Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

 

MPRV SR Zverejnilo dňa 10.01.2018 nasledujúce informácie:

A)      Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13 pre územie RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja.

 

B)      Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy:  IROP-PO1-SC11-2016-11, podľa územnej príslušnosti k 08.01.2018 a informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy.

 

MPRV SR Zverejnilo dňa 09.01.2018 nasledujúce informácie:

A)      kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Banskobystrického kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja.

 

B)      Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 pre územie RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Žilinského kraja a UMR Nitrianskeho kraja (aktivity a, c až i).

 

MPRV SR zverejnilo dňa 04.01.2018 nasledujúce dokumenty:

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 6.0 na rok 2017

 

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 2.0 na rok 2018

 

MPRV SR zverejnilo dňa 21.12.2017 INFORMÁCIU o disponibilnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 19.12.2017 spolu s informáciou o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy.

 

Dňa 15.12.2017 MPRV SR zverejnilo nasledujúce dokumenty:

Analýza no regret projektov

 

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 verzia 2.0

 

Integrated regional operational programme 2014 - 2020 version 2.0

 

Dňa 14.12.2017 MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCIU č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).
Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.

 

Dňa 08.12.2017 MPRV SR zverejnilo:

A.      OZNÁMENIE o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-2016-13 podľa územnej príslušnosti k 07.12.2017 a informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy.

 

B.      OZNAM č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13 pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja.

 

Dňa 07.12.2017 MPRV SR zverejnilo OZNAM o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2016-14 pre územie RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, RIÚS Bratislavského kraja a UMR Banskobystrického kraja.

 

Dňa 05.12.2017 MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCU č.1 oznámenia RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 04.12.2017 spolu s informáciou o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy.

 

Dňa 01.12.2017 MPRV SR zverejnilo nesledujúce oznamy:

A.      OZNÁMENIE RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 30.11.2017 spolu s informáciou o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy

 

B.      OZNAM č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Žilinského kraja a UMR Nitrianskeho kraja (aktivity a, c až i).


 

Dňa 01.12.2017 MPRV SR zverejnilo nasledujúce oznamy:

A.      OZNÁMENIE RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia IROP-PO4-SC421-2017-19 podľa územnej príslušnosti k 30.11.2017

 

B.      OZNAM č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Banskobystrického kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja.


 

Dňa 23.11.2017 MPRV SR zverejnilo Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 1.0 na rok 2018.

 

Dňa 15.11.2017 MPRV SR zverejnilo OZNÁMENIE o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-12 podľa územnej príslušnosti k 14.11.2017 a INFORMÁCIU o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12.

 

 

Dňa 14.11.2017 MPRV SR zverejnilo PRÍRUČKU k procesu verejného obstarávania verzia 2.0.

 

Vážené dámy a vážení páni,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky si Vás dovoľuje pozvať na workshop, ktorého cieľom bude prezentácia  a praktické vysvetlenie výzvy v rámci ŠC 5.1.1  - Výzva na predkladanie ŽoNFP na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD v programovom období 2014-2020.

Workshop sa uskutoční v termínoch:

Dátum:        20.november 2017
Miesto:        Krajská knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice, 040 01
Čas:            13:00 hod.

Dátum:        21.november 2017
Miesto:        Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01, Veľká sieň
Čas:            10:00 hod.

Dátum:        22.november 2017
Miesto:        MPRV SR, Račianska 153/A, Bratislava, 831 53, zasadačka-1.poschodie
Čas:            9:00 hod.

Zároveň si Vás dovoľujeme poprosiť o zaslanie menného zoznamu zástupcov na mailovú adresu zuzana.janecek@land.gov.sk najneskôr do 16.11.2017 do 12:00 hod. vo forme:

- dátum workshopu
- meno
- názov MAS

 

Dňa 13.11.2017 MPRV SR zverejnilo OZNAM o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11 pre územie RIÚS Bratislavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja a UMR Trenčianskeho kraja.

 

Dňa 06.11.2017 MPRV SR zverejnilo nasledujúce oznámenie/oznam:

A.      OZNÁMENIE o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC223-2016-14 podľa územnej príslušnosti k 31.10.2017 a informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy.

 

B.      OZNAM č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2016-14 pre RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, RIÚS Bratislavského kraja a UMR Banskobystrického kraja ku dňu 06.12.2017.

 

Dňa 3.11.2017 MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCIU Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (január 2017-december 2017) verzia 5.

 

Dňa 3.11.2017 MPRV SR zverejnilo nasledujúce oznámenia/oznamy:

A.    OZNÁMENIE o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC11-2016-11 podľa územnej príslušnosti k 30.10.2017 a informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy.

B. OZNAM č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11 pre RIÚS Trnavského kraja, ku dňu 04.12.2017.

c. OZNAM o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2016-9 zameranú na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy.

 

Dňa 30.10.2017 MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCIU Metodického usmernenia Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program č. 1 pre prípravu RIUS, verzia 2.0.

 

Dňa 26.10.2017 MPRV SR zverejnilo:
OZNÁMENIE o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2016-10 podľa územnej príslušnosti k 20.10.2017 a informácia o termíne uzavretia hodnotiaceho kola č. 4 výzvy.

 

UPOZORNENIE o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10 pre RIÚS Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja, ku dňu 27.11.2017.

 

Dňa 25.10.2017 MPRV SR zverejnilo INFORMÁCIU o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, podľa územnej príslušnosti k 24.10.2017.
Kód výzvy:  IROP-PO1-SC122-2016-15

 

Dňa 26.10.2017 MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCIU Informácie o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, podľa územnej príslušnosti k 24.10., kde došlo k úprave na úrovni MFO BA.
Kód výzvy:  IROP-PO1-SC122-2016-15

 

Dňa 25.10.2017 MPRV SR zverejnilo nasledujúce metodické usmernenia:
METODICKÉ USMERNENIE Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program č.5 pre vypracovanie finančnej analýzy projektov, verzia 2.3

 

METODICKÉ USMERNENIE Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program č.8 pre vypracovanie finančnej analýzy projektov špecifického cieľa 4.2.1, verzia 1.2.

 

Dňa 20.10.2017 MPRV SR zverejnilo INFORMÁCIU o disponibilnej výške indikatívnych finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).
Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 19.10.2017.

 

Dňa 20.10.2017 MPRV SR zverejnilo INFORMÁCIU o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

 

Dňa 11.10.2017 MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCIU Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, verzia 4

 

Dňa 10.10.2017 MPRV SR zverejnilo nasledovné dokumenty:

AKTUALIZÁCIU č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia.
Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

 

AKTUALIZÁCIU FAQ –Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia.
Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19. V znení aktualizácie č.2 výzvy.

 

Dňa 26.09.2017 MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCIU č.1 výzvy na predkladanie na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2017-4

 

Dňa 22.09.2017 MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCIU č.4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15.

 

Dňa 19.09.2017 MPRV SR zverejnilo Príručku pre žiadateľa IROP, verzia 1.9. 

 

 

Dňa 19.09.2017 MPRV SR zverejnilo nasledovné dokumenty:

 

AKTUALIZÁCIA č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).
Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

 

AKTUALIZÁCIA č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

 

AKTUALIZÁCIA č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

 

AKTUALIZÁCIA č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

 

AKTUALIZÁCIA č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

 

AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia.
Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

 

AKTUALIZÁCIA č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

 

Aktualizácie uvedených výziev sú dostupné na webovom linku:

 

Dňa 18.09.2017 MPRV SR zverejnilo Metodické usmernenie RO pre IROP č. 9 k určeniu podniku v ťažkostiach.

 

Dňa 28.08. MPRV SR zverejnilo INFORMÁCIU o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017

 

Dňa 22.08.2017 MPRV SR vyhlásilo VÝZVU na predkladanie Projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na praktickom vyučovaní.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2017-4

 

Dňa 18.08.2017 MPRV SR zverejnilo INFORMÁCIU o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10, podľa územnej príslušnosti k 18.08.2017.

 

Dňa 17.08.2017 MPRV SR zverejnilo INFORMÁCIU o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy.

 

Dňa 14.8.2017 MPRV SR zverejnilo METODIKU - Kritéria pre výber projektov verzia 1.3.

 

Dňa 11.08. MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCIU č. 2 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

 

Dňa 02.08.2017 MPRV SR zverejnilo:

AKTUALIZÁCIU č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy.

Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-9

 

AKTUALIZÁCIU č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-12

 

Dňa 27.07.2017 MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCIU č. 2 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

 

Dňa 19.07.2017 MPRV SR vyhlásilo VÝZVU na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. 2/2017/PO2. Špecifický cieľ: 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK”) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

 

Dňa 07.07.2017 MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCIU č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy.

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2017-21

 

Dňa 06.07.2017 MPRV SR zverejnilo aktualizácie výziev

 

AKTUALIZÁCIA č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

 

AKTUALIZÁCIA č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

 

Dňa 28.06.2017 MPRV SR zverejnilo dokument FAQ - Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku ŠC 4.3.1.

Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

 

 

Dňa 27.06.2017 MPRV SR zverejnilo aktualizácie výziev

 

AKTUALIZÁCIA č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

 

AKTUALIZÁCIA č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

 

AKTUALIZÁCIA č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

 

Dokumenty sú k dispozícii na webovom linku:

 

a v časti Aktuálne oblasti podľa výziev na webovom linku:

 

 

Dňa 26.06.2017 MPRV SR vyhlásilo VÝZVU na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

 

 

Dňa 22.06.2017 MPRV SR zverejnilo aktualizácie výziev

 

AKTUALIZÁCIA č. 4 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

 

AKTUALIZÁCIA Č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti osobnej dopravy.

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

 

AKTUALIZÁCIA č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

 

 

Dňa 21.06.2017 MPRV SR vyhlásilo VÝZVU na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy.

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2017-21

 

 

Dňa 20.06.2017 MPRV SR zverejnilo Príručku pre žiadateľa IROP verzia 1.8

 

Dňa 19.06.2017 MPRV SR zverejnilo:

- Metodické usmernenie RO pre IROP č.5 pre vypracovanie finančnej analýzy projektov, verzia 2.0 a

- Metodické usmernenie Riadiaceho orgánu pre IROP č.8 pre vypracovanie finančnej analýzy projektov špecifického cieľa 4.2.1

 

Dňa 02.06.2017 MPRV SR schválilo Príručku pre prijímateľa IROP 2014-2020 - verzia 2.3.

 

Dňa 24.05.2017 MPRV SR vyhlásilo VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20

 

a zverejnilo Príručka pre žiadateľa o NFP, verzia 1.1

 

Dňa 22.05.2017 MPRV SR vyhlásilo VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

 

Dňa 22.05.2017 MPRV SR zverejnilo nasledovné aktualizácie k výzvam:

AKTUALIZÁCIA č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

 

AKTUALIZÁCIA č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

 

Dňa 04.05.2017 MPRV SR zverejnilo nasledovné aktualizácie k výzvam:

AKTUALIZÁCIA č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

 

AKTUALIZÁCIA č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

 

Dňa 21.04.2017 MPRV SR zverejnilo Príručku pre žiadateľa IROP verzia 1.7.1.

 

Dňa 18.04.2017 MPRV SR zverejnilo aktualizovaný dokument FAQ - Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl a k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl a usmernenie k spôsobu klarifikácie povinných príloh ŽoNFP“.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1, IROP-PO2-SC221-2016-10

 

Dňa 11.04.2017 MPRV SR zverejnilo nasledovné aktualizácie k výzvam:

AKTUALIZÁCIA č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

 

AKTUALIZÁCIA č. 2 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

 

AKTUALIZÁCIA č. 2 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

 

Dňa 06.04.2017 MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCIU č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

 

Dňa 03.04.2017 MPRV SR zverejnilo Príručku pre žiadateľa IROP, verzia 1.7.

 

Dňa 31.03.2017 MPRV SR vyhlásilo VÝZVU na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku“.

Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

 

Dňa 15.03.2017 MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCIU č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

 

Dňa 13.02.2017 MPRV SR zverejnilo aktualizácie výziev a Príručku pre žiadateľa IROP, verzia 1.6. 

 

AKTUALIZÁCIA č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Kód výzvy: IROP PO1-SC122-2016-15

 

AKTUALIZÁCIA  č. 2 V ý z v y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11 

 

AKTUALIZÁCIA č. 1  V ý z v y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v znení Aktualizácie č. 1

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

 

Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 1.6.

 

Dňa 09.01.2017 MPRV SR vyhlásilo VÝZVU na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) č. 1/2017/PO2.2.

 

Dňa 22.12.2016 MPRV SR vyhlásilo VÝZVU na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

 

Dňa 22.12.2016 MPRV SR vyhlásilo VÝZVU na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-14

 

Dňa 21.12.2016 MPRV SR vyhlásilo VÝZVU na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

 

Dňa 21.12.2016 MPRV SR zverejnilo „Metodické usmernenie RO pre IROP č. 6 pre pravidlá pre doplnkové využitie infraštruktúry“.

 

 Dňa 15.12.2016 MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCIU č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy č. IROP-PO1-SC121-2016-9.

Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-9

 

Dňa 09.12.2016 MPRV SR zverejnilo dokument FAQ – Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na vypracovanie plánov udržateľnej mobility (PUM) vyhlásenej dňa 7.10.2016 s kódom IROP-PO1-SC121-2016-9. Materiál čerpá z odpovedí RO/IROP na otázky sprostredkovateľských orgánov pre IROP ako aj z odpovedí RO/IROP potenciálnym žiadateľom.

 

Dňa 06.12.2016 MPRV SR vyhlásilo VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. 

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

 

 Dňa 06.12.2016 MPRV SR vyhlásilo VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. 

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

 

 Dňa 06. 12. 2016 MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCIU č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

 

Dňa 06. 12. 2016 MPRV SR zverejnilo Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, verzia 1.5.

 

 Dňa 06. 12. 2016 MPRV SR zverejnilo  „Metodické usmernenie č. 5 pre vypracovanie finančnej analýzy projektu“.

 

Dňa 30.11.2016 MPRV SR vyhlásilo VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

 

Dňa 19.11.2016 MPRV SR zverejnilo dokument FAQ - Najčastejšie kladené otázky k výzve „Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“.

Kód výzvy IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1

 

Dňa 06.09.2016 MPRV SR zverejnilo aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (verzia 4). Súčasťou tohto Indikatívneho harmonogramu výziev je aj harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov, ktoré sa budú uplatňovať pri dvojkolovom procese výberu projektov.


 


1141304

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka