Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 5/2012 Trhový poriadok príležitostných trhov Mesta Banská Bystrica

Schválené: 17.4.2012

Účinnosť: 10.5.2012

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle ustan. § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustan. § 5 zák. č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zák.č. 178/1998 Zb.) a § 4 a 7 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 3/2012 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica - Trhový poriadok príležitostných trhov Mesta Banská Bystrica (ďalej Trhový poriadok).


 

§ 1
Vymedzenie príležitostných trhov a správcu

1. Trhový poriadok upravuje predaj výrobkov a poskytovania služieb na pravidelne sa opakujúcich príležitostných trhoch, ktorých organizátorom je Mesto Banská Bystrica:
„Veľkonočné trhy“ (marec, apríl)
„Radvanský jarmok“ (september)
„Pamiatka zosnulých“ (október, november)
„Vianočné trhy“ (december)
2. Miesto a termín konania príležitostných trhov určí primátor mesta.
3. Správcom príležitostných trhov je Mesto Banská Bystrica (ďalej správca).
4. Mesto Banská Bystrica môže poveriť vykonávaním správy príležitostných trhov organizáciu, ktorej zriaďovateľom je Mesto Banská Bystrica, resp. inú právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu.
5. Povolenie na na zriadenie trhových miest pre konanie príležitostných trhov v zmysle § 3 ods. 1 zák.č. 178/1998 Z.z. ktorých organizátorom je Mesto Banská Bystrica vydal primátor mesta pod č. Pr.V – 82 199/2012 dňa 7.5.2012.
 

§ 2
Označenie príležitostných trhov

1. Trhové miesto je aktuálne označené informáciou o konaní príležitostného trhu: „Príležitostný trh“ (Veľkonočné trhy, Radvanský jarmok, Vianočné trhy, Pamiatka zosnulých), na ktorej je zverejnený tento Trhový poriadok.
2. Za zverejnenie Trhového poriadku a jeho udržiavanie v stave spôsobilom pre jeho oboznámenie sa predajcami, ako aj kupujúcimi je zodpovedný správca príležitostných trhov.


 

§ 3
Vymedzenie druhu predávaných výrobkov a poskytovaných služieb

1. Na príležitostných trhoch je povolené predávať:
a) spotrebné výrobky, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky
b) ovocie, zeleninu
c) výrobky živočíšneho a rastlinného pôvodu za podmienky vydania osvedčenia spôsobilosti
na ich výrobu a predaj a povolenia príslušného orgánu štátnej správy
d) kvety
e) lesné plodiny
f) liečivé rastliny
g) ľudové a umelecké výrobky
h) cukrovinky, oblátky, medovníky, nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje
2. Na príležitostných trhoch je povolené poskytovať nasledovné služby:
a) pohostinské, reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie
b) brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
c) oprava dáždnikov
d) oprava a čistenie obuvi
e) kľúčové služby
f) zábavné služby (kolotoče, strelnice, cirkusy a pod.)
3. Na príležitostných trhoch je zakázané predávať:
a) potravinové výrobky mimo pohostinských, reštauračných služieb a rýchleho občerstvenia
b) zbrane a strelivo
c) výbušniny a pyrotechnické výrobky
d) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť
e) tabak a tabakové výrobky
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
i) chránené druhy živočíchov, exempláre voľne žijúcich živočíchov a nebezpečné živočíchy
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb s tým, že zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.
 

 

§ 4
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas

1. Jednotlivé príležitostní trhy sa konajú jedenkrát do roka s dĺžkou trvania :
a) Veľkonočné trhy a Pamiatka zosnulých najviac 10 dní
b) Radvanský jarmok najviac 5 dní
c) Vianočné trhy najviac 30 dní.
2. Predajný čas príležitostných trhov je stanovený od 9.00 max. do 24.00 hod.
3. Správca príležitostného trhu má stanovený prevádzkový čas od 7.00 – 24.00 hod.

 


§ 5
Prenájom predajných zariadení a výška nájomného

1. Predajné zariadenia (stoly, stánky) a predajnú plochu prenajíma správca príležitostných trhov pred začiatkom predaja jednotlivým predávajúcim.
2. Nájomné za prenájom predajných zariadení bude stanovené správcom príležitostných trhov vždy do 14 dní pred ich konaním.Cenník bude tvoriť prílohu záväznej prihlášky účastníka príležitostného trhu a bude zverejnený spolu s trhovým poriadkom na trhovom mieste.
3. Správca príležitostných trhov o prenajatí predajného zariadenia, predajnej plochy a o uhradení nájomného, vydá jednotlivým predávajúcim účtovný doklad.

 

 

§ 6
Osoby oprávnené predávať a poskytovať služby na príležitostných trhoch

1. Na príležitostných trhoch môžu na základe povolenia Mesta predávať:
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny.

2. Predávať výrobky podľa odseku 1 písm. b) môžu za rovnakých podmienok i občania iných členských štátov Európskej únie.
3. Povolenie fyzickým alebo právnickým osobám na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach na území mesta vydáva primátor Mesta na základe žiadosti adresovanej na Mestský úrad v Banskej Bystrici, ul. Československej armády 26.

 

 

§ 7
Povinnosti predávajúcich na príležitostných trhoch

1. Predávajúci na príležitostných trhoch sú povinní najmä:
a) dodržiavať zák.č. 178/1998 Z.z. a tento Trhový poriadok
b) predávať tovar len na predajnom mieste určenom správcom
c) predajné zariadenie fyzickej osoby musí byť označené menom a adresou bydliska, predajné zariadenie právnickej osoby a fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie musí byť označené jej obchodným menom a adresou sídla
d) zaplatiť poplatky v zmysle trhového poriadku pred začatím predaja
e) zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
f) udržiavať predajné miesto počas predaja a po jeho ukončení v čistote a poriadku. Predávajúci nesmie svojím počínaním ani iným spôsobom počas predaja negatívne ovplyvňovať svoje okolie,
g) používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov, v iných prípadoch vydať na požiadanie zákazníka potvrdenie o zaplatení tovaru,
h) umožniť kontrolným orgánom vykonanie kontroly dodržiavania stanovených podmienok predaja a podriadiť sa rozhodnutiu kontrolného orgánu,
i) mať k dispozícii inšpekčné knihy (predávajúci na základe živnostenského oprávnenia),
j) osoba oprávnená predávať výrobky na trhovom mieste je povinná predložiť orgánom dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej výroby, drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín
k) vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia.

2. Predávajúci na príležitostných trhoch sú povinní predložiť správcovi a orgánu dozoru :
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na príležitostných trhoch a preukaz totožnosti,
b) povolenie na užívanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za predajné zariadenie alebo predajnú plochu alebo doklad o zaplatení vstupného na príležitostných trhoch,
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
d) doklad o nadobudnutí tovaru; doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve,

 

 

§ 8
Práva a povinnosti správcu príležitostných trhov

1. Správca príležitostných trhov je povinný zabezpečiť dodržiavanie Trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
2. Správca príležitostných trhov kontroluje u predávajúceho:
a) oprávnenie na podnikanie v danej oblasti podľa osobitných predpisov a povolenie na
predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach,
b) doklad o nadobudnutí tovaru (doklad sa nevyžaduje pri predaji vlastných použitých výrobkov medzi občanmi v primeranom množstve),
c) používanie elektronickej registračnej pokladnice podľa osobitných predpisov ,
d) udržiavanie poriadku, hygieny a čistoty počas predaja výrobkov a poskytovania služieb a po ich skončení,
e) dodržiavanie trhového poriadku,
f) zabezpečuje v priestoroch príležitostných trhov verejný poriadok, podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu ochranu,
g) prideľuje predávajúcemu miesto na predaj za stanovený poplatok (o čom vydá potvrdenie) po kontrole osvedčenia na predaj,
h) zabezpečuje dostatok odpadových nádob, ich pravidelné vyprázdňovanie a dezinfekciu,
i) presne vyznačí na viditeľnom a prístupnom mieste, kde sa nachádza správa príležitostných trhov, predajný a prevádzkový čas ,
j) umiestni Trhový poriadok na viditeľnom mieste a zabezpečí, aby bol k dispozícii predávajúcim i kupujúcim na základe ich požiadania,
k) zabezpečuje čistenie a umývanie predajných miest, odstraňovanie závad povrchovej úpravy príležitostných trhov,
l) zabezpečí pre predávajúcich, kupujúcich a kontrolné orgány hygienické a sociálne zariadenia v blízkosti príležitostných trhov.

3. Správca príležitostných trhov pri zabezpečovaní ochrany verejného poriadku a kontrole dodržiavania ustanovení tohto nariadenia ako i trhového poriadku spolupracuje s Mestskou políciou v Banskej Bystrici a Mestským úradom v Banskej Bystrici.
4. Pri zistení porušenia ustanovení Trhového poriadku predkladá písomné záznamy o tejto skutočnosti primátorovi Mesta Banská Bystrica na ďalšie konanie.

 

 

§ 9
Dozor a sankcie

1. Dozor nad dodržiavaním tohto nariadenia vykonávajú :
a) Slovenská obchodná inšpekcia
b) Mesto Banská Bystrica prostredníctvom poverených zamestnancov Mestského úradu v Banskej Bystrici
c) Mestská polícia v Banskej Bystrici
2. Orgány dozoru môžu v zmysle § 12, ods. 2 zák.č. 178/1998 Z.z. uložiť pokutu do 16.596,- € :
a) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia ambulantného alebo správcovi za porušenie povinností podľa § 5 ods. 1 a 3 zák.č. 178/1998 Z.z.,
b) fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný , alebo predáva výrobky mimo určených miest alebo fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, ak nesplní povinnosť podľa § 11 ods. 3. zák.č. 178/1998 Z.z.
3. Orgány dozoru môžu zakázať predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá bez povolenia zriadila trhové miesto alebo bez povolenia predáva výrobky, alebo poskytuje služby na trhovom mieste alebo porušuje povinnosti predávajúcich na trhových miestach podľa § 11.
4. Pokutu nemožno uložiť, ak bola za to isté porušenie povinností uložená pokuta podľa osobitných
predpisov.
5. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladanie pokút podľa osobitných
predpisov nie sú týmto zákonom dotknuté.
 

 

§ 10
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Týmto nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z ostatných právnych predpisov a všeobecne záväzných nariadení Mesta.
2. Zrušuje sa:

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 186/2007 „Trhový poriadok príležitostných trhov mesta Banská Bystrica schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 124/2007- MsZ zo dňa 16. 10. 2007.
3. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 447/2012-MsZ dňa 17.4.2012 a nadobúda účinnosť 10.mája 2012.

 


Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
 1378076

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka