Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 21/2012 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica

Schválené: 26.6.2012

Účinnosť: 15.7.2012

Mestské zastupiteľstvo v Banskej Bystrici v zmysle § 6 odst. 1 a § 2b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a §1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2012, ktorým sa určujú názvy ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
 

 

§ 1

Týmto Všeobecne záväzným nariadením vydaným v súlade s § 2 b odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle §1 Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb sa určuje názov novovzniknutým uliciam v meste Banská Bystrica nasledovne:

a/ Lokalita I: Pršianska terasa Jaspisová ulica
Akvamarínová ulica
 

b/ Lokalita II: Rakytovce Klenová ulica

 

 

§ 2

a/ Lokalita I: Pršianska terasa

Jaspisová ulica - navrhovaná ulica je napojená na Medenú ulicu v smere od mesta po ľavej strane. Podľa ÚPN-Z Pršianska terasa patrí do územnej lokality D1 a G.

Akvamarínová ulica - navrhovaná ulica sa nachádza po pravej strana v smere od mesta. Je napojená kolmo na Medenú ulicu. Podľa ÚPN-Z Pršianska terasa patrí do územnej lokality Vlčia jama.

b/ Lokalita II: Rakytovce

Klenová ulica - navrhovaná ulica sa nachádza paralne s existujúcou Rakytovskou cestou, odbočka vpravo pri zvonici z Rakytovskej cesty smerom k Borovicovej ulici, kde pokračuje výstavba rodinných domov.

 

 

§ 3

Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici č. 540/2012 dňa 26. júna 2012 a nadobúda účinnosť dňom 15. júla 2012.

 

 

Mgr. Peter Gogola
primátor mesta
 1378106

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka