Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Zasadnutie zo dňa 11.11.2003

Zápisnica z MsZ č. 10

Z á p i s n i c a
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, konaného
11. novembra 2003 v Banskej Bystrici
_________________________________________________
Prítomní:23 z 31 poslancov

Ospravedlnení: Ing. Márius Mika, Štefan Babjak, Ing.arch. Ján Barič, prof. MUDr. Svetozár Dluholucký,CSc., JUDr. Peter Púchovský, MUDr. Ladislav Slobodník, MUDr. Tivadar Tuhársky, JUDr. Ján Hrubala

Ďalej boli prítomní: Ing. Ján Králik, CSc., primátor mesta
Ing. Miroslav Muroň, prednosta MsÚ
Ing. Zdenko Haring, hlavný kontrolór
vedúci pracovníci MsÚ a riaditelia podnikov v počte 13
( prezenčné listiny tvoria prílohu zápisnice č. l )

K bodu číslo 1:
Rokovanie desiateho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici otvoril Ing. Ján Králik,CSc., primátor mesta Banská Bystrica o 15.24 h.
Za overovateľov zápisnice určil p. Jána Ľuptáka a p. Richarda Lačného.

K bodu číslo 2:
Výsledky skúšky hlasovacieho zariadenia:
prezentovalo sa 21 poslancov - za hlasovali poslanci: 21,0,0 – hlasovanie číslo 2.
prezentovalo sa 21 poslancov - proti hlasovali poslanci: 0,21,0 – hlasovanie číslo 3.
prezentovalo sa 21 poslancov - zdržal sa hlasovali poslanci: 0,0,21 – hlasovanie číslo 4.
Výsledky z počítača tvoria prílohu zápisnice č. 2.

K bodu číslo 3:
Za predsedu návrhovej komisie navrhol JUDr. Ľubicu Blažejovú za členov návrhovej komisie Ing. Pavla Katreniaka, p.Milana Smäda, MUDr. Mgr. Tatianu Lisú a PhDr. Jozefa Ivana, CSc., vedúceho oddelenia organizačného a vnútornej prevádzky.
Za predložený návrh na zloženie návrhovej komisie hlasovali poslanci: 23-23,0,0.
Hlasovanie číslo 5.


K programu rokovania:
Ing. JUDr. Ľubica Blažejová NK: komisia obdržala návrh na doplnenie bodu č.6 - Návrh na zaradenie poslancov MsZ do orgánov obchodných spoločností.

Ing. Martin Baník: požiadal o doplnenie bodov Interpelácie a Diskusia.

Hlasovanie číslo 6 - návrh na dopnenie bodu č. 6 - 22-18,2,2.

Hlasovanie číslo 7 – návrh Ing. Baníka 23 -18,3,2.

P r o g r a m r o k o v a n i a :
1. O t v o r e n i e
2. Skúška hlasovacieho zariadenia
3. Voľba návrhovej komisie
4. Informácia o záujme investorov investovať do nehnuteľností Radvanský kaštieľ, Barbakan a Radnica.
5. Vystúpenie investorov
6. Návrh na zaradenie poslancov MsZ do orgánov obchodných spoločností
7. Interpelácie
8. Diskusia
9. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Hlasovanie č. 8 o celom programe: 23-21,1,1.

K bodu číslo 4:
Informácia o záujme investorov investovať do nehnuteľností Radvanský kaštieľ, Barbakan a Radnica.


Ing. Ján Králik, CSc.- materiál k tomuto bodu ste obdržali písomne. Napriek tomu dovoľte, aby som podškrtol niektoré myšlienky, ktoré sú uvedené v dôvodovej správe a uviedol postup rokovania v tomto bode. Objavilo sa viac ponúk na investovanie do nehnuteľností, a tieto sa objavujú minimálne v troch rovinách, a to prenájom, resp. predaj, kapitálová účasť a ešte iné formy, ktoré investori uvádzajú. Preto som chcel o tomto MsZ oboznámiť. Pre niektorých investorov bol krajný termín 11.11.,aby vedeli usmerniť svoje investície, svoje zmluvné vzťahy na financie. Po tomto dátume chceli vedieť, s kým budú rokovať, a aké budú podmienky, kto s nimi uzavrie zmluvné vzťahy. Pokiaľ by sa zmluvné vzťahy nediali tak, ako je uvedené, bude potrebné zmeniť niektoré veci i v zásadách hospodárenia, prevziať veci pod Mesto, a potom o týchto veciach by rozhodovalo MsZ. Chcem týmto predísť určitým polemikám a domnienke, že sa veci nedejú transparentne. Podľa súčasne platnej legislatívy nie je potrebné, aby zmluvy schválilo MsZ. Pred bodom č. 5 ešte vystúpim. K príprave tohto rokovania som zavolal predsedov poslaneckých klubov, kde som im to širšie vysvetlil. Vznikli tam otázky, ktoré súviseli s preverením týchto spoločností z hľadiska obchodného registra, majetkového imania, ich finančných pomerov, bankových účtov, toho čo doteraz spravili doma a v zahraničí. Zatiaľ toto nie je predmetom nášho vzťahu. Investori sú tu pre to, aby verejne poskytli tieto informácie, ale ja nepovažujem poskytovať takéto informácie na verejnosti za dôstojné obchodného rokovania. O príprave rokovania MsZ bola informovaná MsR, ktorá odporučila zvolať MsZ. Uznesenie máte pripravené písomne. Moja predstava o tomto je taká, že budete listom informovaní o zmluve, ktorú pripravia jednotliví riaditelia našich organizácií.

Ing. Miroslav Toman - môj diskusný príspevok bude kritický. Totiž z dôvodovej správy vyplýva, že primátor mesta B.Bystrica pri rokovaní s investormi uprednostňuje zachovanie zhodnoteného majetku vo vlastníctve mesta, pred odpredajom. Je to chvályhodné, ale keby sa takýto princíp uplatňoval aj v spoločnosti MBB s.r.o., kde zástupca mesta vo VZ ponúka na splátkový odpredaj aj tento pozemok namiesto jeho kapitálového zhodnotenia v súčinnosti so spoluinvestorom. Vytváranie vhodných podmienok pre investorov na území mesta je jednou zo základných strategických úloh miestnej samosprávy. Treba privítať každého investora, ktorý prichádza do B.Bystrice. Ale je potrebné mať jasnú predstavu z pozície mesta o využiteľnosti svojich nehnuteľností a transparentné zásady výberu vhodných investorov. Z predloženej dôvodovej správy nie je toto zrejmé. Zvolanie tohto MsZ zjavne ovplyvnila ponuka investora, ktorý má záujem o všetky 3 nehnuteľnosti. S týmto záujemcom rokoval podľa dôvodovej správy pán primátor. Očakával som to, že keď prídu návrhy investorov z vonku, mali byť prerokované v príslušných komisiách MsZ. Na takúto voľnú prezentáciu postačoval informačný deň primátora. Nemáme dnes dostatok informácií, aby sme sa vedeli správne rozhodnúť. Nie je mi tiež jasné, prečo medzi nehnuteľnosťami nie je Národný dom. O tomto by sme tiež mali rozhodnúť. Čo sa týka Radvanského kaštieľa, mali sme tu už investora, no bude problematické do tejto kultúrnej pamiatky umiestňovať investora s tými podmienkami, ktoré dal Pamiatkový ústav. Barbakan - od začiatku tohto roka prebiehajú rokovania s firmou Exima. V súčasnosti je jasný podnikateľský zámer, je k dispozícii i návrh zmluvy a aj odborná komisia MsZ odporučila riaditeľovi PKO podpísať zmluvu so spoločnosťou Exima. Dnes sa nemáme pri Barbakane o čom baviť. Radnica- na riešenie problému radnice bola vytvorená komisia pod vedením zástupcu primátora mesta a táto komisia by mala predložiť svoje stanovisko, ktoré sa bude týkať ďalšieho postupu pri dostavbe tejto kultúrnej pamiatky aj s vyriešením právnych problémov, ktoré na tejto stavbe sú. Napriek tomu by sme mali v prvom rade rokovať o ponuke firmy V A V invest. Je konkrétna a vieme o koho ide. Navrhujem prijať uznesenie: MsZ v B.Bystrici I. berie na vedomie informáciu o záujme investorov investovať do nehnuteľností R. kaštieľ, Barbakan, Radnica. II. ukladá odborným komisiám MsZ posúdiť predložené investičné zámery vrátane rekonštrukcie Národného domu a stanoviská predložiť na rokovanie MsZ najneskôr do 31.12.2003. III. odporúča štatutárnym zástupcom správcovských organizácií Mesta B.B. akceptovať stanoviská odborných komisií MsZ a informovať MsZ o vybratých investoroch ešte pred uzatvorením zmluvných vzťahov s nimi.

MUDr. Peter Finďo - vážim si každého, kto si pripraví dobre pripravený príspevok. Napriek tomu, keď sme po porade predsedov poslaneckých klubov dostali odporúčanie,aby sme sa zúčastnili na dnešnom rokovaní, prijali sme hru pána primátora,a tým pádom nám neostáva nič iné, len odsúhlasiť ďalší postup tej hry. Preto navrhujem nediskutovať doširoka a tento problém si poupratujme, aby sa nám tieto veci neopakovali v tomto scenári. Nechajme prehovoriť investorov.

Ing. Pavol Katreniak - som jeden z predsedov poslaneckých klubov. Bol som na rokovaní s primátorom mesta. Na tomto rokovaní sme odsúhlasili takýto postup, aby sme sa stretli na MsZ a veci si vyjasnili. Je pravda aj to, čo hovorí pán poslanec Toman, že informácie, ktoré sme dostali boli absolútne slabé. Návrh Ing. Tomana, aby tieto veci boli prerokované v komisiách je dobrý. Na rokovaní sme si pýtali informácie o niektorých subjektoch, ale neboli nám všetky otázky zodpovedané k spokojnosti. Teda informácia vôbec nebola komplexná a vôbec nebola dobrá. Pýtali sme si výpisy, tieto dodnes nemáme. Materiál, ktorý mal byť predložený na dnešné MsZ je nedostatočný. Veď rokujeme o kľúčových budovách. Preto tieto materiály mali byť vopred poslancom dané. Mali byť referencie od firiem, kde už títo investori podnikali. Nemali by sme sa nechať do týchto vecí tlačiť. Vypočujme si hostí, aby sme dostali dostatok potrebných informácií.

U z n e s e n i e:
M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o
b e r i e n a v e d o m i e
Informáciu o záujme záujme investorov investovať do nehnuteľností Radvanský kaštieľ, Barbakan a Radnica prednesenú primátorom mesta.

Bolo prijaté uznesenie číslo 88/2003-MsZ
Hlasovanie č.9: 20-15,2,3.

K bodu číslo 5:
Vystúpenie investorov

Ing. Ján Králik, CSc.- záujemci o investovanie v Banskej Bystrici boli oslovení listom a v prílohe tohto listu dostali i podkladovú dôvodovú správu. Prečítam list, ktorým boli investori oslovení, aby si pripravili prezentáciu spoločnosti v určitej štruktúre. / Predstavenie investora, jej štatutárnych zástupcov, obchodné spoločnosti, jej doterajšie výsledky v investovaní, vrátane investícií na Slovensku. Predstavenie investičného zámeru v B.Bystrici. Účel investície a jej prevádzkovateľ. Rozsah objemu očakávanej investície v EUR. Časové obdobie realizácie. Forma vzťahu k vlastníkovi nehnuteľnosti: kúpa, nájom, kapitálová účasť. / Takto by mali byť dnes na vystúpenie pripravení. Odporúčam, že začneme Radnicou, kde sú dvaja investori. Vystúpenie BVI bude aj k ostatným nehnuteľnostiam.

Vystúpenie p. Lloyda Pope - Boutique Exploration BVI
Investor má záujem o všetky tri nehnuteľnosti, a to je Radvanský kaštieľ, Barbakan a Radnica.
P. Lloyd Pope je riaditeľom tejto spoločnosti. V minulosti sa zaoberal rozvojom produktov. Zúčastňoval sa na svetových pretekoch. Má medzinárodné zahraničné skúsenosti v Ázii, Austrálii a na Blízkom Východe. V súčasnosti chce investovať v Strednej Európe. Ďalšími spoluinvestormi sú Guy Dixon a Lucy Krajčiová. Títo sa zaoberajú hoteliérstvom, prevádzkou lyžiarskych výťahov v Taliansku. Lucy Krajčiová je predstaviteľkou skupiny vedúcich súkromných investorov na Strednom východe. Tiež je poradkyňou investičných bánk. Financovanie prestavby týchto budov je od privátneho investora, a tiež rodiny Dixon. Nazývajú sa strategickí investori. Všetci sú majiteľmi veľkých nehnuteľností vo svete. Na možnosť investovania v tejto oblasti pozerali už dlhú dobu. Z nehnuteľností chcú urobiť hotely a zariadenia na trávenie voľného času. Ďalej p. Lloyd prezentoval priame aktivity na Slovensku.Investori urobili komplexnú analýzu rizík, kompletnú analýzu prosperity, urobili odhad rozpočtu, prehodnotili právnu štruktúru na investície z fondov, analýzu situácie, ktorá vznikne pri vstupe Slovenska do EÚ. Celá dokumentácia bola k nahliadnutiu medzinárodným inštitúciám a ukázalo sa , že je tu definitívny záujem o investovanie. Čo sa týka výstavby Radnice, mala by mať okolo 25 miestností vysokého štandardu, 3 apartmány, fitnes centrum, bizinisové centrum, bar, 5 hviezdičkovú reštauráciu, kaviareň, letnú terasu, parkovanie. Čiže Radnica by bol hotel luxusnej kategórie. Barbakan, tento si vyžaduje viac investícií, aby mohol slúžiť ako exkluzívny hotel. Čo sa týka Radvanského kaštieľa, tu chcú vybudovať biznisový hotel, tréningové centrum, ktoré by malo medzinárodné prepojenie. Všetky tri nehnuteľnosti by mali spoločný menežment. Tieto nehnuteľnosti by chceli investori prenajať na dlhodobý prenájom 99 rokov alebo odkúpiť. Investície sa odhadujú na 11,6 mil. EUR. Celý projekt by sa mal rozbehnúť v roku 2004. Vidia tu potenciál, kde by sa mohlo Slovensko stať hostiteľom svetového športového podujatia, ktoré by zviditeľnilo tento región. Ide hlavne o bicyklovanie, ktorý je šport číslo jedna vo svete. Čo sa týka Radnice, majú záujem, aby to bol hotel vysokej kvality. Barbakan by sa stal najlepším exkluzívnym hotelom, aby prezentoval tú dobu, v ktorej bol postavený. Radvanský kaštieľ by bol hotelom, ktorý by patril medzi popredné školiace centrum, kde by bolo priame prepojenie na miestne inštitúcie a univerzity. Preferujú, aby celá rekonštrukcia budov bola uskutočnená súbežne. Časové ohraničenie ukončenia prác je jar 2005.

Ing. Peter Valach- VAV invest s.r.o.
Spoločnosť VAV invest s.r.o. združuje viac spoločností. Spoločnosť VAV invest sa po prvý krát v B.Bystrici zviditeľnila v roku 1999, kedy zakúpila pozemky medzi TESCOM a BAUMAXOM. Vystavala inž. siete, pritiahla spoločnosť NAY. Nakoniec tento pozemok bol predaný a stojí tu MERCEDES BENZ. V roku 2001 sa začala zameriavať na lokalitu Suchý vrch. Už sa tu stavajú rodinné domy. V rámci aktivít ponúkli možnosť využiť aj doteraz nevyužívané plochy, akými sú Malachovské skalky a Pršianska terasa.Spoločnosť VAV zakúpila 100 % obchodný podiel spoločnosti, ktorá vlastní bývalý Dom priemyselného tovaru. Radi by na budúci rok začali s rekonštrukciou bývalého Domu priemyselného tovaru a na nádvorí tohto obchodného domu vystavali 150 parkovacích miest. Túto rekonštrukciu by začali na základe projektu Ing.arch. Šovčíka. Keďže Radnica susedí s týmto objektom bolo by vhodné, aby sa tieto objekty realizovali spoločne. Preto by chceli zakúpiť celý objekt Radnice. Ich zámerom je minimálne tú prvú časť zrekonštruovať pre potreby mesta,a potom formou zmluvy o budúcej zmluve sa zaviazať v lehote do 3 rokov zrekonštruovať objekt podľa projektu, ktorý je známy, zafinancovať ho a ponúknuť mestu na spätný odpredaj- tú prvú časť. Mesto by malo potom 20 rokov na to, aby postupne tento objekt splácalo. Už pri podpisovaní a prejednávaní kúpno-predajných zmlúv na našu spoločnosť by Mesto vedelo za akých podmienok v budúcnosti celý tento projekt sa bude realizovať, či je pre neho výhodný. Aj z hľadiska veľkosti projektu by toto prinieslo zlacnenie investícií. Ak by tú druhú časť Mesto nemalo záujem mať vo vlastníctve, vieme si predstaviť si ponechať tú druhú časť vo vlastníctve a prispôsobiť to nášmu projektu. Čiže spraviť tam reštauračnú časť, urobiť tam nejaké obchody a prepojiť to s ich zariadením. S celým projektom by sa začalo v roku 2004. Na záver prezentácie Ing.arch. Šovčík priblížil projekt, ktorý bol už pripravený v minulom období.

Ing. Miroslav Toman
Opýtal sa, kde má firma BVI sídlo, či ide o zoskupenie fyzických osôb a či investícia 11,6 mil. EUR je na všetky tri objekty.

Odpoveď p. Lloya - 11,6 mil. EUR je základné imanie na začiatočné úpravy. Čo sa týka domícia - je to spolok investorov, ktorí nechcú byť menovaní. V tejto spoločnosti sú zahrnuté súkromné investície bankárov a investorov. Je tu zahrnutý aj subjekt zo Slovenska. Druhá spoločnosť, ktorá bude zriadená sa bude starať o nadobudnutie týchto nehnuteľností. Slovenská republika má vynikajúce daňové zastúpenie, preto táto spoločnosť je vyhovujúca pre zahraničných investorov. Nie je dôležité odkiaľ peniaze prichádzajú, ale ako budú zastúpené do fondov pre SR. Začiatočná suma by bola 120 tis. EUR.p. Vladimír Lučenič, firma EXIMA s.r.o.
Ospravedlnil konatela spoločnosti p. Antaliča, ktorý je služobne v Ázii. Spoločnosť EXIMA je v B.Bystrici známa. Zaoberá sa obchodovaním s materiálmi, ako je kameň, dlažby, obklady. Obchoduje s Talianskom, Španielskom a Áziou. Zaoberajú sa tiež nehnuteľnosťami. Celý projekt Barbakan je založený na nosnom partnerovi, a tým je firma Heineken. Barbakan by mal byť vybudovaný podobne ako reštaurácia v Bratislave, hlavne pre mladých ľudí. Celý projekt je na svete od mája. Projekt plne akceptuje všetky pripomienky pamiatkárov. Tiež je tu veľmi malý počet úžitkovej plochy, tak bude urobené presklenie nádvoria, kde sa urobia úžitkové plochy. Celé prízemie by slúžilo na reprezentatívnu reštauráciu. V prvom podlaží sú navrhnuté kancelárske priestory. Mala by tu pôsobiť jedna cestovná kancelária s aktívnym cestovným ruchom. Časť veže by mala ostať prístupná pre verejnosť. Bude tu zriadené nejaké múzeum. Spoločnosť EXIMA chce preinvestovať 60 mil. Sk. Investície boli pripravené už pre tento rok.

Ing. Miroslav Toman - opýtal sa, či je možné v reálnom čase podpísať zmluvu s EXIMOU, a tiež sa opýtal firmy VAV, aká veľká suma je na investovanie do Radnice.

Ing. Ján Králik, CSc.- zmluva ešte nemohla byť verejne prerokovaná. Čiže finančná komisia nemohla prerokovávať nejaké body zo zmluvy.

Mgr. Asen Almáši - bol som vyzvaný predsedom finančnej komisie, aby som mu dal určité základné informácie zo zmluvy. Čo sa týka celej zmluvy, tú som neposkytol. Zmluva bola pozastavená. Nie je ešte úplne uzavretá. Ale je v štádiu, kedy by sa mohla podpísať.

Ing. Pavol Katreniak - zaujímalo by ma, či firma počíta s tým, že na Barbakane sú umiestnené zvony, ktoré sa používajú pri rôznych udalostiach. Ako je táto záležitosť riešená v projektoch.

Bc. Tomáš Novanský- chcel by som uviesť veci na pravú mieru a doplniť informácie. Komisia MsZ pre financie... odporúčala pred 4 mesiacmi pri návrhu na prenájom budovy Barbakan riaditeľovi PKO predložiť do komisie návrh podmienok zmluvy. Riaditeľ PKO nič iné neurobil, len to, na čo ho poslanci vyzvali.

p. Lučenič - zásadná pripomienka pamiatkárov k zvonom je taká, že ten režim, ktorý je, nemôže byť narušený.

p. Richard Lačný - podľa mojich informácii sú zvony poškodené, bude ich potrebné opraviť. Rekonštrukcia je náročná aj na to, že dôjde k zásahu do stavby, toto je potrebné mať uvedené aj v zmluve. Bolo by dobré, keby v meste zazneli aj mestské zvony.

Ing. Miroslav Toman FP - žiadal odpoveď od konateľa VAV invest.

Ing. Valach - do Radnice sa odhaduje investícia 200 mil. Sk.

Ing. Jozef Vašina - Eastern europen investment s.r.o.
Spoločnosť je slovenská, ktorej aktivity sú orientované hlavne na investovanie do nehnuteľností, ako sú kaštiele, hotelové zariadenia, pozemky pre výstavbu bytových domov. Táto spoločnosť kúpila kaštieľ v Žarnovici a budovu v Trenčianskych Tepliciach, ktorá je tiež kaštieľ. Pred rokom začala komunikácia s Mestom ohľadne Radvanského kaštieľa, budovy kolkárne a okolitého pozemku. V návrhu je vytvoriť s Mestom B.Bystrica spoločný podnik za účelom rekonštrukcie Radvanského kaštieľa a výstavby nového hotelového zariadenia. Vkladom do spoločnosti bude tento objekt. Investor bude toto všetko financovať. V suteréne je možné uvažovať s exkluzívnou vinárňou, klenbovou pivnicou. Na prízemí raňajkové salóny, snack bar, priestory vedenia hotela, zastúpenie bánk, cestovných kancelárií, exkluzívne obchodíky. Uvažuje sa s výstavbou hotela s kapacitou 200-280 izieb s kompletnou vybavenosťou. V závere uviedol, že mu chýbajú určité určené kritériá pre všetkých investorov. V rámci MsZ by mala byť poverená určitá skupina poslancov, ktorí by sa k týmto projektom vyjadrili. Mal by byť určený záväzný termín pre všetkých.

MUDr. Vladimír Baláž - nerozumiem celkom čo sa od nás očakáva. Neviem, či by sme to mali teraz tu niečo riešiť. Neviem o tomto zatiaľ nič povedať. Nevieme, či tieto firmy existujú. Tiež hlasovanie o jednotlivých poradiach je dosť problematické. Musí tu byť určitá skupina ľudí, ktorí by sa k tomu odborne vyjadrili.


Ing. Jozef Haško - čo zamýšľajú s kolkárňou a čo zamýšľajú so záhradou okolo Radvanského kaštieľa.

Ing. arch. Ľudmila Priehodová - opýtala sa, čo uvažujú s tým parkom pri Radvanskom kaštieli.

JUDr. Ľubica Blažejová - na MsR som sa opýtala, aký vplyv bude mať nejaké uznesenie, ktoré dnes na MsZ prijmeme. Odpoveď znela, že bude to len odporúčacie uznesenie. Všetko to zostáva na odborných útvaroch mesta, na jednotlivých organizáciách.

Ing. Vašina - zodpovedal na otázku ohľadne verejnej zelene, tento park bude pre verejnosť.Je účelom, aby tam ľudia prišli. Jedným z ťahákov bude tento park.

p. Lloyd - Radvanský kaštieľ bude otvorený pre verejnosť, tak isto ako park. Je to pre ľudí, dá sa dostať do pôvodného stavu.

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo ukladá odborným komisiám MsZ, tj. Komisii MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť a Komisii MsZ pre živ.prostredie, územný rozvoj, architektúru, výstavbu a deratizáciu posúdiť predložené investičné zámery vrátane spomenutej rekonštrukcie Národného domu a stanoviská predložiť na rokovanie MsZ najneskôr do 31.12.2003. MsZ odporúča štat.zástupcom správcovských organizácií Mesta B.B. akceptovať stanoviská odborných komisií MsZ a informovať MsZ o vybratých investoroch ešte pred uzavretím zmluvných vzťahov s nimi. O každom návrhu navrhujeme hlasovať samostatne.

Ing. Ján Králik, CSc.- poprosil by som predsedov klubov, či sú si vedomí, ako sa to bude realizovať. Bude to obdoba toho, čo sme tu mali. Komisia nemôže nič rozhodnúť, môže len odporučiť. Termín 31.12. je neskoro. Dávam druhý návrh, že MsZ odporúča štatutárnym zástupcom príspevkových organizácií a Mestu B.Bystrica rokovať so zúčastnenými investormi o príprave investícií na základe predložených podmienok z jednotlivých komisíí.

p. Bielik - prezentuje sa tu to, ako je toto dnešné rokovanie nepripravené.
Ing. Králik, CSc.- diskutuje sa len k návrhu na uznesenie.
Ing. Toman- odborné komisie môžu rokovať aj bez našich odporučení. Chcem doplniť návrh na uznesenie ... a pripraviť pravidlá pre výber investorov pre konkrétne projekty v meste Banská Bystrica. To je to, čo povedal pán Vašina.

Návrhová komisia - dávame hlasovať o uzneseniach tak, ako boli predložené. Mestské zastupiteľstvo ukladá odborným komisiám MsZ, tj. Komisii MsZ pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť a Komisii MsZ pre živ.prostredie, územný rozvoj, architektúru, výstavbu a deratizáciu posúdiť predložené investičné zámery vrátane spomenutej rekonštrukcie Národného domu a stanoviská predložiť na rokovanie MsZ najneskôr do 31.12.2003 ako aj pripraviť pravidlá pre investorov.

Hlasovanie: prezentovalo sa 14 poslancov.

Mestské zastupiteľstvo

I. p r e r o k o v a l o a n e p r i j a l o u z n e s e n i e
k vystúpeniu investorov, ktorí majú záujem investovať do nehnuteľností – Radvanský kaštieľ, Barbakan, a Radnica
II. n e p r e r o k o v a l o
body:
Návrh na zaradenie poslancov MsZ do orgánov obchodných spoločností
Interpelácie poslancov
D i s k u s i a

Nakoľko sa prezentovalo len 14 poslancov, primátor mesta, Ing. Ján Králik, CSc., ukončil rokovanie 10. Mestského zastupiteľstva o 17,40 hod.


Ing. Ján K r á l i k , CSc. Ing. Miroslav M u r o ň
primátor mesta prednosta MsÚ


Ján Ľupták Richard Lačný
I. overovateľ II. overovateľ


Zapísala: Gernicová


1193073

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka