Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Všeobecne záväzné nariadenia mesta (VZN)

Návrhy Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica


Návrhy VZN Mesta Banská Bystrica

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská Bystrica


 

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 154/2005 o spôsobe prideľovania súpisných a orientačných čísel a o spôsobe označovania stavieb tabuľkami súpisného a orientačného čísla na území Mesta Banská Bystrica

Schválené: 24.5.2005

Vyhlásené: 30.5.2005

Účinnosť: 20.6.2005

Mesto Banská Bystrica na základe § 6 ods. 1, a § 2 c zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Vyhl. MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb vydáva pre územie Mesta Banská Bystrica toto


Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica
č. 154/2005

o spôsobe prideľovania súpisných a orientačných čísel a o spôsobe označovania stavieb tabuľkami súpisného a orientačného čísla na území Mesta Banská Bystrica


Čl. I.
Úvodné ustanovenia

1. Budovou sa rozumie zastrešená pozemná stavba, ktorá je pevne spojená so zemou a je stavebnotechnicky vhodná a určená na ochranu ľudí, zvierat alebo vecí.
2. Súpisné číslo sa určuje každej budove.
3. Orientačné číslo sa určuje budove na účely orientácie na ulici. Ak má budova viac vstupov z ulice, určuje sa orientačné číslo každému vstupu.
4. Evidenciu súpisných a orientačných čísel vedie mesto na evidenčných listoch alebo v
elektronických médiách.


Čl. II.
Žiadosť o vydanie súpisného a orientačného čísla

1. Stavebník je povinný požiadať Mesto Banská Bystrica o určenie súpisného a orientačného čísla..
Žiadosť obsahuje tieto údaje:
a/ meno, priezvisko a trvalý pobyt stavebníka, ak je fyzickou osobou, alebo názov, sídlo a
identifikačné číslo organizácie, ak je právnickou osobou,
b/ predmet žiadosti,
c/ označenie budovy a termín jej dokončenia,
d/ prílohy, ktorými sú doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
a kolaudačné rozhodnutie.
2. Mesto určí súpisné a orientačné číslo rozhodnutím.

Čl. III.
Tabuľky so súpisnými a orientačnými číslami

1. Tabuľky so súpisnými číslami sa vyhotovujú na náklady Mesta Banská Bystrica. Uvedené platí aj pri výmene už nečitateľnej tabuľky so súpisným číslom.
2. Tabuľky s orientačným číslom zabezpečuje mesto na náklady stavebníka.
3. Vzory tabuliek súpisného o orientačného čísla tvoria prílohu tohto nariadenia.

3.1 Tabuľka súpisného čísla :biely podklad , čierna obruba, čierne číslice o rozmeroch 25 x 20 cm s výškou písma 10cm
pre rodinné domy, obytné budovy, prevádzkové budovy, obchodné, kultúrne, školské, zdravotnícke zariadenie, školy, internáty, výrobné haly/
3.2 Tabuľka súpisného čísla : modrý podklad, biela obruba, biele číslice o rozmeroch 20 x 15 cm s výškou písma 7cm
/ záhradné chatky, rekreačné chaty, garáže, kiosky, čerpacie stanice,
transformačné stanice, meniarne, vodojemy/

3.3 Tabuľka orientačného čísla :biely podklad, červená obruba, červené číslice o rozmeroch
25 x 20 cm s výškou písma 10cm


Čl. IV.
Označenie stavieb súpisným a orientačným číslom

1.Tabuľky so súpisným a orientačným číslom preberie stavebník s rozhodnutím o určení súpisného a orientačného čísla a jej pripevnenie vrátane údržby, zabezpečuje stavebník na vlastné náklady.
2.Tabuľky so súpisným a orientačným číslom stavebník pripevní na stavbu tak, aby boli z komunikácie dobre viditeľné, spravidla na pravom okraji stavby .
3. Stavebníci, vlastníci, prípadne užívatelia budov sú povinní použiť výlučne tabuľky
súpisného a orientačného čísla určené mestom.

Čl. V.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Kontrolou dodržiavania tohto nariadenia sú poverení : Mestská polícia, poverení
zamestnanci Mesta Banská Bystrica a hlavný kontrolór mesta.
2.Sankcie za porušenie tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie sa uplatňujú podľa § 13, ods. 9 zák 369/90 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov. Porušenie tohto nariadenia fyzickou osobou sa rieši
v zmysle § 46 zák.č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3.Toto nariadenie bolo schválené uznesením MsZ č. 371/2005 dňa 24.5.2005 a nadobúda účinnosť dňom 20.6.2005
Ing. Ján Králik, CSc.
primátor mestaSúbor na stiahnutie VZN 154-2005.pdf VZN 154-2005.pdf (152.4 kB)


1378070

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka