Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Aktuálne informácie

AKTUÁLNE INFORMÁCIE


 

Dňa 10.07.2018 MPRV SR zverejnilo VÝZVU na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=13103

 

Dňa 29.06.2018 MPRV SR zverejnilo nasledujúce OZNAMY:

A)      Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13062

B)      Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13063

C)      Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13064

 

 

Dňa 27.06.2018 MPRV SR zverejnilo nasledujúce OZNAMY:

Oznam o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni

 

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 podľa územnej príslušnosti k 26.06.2018

Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19

 

Dňa 27.06.2018 MPRV SR zverejnilo VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

 

Dňa 22.06.2018 MPRV SR zverejnilo INFORMÁCIU o disponibilnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 21.06.2018 spolu s informáciou o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy.

 

Dňa 21.06.2018 MPRV SR zverejnilo

OZNÁMENIE RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-12 podľa územnej príslušnosti k 20.06.2018

INFORMÁCIU o termíne uzávierky 6. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

 

Dňa 20.06.2018 MPRV SR zverejnilo OZNÁMENIE o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2017-22 pre územie UMR Banská Bystrica k 19.06.2018 a Oznam o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní s kódom IROP-PO2-SC223-2017-22 pre územie UMR Banská Bystrica.

 


Dňa 14.06.2018 MPRV SR zverejnilo nasledujúce OZNAMY:

A.      Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 13.06.2018

 

B.      Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb IROP-PO1-SC122-2016-15 pre územie RIÚS Nitrianskeho kraja, UMR Nitrianskeho kraja a UMR Prešovského kraja

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13015

 

Dňa 12.06.2018 MPRV SR zverejnilo Vyhodnotenie III. kola výzvy na Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

 

Dňa 11.06.2018 MPRV SR zverejnilo nasledujúce informácie:

A)      Aktualizácia č. 2 k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

 

B)      Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 10.06.2018

 

C)      Informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy:  IROP-PO4-SC431-2017-16

 

 

Tlačová správa k vyhodnoteniu tretieho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, III. kolo.
Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
(zverejnené dňa 08.06.2018).

 

 

Dňa 07.06.2018 MPRV SR zverejnilo nasledujúce OZNAMY:

A.      Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2016-14 podľa územnej príslušnosti k 06.06.2018

B.      Informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Kód výzvy:  IROP-PO2-SC223-2016-14

C.      Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

 

 

MPRV SR v súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10 (1. kolo) vydalo príslušnú záverečnú správu (zverejnené na webovom sídle SO pre IROP dňa 07.06.2018).
Záverečná správa

 

Dňa 29.05.2018 MPRV SR zverejnilo nasledujúce informácie:

A. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-2016-13 podľa územnej príslušnosti k 28.05.2018

B.  Informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13

C.  Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na výzvu na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13

 

D.  Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 5.0 na rok 2018

 

E.  Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách IROP , verzia 3

 

F.   Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR

 

Dňa 29.05.2018 MPRV SR zverejnilo nasledujúce informácie:

A.  Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC11-2016-11 podľa územnej príslušnosti k 28.05.2018

B.  Oznam č. 3 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11

 

C. Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2016-10 podľa územnej príslušnosti k 28.05.2018

D.  Informácia o termíne uzávierky 6. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

E.  Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10

 

Tlačová správa k vyhodnoteniu tretieho hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

 

Dňa 22.05.2018 MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCIU č. 1 k výzve  na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

 

Dňa 21.05.2018 MPRV SR zverejnilo nasledujúce aktualizácie výziev:

AKTUALIZÁCIA č.6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

 

AKTUALIZÁCIA č.6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

 

Dňa 16.05.2018 MPRV SR zverejnilo METODICKÝ VÝKLAD č.1 RO k definovaniu kapitálových výdavkov v rámci výziev PO2 IROP.

 

Dňa 02.05.2018 MPRV SR zverejnilo Príručku pre prijímateľa verzia 3.1.

 

Dňa 23.04.2018 MPRV SR zverejnilo nasledujúce AKTUALIZÁCIE výziev:

A)      AKTUALIZÁCIA č. 6  k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11.

B)      AKTUALIZÁCIA č. 6  k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12.

C)      AKTUALIZÁCIA č.5 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

D)      AKTUALIZÁCIA č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

E)      AKTUALIZÁCIA č.4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku, kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

F)       AKTUALIZÁCIA č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14 

G)     AKTUALIZÁCIA č.5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenie jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

H)     AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2017-22.

I)        AKTUALIZÁCIA č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

J)        AKTUALIZÁCIA č.5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10

 

Informácie sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12803

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12804

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12805

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12806

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12807

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12808

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12809

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12810

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12811

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12812

 

MPRV SR v súvislosti s ukončením hodnotiaceho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok, v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 (2. kolo) vydalo príslušnú záverečnú správu (zverejnené na webovom sídle SO pre IROP dňa 19.04.2018).

 

Dňa 09.04.2018 MPRV SR zverejnilo:

VÝZVU na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Kód výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8

 

VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie implementácie stratégie CLLD.

Kód výzvy IROP-PO5-SC511/512-2018-28

 

Dňa 06.04.2018 MPRV SR zverejnilo Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok verzia 4.0 na rok 2018.

 

Dňa 05.04.2018 MPRV SR zverejnilo schválenú revíziu IROP, verzia 3.1.

 

Dňa 04.04.2018 MPRV SR zverejnilo nasledujúce dokumenty:

Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 2.0

 

Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

 

Dňa 04.04.2018 MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCIU oznámenia RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2017-22, určenú pre územie UMR Banská Bystrica, k 03.04.2018

 

Dňa 28.03.2018 MPRV SR zverejnilo OZNÁMENIE o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy:  IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 26.03.2018 a informácia o termíne uzávierky 6. hodnotiaceho kola výzvy.

Informácia je dostupná na adrese:

 

Dňa 23.3.2018 MPRV SR zverejnilo tlačovú správu k výzve IROP-PO4-SC431-2017-16 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

 

Dňa 15.03.2018 MPRV SR zverejnilo OZNAM č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy s kódom IROP-PO1-SC121-2016-12 pre územie pre RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, UMR Nitrianskeho kraja, UMR Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja.

 

Dňa 14.03.2018 MPRV SR zverejnilo INFORMÁCIU o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 13.03.2018 a informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy.

 

Dňa 2.3.2018 MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCIU Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok verzia 3.0 na rok 2018.

 

Dňa 2.3.2018 MPRV SR zverejnilo: 

A)      Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC221-2016-10 podľa územnej príslušnosti k 01.03.2018 a informácia o termíne uzavretia hodnotiaceho kola č. 5 výzvy

 

B)      Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2017-22, určenú pre územie UMR Banská Bystrica, k 01.03.2018

 

Dňa 27.02.2017 MPRV SR zverejnilo OZNÁMENIE o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC223-2016-14 podľa územnej príslušnosti k 26.02.2018 a informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy.

 

Dňa 26.02.2018 MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCIU č. 5  k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

 

MPRV SR zverejnilo dňa 22.02.2018 OZNÁMENIE o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO4-SC421-2017-19 podľa územnej príslušnosti k 21.02.2018 a informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy.

 

MPRV SR zverejnilo dňa 21.02.2018

A.    OZNÁMENIE o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC222-2016-13 podľa územnej príslušnosti k 20.02.2018 a informácie o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy.


B.      Príručka pre prijímateľa, verzia 3.0

 

MPRV SR zverejnilo dňa 20.02.2018 OZNÁMENIE o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 16.02.2018 spolu s informáciou o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola.

 

MPRV SR zverejnilo dňa 14.02.2018 OZNAM č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2016-12 pre územie RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, UMR Nitrianskeho kraja, UMR Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja.

 

MPRV SR zverejnilo dňa 09.02.2018 OZNÁMENIE o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy:  IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 08.02.2018 a informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy.

 


Záverečná správa Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy.
Kód výzvy: ROP-PO1-SC121-2016-9 (3 KOLO)

Záverečná správa výzvy IROP-PO1-SC121-2016-9 (3 KOLO).pdf
 

 

MPRV SR zverejnilo dňa 22.01.2018 OZNÁMENIE RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-12, podľa územnej príslušnosti k 10.01.2018 a informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy.


 

MPRV SR Zverejnilo dňa 10.01.2018 nasledujúce informácie:

A)      Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13 pre územie RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja.

 

B)      Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy:  IROP-PO1-SC11-2016-11, podľa územnej príslušnosti k 08.01.2018 a informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy.

 

MPRV SR Zverejnilo dňa 09.01.2018 nasledujúce informácie:

A)      kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Banskobystrického kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja.

 

B)      Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 pre územie RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Žilinského kraja a UMR Nitrianskeho kraja (aktivity a, c až i).

 

MPRV SR zverejnilo dňa 04.01.2018 nasledujúce dokumenty:

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 6.0 na rok 2017

 

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 2.0 na rok 2018

 

MPRV SR zverejnilo dňa 21.12.2017 INFORMÁCIU o disponibilnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 19.12.2017 spolu s informáciou o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy.

 

Dňa 15.12.2017 MPRV SR zverejnilo nasledujúce dokumenty:

Analýza no regret projektov

 

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 verzia 2.0

 

Integrated regional operational programme 2014 - 2020 version 2.0

 

Dňa 14.12.2017 MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCIU č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).
Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.

 

Dňa 08.12.2017 MPRV SR zverejnilo:

A.      OZNÁMENIE o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-2016-13 podľa územnej príslušnosti k 07.12.2017 a informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy.

 

B.      OZNAM č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13 pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja.

 

Dňa 07.12.2017 MPRV SR zverejnilo OZNAM o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2016-14 pre územie RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, RIÚS Bratislavského kraja a UMR Banskobystrického kraja.

 

Dňa 05.12.2017 MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCU č.1 oznámenia RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 04.12.2017 spolu s informáciou o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy.

 

Dňa 01.12.2017 MPRV SR zverejnilo nesledujúce oznamy:

A.      OZNÁMENIE RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 30.11.2017 spolu s informáciou o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy

 

B.      OZNAM č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Žilinského kraja a UMR Nitrianskeho kraja (aktivity a, c až i).


 

Dňa 01.12.2017 MPRV SR zverejnilo nasledujúce oznamy:

A.      OZNÁMENIE RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia IROP-PO4-SC421-2017-19 podľa územnej príslušnosti k 30.11.2017

 

B.      OZNAM č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Banskobystrického kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja.


 

Dňa 23.11.2017 MPRV SR zverejnilo Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 1.0 na rok 2018.

 

Dňa 15.11.2017 MPRV SR zverejnilo OZNÁMENIE o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-12 podľa územnej príslušnosti k 14.11.2017 a INFORMÁCIU o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12.

 

 

Dňa 14.11.2017 MPRV SR zverejnilo PRÍRUČKU k procesu verejného obstarávania verzia 2.0.

 

Vážené dámy a vážení páni,
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky si Vás dovoľuje pozvať na workshop, ktorého cieľom bude prezentácia  a praktické vysvetlenie výzvy v rámci ŠC 5.1.1  - Výzva na predkladanie ŽoNFP na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD v programovom období 2014-2020.

Workshop sa uskutoční v termínoch:

Dátum:        20.november 2017
Miesto:        Krajská knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice, 040 01
Čas:            13:00 hod.

Dátum:        21.november 2017
Miesto:        Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01, Veľká sieň
Čas:            10:00 hod.

Dátum:        22.november 2017
Miesto:        MPRV SR, Račianska 153/A, Bratislava, 831 53, zasadačka-1.poschodie
Čas:            9:00 hod.

Zároveň si Vás dovoľujeme poprosiť o zaslanie menného zoznamu zástupcov na mailovú adresu zuzana.janecek@land.gov.sk najneskôr do 16.11.2017 do 12:00 hod. vo forme:

- dátum workshopu
- meno
- názov MAS

 

Dňa 13.11.2017 MPRV SR zverejnilo OZNAM o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11 pre územie RIÚS Bratislavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja a UMR Trenčianskeho kraja.

 

Dňa 06.11.2017 MPRV SR zverejnilo nasledujúce oznámenie/oznam:

A.      OZNÁMENIE o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC223-2016-14 podľa územnej príslušnosti k 31.10.2017 a informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy.

 

B.      OZNAM č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2016-14 pre RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, RIÚS Bratislavského kraja a UMR Banskobystrického kraja ku dňu 06.12.2017.

 

Dňa 3.11.2017 MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCIU Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (január 2017-december 2017) verzia 5.

 

Dňa 3.11.2017 MPRV SR zverejnilo nasledujúce oznámenia/oznamy:

A.    OZNÁMENIE o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC11-2016-11 podľa územnej príslušnosti k 30.10.2017 a informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy.

B. OZNAM č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11 pre RIÚS Trnavského kraja, ku dňu 04.12.2017.

c. OZNAM o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2016-9 zameranú na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy.

 

Dňa 30.10.2017 MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCIU Metodického usmernenia Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program č. 1 pre prípravu RIUS, verzia 2.0.

 

Dňa 26.10.2017 MPRV SR zverejnilo:
OZNÁMENIE o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2016-10 podľa územnej príslušnosti k 20.10.2017 a informácia o termíne uzavretia hodnotiaceho kola č. 4 výzvy.

 

UPOZORNENIE o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10 pre RIÚS Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja, ku dňu 27.11.2017.

 

Dňa 25.10.2017 MPRV SR zverejnilo INFORMÁCIU o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, podľa územnej príslušnosti k 24.10.2017.
Kód výzvy:  IROP-PO1-SC122-2016-15

 

Dňa 26.10.2017 MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCIU Informácie o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, podľa územnej príslušnosti k 24.10., kde došlo k úprave na úrovni MFO BA.
Kód výzvy:  IROP-PO1-SC122-2016-15

 

Dňa 25.10.2017 MPRV SR zverejnilo nasledujúce metodické usmernenia:
METODICKÉ USMERNENIE Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program č.5 pre vypracovanie finančnej analýzy projektov, verzia 2.3

 

METODICKÉ USMERNENIE Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program č.8 pre vypracovanie finančnej analýzy projektov špecifického cieľa 4.2.1, verzia 1.2.

 

Dňa 20.10.2017 MPRV SR zverejnilo INFORMÁCIU o disponibilnej výške indikatívnych finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).
Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 19.10.2017.

 

Dňa 20.10.2017 MPRV SR zverejnilo INFORMÁCIU o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

 

Dňa 11.10.2017 MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCIU Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, verzia 4

 

Dňa 10.10.2017 MPRV SR zverejnilo nasledovné dokumenty:

AKTUALIZÁCIU č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia.
Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

 

AKTUALIZÁCIU FAQ –Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia.
Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19. V znení aktualizácie č.2 výzvy.

 

Dňa 26.09.2017 MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCIU č.1 výzvy na predkladanie na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2017-4

 

Dňa 22.09.2017 MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCIU č.4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.
Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15.

 

Dňa 19.09.2017 MPRV SR zverejnilo Príručku pre žiadateľa IROP, verzia 1.9. 

 

 

Dňa 19.09.2017 MPRV SR zverejnilo nasledovné dokumenty:

 

AKTUALIZÁCIA č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).
Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

 

AKTUALIZÁCIA č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.
Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

 

AKTUALIZÁCIA č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.
Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

 

AKTUALIZÁCIA č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.
Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

 

AKTUALIZÁCIA č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.
Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

 

AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia.
Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

 

AKTUALIZÁCIA č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

 

Aktualizácie uvedených výziev sú dostupné na webovom linku:

 

Dňa 18.09.2017 MPRV SR zverejnilo Metodické usmernenie RO pre IROP č. 9 k určeniu podniku v ťažkostiach.

 

Dňa 28.08. MPRV SR zverejnilo INFORMÁCIU o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017

 

Dňa 22.08.2017 MPRV SR vyhlásilo VÝZVU na predkladanie Projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných škôl na praktickom vyučovaní.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2017-4

 

Dňa 18.08.2017 MPRV SR zverejnilo INFORMÁCIU o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10, podľa územnej príslušnosti k 18.08.2017.

 

Dňa 17.08.2017 MPRV SR zverejnilo INFORMÁCIU o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy.

 

Dňa 14.8.2017 MPRV SR zverejnilo METODIKU - Kritéria pre výber projektov verzia 1.3.

 

Dňa 11.08. MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCIU č. 2 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

 

Dňa 02.08.2017 MPRV SR zverejnilo:

AKTUALIZÁCIU č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy.

Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-9

 

AKTUALIZÁCIU č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-12

 

Dňa 27.07.2017 MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCIU č. 2 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

 

Dňa 19.07.2017 MPRV SR vyhlásilo VÝZVU na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok č. 2/2017/PO2. Špecifický cieľ: 2.1.1 Podporiť prechod poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK”) v zariadení z inštitucionálnej formy na komunitnú a podporiť rozvoj služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku na komunitnej úrovni.

 

Dňa 07.07.2017 MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCIU č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy.

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2017-21

 

Dňa 06.07.2017 MPRV SR zverejnilo aktualizácie výziev

 

AKTUALIZÁCIA č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

 

AKTUALIZÁCIA č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

 

Dňa 28.06.2017 MPRV SR zverejnilo dokument FAQ - Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku ŠC 4.3.1.

Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

 

 

Dňa 27.06.2017 MPRV SR zverejnilo aktualizácie výziev

 

AKTUALIZÁCIA č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

 

AKTUALIZÁCIA č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

 

AKTUALIZÁCIA č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

 

Dokumenty sú k dispozícii na webovom linku:

 

a v časti Aktuálne oblasti podľa výziev na webovom linku:

 

 

Dňa 26.06.2017 MPRV SR vyhlásilo VÝZVU na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia

Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19

 

 

Dňa 22.06.2017 MPRV SR zverejnilo aktualizácie výziev

 

AKTUALIZÁCIA č. 4 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

 

AKTUALIZÁCIA Č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti osobnej dopravy.

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

 

AKTUALIZÁCIA č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

 

 

Dňa 21.06.2017 MPRV SR vyhlásilo VÝZVU na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy.

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2017-21

 

 

Dňa 20.06.2017 MPRV SR zverejnilo Príručku pre žiadateľa IROP verzia 1.8

 

Dňa 19.06.2017 MPRV SR zverejnilo:

- Metodické usmernenie RO pre IROP č.5 pre vypracovanie finančnej analýzy projektov, verzia 2.0 a

- Metodické usmernenie Riadiaceho orgánu pre IROP č.8 pre vypracovanie finančnej analýzy projektov špecifického cieľa 4.2.1

 

Dňa 02.06.2017 MPRV SR schválilo Príručku pre prijímateľa IROP 2014-2020 - verzia 2.3.

 

Dňa 24.05.2017 MPRV SR vyhlásilo VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20

 

a zverejnilo Príručka pre žiadateľa o NFP, verzia 1.1

 

Dňa 22.05.2017 MPRV SR vyhlásilo VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení).

Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

 

Dňa 22.05.2017 MPRV SR zverejnilo nasledovné aktualizácie k výzvam:

AKTUALIZÁCIA č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

 

AKTUALIZÁCIA č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

 

Dňa 04.05.2017 MPRV SR zverejnilo nasledovné aktualizácie k výzvam:

AKTUALIZÁCIA č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

 

AKTUALIZÁCIA č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

 

Dňa 21.04.2017 MPRV SR zverejnilo Príručku pre žiadateľa IROP verzia 1.7.1.

 

Dňa 18.04.2017 MPRV SR zverejnilo aktualizovaný dokument FAQ - Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl a k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl a usmernenie k spôsobu klarifikácie povinných príloh ŽoNFP“.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1, IROP-PO2-SC221-2016-10

 

Dňa 11.04.2017 MPRV SR zverejnilo nasledovné aktualizácie k výzvam:

AKTUALIZÁCIA č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

 

AKTUALIZÁCIA č. 2 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

 

AKTUALIZÁCIA č. 2 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

 

Dňa 06.04.2017 MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCIU č. 2 Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

 

Dňa 03.04.2017 MPRV SR zverejnilo Príručku pre žiadateľa IROP, verzia 1.7.

 

Dňa 31.03.2017 MPRV SR vyhlásilo VÝZVU na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku“.

Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2017-16

 

Dňa 15.03.2017 MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCIU č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

 

Dňa 13.02.2017 MPRV SR zverejnilo aktualizácie výziev a Príručku pre žiadateľa IROP, verzia 1.6. 

 

AKTUALIZÁCIA č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Kód výzvy: IROP PO1-SC122-2016-15

 

AKTUALIZÁCIA  č. 2 V ý z v y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11 

 

AKTUALIZÁCIA č. 1  V ý z v y  na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v znení Aktualizácie č. 1

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

 

Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 1.6.

 

Dňa 09.01.2017 MPRV SR vyhlásilo VÝZVU na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) č. 1/2017/PO2.2.

 

Dňa 22.12.2016 MPRV SR vyhlásilo VÝZVU na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

 

Dňa 22.12.2016 MPRV SR vyhlásilo VÝZVU na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-14

 

Dňa 21.12.2016 MPRV SR vyhlásilo VÝZVU na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15

 

Dňa 21.12.2016 MPRV SR zverejnilo „Metodické usmernenie RO pre IROP č. 6 pre pravidlá pre doplnkové využitie infraštruktúry“.

 

 Dňa 15.12.2016 MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCIU č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy č. IROP-PO1-SC121-2016-9.

Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-9

 

Dňa 09.12.2016 MPRV SR zverejnilo dokument FAQ – Najčastejšie kladené otázky k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na vypracovanie plánov udržateľnej mobility (PUM) vyhlásenej dňa 7.10.2016 s kódom IROP-PO1-SC121-2016-9. Materiál čerpá z odpovedí RO/IROP na otázky sprostredkovateľských orgánov pre IROP ako aj z odpovedí RO/IROP potenciálnym žiadateľom.

 

Dňa 06.12.2016 MPRV SR vyhlásilo VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. 

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10

 

 Dňa 06.12.2016 MPRV SR vyhlásilo VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. 

Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

 

 Dňa 06. 12. 2016 MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCIU č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

 

Dňa 06. 12. 2016 MPRV SR zverejnilo Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, verzia 1.5.

 

 Dňa 06. 12. 2016 MPRV SR zverejnilo  „Metodické usmernenie č. 5 pre vypracovanie finančnej analýzy projektu“.

 

Dňa 30.11.2016 MPRV SR vyhlásilo VÝZVU na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému.

Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11

 

Dňa 19.11.2016 MPRV SR zverejnilo dokument FAQ - Najčastejšie kladené otázky k výzve „Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl“.

Kód výzvy IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1

 

Dňa 06.09.2016 MPRV SR zverejnilo aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (verzia 4). Súčasťou tohto Indikatívneho harmonogramu výziev je aj harmonogram výziev na predkladanie projektových zámerov, ktoré sa budú uplatňovať pri dvojkolovom procese výberu projektov.


 


1212777

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka