Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 152/2005 k schválenému územnému plánu zóny Pršianska terasa – Banská Bystrica – Zmeny a doplnky

Schválené: 26.4.2005

Vyhlásené: 6.5.2005

Účinnosť: 1.6.2005


Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 152/2005
k schválenému územnému plánu zóny Pršianska terasa – Banská Bystrica – Zmeny a doplnky

Mesto Banská Bystrica v zmysle ustanovení § 6 zákona č. 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov ( ďalej znp ) a zákona č. 50/76 Zb. v znp a vyhlášky 55/2001 Z.z. vydáva toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica k schválenému Územnému plánu zóny Pršianska terasa Banská Bystrica – Zmeny a doplnky .

Článok I.
Úvodné ustanovenie

§ 1
Účel všeobecne záväzného nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje záväzné časti Územného plánu zóny Pršianska terasa Banská Bystrica – Zmeny a doplnky.

§ 2
Rozsah platnosti a návrhové obdobie

Nariadenie určuje záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia, rozsah platnosti územného plánu.
Záväzná časť riešenia Z a D ÚPN - ZÓNY obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja s presne formulovanými zásadami funkčného využitia územia a priestorového usporiadania vyjadrené vo forme regulatívov obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré stanovujú opatrenia v území, určujú podmienky využitia územia a umiestnenia stavieb. Do záväznej časti riešenie Z a D ÚPN - ZÓNY začleňuje :
- Regulatívy funkčného využitia územia
- Regulatívy priestorového usporiadania územia
- Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia
- Stavby na ktoré sa nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavieb
- Verejno - prospešné stavbyČlánok II.
Záväzné regulatívy

Pre optimálne usporiadanie a využívanie a dotváranie riešeného územia je nutné v návrhovom období akceptovať uvedené záväzné regulatívy.


§ 3
Regulatívy funkčného využitia a priestorového usporiadania územia, začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny


V OBLASTI ŠTRUKTÚRY OSÍDLENIA
- Osídlenie považovať ako súčasť krajinnej štruktúry lesov, verejnej a súkromnej zelene v geomorfologickej stavbe náhornej planiny Pršianska terasa, ktorými sa zachováva trvalo udržateľný rozvoj.
- V súlade z ÚPN - A mesta Banská Bystrica osídlenie rozvíjať v integrálnej súčasti bývania, občianskeho vybavenia, telovýchovy, rekreácie a technického vybavenia.
- Pri zabezpečení rozvoja osídlenia zohľadniť jestvujúcu a projektovanú zástavbu s rešpektovaním vlastníckych vzťahov pozemkov obytnej zóny.

V OBLASTI ŠTRUKTÚRY BÝVANIA
- Zaisťovať výstavbu bytových domov v uzavretých a polouzavretých bytových blokoch územných lokalít A1,A2,A3 a H1 na zvýšenej kvalitatívnej úrovni prevádzkovo - funkčného, technického a architektonického riešenia.
- Zaisťovať výstavbu bodových nízkopodlažných bytových domov v územných lokalitách B1,B2,C1,H2,H3,H4 a H6 na zvýšenej kvalitatívnej úrovni, prevádzkovo - funkčného, technického a architektonického riešenia.
- Zaisťovať výstavbu rodinných domov podľa druhu zástavby na zvýšenej kvalitatívnej úrovni v územných lokalitách B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9,C1,C2,C3,C4,C5,C6,D1,D2,E,F,H2,H3,H4,H5,H6,H7 a H8.

V OBLASTI ŠTRUKTÚRY OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI
- Zaistiť zprevádzkovanie a tým aj obnovu zariadení obchodov, služieb a reštauračného zariadenia v polyfunkčnom Bytovom dome A1-PT301 v územnej lokalite A1.
- Z výstavbou bytových domov v územných lokalitách A2,A3,B1,B2 a C1 v rámci zonálnej komunikácie mestotvorného charakteru zaisťovať navrhnutú občiansku vybavenosť a dvojfunkčné garážové priestory s havarijnými úkrytmi civilnej ochrany.
- V územnej lokalite G vytvárať predpoklady na zaistenie výstavby zariadení centra obytnej zóny včítane garážových stání a havarijných úkrytov. - Zástavbou bytových domov v územnej lokalite H1 pre záujmový okruh navrhnutej zástavby zaisťovať navrhnutú občiansku vybavenosť a dvojfunkčné garážové priestory s havarijnými úkrytmi civilnej ochrany.

V OBLASTI REKREAČNÉHO VYUŽITIA
Pri realizácii zámerov poldennej rekreácie
- Využiť územie z východnej strany obytnej zóny vo väzbe na
obytnú zónu Radvaň.
Využiť územie z južnej strany vo väzbe na územnú lokalitu F.

V OBLASTI TELOVÝCHOVY A ŠPORTU
- Vo väzbe na CENTRUM obytnej zóny v lokalite G na území uzavretej skládky PDO zaistiť výstavbu :
- dvoch basketbalových ihrísk
- dvoch volejbalových ihrísk
- jedného hádzanárskeho ihriska
- šiestych tenisových ihrísk a
- bežeckú dráhu s tým, že budú využívané obyvateľmi obytnej zóny a po výstavbe aj základnej škole.

V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
- Zaistiť realizáciu opatrení na zníženie účinkov hluku od motorickej dopravy z cesty III/06626 - zbernej komunikácii triedy B2 na okolitej zástavbe. - Navrhnutej zástavbe a jej riešeniu zaistiť vyhovujúce podmienky oslnenia a insolácie riešených domov.
- Zaistiť realizáciu opatrení vyplývajúcich z radónového nebezpečenstva pri navrhovaní stavieb.
Zaistiť likvidáciu odpadov podľa VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA BANSKÁ BYSTRICA č.128/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Bystrica v súlade so schváleným PROGRAMOM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA.

V OBLASTI VYMEDZENIA OCHRANNÝCH PÁSIEM
Stavebnú činnosť v obytnej zóne zaisťovať so zreteľom na ochranné pásma, ktoré sú vyvolané :
- Komunikáciou vozidlovou triedy B2 cesty III/06626 vo smere Banská Bystrica - PRŠIANSKA TERASA - Horné Pršany.
- 50 m ochranným pásmom lesa.
- Nadradenými vodovodnými potrubiami.
- Nadradenými VTL plynovodnými potrubiami.
- Vzdušnými a kábelovými rozvodmi elektrickej energie.
Ochrannými pásmami letiska Sliač.

V OBLASTI OCHRANY CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ
- Zaistiť ochranu chráneného areálu MALACHOVSKÉ SKALKY, ktorý spadá pod 4.stupeň ochrany.
V prípade výskytu archeologických nálezov postupovať v súlade so zákonom NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.


§ 4
Regulatívy umiestnenia stavieb a určenie nevyhnutnej vybavenosti stavieb


REGULATÍVY PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA

VYMEDZENIE HRANÍC RIEŠENÉHO ÚZEMIA
- Hranica riešeného územia podľa ŠSS OS-PT, na ktorú MP a V SSR udelilo predchádzajúci súhlas na odňatie PPF. - Hranica riešeného územia podľa ÚP 3.stavby OS-PT na ktorú MP a V SSR udelilo súhlas na odňatie z PPF.
- Rozšírená hranica riešeného územia podľa návrhu ZMIEN A DOPLNKOV ÚPN - ZÓNY.

KOMPOZIČNÉ AKCENTY
- Hlavná kompozičná os OBYTNEJ ZÓNY je komunikácia triedy B2 - III/06626, ktorá v riešenom území OBYTNEJ ZÓNY nadobúda mestotvorný charakter. - Podružné kompozičné osi OBYTNEJ ZÓNY sú tvorené sieťou obslužných komunikácií triedy C2, C3 a D1.

VÝZNAMNÉ VEREJNÉ PRIESTORY sú reprezentované :
- Zbernou komunikáciou triedy B2 mestotvorného charakteru vo smere Banská Bystrica - Horné
Pršany.
- Územím územnej lokality G, ktorou sú navrhnuté zariadenia centra obytnej zóny a
- Územím územnej lokality H1, v ktorom sú navrhnuté polyfunkčné bytové domy.

DOMINANTY
- Riešenie Z a D ÚPN-ZÓNY, ako stavebno - technickú dominantu kvalifikuje bytový dom A1-PT301 situovaný v územnej lokalite A1.

VYMEDZENIE REGULAČNÝCH CELKOV
- Riešené územie obytnej zóny je tvorené podľa urbanistickej štruktúry skladbou 33 územných lokalít. Z toho nultú územnú lokalitu tvorí komunikačná sieť, ktorá zároveň vymedzuje
REGULOVANÉ CELKY územných lokalít.
V rámci územných lokalít dodržiavať stavebnú čiaru pre osadenie navrhnutej zástavby.

REGULATÍVY ÚZEMNÝCH LOKALÍT
ÚZEMNÁ LOKALITA A1
BYTOVY DOM A1-PT301
- Zaistiť sprevádzkovanie a tým obnovu zariadení obchodov, služieb a reštauračného zriadenia.
- Zaistiť realizáciu vonkajších úprav, včítane odstavných stání na teréne.
- V garážových priestoroch vyčleniť podľa Doložky civilnej ochrany miesto pre zriadenie havarijného úkrytu pre ukrytie 210 obyvateľov domu.
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesto pre kontajnery na zber KO a pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad z bytového domu zneškodňovať uložením na skládke odpadov.
BYTOVÝ DOM A1-PT302
- Realizovať na základe stavebného povolenia podľa vypracovaného projektu o podlažnosti 1 + 4.Np so sedlovou strechou.
- V 1.PP v súlade s DOLOŽKOU CIVILNEJ OCHRANY vyčleniť priestor na zriadenie havarijného úkrytu pre ukrytie 35 obyvateľov domu.
- Pred výstavbou zaistiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADÓNU v pôdnom vzduchu podľa par.17d zákona NR SR 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí. Na základe výskytu merania zaistiť izolácie spodnej stavby.
- Pri realizácii stavby /pri zemných a výkopových prácach/ je možný výskyt nálezov /v zmysle par.4 NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu - pamiatkového zákona/ a preto pri prípadnom náleze pri stavebnej alebo inej činnosti v zemi je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy. - V rámci vonkajších úprav zaistiť miesto pre kontajnery na zber KO a pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad z bytového domu zneškodňovať uložením na skládke odpadov.
- Podľa CO DOLOŽKY zaistiť havarijný úkryt o príslušnej kapacite.
BYTOVÝ DOM A1-PT303
- Realizovať na základe stavebného povolenia podľa vypracovaného projektu o podlažnosti 1 + 4.NP so sedlovou strechou.
- V 1.PP v súlade s DOLOŽKOU CIVILNEJ OCHRANY vyčleniť priestor na zriadenie havarijného úkrytu pre ukrytie 90 obyvateľov domu.
- Pred výstavbou zaistiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADONU v pôdnom vzduchu podľa par.17d zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí. Na základe výskytu merania zaistiť izolácie spodnej stavby.
- Pri realizácii stavby /pri zemných a výkopových prácach/ je možný výskyt nálezov /v zmysle par.4 NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu - pamiatkového zákona/ a preto pri prípadnom náleze stavebnej alebo inej činnosti v zemi je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy. - V rámci vonkajších úprav zaistiť miesto pre kontajnery na zber KO a pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad z bytového domu zneškodňovať na skládke odpadov.
- Podľa LETECKO - PREVÁDZKOVÉHO POSÚDENIA je nutné bytový dom označiť TROMI DVOJITÝMI SVETELNÝMI PREKÁŽKOVÝMI NÁVESTIDLAMI TYPU B.
- Pre výstavbu bytového domu je stavebník povinný v stupni ÚZEMNÉHO KONANIA požiadať Letecký úrad SR o udelenie výnimky z ochranných pásiem letiska Sliač.
- Podľa CO DOLOŽKY zaistiť havarijný úkryt o príslušnej kapacite.

ÚZEMNÁ LOKALITA A2
BYTOVÝ DOM A201
BYTOVÝ DOM A202
- Príprava bytových stavieb - územné konanie
- Realizácia bytových stavieb - stavebné konanie
- Podlažnosť 1.PP - technické podlažie + obchody
1.NP - garážové podl.GA2-36 stání + HÚ04 - 95 obyv. - garážové podl.GA3-38 stání + HÚ05 - 95 obyv. 2,3,4.NP - opakovateľné bytové podlažia
5.NP - podkrovné bytové podlažie
- Stavebné čiary podľa - VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE
- Strecha sedlová a valbová 20o- 45odotvorená vikiermi a strešnými oknami
- Krytina červená
- Zo strany zbernej komunikácie B2 pre obytné miestnosti uplatňovať dodržanie nariadenia vlády SR
č. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami
- Zo strany zbernej komunikácie B2 vo väzbe na obytné miestnosti sa doporučujú riešiť lóggie so zasklením resp. bez zasklenia.
- Pred výstavbou zaistiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADONU v pôdnom vzduchu podľa par.17d zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí. Na základe výskytu merania zaistiť izolácie spodnej stavby.
Pri realizácii bytových stavieb /pri zemných a výkopových prácach/ je možný výskyt nálezov /v zmysle par.4 NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu - pamiatkového zákona/ a preto pri prípadnom náleze pri stavebnej alebo inej činnosti v zemi je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy.
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesto pre kontajnery na zber KO a pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad z bytových domov zneškodňovať uložením na skládke odpadov.
- Podľa CO DOLOŽKY pre každý bytový dom zaistiť havarijné úkryty v garážových podlažiach v
dvojfunkčnom využití parkovacích plôch o príslušnej kapacite.

ÚZEMNÁ LOKALITA A3
BYTOVÝ DOM A301
BYTOVÝ DOM A302
BYTOVÝ DOM A303
BYTOVÝ DOM A304
- Príprava bytových stavieb - územné konanie
- Realizácia bytových stavieb - stavebné konanie
BYTOVÉ DOMY A301 a A304
- Podlažnosť 1.PP - technické podlažie + služby SL4 a SL5
1.NP - garážové podl.GA4-28 stání + HÚ06 - 70 obyv. - garážové podl.GA7-25 stání + HÚ09 - 70 obyv. 2,3,4.NP - opakovateľné bytové podlažia
5.NP - podkrovné bytové podlažie
BYTOVÉ DOMY A302 a A303
- Podlažnosť 1.PP - technické podlažie
1.NP - garážové podl.GA5-18 stání + HÚ07 - 55 obyv.
- garážové podl.GA6-22 stání + HÚ08 - 65 obyv.
2,3,4.NP - opakovateľné bytové podlažie
5.Np - podkrovné bytové podlažie
- Stavebné čiary podľa - VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14
- Strecha sedlová a valbová 20o- 45odotvorená vikiermi a strešnými oknami - Krytina červená
- Zo strany zbernej komunikácie B2 pre obytné miestnosti uplatňovať dodržanie nariadenia vlády SR
č. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami
- Zo strany zbernej komunikácie B2 vo väzbe na obytné miestnosti sa doporučuje riešiť lóggie so
zasklením resp. bez zasklenia.
- Pred výstavbou zaistiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADONU v pôdnom vzduchu podľa par.17d zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí. Na základe výskytu merania zaistiť izolácie spodnej stavby.
- Pri realizácii bytových stavieb /pri zemných a výkopových prácach/ je možný výskyt nálezov /v zmysle par.4 NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu - pamiatkového zákona/ a preto pri prípadnom náleze pri stavebnej alebo inej činnosti v zemi je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy.
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesto pre kontajnery na zber KO a pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad z bytových domov zneškodňovať uložením na skládke odpadov.
- Podľa LETECKO - PREVÁDZKOVÉHO PODÚDENIA je nutné každý bytový dom označiť JEDNÝM DVOJITÝM SVETELNÝM PREKÁŽKOVÝM NÁVESTIDLOM typu B.
- Pre výstavbu bytových domov stavebníci sú povinný v stupni ÚZEMNÉHO KONANIA požiadať Letecký úrad SR o udelenie výnimky z ochranných pásiem letiska Sliač.
- Podľa CO DOLOŽKY pre každý bytový dom zaistiť havarijné úkryty v garážových podlažiach v dvojfunkčnom využití parkovacích plôch o príslušnej kapacite.

ÚZEMNÁ LOKALITA B1
BYTOVÝ DOM B101
BYTOVÝ DOM B102
BYTOVÝ DOM B103
BYTOVÝ DOM B104
BYTOVÝ DOM B105
BYTOVÝ DOM B106
BYTOVÝ DOM B107
BYTOVÝ DOM B108
BYTOVÝ DOM B109
BYTOVÝ DOM B110
- Príprava bytových stavieb - územné konanie
- Realizácia bytových stavieb - stavebné konanie

BYTOVÉ DOMY B101, B102, B103, B104
- Podlažnosť 1.PP - garážové podl.GA 8-9 stání + HÚ10 - 30 obyv.
- garážové podl.GA 9-9 stání + HÚ11 - 30 obyv.
- garážové podl.GA10-9 stání + HÚ11 - 30 obyv.
- garážové podl.GA11-9 stání + HÚ11 - 30 obyv.
1.NP - technické podlažie + bývanie + reštaur.zariadenie RZ2
- technické podlažie + lekáreň LE1
- technické podlažie + zdravotné stredisko ZS1
- technické podlažie + zdravotné stredisko ZS2
2,3,4.NP - opakovateľné bytové podlažie
5.NP - podkrovné bytové podlažie
BYTOVÉ DOMY B105, B106, B107, B108, B109 a B110
- Podlažnosť 1.PP - garážové podl.GA12-7 stání + HÚ14 - 20 obyv.
- garážové podl.GA13-7 stání + HÚ15 - 20 obyv.
- garážové podl.GA14-7 stání + HÚ16 - 20 obyv.
- garážové podl.GA15-7 stání + HÚ17 - 20 obyv.
- garážové podl.GA16-7 stání + HÚ18 - 20 obyv.
- garážové podl.GA17-7 stání + HÚ19 - 20 obyv.
1.NP - technické podlažie
2,3,4.NP - opakovateľné bytové podlažie
5.NP - podkrovné bytové podlažie resp.strecha
- Stavebné čiary podľa - VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14
- Strechy sedlové /valbové/ so sklonom 20o- 45odotvorené vikiermi a strešnými oknami
- Krytina červená
- Zo strany zbernej komunikácie B2 pre obytné miestnosti uplatňovať dodržanie nariadenia vlády SR č. 40/2002Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami
- Zo strany zbernej komunikácie B2 vo väzbe na obytné miestnosti sa doporučuje riešiť lóggie so zasklením resp. bez zasklenia.
- Pred výstavbou zaistiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADONU v pôdnom vzduchu podľa par.17d zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí. Na základe výskytu merania zaistiť izolácie spodnej stavby.
- Pri realizácii bytových stavieb /pri zemných a výkopových prácach/ je možný výskyt nálezov /v zmysle par.4 NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu - pamiatkového zákona/ a preto pri prípadnom náleze pri stavebnej alebo inej činnosti v zemi je potrebné postupovať podľa platnej legislatívy. - V rámci vonkajších úprav zaistiť miesto pre kontajnery na zber KO a pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad z bytových domov zneškodňovať na skládke odpadov
- Pre výstavbu bytových domov B101 a B105 stavebníci sú povinní v stupni ÚZEMNÉHO KONANIA požiadať Letecký úrad SR o udelenie výnimky z ochranných pásiem letiska Sliač.
- Podľa CO DOLOŽKY pre každý bytový dom zaistiť havarijné úkryty v garážových podlažiach v dvojfunkčnom využití parkovacích plôch o príslušnej kapacite.

ÚZEMNÁ LOKALITA B2
BYTOVÝ DOM B201
BYTOVÝ DOM B202
BYTOVÝ DOM B203
8 RODINNÝCH DOMOV IZOLOVANEJ ZÁSTAVBY
- Príprava stavieb bytových domov - územné konanie
- Realizácia - stavebné konanie
- Rodinné domy - len stavebné konanie
BYTOVÉ DOMY B201, B202, B203
- Podlažnosť 1.PP - garážové podl.GA18-9 stání + HÚ20 - 30 obyv.
- garážové podl.GA19-9 stání + HÚ20 - 30 obyv.
- garážové podl.GA20-9 stání + HÚ20 - 30 obyv.
1.NP - technické podlažie + bývanie + služby SL6
- technické podlažie + služby SL7
- technické podlažie + obchod OB9
2,3,4.NP - opakovateľné bytové podlažie
5.NP - podkrovné bytové podlažie
- Stavebná čiara - podľa výkresu - PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14
- Strechy sedlové /valbové/ so sklonom 20o- 45odotvorené vikiermi a strešnými oknami.
- Krytina červená
- Zo strany zbernej komunikácie B2 pre obytné miestnosti uplatňovať dodržanie nariadenia vlády SR
č. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami
- Zo strany zbernej komunikácie B2 vo väzbe na obytné miestnosti bytov sa doporučuje riešiť lóggie so zasklením resp. bez zasklenia.
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesto pre kontajnery na zber KO a pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad pre bytové domy zneškodňovať uložením na skládke odpadov.
- Podľa CO DOLOŽKY pre každý bytový dom zaistiť havarijné úkryty v garážových podlažiach v dvojfunkčnom využití parkovacích plôch o príslušnej kapacite.
RODINNÉ DOMY
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie
- Strecha sedlová /valbová/ so sklonom 20o- 45o
- Zastavanosť pozemkov – maximálne 50 % zastavaná plocha
- Zaistiť úkryt budovaný svojpomocne pre každý rodinný dom.
- Krytina červená
- Stavebná čiara a vzájomné odstupy RD podľa - VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14.
- Akumulačné nádrže pre zachytávanie dažďovej vody rodinných domov.
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesto pre KUKA NÁDOBU.
- Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a domácností obyvatelia rodinných domov prednostne budú zhodnocovať na vlastnom pozemku
- Nezhodnotený biologicky rozložiteľný odpad z rodinných domov zneškodňovať uložením na skládke odpadov.
- Pre každý rodinný dom počítať minimálne s jednou garážou a jedným odstavným stáním pre osobné auto.
SPOLOČNÉ REGULATÍVY PRE BD a RD
- Pred výstavbou zaistiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADONU v pôdnom vzduchu podľa par.17d zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí. Na základe výskytu merania zaistiť izolácie spodnej stavby.
Pri realizácii všetkých stavieb /pri zemných a výkopových prácach/ je možný výskyt nálezov /v zmysle par.4 NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu - pamiatkového zákona/ a preto pri prípadnom náleze pri stavebnej alebo inej činnosti v zemi je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy.

ÚZEMNÁ LOKALITA B3
6 RODINNÝCH DOMOV
- Príprava a realizácia - len stavebné konanie
- Zástavba izolovaná
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie
- Strecha sedlová /valbová/ so sklonom 20o- 45o
- Zastavanosť pozemkov – maximálne 50 % zastavaná plocha
- Krytina červená
- Stavebná čiara a vzájomné odstupy RD podľa - VÝKRESU PRIESTORO- VEJ REGULÁCIE B14.
- Akumulačné nádrže pre zachytávanie dažďovej vody pre rodinné domy.
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesto pre KUKA NÁDOBY a kontajnery pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a domácností obyvatelia rodinných domov prednostne zhodnocujú kompostovaním na vlastnom pozemku.
- Nezhodnotení biologický rozložiteľný odpad z rodinných domov zneškodňovať uložením na skládke odpadov.
- Zaistiť úkryt budovaný svojpomocne pre každý rodinný dom.
- Pre každý rodinný dom počítať minimálne s jednou garážou a jedným odstavným stáním pre osobné auto.
- Pred výstavbou zaistiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADONU v pôdnom vzduchu podľa par.17d zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí. Na základe výskytu merania zaistiť izolácie spodnej stavby.
Pri realizácii všetkých stavieb /pri zemných a výkopových prácach/ je možný výskyt nálezov /v zmysle par.4 NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu - pamiatkového zákona/ a preto pri prípadnom náleze pri stavebnej alebo inej činnosti v zemi je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy.

ÚZEMNÁ LOKALITA B4
11 RD IZOLOVANEJ ZÁSTAVBY
4 RD ÁTRIOVEJ ZÁSTAVBY
5 MESTSKÝCH VÍL
- Príprava a realizácia - len stavebné konanie
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie pre mestské vily dve NP.
2.NP - podkrovné obytné podlažie
- Strecha sedlová /valbová/ so sklonom 20o- 45o
- Zastavanosť pozemkov – maximálne 50 % zastavaná plocha
- Krytina červená
- Stavebná čiara a vzájomné odstupy RD podľa - VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14.
- Akumulačné nádrže pre zachytávanie dažďovej vody pre rodinné domy.
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesto pre KUKA NÁDOBY a kontajnery pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a domácností obyvatelia rodinných domov prednostne zhodnocujú kompostovaním na vlastnom pozemku.
- Nezhodnotení biologicky rozložiteľný odpad z rodinných domov zneškodňovať uložením na skládke odpadov.
- Zaistiť úkryt budovaný svojpomocne pre každý rodinný dom.
- Pre každý rodinný dom počítať minimálne s jednou garážou a jedným odstavným stáním pre osobné auto.
- Pred výstavbou zaistiť meranie a budovanie objemovej aktivity RADONU v pôdnom vzduchu podľa par.17d zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí. Na základe výskytu merania zaistiť izolá-
cie spodnej stavby.
Pri realizácii všetkých stavieb /pri zemných a výkopových prácach/ je možný výskyt nálezov /v zmysle par.4 NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu - pamiatkového zákona/ a preto pri prípadnom náleze pri stavebnej alebo inej činnosti v zemi je nutné postupovať podľa platnej legislatívy.

ÚZEMNÁ LOKALITA B5
1.RD IZOLOVANEJ ZÁSTAVBY
9 RD RADOVEJ ZÁSTAVBY
1 RD ÁTRIOVEJ ZÁSTAVBY
8 RD - ŠTYRI DVOJDOMY
- Príprava a realizácia RD - len stavebné konanie
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie pre RZ a DVOJDOMY sa pripúšťajú aj dve NP bez podkrovia
2.NP - podkrovné obytné podlažie
- Strecha sedlová /valbová/ so sklonom 20o- 45o
- Zastavanosť pozemkov – maximálne 50 % zastavaná plocha
- Krytina červená
- Stavebná čiara a vzájomné odstupy RD podľa - VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14.
- Akumulačné nádrže pre zachytávanie dažďovej vody pre rodinné domy.
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesto pre KUKA NÁDOBY a kontajnery pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a domácností obyvatelia rodinných domov prednostne zhodnocujú kompostovaním na vlastnom pozemku.
- Nezhodnotený biologicky rozložiteľný odpad z rodinných domov zneškodňovať uložením na skládke odpadov.
- Zaistiť úkryt budovaný svojpomocne pre každý rodinný dom.
- Pre každý rodinný dom počítať minimálne s jednou garážou a jedným odstavným stáním pre osobné auto.
- Pred výstavbou zaistiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADONU v pôdnom vzduchu podľa par.17d zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí. Na základe výskytu merania zaistiť izolácie spodnej stavby.
Pri realizácii všetkých stavieb /pri zemných a výkopových prácach/ je možný výskyt nálezov /v zmysle par.4 NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu - pamiatkového zákona/ a preto pri prípadnom náleze pri stavebnej alebo inej činnosti v zemi je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy.

ÚZEMNÁ LOKALITA B6
15 RD IZOLOVANEJ ZÁSTAVBY
z toho : 1 RD v REALIZÁCII
- Príprava a realizácia RD - len stavebné konanie
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie
- Strecha sedlová /valbová/ so sklonom 20o- 45o.
- Zastavanosť pozemkov – maximálne 50 % zastavaná plocha
- Krytina červená
- Stavebná čiara a vzájomné odstupy RD podľa - VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14.
- Akumulačné nádrže pre zachytávanie dažďovej vody pre rodinné domy.
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesto pre KUKA NÁDOBY a kontajnery pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a domácností obyvatelia rodinných domov prednostne zhodnocujú kompostovaním na vlastnom pozemku.
- Nezhodnotený biologicky rozložiteľný odpad z rodinných domov zneškodňovať uložením na skládke odpadu.
- Zaistiť úkryt budovaný svojpomocne pre každý rodinný dom.
- Pre každý rodinný dom počítať minimálne s jednou garážou a jedným odstavným stáním pre osobné auto.
- Pred výstavbou zaistiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADONU v pôdnom vzduchu podľa par.17d zákona č.272/1994 Z.Z. o ochrane zdravia ľudí. Na základe výskytu merania zaistiť izolácie spodnej stavby.
- Pri realizácii všetkých stavieb /pri zemných a výkopových prácach/ je možný výskyt nálezov /v zmysle par.4 NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu - pamiatkového zákona/ a preto pri prípadnom náleze pri stavebnej alebo inej činnosti v zemi je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy.

ÚZEMNÁ LOKALITA B7
18 RD IZOLOVANEJ ZÁSTAVBY
z toho : 6 RD JESTVUJÚCICH resp.v REALIZÁCII
9 RD VYPROJEKTOVANÝCH
3 RD NAVRHNUTÉ
- Príprava a realizácia - len stavebné konanie
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie
- Strecha sedlová /valbová/ so sklonom 20o- 45o
- Zastavanosť pozemkov – maximálne 50 % zastavaná plocha
- Krytina červená
- Stavebná čiara a vzájomné odstupy RD podľa VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14.
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesto pre KUKA NÁDOBY a kontajnery pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a domácností obyvatelia rodinných domov prednostne zhodnocujú kompostovaním na vlastnom pozemku.
- Nezhodnotený biologicky rozložiteľný odpad z rodinných domov zneškodňovať uložením na skládke odpadov.
- Zaistiť úkryt budovaný svojpomocne pre každý rodinný dom.
- Pre každý rodinný dom počítať minimálne s jednou garážou a jedným odstavným stáním pre osobné auto.
- Pred výstavbou zaistiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADONU v pôdnom vzduchu podľa par.17d zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí. Na základe výskytu merania zaistiť izolácie spodnej stavby.
Pri realizácii všetkých stavieb /pri zemných a výkopových prácach/ je možný výskyt nálezov /v zmysle par.4 NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu - pamiatkového zákona/ a preto pri prípadnom náleze pri stavebnej alebo inej činnosti v zemi je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy.

ÚZEMNÁ LOKALITA B8
20 RD IZOLOVANEJ ZÁSTAVBY
z toho : 11 RD JESTVUJÚCICH resp.v REALIZÁCII
4 RD VYPROJEKTOVANÉ
3 RD NAVRHNUTÉ
9 MESTSKÝCH VÍL
- Príprava a realizácia - len stavebné konanie
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
- pre mestské vily sa pripúšťajú aj dve NP
2.NP - podkrovné obytné podlažie
- Strecha sedlová /valbová/ so sklonom 20o- 45o
- Zastavanosť pozemkov – maximálne 50 % zastavaná plocha
- Krytina červená
- Stavebná čiara a vzájomné odstupy RD podľa VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14.
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesto pre KUKA NÁDOBY a kontajnery pre separovaný zber.
- Biologický odpad zo záhrad a domácností obyvatelia rodinných domov prednostne zhodnocujú kompostovaním na vlastnom pozemku.
- Nezhodnotený biologicky rozložiteľný odpad z rodinných domov zneškodňovať uložením na skládke odpadov.
- Zaistiť úkryt budovaný svojpomocne pre každý rodinný dom.
- Pre každý rodinný dom počítať minimálne s jednou garážou a jedným odstavným stáním pre osobné auto.
- Pred výstavbou zaistiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADONU v pôdnom vzduchu podľa par.17d zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí. Na základe výskytu merania zaistiť izolácie spodnej stavby.
- Pri realizácii všetkých stavieb /pri zemných a výkopových prácach/ je možný výskyt nálezov /v zmysle par.4 NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu - pamiatkového zákona/ a preto pri prípadnom náleze pri stavebnej alebo inej činnosti v zemi je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy.

ÚZEMNÁ LOKALITA B9
8 RD IZOLOVANEJ ZÁSTAVBY
z toho : 6 RD JESTVUJÚCICH resp. v REALIZÁCII
2 RD VYPROJEKTOVANÉ
2 MESTSKÉ VILY
- Príprava a realizácia RD - len stavebné konanie
-Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
- pre mestské vily sa pripúšťajú aj dve NP
2.NP - podkrovné obytné podlažie
- Strecha sedlová /valbová/ so sklonom 20o- 45o.
- Zastavanosť pozemkov – maximálne 50 % zastavaná plocha
- Krytina červená
- Stavebná čiara a vzájomné odstupy RD podľa - VÝKRESUP RIESTOROVEJ REGULÁCIE B14.
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesto pre KUKA NÁDOBY a kontajnery pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a domácností obyvatelia rodinných domov prednostne zhodnocujú kompostovaním na vlastnom pozemku.
- Nezhodnotený biologicky rozložiteľný odpad z rodinných domov zneškodňovať uložením na skládke odpadov.
- Zaistiť úkryt budovaný svojpomocne pre každý rodinný dom.
- Pre každý rodinný dom počítať minimálne s jednou garážou a jedným odstavným stáním pre osobné auto.
- Pred výstavbou zaistiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADONU v pôdnom vzduchu podľa par.17d zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí. Na základe výskytu merania zaistiť izolácie spodnej stavby.
Pri realizácii všetkých stavieb /pri zemných a výkopových prácach/ je možný výskyt nálezov /v zmysle par.4 NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu - pamiatkového zákona/ a preto pri prípadnom náleze pri stavebnej alebo inej činnosti v zemi je nutné postupovať v zmysle platnej legislatívy.

ÚZEMNÁ LOKALITA C1
BYTOVÝ DOM C101
BYTOVÝ DOM C102
BYTOVÝ DOM C103
6 RD IZOLOVANEJ ZÁSTAVBY
- Príprava stavieb Bytových domov - územné konanie
- Realizácia stavieb Bytových domov - stavebné konanie
- Rodinné domy - len stavebné konanie
BYTOVÉ DOMY C101, C102, C103
- Podlažnosť 1.PP - garážové podl.GA21-9 stání + HÚ23 - 30 obyv.
- garážové podl.GA22-9 stání + HÚ24 - 30 obyv.
- garážové podl.GA23-9 stání + HÚ25 - 30 obyv.
1.NP - technické podlažie + bývanie + obchody OB10
- technické podlažie + reštaur.zariadenie RZ3
- technické podlažie + reštaur.zariadenie RZ4
2,3,4.NP - opakovateľné bytové podlažie
5.NP - podkrovné bytové podlažie
- Stavebná čiara podľa - VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14.
- Strechy sedlové /valbové/ so sklonom 20o- 45o dotvorené vikiermi a strešnými oknami.
- Krytina červená
- Zo strany zbernej komunikácie B2 je pre obytné miestnosti nutné uplatňovať dodržanie nariadenia
vlády SR č. 40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami
- Zo strany zbernej komunikácie B2 vo väzbe na obytné miestnosti bytov sa doporučuje riešiť lóggie
so zasklením resp. bez zasklenia.
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesto pre kontajnery na zber KO a pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad z bytových domov zneškodňovať uložením na skládke odpadov.
- Podľa CO DOLOŽKY pre každý bytový dom zaistiť havarijné úkryty v garážových podlažiach v dvojfunkčnom využití parkovacích plôch o príslušnej kapacite.
RODINNÉ DOMY
- Zástavba izolovaná.
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie
- Strecha sedlová /valbová/ so sklonom 20o- 45o.
- Zastavanosť pozemkov – maximálne 50 % zastavaná plocha
- Krytina červená
- Zaistiť úkryty budované svojpomocne pre rodinné domy.
- Stavebná čiara a vzájomné odstupy RD podľa - VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14.
- Akumulačné nádrže pre zachytávanie dažďovej vody pre rodinné domy.
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesto pre KUKA NÁDOBY.
- Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a domácností obyvatelia rodinných domov prednostne zhodnocujú kompostovaním na vlastnom pozemku.
- Nezhodnotený biologicky rozložiteľný odpad z rodinných domov zneškodňovať uložením na skládke odpadov.
- Pre každý rodinný dom počítať minimálne s jednou garážou a jedným odstavným stáním pre osobné auto.
SPOLOČNÉ REGULATÍVY PRE BD a RD
- Pred výstavbou zaistiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADONU v pôdnom vzduchu podľa par.17d zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí. Na základe výskytu merania zaistiť izolácie spodnej stavby.
Pri realizácii všetkých stavieb /pri zemných a výkopových prácach/ je možný výskyt nálezov /v zmysle par.4 NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu - pamiatkového zákona/ a preto pri prípadnom náleze postupovať v zmysle platnej legislatívy.

ÚZEMNÁ LOKALITA C2
6 RD IZOLOVANEJ ZÁSTAVBY
28 RD RADOVEJ ZÁSTAVBY
- Príprava a realizácia RD - len stavebné konanie
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
- pre RZ sa pripúšťajú aj dve NP bez podkrovia
2.NP - podkrovné obytné podlažie
- Strecha sedlová /valbová/ so sklonom 20o- 45o
- Zastavanosť pozemkov – maximálne 50 % zastavaná plocha
- Krytina červená
- Stavebná čiara a vzájomné odstupy RD podľa - VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14.
- Akumulačné nádrže pre zachytávanie dažďovej vody pre rodinné domy.
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesto pre KUKA NÁDOBY a kontajnery pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a domácností obyvatelia rodinných domov prednostne zhodnocujú kompostovaním na vlastnom pozemku.
- Nezhodnotený biologicky rozložiteľný odpad z rodinných domov zneškodňovať uložením na skládke odpadov.
- Zaistiť úkryt budovaný svojpomocne pre každý rodinný dom.
- Pre každý rodinný dom počítať minimálne s jednou garážou a jedným odstavným stáním pre osobné auto.
- Pred výstavbou zaistiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADONU v pôdnom vzduchu podľa par.17d zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí. Na základe výskytu merania zaistiť izolácie spodnej stavby.
- Pri realizácii všetkých stavieb /pri zemných a výkopových prácach/ je možný výskyt nálezov /v zmysle par.4 NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu - pamiatkový zákon/ a preto pri prípadnom náleze pri stavebnej alebo inej činnosti v zemi je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy.

ÚZEMNÁ LOKALITA C3
11 RD IZOLOVANEJ ZÁSTAVBY
z toho - 2 RD v REALIZÁCII
- Príprava a realizácia RD - len stavebné konanie
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie
- Strecha sedlová /valbová/ so sklonom 20o- 45o
- Zastavanosť pozemkov – maximálne 50 % zastavaná plocha
- Krytina červená
- Stavebná čiara a vzájomné odstupy RD podľa - VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14.
- Akumulačné nádrže pre zachytávanie dažďovej vody pre rodinné domy.
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesto pre KUKA NÁDOBY a kontajnery pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a domácností obyvatelia rodinných domov prednostne zhodnocujú kompostovaním na vlastnom pozemku.
- Nezhodnotený biologicky rozložiteľný odpad z rodinných domov zneškodňovať uložením na skládke odpadov.
- Zaistiť úkryt budovaný svojpomocne pre každý rodinný dom.
- Pre každý rodinný dom počítať minimálne s jednou garážou a jedným odstavným stáním pre osobné auto.
- Pred výstavbou zaistiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADONU v pôdnom vzduchu podľa par.17d zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí. Na základe výskytu merania zaistiť izolácie spodnej stavby.
Pri realizácii všetkých stavieb /pri zemných a výkopových prácach/ je možný výskyt nálezov /v zmysle par.4 NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu - pamiatkového zákona/ a preto pri prípadnom náleze pri stavebnej alebo inej činnosti v zemi je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy.

ÚZEMNÁ LOKALITA C4
15 RD IZOLOVANEJ ZÁSTAVBY
- Príprava a realizácia RD - len stavebné konanie
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - Nadzemné obytné podlažie
2.NP - Podkrovné obytné podlažie
- Strecha sedlová /valbová/ so sklonom 20o- 45o
- Zastavanosť pozemkov – maximálne 50 % zastavaná plocha
- Krytina červená
- Stavebná čiara a vzájomné odstupy RD podľa - VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14.
- Akumulačné nádrže pre zachytávanie dažďovej vody pre rodinné domy.
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesto pre KUKA NÁDOBY a kontajnery pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a domácností obyvatelia rodinných domov prednostne zhodnocujú kompostovaním na vlastnom pozemku.
- Nezhodnotený biologicky rozložiteľný odpad z rodinných domov zneškodňovať na skládke odpadov.
- Zaistiť úkryt budovaný svojpomocne pre každý rodinný dom.
- Pre každý rodinný dom počítať minimálne s jednou garážou a jedným odstavným stáním pre osobné auto.
- Pred výstavbou zaistiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADONU v pôdnom vzduchu podľa par.17d zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí. Na základe výskytu merania zaistiť izolácie spodnej stavby.
Pri realizácii všetkých stavieb /pri zemných a výkopových prácach/ je možný výskyt nálezov /v zmysle par.4 NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu - pamiatkového zákona/ a preto pri prípadnom náleze pri stavebnej alebo inej činnosti v zemi je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy.

ÚZEMNÁ LOKALITA C5
14 RD IZOLOVANEJ ZÁSTAVBY
C5 PE PENZION
- Príprava a realizácia RD - len stavebné povolenie
- Príprava Penzionu - územné konanie
- realizácia Penzionu - stavebné povolenie
RODINNÉ DOMY
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie
- Strecha sedlová /valbová/ so sklonom 20o- 45o
- Zastavanosť pozemkov – maximálne 50 % zastavaná plocha
- Krytina červená
- Zaistiť úkryty budované svojpomocne pre rodinné domy.
- Stavebná čiara a vzájomné odstupy RD podľa - VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14.
- Akumulačné nádrže pre zachytávanie dažďovej vody pre rodinné domy.
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesto pre KUKA NÁDOBY a kontajnery pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a domácností obyvatelia rodinných domov prednostne zhodnocujú kompostovaním na vlastnom pozemku.
- Nezhodnotený biologicky rozložiteľný odpad z rodinných domov zneškodňovať uložením na skládke odpadov.
- Pre každý rodinný dom počítať minimálne s jednou garážou a jedným odstavným stáním pre osobné auto.
C5 PE - PENZION
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie
1,2,3.NP - nadzemné podlažie
- Strecha plytká resp.manzardová
- Krytina plechová červená
- Stavebná čiara podľa - VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14.
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesto pre KUKA NÁDOBY.
- Biologicky rozložiteľný odpad z penziónu zneškodňovať uložením na skládke odpadov.
SPOLOČNÉ REGULATÍVY
- Pred výstavbou zaistiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADONU v pôdnom vzduchu podľa par.17d zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí. Na základe výskytu merania zaistiť izolácie spodnej stavby.
Pri realizácii všetkých stavieb /pri zemných a výkopových prácach/ je možný výskyt nálezov /v zmysle par.4 NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu - pamiatkového zákona/ a preto pri prípadnom náleze pri stavebnej alebo inej činnosti v zemi je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy.

ÚZEMNÁ LOKALITA C6
11 RD IZOLOVANEJ ZÁSTAVBY
1 DVOJDOM DVOCH RD
1 MESTSKÁ VILA
- Príprava a realizácia RD - len stavebné povolenie
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie
- mestská vila - originálne atypické riešenie
- Strecha sedlová /valbová/ so sklonom 20o- 45o
- Zastavanosť pozemkov – maximálne 50 % zastavaná plocha
- Krytina červená
- Stavebná čiara a vzájomné odstupy RD podľa - VÝKRESU PRIESTORO- VEJ REGULÁCIE B14.
- Akumulačné nádrže pre zachytávanie dažďovej vody pre rodinné domy.
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesto pre KUKA NÁDOBY a kontajnery pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a domácností obyvatelia rodinných domov prednostne zhodnocujú kompostovaním na vlastnom pozemku.
- Nezhodnotený biologicky rozložiteľný odpad z rodinných domov zneškodňovať uložením na skládke odpadov.
- Zaistiť úkryt budovaný svojpomocne pre každý rodinný dom.
- Pre každý rodinný dom počítať minimálne s jednou garážou a jedným odstavným stáním pre osobné auto.
- Pred výstavbou zaistiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADONU v pôdnom vzduchu podľa par.17d zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí. Na základe výskytu merania zaistiť izolácie spodnej stavby.
Pri realizácii všetkých stavieb /pri zemných a výkopových prácach/ je možný výskyt nálezov /v zmysle par.4 NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu - pamiatkového zákona/ a preto pri prípadnom náleze pri stavebnej alebo inej činnosti v zemi je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy.

ÚZEMNÁ LOKALITA D1
10 RD IZOLOVANEJ ZÁSTAVBY
- Príprava a realizácia RD - len stavebné povolenie
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie
- Strecha sedlová /valbová/ so sklonom 20o- 45o
- Zastavanosť pozemkov – maximálne 50 % zastavaná plocha
- Krytina červená
- Stavebná čiara a vzájomné odstupy RD podľa - VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14.
- Akumulačné nádrže pre zachytávanie dažďovej vody pre rodinné domy.
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesto pre KUKA NÁDOBY a kontajnery pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a domácností obyvatelia rodinných domov prednostne zhodnocujú kompostovaním na vlastnom pozemku.
- Nezhodnotený biologicky rozložiteľný odpad z rodinných domov zneškodňovať uložením na skládke odpadov.
- Zaistiť úkryt budovaný svojpomocne pre každý rodinný dom.
- Pre každý rodinný dom počítať minimálne s jednou garážou a jedným odstavným stáním pre osobné auto.
- Pred výstavbou zaistiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADONU v pôdnom vzduchu podľa par.17d zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí. Na základe výskytu merania zaistiť izolácie spodnej stavby.
Pri realizácii všetkých stavieb /pri zemných a výkopových prácach/ je možný výskyt nálezov /v zmysle par.4 NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu - pamiatkového zákona/ a preto pri prípadnom náleze pri stavebnej alebo inej činnosti v zemi je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy.

ÚZEMNÁ LOKALITA D2
4 RD IZOLOVANEJ ZÁSTAVBY
- Príprava a realizácia - len stavebné povolenie
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažia nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie
- Strecha sedlová /valbová/ so sklonom 20o- 45o
- Zastavanosť pozemkov – maximálne 50 % zastavaná plocha
- Krytina červená
- Stavebná čiara a vzájomné odstupy RD podľa - VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14.
- Akumulačné nádrže pre zachytávanie dažďovej vody pre rodinné domy.
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesto pre KUKA NÁDOBY a kontajnery pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a domácností obyvatelia rodinných domov prednostne zhodnocujú kompostovaním na vlastnom pozemku.
- Nezhodnotený biologicky rozložiteľný odpad z rodinných domov zneškodňovať uložením na skládke odpadov.
- Zaistiť úkryt budovaný svojpomocne pre každý rodinný dom.
- Pre každý rodinný dom počítať minimálne s jednou garážou a jedným odstavným stáním pre osobné auto.
- Pred výstavbou zaistiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADONU v pôdnom vzduchu podľa par.17d zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí. Na základe výskytu merania zaistiť izolácie spodnej stavby.
- Pri realizácii všetkých stavieb /pri zemných a výkopových prácach/ je možný výskyt nálezov /v zmysle par.4 NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu - pamiatkového zákona/ a preto pri prípadnom náleze pri stavebnej alebo inej
činnosti v zemi je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy.

ÚZEMNÁ LOKALITA E
19 RD IZOLOVANEJ ZÁSTAVBY
z toho - 4 RD JESTVUJÚCE resp. v REALIZÁCII
15 RD VYPROJEKTOVANÝCH
- Príprava a realizácia RD - len stavebné povolenie
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie
- Strecha sedlová /valbová/ so sklonom 20o- 45o
- Zastavanosť pozemkov – maximálne 50 % zastavaná plocha
- Krytina červená
- Stavebná čiara a vzájomné odstupy RD podľa - VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14.
- Akumulačné nádrže pre zachytávanie dažďovej vody pre rodinné domy.
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesto pre KUKA NÁDOBY a kontajnery pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a domácností obyvatelia rodinných domov prednostne zhodnocujú kompostovaním na vlastnom pozemku.
- Nezhodnotený biologicky rozložiteľný odpad z rodinných domov zneškodňovať na skládke odpadov.
- Zaistiť úkryt budovaný svojpomocne pre každý rodinný dom.
- Pre každý rodinný dom počítať minimálne s jednou garážou a jedným odstavným stáním pre osobné auto.
- Pred výstavbou zaistiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADONU v pôdnom vzduchu podľa par.17d zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí. Na základe výskytu merania zaistiť izolácie spodnej stavby.
Pri realizácii všetkých stavieb / pri zemných a výkopových prácach/ je možný výskyt nálezov /v zmysle par.4 NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu - pamiatkového zákona/ a preto pri prípadnom náleze pri stavebnej alebo inej činnosti v zemi je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy.

ÚZEMNÁ LOKALITA F
15 RD IZOLOVANEJ ZÁSTAVBY
24 RD RADOVEJ ZÁSTAVBY
12 DVOJDOMOV
- Príprava a realizácia - len stavebné povolenie
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie
- pre RZ sa pripúšťajú aj dve NP bez podkrovia
- Strecha sedlová /valbová/ so sklonom 20o- 45o
- Zastavanosť pozemkov – maximálne 50 % zastavaná plocha
- Krytina červená
- Stavebná čiara a vzájomné odstupy RD podľa - VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14.
- Akumulačné nádrže pre zachytávanie dažďovej vody pre rodinné domy.
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesto pre KUKA NÁDOBY a kontajnery pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a domácností obyvatelia rodinných domov prednostne zhodnocujú kompostovaním na vlastnom pozemku.
- Nezhodnotený biologicky rozložiteľný odpad z rodinných domov zneškodňovať uložením na skládke odpadov.
- Zaistiť úkryt budovaný svojpomocne pre každý rodinný dom.
- Pre každý rodinný dom počítať minimálne s jednou garážou a jedným odstavným stáním pre osobné auto.
- Pred výstavbou zaistiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADONU v pôdnom vzduchu podľa par.17d zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí. Na základe výskytu merania zaistiť izolácie spodnej stavby.
Pri realizácii všetkých stavieb /pri zemných a výkopových prácach/ je možný výskyt nálezov /v zmysle par.4 NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu - pamiatkového zákona/ a preto pri prípadnom náleze pri stavebnej alebo inej činnosti v zemi je potrebné postupovať v zmysle legislatívy.

ÚZEMNÁ LOKALITA G
ZÁKLADNÁ ŠKOLA GZŠ a MŠ1
DOM SLUŽIEB GDS
OBCHODNÝ DOM GOD
HOTEL GHO
KULTÚRNY DOM GKD
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA GAB
- Príprava stavieb - územné konanie
- Realizácia stavieb - stavebné konanie
- Podlažnosť - podľa tabuľky OBČIANSKA VYBAVENOSŤ výkresových príloh je kvalifikovaná ako smerná
- Zastavovacie podmienky - stanoviť na základe dispozično - funkčného, technického a architektonického návrhu podľa objemového riešenia v súlade s investičnými zámermi jednotlivých objektov.
- Ako súčasť stavieb riešiť - kryté garáže GA24 - 162 stání
- havarijné úkryty HÚ-27 pre 4 x 200 obyvateľov
- V rámci riešenia objektov zaistiť miesta pre kontajnery na zber KO a pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad v zariadeniach občianskeho vybavenia zneškodňovať na skládke odpadov.
- Pred výstavbou zaistiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADONU v pôdnom vzduchu podľa par.17d zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí. Na základe výskytu merania zaistiť izolácie spodných stavieb.
- Pri realizácii všetkých stavieb občianskeho vybavenia /pri zemných a výkopových prácach/ je možný výskyt nálezov /v zmysle par.4 NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu - pamiatkového zákona/ a preto pri prípadnom náleze pri stavebnej alebo inej činnosti v zemi je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy. - Pre výstavbu občianskej vybavenosti v centre obytnej zóny sú stavebníci povinní v stupni ÚZEMNÉHO KONANIA požiadať Letecký úrad SR o udelenie výnimky z ochranných pásiem letiska Sliač.

ÚZEMNÁ LOKALITA H1
BYTOVÝ DOM H101
BYTOVÝ DOM H102
BYTOVÝ DOM H103
BYTOVÝ DOM H104
- Príprava bytových stavieb - územné konanie
- Realizácia bytových stavieb - stavebné povolenie
- Podlažnosť 1.PP - garážové podl.GA25-52 stání + HÚ28 - 120 obyv
- garážové podl.GA26-20 stání + HÚ29 - 70 obyv.
- garážové podl.GA27-47 stání + HÚ30 - 110 obyv
- garážové podl.GA28-36 stání + HÚ31 - 90 obyv.
1.NP - technické podlažie + obchody OB11 a ZS3
- technické podlažie + lekáreň LE2 a ZS4
- technické podlažie + obchody OB12 a RZ5
- technické podlažie + služby SL8
2,3,4.NP - opakovateľné bytové podlažie
5.NP - podkrovné bytové podlažie
- Stavebné čiary podľa - VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14.
- Strecha sedlová a valbová 20o- 45o dotvorená vikiermi a strešnými oknami.
- Krytina červená
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesto pre kontajnery na zber KO a pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad z bytových domov zneškodňovať uložením na skládke odpadov.
- Podľa LETECKO - PREVADZKOVÉHO POSÚDENIA zaistiť označenie :
- Bytového domu H101 tromi
- Bytového domu H102 dvomi
- Bytového domu H103 dvomi
- Bytového domu H104 dvomi
SVETELNÝMI PREKÁŽKOVÝMI NÁVESTIDLAMI TYPU B
- Pred výstavbou zaistiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADONU v pôdnom vzduchu podľa par.17d zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí. Na základe výskytu merania zaisťovať izolácie spodnej stavby.
- Pri realizácii všetkých stavieb /pri zemných a výkopových prácach/ je možný výskyt nálezov /v zmysle par.4 NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu - pamiatkového zákona/ a preto pri prípadnom náleze stavebnej alebo inej činnosti v zemi je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy. - Pre výstavbu bytových domov sú stavebníci povinní v stupni ÚZEMNÉHO KONANIA požiadať Letecký úrad o udelenie výnimky z ochranných pásiem letiska Sliač. - Podľa CO DOLOŽKY pre každý bytový dom zaistiť havarijné úkryty v garážových podlažiach v dvojfunkčnom využití parkovacích plôch o príslušnej kapacite.

ÚZEMNÁ LOKALITA H2
BYTOVY DOM H201
BYTOVÝ DOM H202
BYTOVÝ DOM H203
BYTOVÝ DON H204
BYTOVÝ DOM H205
BYTOVÝ DON H206
BYTOVÝ DOM H207
BYTOVÝ DOM H208
27 RD RADOVEJ ZÁSTAVBY
BYTOVÉ DOMY
- Príprava bytových stavieb - územné konanie
- Realizácia bytových stavieb - stavebné konanie
- Príprava a realizácia RD - len stavebné konanie
- Podlažnosť 1.PP - garážové podl.GA29-10 stání + HÚ32 - 20 obyv.
- garážové podl.GA30-10 stání + HÚ33 - 20 obyv.
- garážové podl.GA31-10 stání + HÚ34 - 20 obyv.
- garážové podl.GA32-10 stání + HÚ35 - 20 obyv.
- garážové podl.GA33-10 stání + HÚ36 - 20 obyv.
- garážové podl.GA34-10 stání + HÚ37 - 20 obyv.
- garážové podl.GA35-10 stání + HÚ38 - 20 obyv.
- garážové podl.GA36-10 stání + HÚ39 - 20 obyv.
1.NP - technické podlažia
2,3.NP - opakovateľné bytové podlažia
4.NP - podkrovné bytové podlažia
- Stavebná čiara podľa - VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14.
- Strechy sedlové /valbové/ so sklonom 20o-45o dotvorené vikiermi a strešnými oknami.
- Krytina červená
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesto pre kontajnery na zber KO a pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad z bytových domov zneškodňovať uložením na skládke odpadov.
- Pre výstavbu bytových domov sú stavebníci povinní v stupni ÚZEMNÉHO KONANIA požiadať Letecký úrad SR o udelenie výnimky z ochranných pásiem letiska Sliač.
- Podľa CO DOLOŽKY pre každý bytový dom zaistiť havarijné úkryty v garážových podlažiach v dvojfunkčnom využití parkovacích plôch o príslušnej kapacite.
RADOVÉ RODINNÉ DOMY
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie
alt. - dve nadzemné obytné podlažie s plytkou strechou
- Strecha sedlová /valbová/
- Zastavanosť pozemkov – maximálne 50 % zastavaná plocha
- Zaistiť úkryt budovaný svojpomocne pre RD
- Krytina červená
- Stavebná čiara a odstupy podľa - VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14.
- Akumulačné nádrže pre zachytávanie dažďovej vody pre RD.
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesta pre KUKA NÁDOBY a pre kontajnery pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a domácností obyvatelia rodinných domov prednostne zhodnocujú kompostovaním na vlastnom pozemku.
- Nezhodnotený biologicky rozložiteľný odpad z rodinných domov zneškodňovať uložením na skládke odpadov.
- Pre každý rodinný dom počítať minimálne s jednou garážou a jedným odstavným stáním pre osobné auto.
- Pre každý rodinný dom zaistiť úkryt budovaný svojpomocne.
SPOLOČNÉ REGULATÍVY
- Pred výstavbou zaistiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADONU v pôdnom vzduchu podľa zákona par.17d zákona č.272/1994 Z.z.o ochrane zdravia ľudí. Na základe výskytu merania zaistiť izolácie spodných stavieb bytových a rodinných domov.
- Pri realizácii všetkých stavieb /pri zemných a výkopových prácach/ je možný výskyt nálezov /v zmysle par.4 NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu - pamiatkového zákona/ a preto pri prípadnom náleze pri stavebnej alebo inej činnosti v zemi je potrebné postupovať v zmysle legislatívy.

ÚZEMNÁ LOKALITA H3
BYTOVÝ DOM H301
BYTOVÝ DOM H302
BYTOVÝ DOM H303
BYTOVÝ DOM H304
BYTOVÝ DOM H305
BYTOVÝ DOM H306
11 RD IZOLOVANEJ ZÁSTAVBY
- Príprava bytových stavieb - územné konanie
- Realizácia bytových stavieb - stavebné konanie
- Príprava a realizácia RD - len územné konanie
BYTOVÉ DOMY
- Podlažnosť 1.PP - garážové podl.GA37-10 stání + HÚ40 - 20 obyv.
- garážové podl.GA38-10 stání + HÚ41 - 20 obyv.
- garážové podl.GA39-10 stání + HÚ42 - 20 obyv.
- garážové podl.GA40-10 stání + HÚ43 - 20 obyv.
- garážové podl.GA41-10 stání + HÚ44 - 20 obyv.
- garážové podl.GA42-10 stání + HÚ45 - 20 obyv.
1.NP - technické podlažie
2,3.NP - opakovateľné bytové podlažia
4.NP - podkrovné bytové podlažia
- Stavebná čiara podľa - VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14.
- Strechy sedlové /valbové/ so sklonom 20o- 45o dotvorené vikiermi a strešnými oknami.
- Krytina červená
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesto pre kontajnery na zber KO a pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad z bytových domov zneškodňovať uložením na skládke odpadov.
- Pre výstavbu bytových domov sú stavebníci povinní v stupni ÚZEMNÉHO KONANIA požiadať Letecký úrad SR o udelenie výnimky z ochranných pásiem letiska Sliač.
- Podľa CO DOLOŽKY pre každý bytový dom zaistiť havarijné úkryty v garážových podlažiach v dvojfunkčnom využití parkovacích plôch o príslušnej kapacite.
RODINNÉ DOMY IZOLOVANEJ ZÁSTAVBY
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie
- Strecha sedlová /valbová/
- Zastavanosť pozemku – maximálne 50 % zastavaná plocha
- Krytina červená
Stavebná čiara a odstupy od rodinných domov podľa - VÝKRESU
PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14.
- Akumulačné nádrže pre zachytávanie dažďovej vody pre RD.
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesta pre KUKA NÁDOBY a pre kontajnery pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a domácností obyvatelia rodinných domov prednostne zhodnocujú kompostovaním na vlastnom pozemku.
- Nezhodnotený biologicky rozložiteľný odpad z rodinných domov zneškodňovať uložením na skládke odpadov.
- Zaistiť úkryt budovaný svojpomocne pre každý rodinný dom.
- Pre každý rodinný dom počítať minimálne s jednou garážou a jedným odstavným stáním pre osobné auto.
SPOLOČNÉ REGULATÍVY
- Pred výstavbou zaistiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADONU v pôdnom vzduchu podľa par.17d zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí. Na základe výskytu merania zaistiť izolácie spodných stavieb bytových a rodinných domov.
Pri realizácii všetkých stavieb /pri zemných a výkopových prácach je možný výskyt nálezov / v zmysle par.4 NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu - pamiatkového zákona/ a preto pri prípadnom náleze pri stavebnej alebo inej činnosti v zemi je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy.

ÚZEMNÁ LOKALITA H4
BYTOVÝ DOM H407
BYTOVÝ DOM H408
15 RD IZOLOVANEJ ZÁSTAVBY
16 RD RADOVEJ ZÁSTAVBY
- Príprava bytových stavieb - územné konanie
- Realizácia bytových stavieb - stavebné konanie
- Príprava a realizácia RD - len územné konanie
BYTOVÉ DOMY
- Podlažnosť 1.PP - garážové podl.GA43-10 stání + HÚ46 - 20 obyv.
- garážové podl.GA44-10 stání + HÚ47 - 20 obyv.
1.NP - technické podlažie
2,3.NP - opakovateľné bytové podlažie
4.NP - podkrovné bytové podlažie
- Stavebná čiara podľa VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14.
- Strechy sedlové /valbové/ so sklonom 20o- 45o dotvorené vikiermi a strešnými oknami.
- Krytina červená
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesto pre kontajnery na zber KO a pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad z bytových domov zneškodňovať uložením na skládky odpadov.
- Pre výstavbu bytových domov sú stavebníci povinní v stupni ÚZEMNÉHO KONANIA požiadať Letecký úrad SR o udelenie výnimky z ochranných pásiem letiska Sliač.
RODINNÉ DOMY
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
- dve nadzemné obytné podlažia pre radovú zástavbu s plytkou strechou ako alternatíva
2.NP - podkrovné obytné podlažie
- Strecha sedlová
- Zastavanosť pozemku – maximálne 50 % zastavaná plocha
- Krytina červená
Stavebná čiara a odstupy od rodinných domov podľa - VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14.
- Akumulačné nádrže pre zachytávanie dažďovej vody.
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesta pre KUKA NÁDOBY a pre kontajnery pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a domácností obyvatelia rodinných domov prednostne zhodnocujú kompostovaním na vlastnom pozemku.
- Nezhodnotený biologicky rozložiteľný odpad z rodinných domov zneškodňovať uložením na skládke odpadov.
- Zaistiť úkryt budovaný svojpomocne pre každý rodinný dom.
- Pre každý rodinný dom počítať minimálne s jednou garážou a jedným odstavným stáním pre osobné autá.
SPOLOČNÉ REGULATÍVY
- Pred výstavbou zaistiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADONU v pôdnom vzduchu podľa par.17d zákona č.272/1994 z.z. o ochrane zdravia ľudí. Na základe výskytu merania zaistiť izolácie spodných stavieb bytových a rodinných domov.
- Pri realizácii všetkých stavieb /pri zemných a výkopových prácach/ je možný výskyt nálezov /v zmysle par.4 NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu - pamiatkového zákona/ a preto pri prípadnom náleze pri stavebnej alebo inej činnosti v zemi je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy.

ÚZEMNÁ LOKALITA H5
28 RD IZOLOVANEJ ZÁSTAVBY
- Príprava a realizácia RD - len stavebné konanie
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie
- Strecha sedlová /valbová/
- Zastavanosť pozemku – maximálne 50 % zastavaná plocha
- Krytina červená
- Stavebná čiara a odstupy od rodinných domov podľa - VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14.
- Akumulačné nádrže pre zachytávanie dažďovej vody.
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesta pre KUKA NÁDOBY a kontajnery pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a domácností obyvatelia rodinných domov prednostne zhodnocujú na vlastnom pozemku.
- Nezhodnotený biologicky rozložiteľný odpad z rodinných domov zneškodňovať uložením na skládke odpadov.
- Zaistiť úkryt budovaný svojpomocne pre každý rodinný dom.
- Pre každý rodinný dom počítať minimálne s jednou garážou a jedným odstavným stáním pre osobné autá.
- Pred výstavbou zaistiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADONU v pôdnom vzduchu podľa par.17d zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí. Na základe výskytu merania zaistiť izolácie spodných stavieb bytových a rodinných domov.
Pri realizácii všetkých stavieb /pri zemných a výkopových prácach/ je možný výskyt nálezov /v zmysle par.4 NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu - pamiatkového zákona/ a preto pri prípadnom náleze pri stavebnej alebo inej činnosti v zemi je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy.

ÚZEMNÁ LOKALITA H6
BYTOVÝ DOM H608
BYTOVÝ DOM H609
13 RD IZOLOVANEJ ZÁSTAVBY
- Príprava bytových stavieb - územné konanie
- Realizácia bytových stavieb - stavebné konanie
- Príprava a realizácia RD - len územné konanie
BYTOVÉ DOMY
- Podlažnosť 1.PP - garážové podl.GA45-10 stání + HÚ48 - 20 obyv.
- garážové podl.GA46-10 stání + HÚ49 - 20 obyv.
1.NP - technické podlažie
2,3.NP - opakovateľné bytové podlažie
4.NP - podkrovné bytové podlažie
- Stavebná čiara podľa - VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14.
- Strechy sedlové /valbové/ so sklonom 20o- 45o dotvorené vikiermi a strešnými oknami.
- Krytina červená
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesto pre kontajnery na zber KO a pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad z bytových domov zneškodňovať uložením na skládke odpadov.
- Pre výstavbu bytových domov sú stavebníci povinní v stupni ÚZEMNÉHO KONANIA požiadať Letecký úrad SR o udelenie výnimky z ochranných pásiem letiska Sliač.
- Podľa CO DOLOŽKY pre každý bytový dom zaistiť havarijné úkryty v garážových podlažiach v dvojfunkčnom využití parkovacích plôch o príslušnej kapacite.
RODINNÉ DOMY
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné bytové podlažie
2.NP - podkrovné bytové podlažie
- Strecha sedlová /valbová/
- Zastavanosť pozemku – maximálne 50 % zastavaná plocha
- Krytina červená
Stavebná čiara a odstupy od rodinných domov podľa – VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14.
- Akumulačné nádrže na zachytávanie dažďovej vody.
- V rámci vonkajších úprav zaistiť miesta pre KUKA NÁDOBY a pre kontajnery pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a domácností obyvatelia rodinných domov prednostne zhodnocujú kompostovaním na vlastnom pozemku.
- Nezhodnotený biologicky rozložiteľný odpad z rodinných domov zneškodňovať uložením na skládke odpadov.
- Zaistiť úkryt budovaný svojpomocne pre každý rodinný dom.
- Pre každý rodinný dom počítať minimálne s jednou garážou a jedným odstavným stáním pre osobné autá.
SPOLOČNÉ REGULATÍVY
- Pred výstavbou zaistiť meranie a hodnotenie objemovej aktivity RADONU v pôdnom vzduchu podľa par.17d zákona č.272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí. Na základe výskytu merania zaistiť izolácie spodných stavieb bytových a rodinných domov.
Pri realizácií všetkých stavieb /pri zemných a výkopových prácach/ je možný výskyt nálezov /v zmysle par.4 NR SR č.49/2002 o ochrane pamiatkového fondu - pamiatkového zákona/ a preto pri prípadnom náleze pri stavebnej alebo inej činnosti v zemi je potrebné postupovať v zmysle platnej legislatívy.

ÚZEMNÁ LOKALITA H7
11 RD IZOLOVANEJ ZÁSTAVBY
- Príprava a realizácia RD - len stavebné konanie
- Podlažnosť 1.PP - podzemné podlažie nezáväzné
1.NP - nadzemné obytné podlažie
2.NP - podkrovné obytné podlažie
- Strecha sedlová /valbová/
- Zastavanosť pozemku – maximálne 50 % zastavaná plocha
- Krytina červená
Stavebná čiara a odstupy od rodinných domov podľa – VÝKRESU PRIESTOROVEJ REGULÁCIE B14.
- Akumulačné nádrže pre zachytenie dažďovej vody pre RD
V rámci vonkajších úprav zaistiť miesta pre KUKA NÁDOBY a
KONTAJNERY pre separovaný zber.
- Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a domácností obyvatelia rodinných domov prednostne zhodnocujú kompostovaním na vlastnom pozemku.
- Nezhodnotený biologicky rozložiteľný odpad z rodinných


1377901

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka