podlaží:              PP - technické podlažia a garáže, 1-4.NP - občianske vybavenie pre priamy styk s návštevníkmi a so zákazníkmi.
Aktívny parter s výkladmi: minimálne v rozsahu podľa výkresu  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Stavebné čiary podľa vymedzenia  vo výkrese- „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Regulačné čiary: podľa vymedzenia  vo výkrese  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Uličná čiara: podľa vymedzenia  vo výkrese  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Zastrešenie:  plochá strecha, atypická novodobá strecha
Max. koeficient zastavania pozemku:   0,75 všetkých zastavaných plôch
Min. koeficient zelene:  0,25
Výsadba parkovísk: na parkovacích miestach je nevyhnutné osadenie min. 1 stromu na štyri parkovacie miesta
Max. index podlažnosti:      1,4
Sprístupnenie pozemkov:  z jestvujúcej komunikácie  cez navrhovanú komunikáciu
Statická doprava:  na vlastnom  pozemku
Oplotenie pozemkov: bez oplotenia
Špecifické požiadavky:  bezbariérové prístupy do objektov
Podmienka pre realizáciu: výstavbu realizovať až po vybudovaní dopravnej a technickej infraštruktúry
  
·         Regulovaný priestor N1
Funkčné využitie pozemkov a stavieb:    verejné pešie priestranstvá mestského charakteru so zeleňou  a s vodnými plochami
Forma zástavby: úpravy priestranstiev  s uplatnením malej architektúry mestského charakteru,
Druh zástavby:  verejné námestie nadmestského významu
Forma zástavby:   pešie plochy so zastúpením prírodných prvkov, vodných prvkov, mestského mobiliáru, oddychovej malej architektúry  minimálne v rozsahu podľa výkresu „e- výkres verejnoprospešných stavieb“
Charakter zástavby: súčasná moderná architektúra nadmestského charakteru
Maximálna podlažnosť:   0
Minimálna podlažnosť:    0
Využitie podlaží:              PP - technické podlažia a garáže, 1.NP - verejné priestranstvá
Aktívny parter:   mestský mobiliár doplnený  v minimálnom v rozsahu infopútačmi kultúrneho charakteru, mimo hlavných peších trás a cyklistických prepojení
Stavebné čiary podľa vymedzenia  vo výkrese- „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Regulačné čiary: podľa vymedzenia  vo výkrese  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Uličná čiara: podľa vymedzenia  vo výkrese  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Max. koeficient zastavania pozemku:   0,50 všetkých spevnených  plôch
Min. koeficient zelene:  0,50
Výsadba parkovísk: na parkovacích miestach je nevyhnutné osadenie min. 1 stromu na štyri parkovacie miesta
Max. index podlažnosti:      0,1
Sprístupnenie pozemkov:  z jestvujúcich a navrhovaných  peších komunikácií 
Statická doprava:  v maximálnom rozsahu 15% regulovaného priestoru
Oplotenie pozemkov: bez oplotenia
Špecifické požiadavky: minimálne 40% plôch zelene vysadiť vysokou sprievodnou a alejovou zeleňou,  stromami
Ostatné požiadavky:  bezbariérové prechody pre peších
 
·         Regulovaný priestor N2
Funkčné využitie pozemkov a stavieb:    zelené pešie priestranstvá s vodnými plochami a so zeleňou 
Forma zástavby: prírodné úpravy vodných tokov  s uplatnením malej architektúry (mobiliár) mestského charakteru,
Druh zástavby:  verejná zeleň nadmestského významu, úpravy koryta vodného toku s uplatnením prírodných prvkov
Forma zástavby:   pešie plochy so zastúpením prírodných prvkov, vodných prvkov, mestského mobiliáru, oddychovej malej architektúry  minimálne v rozsahu podľa výkresu „e- výkres verejnoprospešných stavieb“
Charakter zástavby: prírodný charakter úprav zelených plôch s vylúčením betónových  povrchov
Maximálna podlažnosť:   0
Minimálna podlažnosť:    0
Využitie podlaží:              0
Aktívny parter:   mestský mobiliár oddychového charakteru mimo hlavných peších trás a cyklistických prepojení
Regulačné čiary: podľa vymedzenia  vo výkrese  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Uličná čiara: podľa vymedzenia  vo výkrese  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Max. koeficient zastavania pozemku:   0,30  (so všetkými zastavanými plochami)
Min. koeficient zelene:  0,70
Max. index podlažnosti:      0,1
Sprístupnenie pozemkov:  z jestvujúcich a navrhovaných  peších komunikácií 
Statická doprava:  vylúčená z  regulovaného priestoru
Oplotenie pozemkov: bez oplotenia
Špecifické požiadavky: minimálne 40% plôch zelene vysadiť vysokou sprievodnou a alejovou zeleňou,  stromami, s obnovou biokoridoru
Špecifické požiadavky:  bezbariérové prechody pre peších
 
·         Regulovaný priestor K3
Funkčné využitie pozemkov a stavieb:    dopravné vybavenie mestského charakteru so zeleňou
Forma zástavby: líniové mestské vozidlové, pešie a cyklistické komunikácie so zelenými pásmi s uplatnením malej architektúry (mobiliár) mestského charakteru,
Druh zástavby:  spevnené líniové komunikácie vozidlové pešie a cyklistické s obojstrannými zelenými pásmi s hustými alejami stromov
Forma zástavby:   spevnené líniové komunikácie pešie vozidlové a cyklistické so zelenými pásmi  s minimálnym rozsahom zelene  podľa výkresu „e- výkres verejnoprospešných stavieb“
Charakter zástavby: mestský  charakter úprav spevnených plôch  a  zelených plôch s vylúčením asfaltových   povrchov u peších komunikácií
Maximálna podlažnosť:   0
Minimálna podlažnosť:    0
Využitie podlaží:              0
Aktívny parter:   mestský mobiliár oddychového charakteru pozdĺž hlavných peších trás a cyklistických prepojení
Regulačné čiary: podľa vymedzenia  vo výkrese  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Uličná čiara: podľa vymedzenia  vo výkrese  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Max. koeficient zastavania pozemku:   0,50 všetkých spevnených  plôch
Min. koeficient zelene:  0,50
Max. index podlažnosti:      0,01
Sprístupnenie pozemkov:  z jestvujúcich a navrhovaných  peších komunikácií 
Statická doprava:  vylúčená z  regulovaného priestoru
Oplotenie pozemkov: bez oplotenia
Špecifické požiadavky: minimálne 40% plôch zelene vysadiť vysokou sprievodnou a alejovou zeleňou,  stromami mestského charakteru.
Špecifické požiadavky:  bezbariérové prechody pre peších
 

·         Regulovaný priestor K4
Funkčné využitie pozemkov a stavieb:    dopravné vybavenie mestského charakteru so zeleňou
Forma zástavby: líniové mestské vozidlové, pešie a cyklistické komunikácie so zelenými pásmi s uplatnením malej architektúry (mobiliár) mestského charakteru,
Druh zástavby:  spevnené líniové komunikácie vozidlové pešie a cyklistické s obojstrannými zelenými pásmi s hustými alejami stromov
Forma zástavby:   spevnené líniové komunikácie pešie vozidlové a cyklistické so zelenými pásmi  s minimálnym rozsahom zelene  podľa výkresu „e- výkres verejnoprospešných stavieb“
Charakter zástavby: mestský  charakter úprav spevnených plôch  a  zelených plôch s vylúčením asfaltových   povrchov u peších komunikácií
Maximálna podlažnosť:   0
Minimálna podlažnosť:    0
Využitie podlaží:              0
Aktívny parter:   mestský mobiliár oddychového charakteru pozdĺž hlavných peších trás a cyklistických prepojení
Regulačné čiary: podľa vymedzenia  vo výkrese  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Uličná čiara: podľa vymedzenia  vo výkrese  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Max. koeficient zastavania pozemku:   0,50   (so všetkými zastavanými plochami)
Min. koeficient zelene:  0,50
Max. index podlažnosti:      0,01
Sprístupnenie pozemkov:  z jestvujúcich a navrhovaných  peších komunikácií 
Statická doprava:  vylúčená z  regulovaného priestoru
Oplotenie pozemkov: bez oplotenia
Špecifické požiadavky: minimálne 40% plôch zelene vysadiť vysokou sprievodnou a alejovou zeleňou,  stromami mestského charakteru.
Špecifické požiadavky:  bezbariérové prechody pre peších
 
·         Regulovaný priestor K5
Funkčné využitie pozemkov a stavieb:    dopravné vybavenie mestského charakteru so zeleňou
Forma zástavby: líniové mestské vozidlové, pešie a cyklistické komunikácie so zelenými pásmi s uplatnením malej architektúry (mobiliár) mestského charakteru,
Druh zástavby:  spevnené líniové komunikácie vozidlové pešie a cyklistické s obojstrannými zelenými pásmi s hustými alejami stromov
Forma zástavby:   spevnené líniové komunikácie pešie vozidlové a cyklistické so zelenými pásmi  s minimálnym rozsahom zelene  podľa výkresu „e- výkres verejnoprospešných stavieb“
Charakter zástavby: mestský  charakter úprav spevnených plôch  a  zelených plôch s vylúčením asfaltových   povrchov u peších komunikácií
Maximálna podlažnosť:   0
Minimálna podlažnosť:    0
Využitie podlaží:              0
Aktívny parter:   mestský mobiliár oddychového charakteru pozdĺž hlavných peších trás a cyklistických prepojení
Regulačné čiary: podľa vymedzenia  vo výkrese  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Uličná čiara: podľa vymedzenia  vo výkrese  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Max. koeficient zastavania pozemku:   0,50 (so všetkými zastavanými plochami)
Min. koeficient zelene:  0,50
Max. index podlažnosti:      0,01
Sprístupnenie pozemkov:  z jestvujúcich a navrhovaných  peších komunikácií 
Statická doprava:  vylúčená z  regulovaného priestoru
Oplotenie pozemkov: bez oplotenia
Špecifické požiadavky: minimálne 40% plôch zelene vysadiť vysokou sprievodnou a alejovou zeleňou,  stromami mestského charakteru.
Špecifické požiadavky:  bezbariérové prechody pre peších
 
·         Regulovaný priestor K9
Funkčné využitie pozemkov a stavieb:    dopravné vybavenie mestského charakteru so zeleňou
Forma zástavby: líniové mestské vozidlové, pešie a cyklistické komunikácie so zelenými pásmi s uplatnením malej architektúry (mobiliár) mestského charakteru,
Druh zástavby:  spevnené líniové komunikácie vozidlové pešie a cyklistické s obojstrannými zelenými pásmi s hustými alejami stromov
Forma zástavby:   spevnené líniové komunikácie pešie vozidlové a cyklistické so zelenými pásmi  s minimálnym rozsahom zelene  podľa výkresu „e- výkres verejnoprospešných stavieb“
Charakter zástavby: mestský  charakter úprav spevnených plôch  a  zelených plôch s vylúčením asfaltových   povrchov u peších komunikácií
Maximálna podlažnosť:   0
Minimálna podlažnosť:    0
Využitie podlaží:              0
Aktívny parter:   mestský mobiliár oddychového charakteru pozdĺž hlavných peších trás a cyklistických prepojení
Regulačné čiary: podľa vymedzenia  vo výkrese  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Uličná čiara: podľa vymedzenia  vo výkrese  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Max. koeficient zastavania pozemku:   0,50   (so všetkými zastavanými plochami)
Min. koeficient zelene:  0,50
Max. index podlažnosti:      0,01
Sprístupnenie pozemkov:  z jestvujúcich a navrhovaných  peších komunikácií 
Statická doprava:  vylúčená z  regulovaného priestoru
Oplotenie pozemkov: bez oplotenia
Špecifické požiadavky: minimálne 40% plôch zelene vysadiť vysokou sprievodnou a alejovou zeleňou,  stromami mestského charakteru.
Špecifické požiadavky:  bezbariérové prechody pre peších
 
·         Regulovaný priestor K10
Funkčné využitie pozemkov a stavieb:    dopravné vybavenie mestského charakteru so zeleňou
Forma zástavby: líniové mestské vozidlové, pešie a cyklistické komunikácie so zelenými pásmi s uplatnením malej architektúry (mobiliár) mestského charakteru,
Druh zástavby:  spevnené líniové komunikácie vozidlové pešie a cyklistické s obojstrannými zelenými pásmi s hustými alejami stromov
Forma zástavby:   spevnené líniové komunikácie pešie vozidlové a cyklistické so zelenými pásmi  s minimálnym rozsahom zelene  podľa výkresu „e- výkres verejnoprospešných stavieb“
Charakter zástavby: mestský  charakter úprav spevnených plôch  a  zelených plôch s vylúčením asfaltových   povrchov u peších komunikácií
Maximálna podlažnosť:   0
Minimálna podlažnosť:    0
Využitie podlaží:              0
Aktívny parter:   mestský mobiliár oddychového charakteru pozdĺž hlavných peších trás a cyklistických prepojení
Regulačné čiary: podľa vymedzenia  vo výkrese  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Uličná čiara: podľa vymedzenia  vo výkrese  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Max. koeficient zastavania pozemku:   0,50    (so všetkými zastavanými plochami)
Min. koeficient zelene:  0,50
Max. index podlažnosti:      0,01
Sprístupnenie pozemkov:  z jestvujúcich a navrhovaných  peších komunikácií 
Statická doprava:  vylúčená z  regulovaného priestoru
Oplotenie pozemkov: bez oplotenia
Špecifické požiadavky: minimálne 40% plôch zelene vysadiť vysokou sprievodnou a alejovou zeleňou,  stromami mestského charakteru.
Špecifické požiadavky:  bezbariérové prechody pre peších
 
·         Regulovaný priestor K11
Funkčné využitie pozemkov a stavieb:    dopravné vybavenie mestského charakteru so zeleňou
Forma zástavby: líniové mestské vozidlové, pešie a cyklistické komunikácie so zelenými pásmi s uplatnením malej architektúry (mobiliár) mestského charakteru,
Druh zástavby:  spevnené líniové komunikácie vozidlové pešie a cyklistické s obojstrannými zelenými pásmi s hustými alejami stromov
Forma zástavby:   spevnené líniové komunikácie pešie vozidlové a cyklistické so zelenými pásmi  s minimálnym rozsahom zelene  podľa výkresu „e- výkres verejnoprospešných stavieb“
Charakter zástavby: mestský  charakter úprav spevnených plôch  a  zelených plôch s vylúčením asfaltových   povrchov u peších komunikácií
Maximálna podlažnosť:   0
Minimálna podlažnosť:    0
Využitie podlaží:              0
Aktívny parter:   mestský mobiliár oddychového charakteru pozdĺž hlavných peších trás a cyklistických prepojení
Regulačné čiary: podľa vymedzenia  vo výkrese  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Uličná čiara: podľa vymedzenia  vo výkrese  „d- výkres priestorovej a funkčnej regulácie“
Max. koeficient zastavania pozemku:   0,50    (so všetkými zastavanými plochami)
Min. koeficient zelene:  0,50
Max. index podlažnosti:      0,01
Sprístupnenie pozemkov:  z jestvujúcich a navrhovaných  peších komunikácií 
Statická doprava:  vylúčená z  regulovaného priestoru
Oplotenie pozemkov: bez oplotenia
Špecifické požiadavky: minimálne 40% plôch zelene vysadiť vysokou sprievodnou a alejovou zeleňou,  stromami mestského charakteru.
Špecifické požiadavky:  bezbariérové prechody pre peších

ULIČNÁ ČIARA je čiara, ktorá vymedzuje verejný uličný priestor, je to regulačná čiara celého koridoru inžinierskej stavby ulice  so zelenými pásmi, chodníkmi, alejami, cyklistickými chodníkmi.
STAVEBNÁ ČIARA určuje rozhranie medzi stavbou a nezastavanou časťou pozemku, polohu hrany budovy vo výške rasteného alebo upraveného terénu. Stavebná čiara predstavuje smernú líniu, ktorú má dodržať päta budúcej stavby, t.j. čiara styku stavby s upraveným terénom.  Stavebná čiara nesmie byť prekročená smerom von,  možno  ju prekročiť len architektonickými prvkami, arkiermi, rizalitmi, od druhého podlažia i balkónmi a loggiami. Smerom dovnútra ju možno prekročiť maximálne o 6m. Podľa náväznosti budov sú v riešenom území  stavebné čiary uzavreté (rozhranie súvisle a úplne v celej svojej dĺžke zastavané) a stavebné čiary otvorené (rozhranie stavebne prerušované na hraniciach susediacich parciel stavebnými medzerami).
Pri riešených blokoch je vymedzená  len stavebná čiara vonkajšia,  nie je vymedzená  vnútorná čiara , čiže  vzdialenosť medzi vnútornou a vonkajšou čiarou, ktorá určuje  "hĺbkou zástavby" nie je záväzne stanovená. V riešenom území nie je vymedzená ani podružná stavebná čiara ohraničujúca z uličnej strany pôdorys drobných doplnkových stavieb na pozemku (garáže, prístrešky, rampy, schodiská, atď.).
MAX.PODLAŽNOSŤ objektov určuje max. počet nadzemných podlaží (pri stanovenej svetlej výške podlažia 2,5-4m a úrovňou podlahy prízemia objektu na úrovni nivelety chodníka v uličnom priestore, predpokladaná hodnota 0,000 je určená úrovňou podlahy 1. NP bloku.
PODLAŽIA budovy v riešenom území môžu byť podzemné, nadzemné a ustupujúce. Ustupujúce alebo ustúpené podlažie je najvyššie nadzemné podlažie stavby, ktorého zastavaná plocha je menšia ako 50% zastavanej plochy podlažia nachádzajúceho sa pod ním.
ABSOLÚTNA VÝŠKA OBJEKTOV v príslušnom bloku, ktorá stanovuje výšku atiky alebo výšku hrebeňa šikmej strechy v absolútnej hodnote – udávanej v nadmorskej výške, nie je pre ZaD Nám. Ľ. Štúra určená.
KOEFICIENT ZASTAVANOSTI, index zastavaných plôch (IZP)  je pomer medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku.
INDEX PODLAŽNOSTI , index podlažných plôch -IPP udáva pomer celkovej výmery podlažnej plochy nadzemnej časti zástavby k celkovej výmere vymedzeného územia, čiže  maximálne prípustná miera využitia územia.
KOEFICIENT ZELENE (KZ) udáva pomer medzi plochou zelene a celkovou výmerou vymedzeného územia, stanovuje požiadavku na záväzné minimum zelených plôch v území,

ĎAĽŠIE PODMIENKY VYPLÝVAJÚCE Z HLAVNÝCH CIEĽOV RIEŠENIA
- Z hľadiska možnosti užívania všetkých stavieb v riešenom území je nevyhnutné  stavby, parkoviská,pešie i cyklistické chodníky riešiť s možnosťou užívania osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
-Z hľadiska plnenia Programu  hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2007 - 2013, najmä Strategického cieľa č. 4: Neustále zlepšovať podmienky pre zdravie a bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta, Realizačného cieľa 4.1. Vytvárať urbanisticko architektonické, dopravné, technické a stavebné podmienky pre zdravý, bezpečný a atraktívny život a pobyt v meste, Priorita 4.1.1: Realizácia systému bezpečnej, environmentálne priaznivej a funkčnej dopravy zabezpečiť plnenie  Opatrenia 4.1.1.1: Návrh, schválenie a realizácia systému integrovanej verejnej dopravy, Opatrenia 4.1.1.2: Dobudovať cestný dopravný systém mesta
Opatrenie 4.1.1.3: Zlepšiť stavebno-technický stav a údržbu miestnych a vnútroblokových komunikácií, Opatrenia 4.1.1.4: Vytvoriť podmienky pre nemotorovú dopravu v meste v nadväznosti na okolie mesta, Opatrenia 4.1.1.5: Dobudovať odstavné plochy pre zlepšenie vybavenosti mesta odstavnými plochami pre automobilovú a cyklistickú dopravu a pre Prioritu 4.1.2: Vytvoriť urbanisticko-architektonické podmienky pre atraktívny život a pobyt v meste zabezpečovať plnenie Opatrenia 4.1.2.1: Vytvoriť podmienky na ochranu a zachovanie charakteristických čŕt krajiny a krajinného obrazu mesta v súlade s Európskym dohovorom o krajine a Opatrenia 4.1.2.2: Revitalizovať obytné súbory vrátane dobudovania urbánnej štruktúry a občianskej vybavenosti.
 

ĎAĽŠIE PODMIENKY VYPLÝVAJÚCE Z OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
- Z hľadiska znižovania negatívnych vplyvov zastavaných plôch a dopravy na zložky životného prostredia vrátane rizikových faktorov sú navrhované všetky pešie a cyklistické chodníky osadené uprostred zelených pásov sprievodnej zelene riešených formou súvislej alejovej výsadby vysokých stromov.
- Z hľadiska ochrany ovzdušia nezvyšovať počet   menších bodových  zdrojov znečistenia ovzdušia – lokálnych zdrojov tepla.
- Splaškové odpadové vody odvádzať do verejnej jednotnej kanalizácie, dažďové vody z parkovacích plôch prečisťovať v odlučovačoch ropných látok. Dažďové vody z komunikácií a striech vyústiť do toku Údurná. 
-       Pre navrhované stavby riešiť na vlastnom pozemku  priestory odpadového hospodárstva včítane triedeného odpadu. Odvoz  a likvidáciu nebezpečného odpadu realizovať odbornými firmami  na skládku určenú pre uskladnenie nebezpečných odpadov.
-       Ozdravné protiradónové opatrenia týkajúce sa zníženia radiačnej záťaže obyvateľstva  je potrebné zahrnúť do projektovej dokumentácie stavieb v území a zároveň do realizácie stavieb s dôrazom plynonepriepustnosť hydroizolačných vrstiev zakladania.
-       Pri výstavbe  a projekčnej príprave je nutné minimalizovať výruby skupinovej výsadby zdravých hodnotných stromov
-       Jestvujúci vodný tok nezatrubňovať  a zabezpečiť technicky využitie vodného toku v mestskej úprave
-       V riešenom území vybudovať v rámci verejnoprospešných stavieb verejnú zeleň   o minimálnej rozlohe 8546 m2. Ostatnú zeleň realizovať minimálne vo výmere 11618 m2
  
Riešenie protipožiarnych a protipovodňových opatrení.
-       Všetky stavby budú riešené tak, aby vyhovovali platným protipožiarnym opatreniam. Riešené územie nie je zaplavované povodňami, neleží v inundačnom území
§ 6
Určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb
-  Každá nadzemná stavba musí riešiť parkovanie a odstavovanie vozidiel v kapacitách v súlade s STN 736110 projektovanie miestnych komunikácií a v zmysle vyhl. č. 532/2002 Z.z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu na vlastných pozemkoch jednotlivých stavieb
-   parter polyfunkčných domov priľahlý k peším chodníkom a k peším priestranstvám je nevyhnutné riešiť ako otvorený presklený priestor s umiestnením  výkladov, kaviarní, cukrární, obchodov a aktívne poskytovaných služieb typu cestovných kancelárií, bankových expozitúr a pod.
-  stavby  musia mať miesto pre nádoby na komunálny odpad a pre separovaný zber prístupnú z verejného priestranstva z ulice.
-  plochy vyhradené pre verejné pešie priestranstvá a pešie komunikácie, verejné komunikácie a verejnú zeleň nesmú byť oplotené
 
§ 7
Regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií,
do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny
-verejný polyfunkčný priestor mesta Banská Bystrica, Námestie Ľ. Štúra riešiť  s prevahou centrálnych verejných peších priestorov mesta a objektov vybavenosti nadmestského významu, vo väzbe na historické centrum  a na  plochy a aktivity námestia SNP v Banskej Bystrici.
-Z hľadiska architektúry vytvárať hodnotný mestský parter pešieho námestia a hlavných peších komunikácií.
-Riešené územie nebolo vyhlásené za pamiatkovo chránené, nie sú tu situované národné kultúrne pamiatky podľa ustanovení zákona č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Na riešenom území nie je evidovaná archeologická lokalita.
-Pri zemných prácach bude potrebné postupovať v súlade so zákonom č.49/2002 Zb. o pamiatkovej starostlivosti. Pri výkope základov všetkých stavieb bude potrebné v prípade archeologického nálezu prizvať k prácam archeológov PÚ Banská Bystrica.
Pri zemných prácach súvisiacich so stavebnými úpravami riešeného územia je predpoklad zistenia archeologických nálezov, resp. archeologických situácií. Investor, stavebník v rámci územného a stavebného konania predloží dokumentáciu stavby na odsúhlasenie Krajskému pamiatkovému úradu Banská Bystrica, ktorý v súlade s ustanoveniami § 37 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu rozhodne o nevyhnutnosti vykonania záchranného archeologického výskumu.
-V riešenom území vybudovať v rámci verejnoprospešných stavieb verejnú zeleň  o minimálnej rozlohe 8546 m2. Ostatnú zeleň realizovať minimálne vo výmere 11618 m2

§ 8
Určenie stavieb, na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby
Neurčujú sa.
§ 9
Požiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov
Súčasné pozemky budú prerozdelené a scelené podľa jednotlivých stavieb a zároveň budú oddelené verejné pozemky od súkromných. Všetky verejné priestory budú zaťažené ťarchou neobmedzených verejných  prístupov bez možnosti oplotenia.


 
§ 10
Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie v riešenom zastavanom území obce
POZEMKY NA VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY
V riešenom území sú navrhované pozemky pre verejnoprospešné stavby v členení podľa účelu::
- plochy vozidlových komunikácií
- plochy peších komunikácií so zeleným pásom
- plochy pre technickú vybavenosť
- plochy pre cyklistické trasy
- plochy verejných peších priestranstiev
- plochy pre verejnú zeleň
 
Verejnoprospešné stavby sú v riešenom území ZaD Námestie Ľ.Štúra združené do koridorov K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10, K11 a verejných priestranstiev N1 a N2.

Koridory verejnoprospešných stavieb zasahujú do nasledovne uvedených pozemkov:
K1 - 3373/31, 3373/29,1315
K2 - 1316, 424/2, 463/26, 463/5, 464/4, 464/1,442/1
K3 - 1297/11, 1297/12,463/24, 463/3, 463/32, 463/23, 463/25, 3373/44, 3373/54, 3373/66, 3373/65, 3373/53, 3373/3, 3373/61, 3373/9, 3373/32, 463/28, 1297/17, 463/26, 463/4, 1297/2, 3373/31
K4 - 1297/12, 3373/44, 463/24, 463/25, 3373/64, 3373/54, 3373/66, 3373/53, 3373/60, 3373/55
K5 - 464/1, 464/4, 463/11, 463/6, 1297/12, 3373/44,
K6 - 4055/1, 3371/25, 3371/99, 3371/24, 3371/23, 3371/22, 3371/02, 1331/4, 3373/44, 1331/3, 3373/2,3373/56, 3373/55
K7 - 3373/2, 3373/56, 3373/55, 3373/30, 3373/8
K8 - 1317, 1315,
K9 - 424/2, 463/11
K10 - 424/2, 463/5, 463/2, 463/11,
K11 - 3373/3, 3373/61, 3373/55,3373/9, 3373/33, 3373/32
N1 - 3371/25, 3371/99, 3371/24, 3371/23, 3371/22, 1331/4, 3373/44, 1297/12
N2 - 3372/11, 3372/12, 3372/1, 1331/5, 1332, 464/3, 464/1, 4054/1, 3371/24, 1331/4, 3373/44, 1297/12.

Umiestnenie plôch pre verejnoprospešné stavby je riešené vo výkrese č.“e“ a v schéme záväznej časti.

POZEMKY NA STAVEBNÉ UZÁVERY
V riešenom území sa nenavrhuje stavebná uzávera.

POZEMKY NA VYKONANIE ASANÁCIE
Uvažované možnosti asanovania objektov  sa týkajú zhodnotenia využitia objektu i areálu bývalého Tesca.
Asanovať je potrebné terasy bývalého Tesca pre výstavbu navrhovaného koridoru komunikácie podľa výkresu „e - výkres verejnoprospešných stavieb“. Asanácie sú vymedzené pre nevyhnutné časti pozemkov, parcelné čísla 463/24, 463/3, 463/28, 1297/2, 1297/17, 463/23, 463/25. 

§ 11
Zoznam verejnoprospešných stavieb
1.    Svetelne riadená priesečná križovatka
2.    Vnútorný mestský okruh vo funkcii B2 kategórie MZ 9,0/40
3.    Samostatné pešie trasy min. 3m so zelenými pásmi min 3m
4.    Obslužné komunikácie funkcie C3 kategórie MO 8,0/40
5.    Obslužné komunikácie funkcie C3 kategórie MO 7,5/40
6.    Cyklistický chodník Centrum – Radvaň min. 3m so zeleným pásom min. 3m
7.    Cyklistický chodník Radvaň-Fončorda min. 3m so zeleným pásom min. 3m
8.    Námestie s vodnými plochami a zeleňou
9.    Technická úprava otvoreného koryta potoka Udurná
10.  Chodníky pozdĺž komunikácií min. 3m
11.  Verejná zeleň
12.  Obnova biokoridoru
§ 12
Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb
Záväzná časť a umiestnenie verejnoprospešných stavieb sú riešené vo výkrese :
d) výkres priestorovej a funkčnej regulácie M 1: 1000
e) výkres VPS M 1:1000 a zjednodušene v priloženej schéme
Schéma záväzných častí

§ 13
Záverečné ustanovenia
Uloženie územného plánu:
Územný plán CMZ Banská Bystrica Zmeny a doplnky Námestie Ľudovíta Štúra bude uložený:
1x na Krajskom stavebnom úrade Banská Bystrica
1x na Meste Banská Bystrica, MsÚ – stavebný odbor - stavebný úrad
1x na Útvare hlavného architekta mesta Banská Bystrica


§ 14
Účinnosť
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica schválilo Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 21.februára 2012 uznesením č. 378/2012 - MsZ a nadobúda účinnosť 23.marca 2012.

 

Mgr Peter Gogola
primátor mesta
Banská Bystrica1377917

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka