Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Aktuality

 

 • 27.3.2019  Výzva

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Usmernenie č. 1 k výzve na podporu zapájania MSP v Bratislavskom kraji do programov EÚ s kódom OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2562018_vyzva_opvai-mhdp2018411-19/

 

 

 • 26.3.2019  Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

Usmernenie č. 2 k výzve OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/8102018_vyzva_opvai-mhdp2018222-20/

Usmernenie č. 1 k výzve OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/20122018_vyzva_opvai-mhdp2018122-21/

 

 

 • 26.3.2019  Výzva

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2019-47

Informácia pre žiadateľov k výzvam na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o NFP na zvýšenie na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kódy výziev: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12 a IROP-PO2-SC223-2019-47, o navrhovaných zmenách zákona o EŠIF

 

 

 • 25.3.2019  Oznam

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP  IROP-PO1-SC11-2018-36

Informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP IROP-PO1-SC11-2018-36

Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP IROP-PO1-SC11-2018-36

 

 

 • 26.3.2019  Seminár

OP KŽP

dovoľujeme si Vás pozvať na seminár „Energeticky efektívne v roku 2019“, ktorý organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU v Bratislave.

Seminár, počas ktorého budú zverejnené informácie o možnostiach podpory a prezentované aj konkrétne príklady už realizovaných opatrení zameraných na zníženie spotreby energie  vo verejných budovách, sa  bude konať vo štvrtok 28. marca 2019  počas medzinárodného veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA.


 

 • 22.3.2019 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-rojekty/8102018_vyzva_opvai-mhdp2018222-20/

 

 

 • 20.3.2019  Oznam

OP VaI

v súvislosti so zverejnenými výzvami na podporu dlhodobého strategického výskumu (kódy OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08) (ďalej len „výzvy DSV“) si Vás dovoľujeme informovať o zverejnení  FAQ – Často kladené otázky č. 5   pre tieto výzvy. 


 

 • 20.3.2019  Výzva

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Oznam o plánovanom vyhlásení výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní, Kód výzvy:  IROP-PO2-SC223-2019-47.

 

 

 • 19.3.2019  Oznam

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP  IROP-PO2-SC211-2017-17

Informácia o termíne uzávierky 8. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP  IROP-PO2-SC211-2017-17

 

 

 • 15.3.2019  Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vydalo usmernenia pre 3 výzvy na dopytovo– orientované projekty. Usmernenia sa týkajú výziev:
OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02
http://www.minedu.sk/usmernenie-c-3-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zvysenie-inkluzivnosti-vzdelavania-oplz-po12018dop111-02/  
OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01
http://www.minedu.sk/153-2019-usmernenie-c6-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-citatelska-matematicka-a-prirodovedna-gramotnost-v-zakladnej-skole-oplz-po12018dop111-01/  
OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03
http://www.minedu.sk/153-2019-usmernenie-c-2-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zvysenie-kvality-vzdelavania-na-gymnaziach-citatelska-matematicka-financna-a-prirodovedna-gramotnost-oplz-po12018dop111-03/


 

 • 15.3.2019  Oznam

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená aktualizácia Aktualizácia č.3 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35.

  
 

 • 12.3.2019  Oznam

OP VaI

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnila FAQ- Často kladené otázky (IV. časť) k výzvam na podporu dlhodobého strategického výskumu (DSV) v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK.

 

 

 • 11.3.2019  Výzva

OP KŽP

dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) zverejnilo dňa 11.3. 2019 v poradí 48. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP).  

http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/prezentacia-k-vyzve-zameranej-na-znizenie-energetickej-narocnosti-verejnych-budov-opkzp-po4-sc431-2018-48/

 

 • 8.3.2019  Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje, že z dôvodu vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov vyčlenených na túto výzvu, plánuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 s názvom „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“ ku dňu 8. apríla 2019 uzavrieť.

 

 

 • 28.2.2019  Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:
Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2019, verzia 2
Prehľad výziev OP VaI implementovaných v gescii MH SR

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

 

 

 • 26.2.2019  Oznam

ROP

dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená aktualizácia Manuálu pre informovanie a komunikáciu IROP verzia 1.3.

 

 

 • 25.2.2019  Semináre

OP ĽZ

dovoľujeme si Vám oznámiť, že MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačné semináre pre úspešných prijímateľov výzvy s názvom "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole" OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01


6.marca 2019 v Trnave – prihlasovanie na seminár TU

14.marca 2019 v Banskej Bystrici – prihlasovanie na seminár TU
15. marca 2019 v Košiciach – prihlasovanie na seminár TU

 

 

 • 21.2.2019  Oznam

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO4-SC431-2017-16

Informácia o termíne uzávierky 8. hodnotiaceho kola výzvy  IROP-PO4-SC431-2017-16

 

 

 • 19.2.2019  Oznam

IROP

 

dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

 

 • 14.2.2019  Oznam

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 9 k výzve na predkladanie ŽoNFP  IROP-PO2-SC211-2017-17.

 

 • 14.2.2019  Oznam

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12.

 

 • 14.2.2019  Oznam

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC11-2018-36

Aktualizácia č. 7 výzvy na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC122-2016-15

Aktualizácia č. 7 výzvy na predkladanie ŽoNFP IROP-PO4-SC431-2017-16

 

 • 8.2.2019  Oznam

OP  VaI

Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie vydala Usmernenie č. 3 k nasledovným výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) na podporu dlhodobého strategického výskumu:

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-04

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-05

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-06

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-07

OPVaI-VA/DP/2018/1.2.1-08

 

 • 8.2.2019  Semináre

OP ĽZ

dovoľujeme si Vám oznámiť, že MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačné semináre pre úspešných prijímateľov výzvy s názvom "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole" OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01

6.marca 2019 v Trnave – prihlasovanie na seminár TU

14.marca 2019 v Banskej Bystrici – prihlasovanie na seminár TU

15. marca 2019 v Košiciach – prihlasovanie na seminár TU

Všetky potrebné informácie o informačných seminároch spolu s pozvánkami nájdete na: https://www.minedu.sk/informacne-seminare-pre-prijimatelov-k-vyzve-na-podporu-citatelskej-matematickej-a-prirodovednej-gramotnosti-v-zakladnej-skole/

 

 • 7.2.2019  Oznam

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35.

 

 • 6.2.2019  Oznam

OP  VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu stav finančnej alokácie výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20, OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19 a OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18.

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/8102018_vyzva_opvai-mhdp2018222-20/

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2562018_vyzva_opvai-mhdp2018411-19/

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/2562018_vyzva_opvai-mhdp2018321-18/

 

 

 • 6.2.2019  Semináre

OP ĽZ

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje pozvať na Informačné semináre (IS) pre prijímateľov, prioritne zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

Termíny a miesta konania:

- v stredu 20. 2. 2019 o 09:30 hod. v Žiline

- v utorok 26. 2. 2019 o 09:30  hod. v  Prešove 

- v utorok 5. 3. 2019 o 09:30 hod. v Bratislave 

- v štvrtok 14. 3. 2019 o 09:30  hod. v Nitre 

V prípade záujmu sa zaregistrujte TU  Prípadné podnety/ otázky k tematickým okruhom zašlite na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk

 

 • 5.2.2019  Oznam

IROP

 

dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

 

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu  IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 28.01.2019

Informácia o termíne uzávierky 9. hodnotiaceho kola výzvy  IROP-PO1-SC122-2016-15

Oznam č. 3 o plánovanom uzavretí výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15 pre územie RIÚS Žilinského kraja

 

 • 5.2.2019  Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 2.0 na rok 2019.

 

 • 1.2.2019  Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená  aktualizovaná verzia  „Príručky pre žiadateľa IROP, verzia 3.0“, ktorá nadobúda platnosť a účinnosť dňa 01.02.2019. http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1128&navID2=1128&sID=67&id=13836.

 

 

 


 
 • 28.1.2019  Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty Vzor zmluvy o poskytnutí NFP_verzia 3

https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

 • 25.1.2019  Oznam

OP  ĽZ

dávame Vám do pozornosti informácie o zmenách výziev a o zmene termínu 3. hodnotiaceho kola, ktoré sú uverejnená na našom webovom sídle v Aktualitách:

Informácia o zmene termínu 3. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

ZMENA Č. 1 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01

Zmena č.2 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

ZMENA Č. 3 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Zmena č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

ZMENA Č. 2 VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NFP OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01

 

 • 24.1.2019  Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie na svojom webovom sídle zverejnilo „Príručku pre prijímateľa pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP ĽZ, programové obdobie 2014-2020, verzia číslo 6.0“.

http://www.minedu.sk/prirucka-pre-prijimatela-prioritna-os-1-vzdelavanie-op-lz-programove-obdobie-2014-2020-verzia-cislo-60/

 

 • 21.1.2019  Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016_verzia 2.0

https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

 • 18.1.2018  Oznam

OP KŽP

týmto si Vám dovoľujem oznámiť, že  na webovom sídle www.op-kzp.sk bolo zverejnené oznámenie o plánovanom uzavretí 33. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, zameranej na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch (výzva evidovaná pod kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-33). Výzva bude uzavretá 18. februára 2019, po tomto dátume nebude možné v rámci tejto výzvy predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

 

 • 17.1.2019  Oznam

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vydalo usmernenia pre 3 výzvy na dopytovo– orientované projekty. Usmernia sa týkajú výziev:

„V základnej škole úspešnejší II“ (OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02)

http://www.minedu.sk/1612019-usmernenie-c-1-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zvysenie-inkluzivnosti-vzdelavania-oplz-po12018dop111-02/

Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“ (OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01)

http://www.minedu.sk/161-2018-usmernenie-c-5-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-citatelska-matematicka-a-prirodovedna-gramotnost-v-zakladnej-skole-oplz-po12018dop111-01/

„Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“ (OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03)

http://www.minedu.sk/161-2019-usmernenie-c-1-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zvysenie-kvality-vzdelavania-na-gymnaziach-citatelska-matematicka-financna-a-prirodovedna-gramotnost-oplz-po12018dop111-03/

 

   

 • 14.1.2019  Seminár

OP VaI

Ministerstvo hospodárstva SR, Slovenská inovačná a energetická agentúra a  Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre územie Banskobystrického kraja Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle (OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21)

Termín: 14. februára 2019 (štvrtok)  

Miesto konania: Banská Bystrica Mestský úrad Banská Bystrica, veľká sieň, 1. poschodie  Československej armády 26, Banská Bystrica

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr 11. februára 2019 zaslaním e-mailu na adresu opvai@siea.gov.sk , do predmetu e-mailu uveďte text: INFOSEMINÁR BANSKÁ BYSTRICA.

Pozvánka 14.2.2019

 

 

 • 14.1.2019  Výzva

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

Informácia pre prijímateľov k preukazovaniu splnenia podmienky bezúhonnosti prijímateľa v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP VaI

https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

 

 • 11.1.2019  Seminár

OP ĽZ

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje organizuje v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami Košice, Prešov a Banská Bystrica informačné dni k vyhláseným výzvam pre prijímateľov/žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.

 • pondelok 21. januára 2019 od 13:00 do 16:30 vo veľkej zasadačke v budove Verejnej Knižnice Jána Bocatia v Košiciach, Hviezdoslavova 5, 040 01,  Košice
 • utorok 22. januára 2019 od 09:00 do 13:30 na Úrade Prešovského samosprávneho kraja, veľká zasadačka, 2. Poschodie, Námestie mieru 2, 080 01,  Prešov
 • stredu 23. januára 2019 od 9:00 do 13:30, na Mestskom úrade Banská Bystrica, 1. poschodie - veľká sieň, Československej armády 26, Banská Bystrica.

 

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr 17. januára vyplnením on-line formulára.

Pozvánka 23.1.2019

 

 • 11.1.2019  Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty a informácie:

Pozvánka na informačné semináre k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

https://www.opvai.sk/aktuality/pozvanka_seminare_21/

Informácia o uzavretí výzvy na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (kód výzvy OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01) https://www.opvai.sk/aktuality/uzatvorenie_vyzvy_pz1/

 

 

 • 9.1.2018  Oznam

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená:

Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO2-SC211-2017-17

Informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP  IROP-PO2-SC211-2017-17

 

 

 • 2.1.2019  Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo nasledujúce dokumenty k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21: Test úplnosti ŽoNFP a Ako pracovať s výzvou.

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/20122018_vyzva_opvai-mhdp2018122-21/

 

 

 • 28.12.2018  Výzva

OP LZ

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje na stránke https://www.minedu.sk/27122018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-prepojenia-vysokoskolskeho-vzdelavania-s-potrebami-praxe-vysoka-skola-pre-prax-oplz-po12018dop131-02/ zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok " Vysoká škola pre prax“:  OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02

 

 • 21.12.2018  Oznam

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené Metodické usmernenie RO pre IROP č. 12  k plneniu ukazovateľov výkonnostného rámca.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1197

 

 •  21.12.2018  Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo nasledujúce dokumenty:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/20122018_vyzva_opvai-mhdp2018122-21/

 

 • 20.12.2018  Oznam

ROP

dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli  zverejnené:

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34

Výzva na predkladanie PZ na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12

 

 • 16.12.2018  Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty: Preukazovanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku mať vysporiadané majetkovo-právne vzťahy a povolenia na realizáciu aktivít projektu v rámci dopytovo-orientovaných projektov OP VaI v gescii MH SR_ verzia 1.0
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

 • 13.12.2018  Oznam

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP v časti Aktuality/Oznamy bola zverejnená
Tlačová správa o plánovanom zverejnení Výzvy na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12.

 

 • 12.12.2018  Oznam

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Aktualizácia č. 7 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní pre územie UMR Banská Bystrica, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2017-22

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2018-36

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2018-35

 

 • 11.12.2018  Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty: Vzor zmluvy o partnerstve pre dopytovo-orientované projekty_verzia 1.2 https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/ 

 

 • 10.12.2018  Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený
Oznam č. 3 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2016-12.

 

 • 7.12.2018  Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená aktualizácia

Manuálu pre informovanie a komunikáciu IROP verzia 1.2

 

 • 6.12.2018  Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vám oznámiť, že  na webovom sídle MPSVR SR bola zverejnená Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o  NFP pre dopytovo orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3 a 4), programové obdobie 2014 – 2020 verzia 2.4 s účinnosťou od 06. 12. 2018.

https://www.mpsvr.sk/sk/esf/

https://www.mpsvr.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dokumenty/prirucka-ziadatela/

 

 • 5.12.2018  Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

Prehľad výziev OP VaI implementovaných v gescii MH SR

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku_verzia 1.6

https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

 • 30.11.2018  Oznam

OP VaI


dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2018, verzia 5
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

Oznam o uzavretí výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kódy výziev OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17)
https://www.opvai.sk/aktuality/uzavretie_vyziev_11-13-16-17/

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci domény Priemysel pre 21. storočie (kód výzvy OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12)
https://www.opvai.sk/aktuality/uzavretie_vyzvy_12/

 

 

 • 28.11.2018  Oznam

IROP


dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty a informácie:
Informácia o posune termínu uzavretia výzvy na predkladanie projektových zámerov s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01
https://www.opvai.sk/aktuality/posunutie_terminu_pz_01/

 

 

 • 28.11.2018  Oznam

OP VaI


dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty a informácie:

Príručka k procesu VO pre projekty technickej pomoci OP VaI pre prijímateľov: MH SR a SIEA pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016_verzia 1.4
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/projekty-technickej-pomoci/dokumentacia_tp/

Informácia o posune termínu uzavretia výzvy na predkladanie projektových zámerov s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01
https://www.opvai.sk/aktuality/posunutie_terminu_pz_01/

 

 

 • 27.11.2018 Seminár

EŠIF

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Informačno-poradenské centrum pre Banskobystrický kraj v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti organizujú workshop „Podpora rozvoja sociálnej ekonomiky z prostriedkov EŠIF - možnosti a príležitosti v Banskobystrickom kraji“:

Termín konania: 7.12.2018
Miesto konania: Banská Bystrica, Mestský úrad, Československej armády 26, Banská Bystrica, II. poschodie, č.dv. 290

Vašu účasť na podujatí potvrďte, prosím v registračnom formulári najneskôr do 2.12. 2018  tu:
https://docs.google.com/forms/d/18FL5smik-y6pHGAg0PKL3Bc6--xobqNuPtXoyi_YA88/edit

Pozvánka

 

 

 • 26.11.2018 Oznam

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená verzia 4.1 IROP, ktorá bola schválená EK dňa 21.11.2018 vykonávacím rozhodnutím Komisie č. C(2018) 7721.
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1127&navID2=1127&sID=67&id=13633

 

 

 • 23.11.2018 Oznam

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:
Aktualizácia č. 8 k Výzve IROP-PO2-SC211-2017-17
Aktualizácia č. 1 k Výzve IROP-PO2-SC211-2018-27

 

 

 • 22.11.2018  Seminár

EŠIF

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Informačno-poradenské centrum pre Banskobystrický kraj v spolupráci s Regionálnym centrom Inštitútu sociálnej ekonomiky pre Banskobystrický kraj, Vás pozýva na informačný seminár na aktuálnu tému o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch v rámci schváleného Zákona č.112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a prepojenia v rámci výziev EŠIF:

Termín konania: 12.12..2018

Miesto konania: Banská Bystrica, Mestský úrad, Československej armády 26, Banská Bystrica, Veľká sieň, 1.poschodie

Prihlásiť sa môžete zaslaním informácie na e-mail: ipc@banskabystrica.sk najneskôr do 5.12.2018.  Účasť na seminári je bezplatná.

Pozvánka

 

 

 • 22.11.2018  Oznam

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Aktualizácia č. 6 výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13618

Aktualizácia č. 9 výzvy IROP-PO1-SC121-2016-12

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13619

Aktualizácia č. 4 výzvy IROP-PO4-SC421-2017-19

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13620

Aktualizácia č. 6 výzvy n IROP-PO4-SC431-2017-16

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13621

 

 

 • 20.11.2018  Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č.1 k výzve na predkladanie ŽoNFP za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti, kód výzvy č. IROP-PO2-SC212-2018-33. http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=13324

 

 • 15.11.2018  Seminár

OP ĽZ

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR  v spolupráci s informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Banskobystrickom samosprávnom kraji Vás pozývajú na informačný seminár pre potencionálnych žiadateľov o NFP k výzve OP LZ DOP 2018/3.1.1-01 Podpora pracovných miest

Termín konania: 28.11.2018

Miesto konania: Banská Bystrica, Mestský úrad, Československej armády 26, Banská Bystrica, zasadačka 290, 2.poschodie

Vašu účasť, prosím, potvrďte https://ludskezdroje.gov.sk/aktuality/informacne-seminare-implementacnej-agentury. Účasť na seminári je bezplatná.

Pozvánka

 

 • 14.11.2018  Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

 

 

 • 14.11.2018  Oznam

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO4-SC431-2017-16

Informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP  IROP-PO4-SC431-2017-16

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13584

Oznam č. 3 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 pre RIÚS Banskobystrického kraja a RIÚS Košického kraja

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13585

 

 

 • 14.11.2018  Oznam           

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle Výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov ESF za účelom hodnotenia národných a dopytovo-orientovaných projektov pre nasledujúce špecifické ciele:

Špecifický cieľ 1.1.1: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Špecifický cieľ 1.2.1: Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Špecifický cieľ 1.3.1: Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami trhu práce

Špecifický cieľ 1.4.1: Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie 

Cieľom výzvy na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je rozšíriť už existujúcu databázu odborných hodnotiteľov pre špecifické ciele 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1 a 1.4.1 prioritnej osi č. 1 Vzdelávanie OP ĽZ . Databáza bude slúžiť pre potreby výberu odborných hodnotiteľov, ktorí budú následne hodnotiť žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre národné ako aj dopytovo-orientovaných projekty za účelom transparentnej, objektívnej a kvalitnej realizácie hodnotiaceho procesu s využitím kvalifikovaných odborníkov.

Termín uzávierky najbližšieho hodnotiaceho kola je 30.11.2018. Termíny ďalších uzavretí hodnotiacich kôl sú stanovené k poslednému dňu každého nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Ďalšie informácie, ako aj  znenie výzvy spolu s prílohami nájdete na tomto mieste: https://www.minedu.sk/vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-pre-specificke-ciele-111-121-131-a-141/

 

 • 14.11.2018  Oznam

OP VaI

Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Oznam o ukončení Výzvy č.2/2017/PO2 na výber odborných hodnotiteľov.  

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1195&navID2=1195&sID=67&id=13582

 

 

 • 12.11.2018  Seminár

OP ĽZ

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  v spolupráci s informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Banskobystrickom samosprávnom kraji Vás pozývajú na informačný seminár pre potencionálnych žiadateľov o NFP k výzve OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03 Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu

Termín konania: 26.11.2018

Miesto konania: Banská Bystrica, Mestský úrad, Československej armády 26, Banská Bystrica, Veľká sieň, 1.poschodie

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 22. novembra. Účasť na seminári je bezplatná.

pozvánka

 

 • 12.11.2018  Výzva

OP ĽZ

touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania " V základnej škole úspešnejší II“: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-02

http://www.minedu.sk/09112018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zvysenie-inkluzivnosti-vzdelavania-oplz-po12018dop111-02/

 

 • 12.11.2018  Výzva

OP ĽZ

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje na stránke http://www.minedu.sk/09112018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zvysenie-kvality-vzdelavania-na-gymnaziach-citatelska-matematicka-financna-a-prirodovedna-gramotnost-oplz-po12018dop111-03/  zverejnilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:

 " Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu“  OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03. 

 

 • 12.11.2018  Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Príručka pre prijímateľa, verzia 3.2. www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1129

 

 • 7.11.2018  Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) týkajúce sa obstarávania zákaziek nespadajúcich pod zákon o VO https://www.opvai.sk/dokumenty/podporne_dokumenty_k_procesu_vo/

 

 • 8.11.2018  Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) ku konaniu o žiadostiach o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13, OPVaIMH/DP/2018/1.2.2-16 a  OPVaIMH/DP/2018/1.2.2-17. https://www.opvai.sk/aktuality/faq_zonfp/

 

 • 7.11.2018  Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

 • Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016_verzia 1.7
 • Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku _verzia 1.4
 • Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii MH SR
 • Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR _verzia 5.0
 • Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k Výzve na preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku
  •  

https://www.opvai.sk/aktuality/zavedenie_preddavkovych_platieb/

 

 • 7.11.2018  Kreatívne vouchre

SIEA

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila 5. novembra 2018 výzvy na predkladanie žiadostí o kreatívne vouchere v odvetví reklama a marketing a tiež IKT – programovanie. Na každú z výziev je k dispozícii 750 000 €. Voucher pokrýva  50 % oprávnených nákladov a jeho maximálna výška je 5 000 €. Podnikatelia, ktorí získajú voucher, zaplatia celú zákazku a po predložení kompletnej dokumentácie im SIEA voucher spätne preplatí. Vouchere v odvetví IKT – programovanie môžu podniky využiť na dodanie informačných systémov, softvérových riešení a aplikácií určených pre interné procesy. Softvérové riešenia a aplikácie, ktoré sú súčasťou externej komunikácie s verejnosťou, sú predmetom podpory pri voucheroch z odvetvia reklama a marketing. V týchto prípadoch môže ísť napríklad o vytvorenie alebo aktualizáciu webstránky, e-shopu alebo vytvorenie mobilnej či FB aplikácie. Kreatívne vouchere v odvetví reklama a marketing je možné použiť aj pre poradenstvo v oblasti reklamy, marketingu a komunikácie, vrátane digitálnych kampaní a správy sociálnych sietí, ale aj na samotnú tvorbu reklamných kampaní. Návod, ako postupovať pri podávaní žiadosti, obsahuje príručka pre žiadateľa, ktorá je zverejnená na stránke www.vytvor.me.

 

 • 7.11.2018  Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu  IROP-PO1-SC121-2016-12

Informácia o termíne uzávierky 8. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO1-SC121-2016-12

Oznam č. 3 o plánovanom uzavretí výzvy  IROP-PO1-SC121-2016-12

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13553

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13554

 

 • 7.11.2018  Výzva

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-34.  

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13552

 

 • 6.11.2018  Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko – inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva.

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/1772018_vyzva_opvai-mhdppz2018122-01/

https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie-%C4%8D2/

 

 • 5.11.  Oznam

OP VaI

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu  IROP-PO1-SC122-2016-15

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13537

Informácia o termíne uzávierky 8. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13538

 

 • 5.11.2018  Výzva

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená nová verzia Zmluvy o NFP - Vzor zmluvy CKO č.28, verzia 6.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1131&navID2=1131&sID=67&id=10009

 

 • 5.11.2018  Výzva

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy:  IROP-PO2-SC221-2018-35. http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13533

 

 • 31.10.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce informácie a dokumenty:

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2019, verzia 1
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

 

 • 29.10.2018 Oznam

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený dokument Indikatívny harmonogram výziev IROP na rok 2019 verzia 1.0. Dokument je dostupný na webovom linku:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=13517

 

 • 29.10.2018 Oznam

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému IROP-PO1-SC11-2018-36.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13515

 

 • 26.10.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce informácie a dokumenty:

Prehľad výziev OP VaI implementovaných v gescii MH SR

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/1772018_vyzva_opvai-mhdppz2018122-01/

 

 • 26.10.2018 Oznam

IROP

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 17.10.2018 bola na webovej stránke IA MPSVR SR zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest. Znenie výzvy spolu s jej prílohami nájdete na nasledujúcom linku: https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20183.1.101

 

 • 24.10.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené nasledovné oznamy:

Oznam o plánovanom zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=13496

Oznam o plánovanom zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=13497

 

 • 22.10.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

Pomôcky k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20:

• Test úplnosti ŽoNFP

• Ako pracovať s výzvou a dokumentmi k výzve

• Informácia o osvedčení o spôsobilosti vykonávať VaV

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/8102018_vyzva_opvai-mhdp2018222-20/


 
 • 18.10.2018 Seminár

OP ĽZ

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že  Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v spolupráci s informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre banskobystrický kraj Vás pozývajú na informačný seminár k Výzve zameranej na  výstavbu a rekonštrukciu materských škôl v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, kód výzvy :  OPLZ-PO6-SC612-2018-1                 

Termín konania: 25.10.2018

Miesto konania: Banská Bystrica, Mestský úrad, Československej armády 26, Banská Bystrica, Veľká sieň, 1.poschodie

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 22. októbra 2018 zaslaním e-mailu na adresu david.bodnar@minv.sk . Účasť na seminári je bezplatná.

Pozvánka

 

 

 • 18.10.2018 Oznam

OP RH

v nadväznosti na zrušenie 8 výziev v rámci Priority Únie 2 Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020, si Vás Riadiaci orgán pre OP RH  dovoľuje informovať o znovu vyhlásení upravených výziev v rámci:

Opatrenie 2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.a, c, d, f, g, h)

OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2018-07

OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2018-08

OPRH-AKVA-2.2.1-A3-2018-09

OPRH-AKVA-2.2.1-A4-2018-10

OPRH-AKVA-2.2.1-A5-2018-11

OPRH-AKVA-2.2.1-A6-2018-12

Opatrenie 2.3.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.e, j)

OPRH-AKVA-2.3.1-A1-2018-03

OPRH-AKVA-2.3.1-A2-2018-04

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=949

 

 • 17.10.2018 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie aktualizovalo Príručku pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok, prioritná os 1 Vzdelávanie OP ĽZ, programové obdobie 2014-2020.

http://www.minedu.sk/prirucka-pre-ziadatela-o-nenavratny-financny-prispevok-prioritna-os-1-vzdelavanie-op-lz-programove-obdobie-2014-2020-verzia-cislo-42/

 

 • 17.10.2018 Výzva

OP ĽZ

dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webovej stránke IA MPSVR SR bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom OP ĽZ DOP 2018/3.1.1/01 Podpora pracovných miest.

 https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20183.1.101

 

 

 • 17.10.2018 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že Európska komisia svojím vykonávacím rozhodnutím č. C(2018)6272 z 21. septembra 2018, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie č. C(2014)9666, ktorým sa schvaľujú určité prvky operačného programu "Ľudské zdroje" na podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a osobitných rozpočtových prostriedkov pridelených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti na Slovensku, schválila revíziu Operačného programu Ľudské zdroje.

http://www.minedu.sk/operacny-program-ludske-zdroje/

 

 • 16.10.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce informácie a dokumenty:

Informácia o posune termínu uzávierky hodnotiacich kôl v rámci výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11,  OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13, OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17 https://www.opvai.sk/aktuality/posunutie_terminu_vyskumnych_vyziev/

Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - verzia 1.3 https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

 

 • 16.10.2018 Oznam

IROP


Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené nasledovné dokumenty:

Informácia o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách IROP, verzia 4

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=12927

Stanovisko pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR , verzia 4

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=12928

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok  verzia 7.0 na rok 2018

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=12264

 

 • 11.10.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016_verzia 1.6

https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

 • 11.10.2018 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať o zmene č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom  OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby. Zmenou č. 1. s primeranou úpravou príslušných častí výzvy, sú dotknuté oblasti: navýšenie pôvodnej indikatívnej výšky finančných prostriedkov za zdroje EÚ vyčlenených na výzvu a zmena termínu uzavretia 2. a 3. kola 

https://www.ia.gov.sk/sk/aktuality/zmena-c.1-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-op-lz-dop-20184.2.101

 

 • 10.10.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/1772018_vyzva_opvai-mhdppz2018122-01/

https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie_1_vyzva_pz1/

 

 • 8.10.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

 https://www.opvai.sk/aktuality/vyhlasenie_vyzvy_20/

 

 • 8.10.2018 Oznam

Pozvánka na semináre o tvorbe nových obchodných modelov v odvetví architektúra

Tvorba nových obchodných modelov v odvetví architektúra je témou série seminárov, ktoré sa uskutočnia v priebehu jesene v 11 mestách. Podujatia organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra  (SIEA) v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku. Sériu seminárov pripravuje SIEA v spolupráci so Slovenskou komorou architektov. Prvé zo seminárov sa uskutočnia 15.10.2018 v Žiline a 16.10.2018 v Banskej Bystrici. Ďalšie podujatia sa uskutočnia v priebehu novembra a decembra 2018 v Poprade, Prešove, Košiciach, Trenčíne, Banskej Štiavnici, Nitre, Komárne, Bratislave a v Trnave.

Podujatia sú určené predovšetkým pre architektov, ale môžu sa ich zúčastniť aj záujemcovia pôsobiaci v ďalších troch podporovaných odvetviach kreatívneho priemyslu. Vstup na semináre je bezplatný. Registrácia vopred je nutná.

Žiadosť o účasť na podujatí aj s povinnými prílohami je zverejnená na stránke projektu www.vytvor.me.  Podrobnejšie informácie je možné získať  na telefónnom čísle +421 907 866 128, prípadne e-mailom na adrese kreativnepodujatia@siea.gov.sk.

 

 • 8.10.2018 Oznam

OP RH

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo  2014 – 2020 Vás pozýva na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020. Účelom informačného seminára je poskytnúť potenciálnym žiadateľom a prijímateľom informácie o nových výzvach a o možnostiach podpory z OP RH 2014-2020 so zameraním sa na dopytovo orientované projekty.

Termín a miesto konania:

12. októbra 2018 (piatok) o 10:00 hod.

Modrý salónik, Agroinštitút Nitra, š. p., š. p., Akademická 952/4, 949 01 Nitra-Chrenová

 Svoju účasť maximálne (2 osoby za organizáciu/útvar) prosím potvrďte na emailovú adresu:      oprh@land.gov.sk najneskôr v termíne do 09. októbra 2018, 12:00 hod. 

 

 • 8.10.2018 Oznam

OP II

dovoľujeme si Vás informovať, že na  stránke RO zverejnili Usmernenie č. 2 k výzve wifi pre teba, ktorým bola optimalizovaná výzva a hlavne spôsob predkladanie niektorých príloh (LV, dokumentácia k VO).

http://informatizacia.sk/Aktuálne%20výzvy/26920s

 

 • 4.10.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenie jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13439

 

 • 1.10.2018 Oznam

OPII

Dovoľujeme si Vás informovať, že RO  zverejnil Príručku pre prijímateľa Wifi pre teba http://informatizacia.sk/prirucky/22107s

Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že bola zverejnená  druhá časť odpovedí na otázky k predmetnej výzve, ktoré boli zasielané od potenciálnych žiadateľov a sú zverejnené na http://informatizacia.sk/Aktuálne%20výzvy/26920s

 

 • 1.10.2018 Oznam

OPVaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

 • Usmernenie č. 6 k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/15122017_vyzva_opvai-mhdp2017122-11/

 • Usmernenie č. 6 k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/15122017_vyzva_opvai-mhdp2017122-12/

 • Usmernenie č. 6 k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/15122017_vyzva_opvai-mhdp2017122-13/  

 • Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/18042018_vyzva_opvai-mhdp2018122-16/

 • Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie ŽoNFP s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/1842018_vyzva_opvai-mhdp2018122-17/

 

 • 1.10.2018 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP Ľudské zdroje ku dňu 01.10.2018 uzatvorí výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z prostriedkov ESF pre PO č. 1 Vzdelávanie OP ĽZ vyhlásenú dňa 24.05.2017. Nová výzva na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os č. 1 Vzdelávanie OP ĽZ bude vyhlásená dňa 02.10.2018. http://www.minedu.sk/oznam-o-uzavreti-vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-pre-hodnotenie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-z-prostriedkov-esf-a-o-vyhlaseni-novej-vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov-pre-hodnotenie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-z-prostried/

 

 • 26.9.2018 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovanú verziu indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2018.

http://www.minedu.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-rok-2018/

 

 • 20.9.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu dokument Vzor zmluvy o partnerstve pre dopytovo-orientované projekty_verzia 1.1: https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

 • 17.9.2018 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu zoznam schválených ŽoNFP a zoznam neschválených ŽoNFP výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08, 3. hodnotiace kolo.

 • Zoznam schválených ŽoNFP + zoznam odborných hodnotiteľov

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/zoznamy_schvalenych_zonfp/

 • Zoznam neschválených ŽoNFP

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/zoznamy_neschvalenych_zonfp/

 

 • 17.9.2018 Oznam

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 8 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13382

 

 • 13.9.2018 Seminár

OP II

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Banskobystrickom samosprávnom kraji v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP OPII-2018/7/1-DOP so zameraním na podporu „Wifi pre Teba“.

Termín: 2.október 2018 o 10:00 hod.

Miesto: Veľká sieň, 1.poschodie, Československej armády 26,  974 01 Banská Bystrica

Prihlasovanie na informačný seminár je možné v termíne do 25. septembra 2018 na adresu ipc@banskabystrica.sk .

Pozvánka

 

 • 13.9.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č.1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=13379

 

 • 12.9.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Vyhodnotenie 4. kola výzvy na verejnú osobnú dopravu

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=13371

Vyhodnotenie 4. kola výzvy na cyklotrasy

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=13372

Vyhodnotenie 2. kola výzvy na SOŠ

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=13373

Vyhodnotenie 4. kola výzvy na zeleň

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=13374

 

 • 11.9.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Vyhodnotenie 4. kola výzvy na verejnú osobnú dopravu

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=13371

Vyhodnotenie 4. kola výzvy na cyklotrasy

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=13372

Vyhodnotenie 2. kola výzvy na SOŠ

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=13373

Vyhodnotenie 4. kola výzvy na zeleň

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=13374

 

 • 11.9.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu zoznam schválených ŽoNFP + zoznam odborných hodnotiteľov a zoznam neschválených ŽoNFP výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04, 3. hodnotiace kolo.

Zoznam schválených ŽoNFP + zoznam odborných hodnotiteľov

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/zoznamy_schvalenych_zonfp/

Zoznam neschválených ŽoNFP

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/zoznamy_neschvalenych_zonfp/

 

 • 6.9.2018 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie na svojom webovom sídle zverejnilo „Príručku pre prijímateľa pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP ĽZ, programové obdobie 2014-2020, verzia číslo 5.0“.

http://www.minedu.sk/prirucka-pre-prijimatela-prioritna-os-1-vzdelavanie-op-lz-programove-obdobie-2014-2020-verzia-cislo-50/

 

 • 1.9.2018 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení informácie o aktualizácii termínu uzavretia 4. kola výziev a zároveň o stanovení uzavretia nasledujúcich výziev:

OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života

Aktualizovaný termín uzavretia 4. kola výzvy je stanovený na 12. 10. 2018, pričom termín uzavretia 4. kola výzvy predstavuje zároveň dátum uzavretia výzvy. Pôvodný termín uzavretia 4. kola výzvy bol dňa 31. 08. 2018. Zmena výzvy je účinná od 31. 08. 2018 a nemá vplyv na rozpracované žiadosti o NFP v ITMS2014+ pred dátumom 31. 08. 2018.

OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života

Aktualizovaný termín uzavretia 4. kola výzvy je stanovený na 12. 10. 2018, pričom termín uzavretia 4. kola výzvy predstavuje zároveň dátum uzavretia výzvy. Pôvodný termín uzavretia 4. kola výzvy bol dňa 31. 08. 2018. Zmena výzvy je účinná od 31. 08. 2018 a nemá vplyv na rozpracované žiadosti o NFP v ITMS2014+ pred dátumom 31. 08. 2018.

 

 • 30.8.2018 Vouchere

EŠIF

Malí a strední podnikatelia môžu oddnes požiadať o kreatívny voucher na služby dizajnérov. Záujemcovia o podporu z národného projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry sa môžu registrovať elektronicky prostredníctvom stránky www.vytvor.me. Na prvú výzvu v odvetví dizajn je vyčlenených 500 000 €. Minimálna hodnota vouchera je 1 000 €, maximálna 5 000 €. Podnikatelia, ktorí získajú voucher, zaplatia celú zákazku a po predložení kompletnej dokumentácie im SIEA voucher spätne preplatí.

 

 • 23.8.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=13314

 

 • 23.8.2018 Vouchere

EŠIF

Od dnes sa môžu záujemcovia o vouchere na služby architektov zaregistrovať prostredníctvom elektronického formulára na stránke www.vytvor.me. Vouchere, ktoré im pokryjú 50 % nákladov na služby, je možné využiť najneskôr do 31. januára 2018. Na prvú výzvu v odvetví architektúra je vyčlenených 1 000 000 €. Minimálna hodnota vouchera je 1 000 €, maximálna 10 000 €.

Zverejnené sú už aj podmienky poskytovania voucherov na služby dizajnérov, registrácia voucherov v tomto odvetví bude spustená 30. augusta 2018. Na jeseň plánuje SIEA vyhlásiť aj výzvy na vouchere v odvetviach programovanie a tiež reklama a marketing. Rovnako ako pri dizajne aj v týchto odvetviach bude maximálna hodnota vouchera 5 000 €. Kreatívne vouchere sú určené pre mikro, malé a stredné podniky, ktoré majú záujem inovovať a využiť pritom služby z vybraných oblastí kreatívneho priemyslu.

Všetky doteraz vydané správy sú nižšie, priamy link aj s krátkym návodom, o čo vlastne ide, prikladám tiež:

http://www.vytvor.me/aktuality

http://www.vytvor.me/files/ako-funguju-kreativne-vouchere.pdf

 

 • 21.8.2018 Kreatívne vouchere

EŠIF

Slovenská inovačná a energetická agentúra zverejnila 21. augusta 2018 výzvu na predkladanie žiadostí, v rámci ktorej je na kreatívne vouchere v odvetví dizajnu k dispozícii 500 000 €. Pomoc je súčasťou národného projektu „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku". Prostriedky sú určené pre mikro, malé a stredné podniky, ktoré majú záujem inovovať a využiť pritom služby z vybraných oblastí kreatívneho priemyslu. Výber dodávateľa kreatívnej služby treba urobiť ešte pred samotnou online registráciou žiadosti o voucher. Ďalšie podmienky sú podobné ako vo výzve k voucherom na služby architektov, ktoré zverejnila SIEA pred týždňom. Podnikatelia, ktorí získajú voucher, zaplatia celú zákazku a po predložení kompletnej dokumentácie im SIEA voucher spätne preplatí. Aj pri dizajne platí, že podnikateľ si určí, či svoj projekt ukončí do 31. októbra 2018 alebo do 31. januára 2019. Podľa toho bude žiadosť zaradená do prvého alebo druhého kola hodnotenia. Návod ako postupovať obsahuje príručka pre žiadateľa, ktorá je zverejnená na stránke národného projektu www.vytvor.me. Registrovať vouchere na dizajn bude možné od 30. augusta 2018 počas pracovných dní v čase od 12. h do 20. h. Od momentu zaregistrovania sú pre podnikateľa v systéme rezervované prostriedky na jeho voucher. Pri elektronickej registrácii vyplní podnikateľ formulár, do ktorého uvedie aj názov víťazného dodávateľa, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku. V rámci národného projektu, ktorý je financovaný z Operačného programu Výskum a inovácie, budú v nasledujúcich rokoch vydané vouchere v hodnote 7,5 milióna € pre minimálne 1 500 podnikov. Na už zverejnenú výzvu na vouchere na  služby  architektov v   maximálnej hodnote 10 000 €  bolo   vyčlenených 1 000 000 €. Online registrácia záujemcov o vouchere z odvetvia architektúry bude otvorená od  23. augusta 2018. Na jeseň plánuje SIEA vyhlásiť aj výzvy na vouchere v ďalších dvoch podporovaných odvetviach, ktorými sú programovanie a tiež reklama a marketing. V oboch prípadoch bude maximálna hodnota vouchera 5 000 €. V roku 2018 môže podnikateľ získať len jeden kreatívny voucher. Vyplýva to z podmienok výziev a usmernenia k prvej výzve, ktoré SIEA vydala. Cieľom je sprístupniť vouchere čo najväčšiemu počtu podnikateľov.

 

 • 21.8.2018 Výzvy

OP VaI

sprostredkovateľský orgán pre OPVaI v minulom týždni vyhlásili 8 výziev na dopytovo-orientované projekty, ku ktorým Vám zasielame informácie a linky na samotné výzvy:

Dňa 14.8.2018 sme zverejnili 5 výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu v rámci 5 domén inteligentnej špecializácie:

VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY PRE 21. STOROČIE, KÓD OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-04

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018121-04/

VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – PRIEMYSEL PRE 21. STOROČIE, KÓD OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-05

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018121-05/

VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – ZDRAVÉ POTRAVINY A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE, KÓD OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-06

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018121-06/

VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – DIGITÁLNE SLOVENSKO A KREATÍVNY PRIEMYSEL , KÓD OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-07

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018121-07/

VÝZVA NA PODPORU DLHODOBÉHO STRATEGICKÉHO VÝSKUMU A VÝVOJA – ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKE TECHNOLÓGIE, KÓD OPVAI-VA/DP/2018/1.2.1-08

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018121-08/

 

Dňa 17.8. sme zverejnili nasledovné výzvy:

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU MOBILIZÁCIE EXCELENTNÝCH VÝSKUMNÝCH TÍMOV V OBLASTIACH ŠPECIALIZÁCIE RIS3 SK MIMO BRATISLAVSKÉHO KRAJA, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-05

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018113-05/

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU MOBILIZÁCIE EXCELENTNÝCH VÝSKUMNÝCH TÍMOV V OBLASTIACH ŠPECIALIZÁCIE RIS3 SK V BRATISLAVSKOM KRAJI, KÓD OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-05

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018211-05/

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU CENTIER EXCELENTNOSTI NADNÁRODNÉHO VÝZNAMU – II . ETAPA, KÓD OPVAI-VA/DP/2018/2.2.1-01

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018221-01/

Zároveň si dovoľujeme oznámiť, že Výskumná agentúra má nové pevné linky pre poradenské účely- pre potenciálnych žiadateľov a verejnosť: 02/ 210 13 111222, máme k novým linkám na našom webovom sídle interaktívny banner k vyhláseným 8 výzvam aj k novým tel. kontaktom:  http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/.

 

 • 20.8.2018 Výzva

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že po ukončení uzávierky hodnotiaceho kola č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP s názvom „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“, kód výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 je stanovený dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 3 na 13.9.2018 (spoločne pre projekty z viac rozvinutého regiónu - VRR a pre projekty z menej rozvinutých regiónov - MRR) a stále je možné predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku k predmetnej výzve. Znenie výzvy vrátane príloh nájdete tu:

http://www.minedu.sk/762018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-citatelska-matematicka-a-prirodovedna-gramotnost-v-zakladnej-skole-oplz-po12018dop111-01/

MŠVVaŠ SR zároveň aktualizovalo často kladené otázky (FAQ) k tejto výzve, aktualizovanú verziu nájdete na tomto linku: http://www.minedu.sk/data/att/13444.pdf

 

 • 20.8.2018 Pozvánka

IROP

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v spolupráci s Informačno - poradenským centrom pre EŠIF NSK si Vás dovoľuje pozvať na workshop, ktorého cieľom bude prezentácia  a praktické vysvetlenie výzvy v rámci ŠC 2.1.1  - Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7.

Miesto:      Agroinštitút Nitra, Akademická č. 4, 949 01, Kongresová sála - kapacita 220 osôb

Dátum:      04.september 2018

Čas:           09:00 hod

Dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie menného zoznamu nominovaných osôb na mailovú adresu jana.barciakova@land.gov.sk najneskôr do 28.08.2018 do 12:00 hod v tvare:

Meno, organizácia, mailový kontakt

 

 • 17.8.2018 Oznam

OP ĽZ

v súvisiacich dokumentoch priamo pri výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 bola  zverejnená aktualita: Pomôcka pri vypĺňaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok - výzva Podpora opatrovateľskej služby (OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01)  https://www.ia.gov.sk/sk/aktuality/pomocka-pri-vyplnani-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-vyzva-podpora-opatrovatelskej-sluzby-op-lz-dop-20184.2.101

 

 • 13.8.2018 Seminár

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu pozvánku na informačný seminár k výzvam s kódmi OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 a OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19: https://www.opvai.sk/aktuality/pozvanka_seminare_18-19/

 

10.8.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve  IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=13259

 

 • 9.8..2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok verzia 6.0 na rok 2018.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=12264

 

 • 6.8.2018 Pozvánka na semináre

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu pozvánku na informačné semináre k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01.     

https://www.opvai.sk/aktuality/pozvanka_seminare_pz_01/

 

 • 1.8.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty a informácie:

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2018, verzia 4  https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

Oznam o uzavretí výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2017-3.3.1-09 a OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10   https://www.opvai.sk/aktuality/uzavretie-vyziev_09_10/

Oznam o uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018-1.2.2-15
https://www.opvai.sk/aktuality/uzavretie_vyzvy_15/

 

 • 27.7.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na svojom webovom sídle dokumenty FAQ a Informáciu o osvedčení o spôsobilosti vykonávať VaV k výzvam OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17:

v sekcii „Výzvy/ MH SR/ Dopytovo orientované projekty/ OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16“, časť: „Pomôcky“: https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/18042018_vyzva_opvai-mhdp2018122-16/

v sekcii „Výzvy/ MH SR/ Dopytovo orientované projekty/ OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17“, časť: „Pomôcky“: https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/1842018_vyzva_opvai-mhdp2018122-17/

 

 • 27.7.2018 Výzva

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Výzva na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2018-9. http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=13201

 

 • 27.7.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy  IROP-PO1-SC122-2016-15.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13198

 

 • 26.7.2018 Semináre

OPĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje sériu informačných seminárov k vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01

22. 8. 2018 v Bratislave - prihlasovanie na seminár TU
23. 8. 2018 v Žiline - prihlasovanie na seminár TU               

Podrobnosti o presnom mieste konania, programe a možnosti prihlasovania sa na jednotlivé semináre nájdete v tejto časti webového sídla MŠVVaŠ SR.

 

 • 23.7.2018 Oznam

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 5 k výzve IROP-PO4-SC431-2017-16.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13169

 

 • 19.7.2018 Výzva

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy a prímestskej autobusovej dopravy, kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2018-32. http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13154

 

 • 17.7.2018 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP s názvom „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“, kód výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01.

http://www.minedu.sk/12-7-2018-usmernenie-c-3-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-citatelska-matematicka-a-prirodovedna-gramotnost-v-zakladnej-skole-oplz-po12018dop111-01/

 

 • 17.7.2018 Výzva

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

Výzva na predkladanie projektových zámerov zameraná na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/1772018_vyzva_opvai-mhdppz2018122-01/

Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo-orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 1.0

https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

 • 16.7.2018 Oznam

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-12

Informácia o termíne uzávierky 7. hodnotiaceho kola výzvy  IROP-PO1-SC121-2016-12

Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy IROP-PO1-SC121-2016-12 http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13139

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13140

 

 • 13.7.2018 Oznam

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROPboli  zverejnené:

Aktualizácia č. 7 výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17 http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13132

Metodické usmernenie RO pre IROP  č. 10 pre výpočet hodnôt výstupových ukazovateľov projektu http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1197&navID2=1197&sID=67&id=13133          Aktualizácia č. 7 výzvy  IROP-PO1-SC121-2016-12​ http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13134

Oznam č. 2 o uzavretí výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14  http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13135​​

 

 • 13.7.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu informáciu o predĺžení termínu uzávierky hodnotiacich kôl v rámci výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 a OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13:

https://www.opvai.sk/aktuality/posunutie_uzavierok_11-12-13/

 

 • 10.7.2018 Výzva

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle www.mpsr.sk bola zverejnená Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-7.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=13103

 

 • 4.7.2018 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo usmernenia č. 1 a č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP s názvom „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“, kód výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 a o zverejnilo aj často kladené otázky k tejto výzve. 

http://www.minedu.sk/4-7-2018-usmernenie-c-1-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-citatelska-matematicka-a-prirodovedna-gramotnost-v-zakladnej-skole-oplz-po12018dop111-01/

http://www.minedu.sk/4-7-2018-usmernenie-c-2-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-citatelska-matematicka-a-prirodovedna-gramotnost-v-zakladnej-skole-oplz-po12018dop111-01/

http://www.minedu.sk/data/att/13316.pdf


 
 • 29.6.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2018, verzia 3

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

Usmernenie č. 5 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/15122017_vyzva_opvai-    mhdp2017122-11/

Usmernenie č. 5 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/15122017_vyzva_opvai-mhdp2017122-12/

Usmernenie č. 5 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/15122017_vyzva_opvai-mhdp2017122-13/

Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/18042018_vyzva_opvai-mhdp2018122-16/

Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/1842018_vyzva_opvai-mhdp2018122-17/

Upozornenie pre žiadateľov – predĺženie termínov uzavretia hodnotiacich kôl

https://www.opvai.sk/aktuality/upozornenie_pre_ziadatelov-3/

 

 • 29.6.2018 Seminár

OP ĽZ

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár pre potencionálnych žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby. Termíny a miesto konania:

- v pondelok 16. 07. 2018 o 10,00 hod. v Trnave

- v utorok 17. 07. 2018 o 10,00 hod. v Košiciach

- v utorok 17. 07. 2018 o 10,00 hod. v Trenčíne

- v stredu 18. 07. 2018 o 10,00 hod. v Žiline

- v stredu 18. 07. 2018 o 10,00 hod. v Nitre

V prípade záujmu zašlite žiadosť o účasť na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk . Prosím, uveďte Vaše meno, priezvisko, názov organizácie, názov výzvy, termín a mesto konania informačného seminára. V predmete e-mailu uveďte „IS TRNAVA“, „IS KOŠICE“, „IS TRENČÍN“, „IS ŽILINA“ alebo „IS NITRA“. Pozvánka platí pre dve osoby a na jedno miesto konania.

Pozvánka

 

 • 29.6.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13062

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13063

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13064

 

 • 27.6.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19.

Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy IROP-PO4-SC421-2017-19.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=13050

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13051

 

 • 27.6.2018 Výzva

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2018-27. Dokument je dostupný na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13046

 

 • 25.6.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu výzvy s kódmi OPVaI-MH/DP/2018/3.2.1-18 a OPVaI-MH/DP/2018/4.1.1-19:


 

 • 21.6.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-12 podľa územnej príslušnosti k 20.06.2018

Informácia o termíne uzávierky 6. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12

Informácie sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13039

 

 • 19.6.2018 Oznam


OPVaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Informáciu o plánovanom uzavretí výziev s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15: https://www.opvai.sk/sk/aktuality/informacia_planovane_uzavretie_vyziev/

 

 • 19.6.2018 Oznam

IROP

V súvislosti s aktualizáciou Manuálu pre informovanie a komunikáciu IROP verzia 1.1.  v programovom období 2014-2020 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre IROP zverejnil link, kde nájdete všetky potrebné dokumenty aj s prílohami na stiahnutie.  http://uschovna.zoznam.sk/D1342688764176-ZLZqNqYClpoXdGabihKQ

 

 • 14.6.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 13.06.2018

Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP IROP-PO1-SC122-2016-15 pre územie RIÚS Nitrianskeho kraja, UMR Nitrianskeho kraja a UMR Prešovského kraja  http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=13015

 

 • 14.6.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Schému na podporu zapájania mikro, malých a stredných podnikov do programov Európskej únie: https://www.opvai.sk/dokumenty/schemy/

 

 • 13.6.2018 Oznam

OPVaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

Vyhlásenie o veľkosti podniku_verzia 1.1

Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP – príklad_verzia 2.0

https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

 • 12.6.2018 POZVÁNKA

OP KŽP

Oznamujeme Vám, že Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre OP KŽP v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF v Banskej Bystrici organizuje informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC111-2018-38 zameranej na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc)

Miesto:  Banská Bystrica, ČSA 26, Mestský úrad (Veľká sieň I.poschodie)
Termín:  21. jún 2018
Čas:         10:00

Pozvánka:

http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/informacny-seminar-v-banskej-bystrici-k-vyzve-s-kodom-opkzp-po1-sc111-2018-38/

Prihlásiť sa môžete zaslaním informácie na e-mail: ipc@banskabystrica.sk najneskôr do 18.6.2018

 

 

 • 12.6.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Príručku k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016_verzia 1.5:

https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

 

 • 12.6.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené Vyhodnotenie III. kola výzvy na Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=67&id=12999

 

 

 • 11.6.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Aktualizácia č. 2 k výzve na predkladanie projektových zámerov  IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 10.06.2018

Informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy:  IROP-PO4-SC431-2017-16

               Informácie sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=12993

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12994

 

 

 • 11.6.2018 POZVÁNKA

EŠIF

Oznamujeme Vám, že Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Banskej Bystrici organizuje seminár „GDPR – Ochrana osobných údajov. Zákon č. 18/2018 Z.Z. o ochrane osobných údajov v zmysle nariadenia zavádzajúceho jednotné pravidlá v členských štátoch EU v oblasti ochrany osobných údajov, ktoré je nutné aplikovať aj v rámci využívania fondov EU“

Miesto:  Banská Bystrica, ČSA 26, Mestský úrad (Veľká sieň I.poschodie)
Termín:  15. jún 2018

Čas:         8:15

Pozvánka GDPR

Prihlásiť sa môžete zaslaním informácie na e-mail: ipc@banskabystrica.sk

 

 

 • 7.6.2018 Oznam

OP LZ

dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR organizuje informačné semináre k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01, ktoré sa uskutočnia: 

08. 06. 2018    Bratislava (Univerzita Komenského, Vedecký park  Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava), prihlasovanie do 7.6.2018: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIUeRwPB68njHvD7ZXTn17Sf1qfAhLKr4ITHSBYxdpu2ONAA/viewform

11. 06. 2018    Žilina (Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja Komenského 48, 011 09 Žilina), prihlasovanie do 7.6.2018:

https://docs.google.com/forms/d/1dgsWe0gH5vYxpqkSfVUxJwtsRgVIQKjvDX3cTJjXwz4/viewform?ts=5b10ea69&edit_requested=true

12. 06. 2018    Prešov (Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie mieru 2, 08001 Prešov, veľká zasadačka  II. poschodie), prihlasovanie do 11.6.2018:

https://docs.google.com/forms/d/1Cv_oMqbc_a8VC35VaqxdtS60GV1vmz85E0aNAhIIFho/viewform?edit_requested=true

15. 06. 2018    Banská Bystrica  (Veľká sála na 1. poschodí Mestského úradu v Banskej Bystrici  Československej armády 26, 974 01  Banská Bystrica), prihlasovanie do 10.6.2018:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWuzqR27exDOOj-PhhcoIUbOpa-XBTvotMEpvreqXs7oixiQ/viewform

Pozvánka Banská Bystrica:

https://www.minedu.sk/informacny-seminar-k-vyzve-citatelska-matematicka-a-prirodovedna-gramotnost-v-zs-v-banskej-bystrici/

 

 • 7.6.2018 Oznam

OP LZ

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že na stránke https://www.minedu.sk/14820-sk/vyzvy-na-predkladanie-dopytovo-orientovanych-projektov/  bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok "Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01. 

 

 • 7.6.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-2016-14 podľa územnej príslušnosti k 06.06.2018

Informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy:  IROP-PO2-SC223-2016-14

Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní s kódom IROP-PO2-SC223-2016-14

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12981

 

 • 6.6.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený aktualizovaný nový Vzor CKO č. 28, verzia 5 - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1131&navID2=1131&sID=67&id=10009

 

 • 4.6.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre žiadateľa Ministerstvo zdravotníctva SR č. IROP-PO6-SC61/62-2018-29 na podporu efektívnej implementácie IROP

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12948

Písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre žiadateľa Ministerstvo kultúry SR č. IROP-PO6-SC61/62-2018-31 na podporu efektívnej implementácie IROP

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12949

Písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP pre žiadateľov: Bratislavský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Trenčiansky samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, Prešovský samosprávny kraj, mesto Bratislava, mesto Trnava, mesto Trenčín, mesto Nitra, mesto Žilina, mesto Banská Bystrica, mesto Košice, mesto Prešov č. IROP-PO6-SC61-2018-30 na podporu efektívnej implementácie IROP http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12950

 

 • 23.5.2018 Seminár

OP ĽZ

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje v spolupráci s Informačno-poradenskými centrami Prešov a Banská Bystrica Vás pozýva na Odborný seminár zameraný na prípravu a realizáciu verejného obstarávania pri projektoch Prioritnej osi 6 OP ĽZ – investičné projekty.

stredu 30. mája 2018 Prešov od 8:30 do 14:30 vo veľkej zasadačke Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01  Prešov

piatok 8. júna 2018 Banská Bystrica od 10:00 do 16:00 vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 974 05  Banská Bystrica

Bližšie informácie nájdete na tomto odkaze: http://www.minv.sk/?aktuality_zahranicna_pomoc_MV_SR&sprava=pripravujeme-odborny-seminar-zamerany-na-pripravu-a-realizaciu-verejneho-obstaravania-pri-projektoch-prioritnej-osi-6-op-lz-investicne-projekty

 

 • 22.5.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 1 k výzve na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6. Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=12907

 

 • 21.5.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Aktualizácia č.6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12899

Aktualizácia č.6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12900

 

 • 18.5.2018 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie aktualizovalo Príručku pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok, prioritná os 1 Vzdelávanie OP ĽZ, programové obdobie 2014-2020. Dokument s prílohami nájdete na tomto mieste:

http://www.minedu.sk/prirucka-pre-ziadatela-o-nenavratny-financny-prispevok-prioritna-os-1-vzdelavanie-op-lz-programove-obdobie-2014-2020-verzia-cislo-40/

 

 • 18.5.2018 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 3. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 – V ZŠ úspešnejší.

Predmetné dokumenty nájdete TU.

 

 • 18.5.2018 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie vydalo Usmernenie č. 7 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 s názvom NedisKVALIFIKUJ SA! Cieľom zmeny je zvýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Viac detailov nájdete na tomto mieste:

http://www.minedu.sk/18-05-2018-usmernenie-c-7-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-celozivotneho-vzdelavania-oplz-po12016dop141-01/

 

 • 18.5.2018 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle zoznam schválených a neschválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 - NedisKVALIFIKUJ SA! Predmetné dokumenty nájdete TU.

 

 • 16.5.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Metodický výklad č.1 RO k definovaniu kapitálových výdavkov v rámci výziev PO2 IROP.

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1197&navID2=1197&sID=67&id=12882

 

 

 • 15.5.2018 Seminár

EŠIF

Informačno – poradenské centrum v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať na seminár k štátnej a minimálnej pomoci, ktorý organizuje v spolupráci s Protimonopolným úradom SR:

Miesto:      Mestský úrad Banská Bystrica, ČSA 26,  Banská Bystrica, Veľká sieň, 1.poschodie
Dátum:      7. jún 2018
Čas:          10:00 hod

Prihlásiť sa môžete nahlásením mien  účastníkov  na e-mail ipc@banskabystrica.sk do 1.6.2018.
pozvánka

 

 • 9.5.2018 Oznam

OP RH

v nadväznosti na uskutočnený informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov, ktorý sa uskutočnil dňa 26.4.2018 v Žiline, si Vás  dovoľujeme informovať o zverejnení dokumentov a informácií týkajúcich sa Operačného programu Rybné hospodárstvo na webovom sídle MPRV SR v časti OP RH 2014 - 2020 :

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1297&navID2=1297&sID=43&id=12844

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1109&navID2=1109&sID=43&id=12845

 

 • 9.5.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na svojom webovom sídle informáciu o rozšírení zoznamu najmenej rozvinutých okresov (k výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08 a OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14) :

v časti „Aktuality“: https://www.opvai.sk/sk/aktuality/informácia-k-výzvam-na-predkladanie-žonfp-zameraných-na-podporu-msp-v-najmenej-rozvinutých-okresoch-sr-levoča-a-snina-zaradené-do-zoznamu-nro/

 

 • 9.5.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu doplnené Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzvam s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13:

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/

 

 • 3.5.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

Schéma na podporu inteligentného priemyslu

https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/schemy/

Pozvánka na informačné semináre k výzvam s kódmi MH/DP/2018/1.2.2-16 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17

https://www.opvai.sk/sk/aktuality/seminare_16-17/

 

 • 2.5.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Príručka pre prijímateľa verzia 3.1. Dokument je dostupný na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1129&navID2=1129&sID=67&id=12836

 

 • 30.4.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2018, verzia 2

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR, verzia 4.0

https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

 • 26.4.2018 Oznam

OP KŽP

dovoľujem si Vám oznámiť, že sme na webovom sídle www.op-kzp.sk v rámci Aktualít zverejnili dotazník, ktorým by radi prezistili záujem o informačné semináre k výzvam číslo 38 a 40. Vypĺňanie dotazníka je možné v termíne do 11.mája 2018.

 

 • 25.4.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Usmernenie č. 3 k výzvam s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13:

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/

https://www.opvai.sk/sk/aktuality/usmernenie_3_11-12-13/

 

 • 25.4.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu metodické pomôcky k výzvam s kódmi OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17:

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/18042018_vyzva_opvai-mhdp2018122-16/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/1842018_vyzva_opvai-mhdp2018122-17/

 

 • 23.4.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Aktualizácia č. 6  k výzve IROP-PO1-SC11-2016-11.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12803

Aktualizácia č. 6  k výzve IROP-PO1-SC121-2016-12.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12804

Aktualizácia č.5  IROP-PO1-SC122-2016-15

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12805

Aktualizácia č. 3 k výzve IROP-PO4-SC421-2017-19

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12806

Aktualizácia č.4 k výzve  IROP-PO4-SC431-2017-16

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12807

Aktualizácia č. 5 k výzve IROP-PO2-SC223-2016-14 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12808

Aktualizácia č.5 k výzve  IROP-PO2-SC222-2016-13

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12809

Aktualizácia č. 1 k výzve IROP-PO2-SC223-2017-22.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12810

Aktualizácia č. 6 k výzve IROP-PO2-SC211-2017-17

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12811

Aktualizácia č.5 k výzve IROP-PO2-SC221-2016-10

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12812

 

 • 20.4.2018 Výzva

OP KŽP

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlásilo 40. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).

 

 • 19.4.2018 Oznam

OP KŽP

 týmto si Vás dovoľujeme informovať, že Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnilo na webovom sídle www.op-kzp.sk dokument Operačný program Kvalita životného prostredia (verzia 6.0) na obdobie 2014 – 2020. Bližšie informácie sa nachádzajú na tomto odkaze: http://www.op-kzp.sk/obsah-dokumenty/dokument-op-kzp-veria-6-0/.

 

 • 18.4.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu výzvy s kódmi OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-17:

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/18042018_vyzva_opvai-mhdp2018122-16/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/1842018_vyzva_opvai-mhdp2018122-17/

 

 • 12.4.2018 Školenie

OP EVS

Dňa 12.4.2018 sa na Mestskom úrade v Banskej Bystrici uskutočnilo školenie pre prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných výziev pre mimovládne neziskové organizácie. Školenie organizovalo Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre OP Efektívna verejná správa v spolupráci s IPC Banská Bystrica.

 

 • 9.4.2018 Oznam

OP RH

dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení dokumentov týkajúcich sa Operačného programu Rybné hospodárstvo na webovom sídle MPRV SR v časti OP RH 2014 - 2020:

Operačný program RYBNÉ HOSPODÁRSTVO 2014 – 2020, verzia 2.1

Dokument nájdete na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1105&navID2=1105&sID=43&id=12754

 

 • 6.4.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

Doplnené Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzvam s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13;

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k verejnému obstarávaniu k výzvam s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13, OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14 a OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15;

 

 • 6.4.2018 Výzva

IROP

 Dovoľujeme si Vám oznámiť, že RO pre IROP vyhlásil výzvu na implementáciu stratégií  MAS.

Výzvu nájdete tu: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1124

 

 

 • 6.4.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok verzia 4.0 na rok 2018

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=12264

 

 • 5.4.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená schválená revízia IROP, verzia 3.1.http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1127&navID2=1127&sID=67&id=12745

 

 

 • 5.4.2018 Seminár

OP ĽZ

Dňa 5.4.2018 sa v priestoroch  Mestského úradu v Banskej Bystrici uskutočnil informačný seminár pre potencionálnych žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 – Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II. Seminár organizovala Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s IPC Banská Bystrica.

 

 • 4.4.2018 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR, ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovanú verziu dokumentu „Príručka k procesom verejného obstarávania pre sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje na programové obdobie 2014-2020“ v. 0.4, ktorá je účinná od 4.4.2018.

http://www.minedu.sk/prirucka-k-procesom-verejneho-obstaravania-pre-sprostredkovatelsky-organ-pod-riadiacim-organom-pre-operacny-program-ludske-zdroje-na-programove-obdobie-2014-2020/   

 

 • 4.4.2018 Oznam

IROP

 Dovoľujeme si Vám oznámiť, že boli na webovej stránke mpsr.sk zverejnené nasledujúce dokumenty:

Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 2.0

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1128&navID2=1128&sID=67&id=12740

Výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu poskytovania nových a existujúcich sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach na komunitnej úrovni, kód výzvy: IROP-PO2-SC211-PZ-2018-6

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1125&navID2=1125&sID=67&id=12741

 

 • 3.4.2018 Oznam

OP RH

dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení dokumentov a informácií týkajúcich sa Operačného programu Rybné hospodárstvo na webovom sídle MPRV SR v časti OP RH 2014 - 2020 :

1. Kritériá pre výber dopytovo orientovaných projektov Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020, verzia 3.0 - http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&sID=43&navID2=1106

2. Zámery národných projektov:

       http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&sID=43&navID2=949

3. Hodnotenie OP RH  

       http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&sID=43&navID2=949

4. Zoznam členov Monitorovacieho výboru OPERAČNÉHO PROGRAMU RYBNÉ HOSPODÁRSTVO 2014 – 2020 aktualizácia č. 6 - http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1107&navID2=1107&sID=43&id=9758

 

 • 29.3.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty

Usmernenie č. 1 k výzvam s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13,

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzvam s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13

https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenia_2_11-12-13/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/

 

 • 28.3.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy:  IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 26.03.2018 a informácia o termíne uzávierky 6. hodnotiaceho kola výzvy.

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12714

 

 • 23.3.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená tlačová správa k výzve IROP-PO4-SC431-2017-16 - Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=52&id=12701

 

 • 21.3.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu prehľad aktuálne vyhlásených a plánovaných výziev, vrátane prehľadne zobrazených termínov uzávierok jednotlivých výziev.

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

 

 • 20.3.2018 Oznam

               IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC11-2016-11 podľa územnej príslušnosti k 19.03.2018. http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12690

 

 • 15.3.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy s kódom IROP-PO1-SC121-2016-12.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12678

 

 • 14.3.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17. http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12673

 

 • 8.3.2018 Oznam

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09 a Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10:

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/31102017_vyzva_opvai-mhdp2017331-09/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/15122017_vyzva_opvai-mhdp2017331-10/

https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie_1_9_10/

 

 • 6.3.2018 Oznam

OPĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovanú verziu indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2018.

http://www.minedu.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-rok-2018/


 
 • 2.3.2018 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že k výzve V základnej škole úspešnejší s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 bude vyhlásené ďalšie kolo pre prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. O termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola Vás budeme informovať prostredníctvom webového sídla MŠVVaŠ SR.

 

 • 2.3.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok verzia 3.0 na rok 2018.  Informácia je dostupná na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=12264

 

 

 • 2.3.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC221-2016-10 podľa územnej príslušnosti k 01.03.2018 a informácia o termíne uzavretia hodnotiaceho kola č. 5 výzvy

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12643

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2017-22, určenú pre územie UMR Banská Bystrica, k 01.03.2018

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12644

 

 

 • 28.2.2018 Oznam

OPĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie na svojom webovom sídle zverejnilo „Príručku pre prijímateľa pre prioritnú os 1 Vzdelávanie OP ĽZ, programové obdobie 2014-2020, verzia číslo 4.0“.

http://www.minedu.sk/prirucka-pre-prijimatela-prioritna-os-1-vzdelavanie-op-lz-programove-obdobie-2014-2020-verzia-cislo-40/

 

 • 28.2.2018 Oznam

OPVaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Usmernenie č. 3 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/12092017_vyzva_opvai-mhdp2017331-08/

https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie_3_08/

 

 • 28.2.2018 Oznam

OPRH

dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení aktualizácie nasledovných príručiek:

Príručka k  obstarávaniu pre osoby spadajúce pod § 8 odsek 3 zákona o verejnom obstarávaní, verzia II.  http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&sID=43&navID2=1254

Príručka pre žiadateľa dopytovo orientovaných projektov, verzia V  http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&sID=43&navID2=1175

 

 • 28.2.2018 Oznam

OPVaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14:

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/20122017_vyzva_opvai-mhdp2017331-14/

https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie_1_vyzva_14/

 

 • 27.2.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC223-2016-14 podľa územnej príslušnosti k 26.02.2018 a informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12625

 

 • 27.2.2018 Výzva

OPĽZ

dovoľujeme si Vás informovať,  že Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásila výzvu s názvom „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ a kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01. Výzva je zverejnená na webovom sídle Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR: znenie výzvy

 

 • 26.2.2018 Oznam

OPVaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Usmernenie č. 1 k výzvam s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 a OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13:

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/15122017_vyzva_opvai-mhdp2017122-11/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/15122017_vyzva_opvai-mhdp2017122-12/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/15122017_vyzva_opvai-mhdp2017122-13/

 

 • 26.2.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 5  k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17.  

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12621

 

 • 22.2.2018 Seminár

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Banská Bystrica organizujú dňa 14.3.2018 v Banskej Bystrici informačný seminár  pre potencionálnych žiadateľov k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktorá je zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle (OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15.

Pozvánka

 

 • 22.2.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO4-SC421-2017-19 podľa územnej príslušnosti k 21.02.2018 a informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12616

 

             

 • 21.2.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

 Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC222-2016-13 podľa územnej príslušnosti k 20.02.2018 a informácie o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy.

 •  

Príručka pre prijímateľa, verzia 3.0 http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1129&navID2=1129&sID=67&id=12607

 

 

 • 20.2.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 16.02.2018 spolu s informáciou o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12598

 

 

 • 16.2.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Informáciu k plánovanému vyhláseniu výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP z operačného programu Výskum a inovácie zameranej na podporu projektov v rámci domény Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie stratégie RIS 3 SK s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-16:

 https://www.opvai.sk/aktuality/informacia_o_planovanom-vyhlaseni_vyzvy/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/informacia_o_planovanom-vyhlaseni_vyzvy/

 

    

 •  14.2.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy IROP-PO1-SC121-2016-12 Informácia je dostupná na adrese: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12582

 

 •  13.2.2018 Školenie

OP VaI

Ministerstvo hospodárstva SR a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Banská Bystrica zorganizovali informačný seminár pre potencionálnych žiadateľov k Výzvam s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 a OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13.  Seminár sa konal dňa 13.2.2018 v Banskej Bystrici.

Školenie

 

 •   13.2.2018 Oznam

OP RH

dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení informácií týkajúcich sa výziev (aktualizácií) pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (OP RH 2014 – 2020) na webovej stránke MPRV SR v časti OP RH 2014 – 2020 :

Produktívne investície do akvakultúry - výstavba novej akvakultúrnej prevádzky 

Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok  

Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat

Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty

Obnova existujúcich produkčných zariadení

Doplnkové činnosti  

Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovanie pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov

Recirkulačné systémy

Úspora energie alebo znižovanie negatívneho vplyvu na životné prostredie

Zlepšenie bezpečnosti, hygieny, zdravia a pracovných podmienok

Zavádzanie nových alebo zlepšených produktov, procesov alebo systémov riadenia a organizácie

 

 • 13.2.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu metodické pomôcky k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15:

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/12022018_vyzva_opvai-mhdp2018122-15/

 

 

 • 12.2.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu výzvu s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-15:

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/12022018_vyzva_opvai-mhdp2018122-15/

https://www.opvai.sk/aktuality/zverejnenie_vyzvy_opvai-mhdp2018-122-15/

 

 

 •  9.2.2018 Školenie

OP KŽP

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Banská Bystrica zorganizovali informačný seminár pre prijímateľov k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6. Seminár sa konal dňa 9.2.2018 v Banskej Bystrici.

Školenie

 

 •  9.2.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy:  IROP-PO1-SC122-2016-15 a informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy. Informácia je dostupná na uvedenom webovom linku:

 http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12563

            

 •   5.2.2018 Školenie

OP VaI

Ministerstvo hospodárstva SR a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Banská Bystrica zorganizovali informačný seminár pre potencionálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch. (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14). Seminár sa konal dňa 5.2.2018 v Lučenci.

Školenie

 

 • 7.2.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu prezentácie na informačné semináre k výzvam s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 a OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13: https://www.opvai.sk/aktuality/pozvanka_seminare_11-12-13/

 

 • 6.2.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu upozornenie pre žiadateľov ohľadom množiacich sa prípadov podvodného konania: https://www.opvai.sk/aktuality/upozornenie_pre_ziadatelov-2/

 

 • 2.2.2018 Oznam

OP VaI Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 2. 2. 2018 sme na webovom sídle www.op-kzp.sk zverejnili Usmernenie č. 4 k výzve OPKZP-PO1-SC123-2015-8 a Usmernenie č. 4 k výzve OPKZP-PO1-SC123-2015-9.

 

 • 2.2.2018 Seminár

OP KŽP

dovoľujeme si Vás informovať, že Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Banská Bystrica organizujú dňa 9.2.2018 v Banskej Bystrici informačný seminár pre prijímateľov k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6 a OPKZP-PO4-SC431-2017-19.

         

 • 1.2.2018 Seminár

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu prezentácie na informačné semináre k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14: https://www.opvai.sk/sk/aktuality/pozvanka_seminare_opvai-mhdp2017331-14/

 

 • 30.1.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na svojom webovom sídle opravu zrejmej nesprávnosti v dokumente výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14. v časti „Výzvy/ Ministerstvo hospodárstva SR/ Dopytovo-orientované projekty“: https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/20122017_vyzva_opvai-mhdp2017331-14/

 

 • 26.1.2018 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o stave finančnej alokácie výzvy V ZŠ úspešnejší po uzávierke 4. hodnotiaceho kola. http://www.minedu.sk/26-01-2018-stav-financnej-alokacie-vyzvy-v-zakladnej-skole-uspesnejsi-po-uzavreti-hodnotiaceho-kola-c-4/

 

 • 22.1.2018 Oznam

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-12 a informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy.
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12497

 

 • 19.1.2018 Seminár

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu pozvánku na informačné semináre k výzvam s kódmi OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 a OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13: https://www.opvai.sk/sk/aktuality/pozvanka_seminare_11-12-13/

 

 • 18.1.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že dnes t.j. dňa 18.01.2018 boli na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnené Otázky a odpovede 4 k Výzve na financovanie prevádzkových nákladov MAS.
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=12252

 

 • 11.1.2018 Seminár

OP VaI

dňa 5. februára sa na Okresnom úrade v Lučenci uskutoční informačný seminár, ktorý organizuje MH SR v spolupráci s IPC pre EŠIF Banská Bystrica k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu mikro-malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14
https://www.opvai.sk/media/99019/vyzva_331_nro-sluzby.pdf).

POZVÁNKA:

https://www.opvai.sk/aktuality/pozvanka_seminare_opvai-mhdp2017331-14/

https://www.opvai.sk/media/99077/pozv%C3%A1nka-lc.pdf

 

 • 11.1.2018 Výzva

OP KŽP

Dovoľujeme si Vás informovať, že MŽP SR  vyhlásilo 38. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc).

 

 • 11.1.2018 Dotazník

EŠIF

Dňa 10/1/2018 bola spustená dlho očakávaná verejná konzultácia k budúcnosti politiky súdržnosti a jej fondov (ERDF, CF, ESF) po roku 2020. Komisia prijala rozhodnutie túto ver.konzultáciu spojiť aj s ďalšími oblasťami a fondmi, ktoré prispievajú ku kohézii EÚ – EGF, FEAD, EaSI, EURES a SRSP. Tento prístup Komisie môže signalizovať očakávané posilnenie koherencie a synergie medzi jednotlivými fondami EÚ s podobnými cieľmi; určitou indíciou je však aj oddelenie témy „strategická infraštruktúra“ do samostatnej konzultácie. Z hľadiska cieľov EÚ politík konzultácia k súdržnosti teda pokrýva nasledovné 3 ciele: hospodársky udržateľný rozvoj; zamestnanosť, zručnosti a vzdelávanie; sociálna inklúzia.

Paralelne s touto ver.konzultáciou Komisia spustila samostatné konzultácie v týchto piatich oblastiach: Investície, výskum a inovácie, SMEs a jednotný trh; migrácia; bezpečnosť; strategická infraštruktúra; hodnoty a mobilita. Pozn.: ku CAP vrátane fondov EAFRD a EMFF bola spustená ver.konzultácia samostatne už na jeseň 2017.

Ver.konzultácia k súdržnosti potrvá do 8/3/2018 a má formu dotazníka so 42 otázkami, ktorý je dostupný na webovej stránke https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/17c034bf-d01b-4724-bd3a-ef629b1b35cd?draftid=d8faedad-451d-447b-83bf-3ced0bd05833&surveylanguage=SK . Príspevok je možné zaslať individuálne alebo za organizáciu. Výsledky ver.konzultácie Komisia zapracuje do návrhu MFF post-2020 a príslušnej sektorovej legislatívy. Gestorom konzultácie je DG REGIO.

 

 • 10.1.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Oznam č.1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy:  IROP-PO1-SC11-2016-11, podľa územnej príslušnosti k 08.01.2018 a informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy

Informácie sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12434

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12435

 

 • 10.1.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená aktualizácia Odporučenia RO pre IROP ku konfliktu záujmov MAS.  Dokument je dostupný na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1252&navID2=1252&sID=67&id=12384

 

 • 9.1.2018 Pozvánka

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že Implementačná agentúra MPSVaR v spolupráci s IPC BB organizuje informačný seminár k výzvam  OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 – Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím  a OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 Rozvoj sektorových zručností  v stredu 31. januára 2018 o 10,00 hod.  v budove Mestského úradu Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica

pozvánka 31.1.2018

 

 

 • 9.1.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 pre územie RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Banskobystrického kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja.

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 pre územie RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Žilinského kraja a UMR Nitrianskeho kraja (aktivity a, c až i).

Informácie sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12430

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12431

 

 

 • 5.1.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/12092017_vyzva_opvai-mhdp2017331-08/

Pomôcky k výzve OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie_2_opvai-mhdp2017331-08/

 

 • 4.1.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že  na webovej stránke mpsr.sk boli zverejnené nasledujúce dokumenty:

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 6.0 na rok 2017

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 2.0 na rok 2018

Dokumenty sú k dispozícii na webovom linku:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=10857

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=12264

 

 • 2.1.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu metodické pomôcky k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14:

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/20122017_vyzva_opvai-mhdp2017331-14/

 

 • 28.12.2017 Výzva

OP KŽP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovom sídle www.op-kzp.sk zverejnili 37. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov s kódom OPKZP-PO3-SC312-2017-37.

 

 

 • 22.12.2017 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu metodické pomôcky Test úplnosti ŽoNFP a Informácia o osvedčení o spôsobilosti vykonávať VaV k výzvam s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 a OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13:

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovaneprojekty/15122017_vyzva_opvai-mhdp2017122-11/

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/15122017_vyzva_opvai-mhdp2017122-12/

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/15122017_vyzva_opvai-mhdp2017122-13/

 

 • 21.12.2017 Oznam

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01. Predmetné dokumenty nájdete TU.

 

 

 • 21.12.2017 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webovej stránke mpsr.sk bola zverejnená informácia o disponibilnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 19.12.2017 spolu s informáciou o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy. Dokument je k dispozícii na webovom linku http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1124

 

 

 • 20.12.2017 Výzva

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14):

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/20122017_vyzva_opvai-mhdp2017331-14/

https://www.opvai.sk/sk/aktuality/vyhlasenie_vyzvy_opvai-mhdp2017331-14/

 

 

 • 19.12.2017 Oznam

OP KŽP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle www.op-kzp.sk  boli zverejnené nasledujúce informácie:

Dokument Operačný program Kvalita životného prostredia, verzia 5.1

Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 1.9

 

 

 • 18.12.2017 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty (metodické pomôcky) - Ako pracovať s výzvou a dokumentmi k výzve:

Test úplnosti ŽoNFP

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/15122017_vyzva_opvai-mhdp2017331-10/

Určenie postupu verejného obstarávania

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/31102017_vyzva_opvai-mhdp2017331-09/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/15122017_vyzva_opvai-mhdp2017331-10/

 

 • 15.12.2017 Výzvy

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/

https://www.opvai.sk/aktuality/zverejnenie_vyzvy_opvai-mhdp2017331-10/

https://www.opvai.sk/aktuality/zverejnenie_vyziev_11_12_14/

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2017, verzia 7

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

 

 • 15.12.2017 Výzva

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené Odporučenie RO pre IROP ku konfliktu záujmov MAS.   Dokument je dostupný na webovom linku: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12138

 

 

 • 15.12.2017 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webovej stránke mpsr.sk boli zverejnené nasledujúce dokumenty:

Analýza no regret projektov

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 verzia 2.0

Integrated regional operational programme 2014 - 2020 version 2.0

Dokumenty sú k dispozícii na webovom linku:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1271&navID2=1271&sID=67&id=12383

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1127&navID2=1127&sID=67&id=9006

 

 • 14.12.2017 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17. Informácia je dostupná na uvedenom webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12378

 

 • 11.12.2017 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle:

aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na rok 2017
a
Indikatívny harmonogram výziev na rok 2018

Predmetné dokumenty nájdete TU.

 

 

 • 8.12.2017 Semináre

OP KŽP

dovoľujeme si Vás informovať, že MŽP SR ako RO pre OP KŽP realizuje INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28 zameranej na informačné aktivity.

Termín a miesto konania: 14. decembra 2017 / Bratislava, zasadacia miestnosť č. 601 (6. posch.), budova Vodohospodárskej výstavby, š. p., Karloveská 2, Bratislava-Karlova Ves

Viac informácií nájdete na tomto ODKAZE.

 

 

 • 8.12.2017 Výzva

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené FAQ 3 -Otázky a odpovede 3 k výzve na financovanie prevádzkových nákladov MAS.

Dokument je  dostupný na webovom linku:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=12252

 

 

 • 8.12.2017 Dotazník

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje na svojom webovom sídle zverejnilo anonymný dotazník, ktorého cieľom je zhodnotenie administratívnej záťaže na strane žiadateľov a prijímateľov nenávratného finančného príspevku v procese implementácie projektov spolufinancovaných z EŠIF v programovom období 2014-2020.

V prípade záujmu o zapojenie sa do prieskumu tak môžete učiniť TU.

 

 

 • 8.12.2017 Výzva

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-2016-13 podľa územnej príslušnosti k 07.12.2017 a informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy

Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13 pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja.

Informácie sú dostupné na uvedených webových linkoch:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12345

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12346

 

 

 • 8.12.2017 Dotazník

CKO

Centrálny koordinačný orgán pripravil anonymný dotazníkový prieskum, ktorého cieľom je zhodnotenie administratívnej záťaže na strane žiadateľov a prijímateľov nenávratného finančného príspevku v procese implementácie projektov spolufinancovaných z EŠIF v programovom období 2014-2020. Očakáva sa, že výsledky prieskumu pomôžu identifikovať miesta s najväčším potenciálom zníženia administratívnej záťaže a zefektívnenia pravidiel implementácie v prospech žiadateľov a prijímateľov. Dotazník pozostáva zo 17 uzavretých i otvorených otázok a pre respondentov bude dostupný online do 31. januára 2018 po kliknutí na tento odkaz: Dotazník administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov v procese implementácie projektov z fondov EÚ v programovom období 2014-2020.


 

 

 • 6.12.2017 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu dokument Overenie podmienky podniku v ťažkostiach - verzia 4.0:
https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

 • 5.12.2017 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11 pre územie RIÚS Trnavského kraja. Informácia je dostupná na adrese:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12325

 

 • 5.12.2017 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená aktualizácia č.1 oznámenia RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 04.12.2017 spolu s informáciou o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy. Informácia je dostupná na webovom linku:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12326

 

 • 4.12.2017 Semináre

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje druhé kolo informačných seminárov pre úspešných žiadateľov 1. a 2. hodnotiaceho kola k výzve s názvom "V základnej škole úspešnejší".  Viac informácií a možnosť prihlásenia sa na semináre nájdete TU.

 

 • 4.12.2017 Výzva

OP KŽP

dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovom sídle www.op-kzp.sk bola zverejnená  výzvu č. 34 zameranú na hydrologický prieskum a oznámenie k výzve č. 5 výzve č. 23Usmernenie č. 2 k 21. výzve

 

 • 1.12.2017 Výzva

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 30.11.2017 spolu s informáciou o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy

Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Žilinského kraja a UMR Nitrianskeho kraja (aktivity a, c až i).

Informácie sú dostupné na uvedených webových linkoch:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12310

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12311

 

 • 1.12.2017 Výzva

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia IROP-PO4-SC421-2017-19 podľa územnej príslušnosti k 30.11.2017

Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Banskobystrického kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja.

Informácie sú dostupné na uvedených webových linkoch:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12308

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12309

 

 • 30.11.2017 Oznam

OP RH

dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení aktualizácie Príručky pre prijímateľa, verzia III na webovej stránke MPRV SR v časti OP RH 2014 – 2020. Dokument (vrátane verzie so sledovaním zmien) bol zverejnený a je dostupný na linku:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1176&navID2=1176&sID=43&id=12299

 

 • 29.11.2017 Oznam

OP KŽP

dovoľujeme si vás informovať, že na webovom sídle OP KŽP boli zverejnené výzvy č. 32 a č. 33 zamerané na  triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch, resp. v ostatných regiónoch.

Taktiež bolo zverejnené vyzvanie na predloženie národného projektu Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska a vyzvanie na predloženie národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.

 

 • 28.11.2017 Výzva

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10 pre územie RIÚS Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja.
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1124

 

 • 28.11.2017 Výzva

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené nasledovné dokumenty:

 • FAQ 2 (často kladené otázky) k výzve na financovanie prevádzkových nákladov MAS
 •  Prezentácie IROP v rámci špecifického cieľa 5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Dokumenty sú  dostupné na webovom linku:
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12138
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=12252

 

 • 27.11.2017 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty: Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.4
https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

 • 27.11.2017 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle:

Zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01,

Zoznam neschválených žiadostí  o nenávratný finančný príspevok v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01.

Predmetné dokumenty nájdete TU.

 

 • 24.11.2017 Konferencia

OP ĽZ

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolu s Ministerstvom vnútra SR (MV SR) ako sprostredkovateľským orgánom pre časť OP ĽZ zorganizovalo dňa 7.-8. novembra 2017 výročnú konferenciu operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), ktorá bola úzko prepojená s oslavami 60. výročia založenia Európskeho sociálneho fondu (ESF).  Zároveň si Vám, ako potenciálnym žiadateľom, dovoľujeme zaslať odkaz na webové sídlo MV SR, kde nájdete tlačovú správu z výročnej konferencie ako aj prezentáciu z workshopu.
http://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10&sprava=na-vyrocnej-konferencii-operacneho-programu-ludske-zdroje-predstavili-zamestnanci-ministerstva-vnutra-vyzvu-zameranu-na-pristup-k-pitnej-vode

 

 • 24.11.2017 Výzva

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD, kód výzvy: IROP-PO5-SC511-2017-23. Informácia je dostupná na webovom linku:
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12271

 

 • 23.11.2017 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP  bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 1.0 na rok 2018. Dokument je dostupný na webovom linku:
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=12264

 

 • 15.11.2017 Seminár

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačné semináre pre úspešných žiadateľov 1. a 2. hodnotiaceho kola k výzve s názvom "V základnej škole úspešnejší".  Viac informácií a možnosť prihlásenia sa na semináre nájdete TU.

 

 • 15.11.2017 Výzva

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-12 podľa územnej príslušnosti k 14.11.2017 a Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12. Informácia je dostupné na webovom linku:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12241

 

 • 15.11.2017 Oznam

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP  bola zverejnená Príručka k procesu verejného obstarávania verzia 2.0. Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1250&navID2=1250&sID=67&id=12236

 

 • 14.11.2017 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08:
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/12092017_vyzva_opvai-mhdp2017331-08/

 

 • 10.11.2017 Výzva

OP VaI

v súvislosti s aktuálne vyhlásenou Výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranou na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08) si Vás dovoľujeme informovať o pretrvávajúcej možnosti predloženia ŽoNFP. Dátum uzávierky 1. hodnotiaceho kola je 15.11.2017.

 

 • 9.11.2017 Seminár

OP VaI

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre územie Banskobystrického kraja Vás pozývajú na informačný seminár pre žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09).
Termín a miesto konania:  4. decembra 2017 (pondelok) / Banská Bystrica

Pozvánka
 

 • 8.11.2017 Výzva

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na svojom webovom sídle informáciu o rozšírení zoznamu najmenej rozvinutých okresov (k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08) : v časti „Aktuality“: https://www.opvai.sk/sk/aktuality/

 

 • 7.11.2017 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si informovať vás o :  
- zmene č.3 výzvy OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01
- Vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 "Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením"

 

 • 6.11.2017 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08:
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/12092017_vyzva_opvai-mhdp2017331-08/
https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie_1_vyzva_08/

 

 • 6.11.2017 Oznam

IROP


Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC223-2016-14 podľa územnej príslušnosti k 31.10.2017 a informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy
Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2016-14 pre RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, RIÚS Bratislavského kraja a UMR Banskobystrického kraja ku dňu 06.12.2017.
              Informácie sú dostupné na uvedených webových linkoch:
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12202
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12203

 

 • 6.11.2017 Pozvánka

ITMS

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Banskobystrickom kraji organizuje pre žiadateľov / prijímateľov NFP bezplatné školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“. Odborná stránka bude zabezpečená lektormi z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Termín konania: 13. decembra 2017 (streda) o 8:15 hod.
Miesto konania: MsÚ Banská Bystrica, Zasadacie miestnosti II. poschodie,  Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Na školenie je potrebné priniesť si notebook. Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť (max. 2 x 20), prosím, potvrďte zaslaním návratky na adresu:  ipc@banskabystrica.sk  v termíne do 8.12.2017, 12:00 hod.

Pozvánka

Návratka

 

 • 3.11.2017 Oznam

OP ĽZ

v súvislosti so zabezpečením informovanosti o aktuálnom dianí v rámci výzvy na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania V základnej škole úspešnejší, ktorú vyhlásilo MŠVVaŠ SR ako gestor PO Vzdelávanie OP Ľudské zdroje, si Vás dovoľujeme oboznámiť o ďalšom kole pre prijímanie žiadostí o NFP a plánovaných informačných seminároch. Viac informácií a možnosť prihlásenia sa na semináre nájdete na tomto mieste: http://www.minedu.sk/03-11-2017-dalsie-kolo-pre-prijimanie-ziadosti-o-nfp-a-infoseminare-k-vyzve-%E2%80%9Ev-zakladnej-skole-uspesnejsi%E2%80%9C/

 

 • 3.11.2017 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 s názvom V základnej škole úspešnejší.  Usmernením č. 2 sa dopĺňa termín uzávierky 4. hodnotiaceho kola – 11.január 2018 a uvedenie podmienok vo výroku rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP v zmysle § 19 ods. 11 zákona o príspevku z EŠIF. Viac detailov nájdete na tomto mieste: http://www.minedu.sk/03-11-2017-usmernenie-c-2-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zvysenie-inkluzivnosti-vzdelavania-oplz-po12016dop111-01/

 

 • 3.11.2017 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu pomôcky k výzve s kódom kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09: https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/31102017_vyzva_opvai-mhdp2017331-09/

 

 • 3.11.2017 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (január 2017-december 2017) verzia 5. Informácia je dostupná na uvedenom webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=10857

 

 • 3.11.2017 Oznam

OP KŽP

dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle www.op-kzp.sk bolo zverejnené Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom: „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia”

 

 • 3.11.2017 Pozvánka

OP ĽZ

Dovoľujeme si Vás pozvať na informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01, OP ĽZ 2017/3.2.1/01 a OP ĽZ 2017/3.2.1/02, ktorý sa bude konať dňa 29.11.2017 v Bratislave. Link k zverejnenej aktualite na webovom sídle ia.gov.sk: https://www.ia.gov.sk/sk/aktuality/informacny-seminar-k-vyzvam-op-lz-dop-20174.1.101-a-op-lz-20173.2.101

Pozvánka

 

 • 3.11.2017 Oznam

OP IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC11-2016-11 podľa územnej príslušnosti k 30.10.2017 a informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12195
Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11 pre RIÚS Trnavského kraja, ku dňu 04.12.2017.
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12196
Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2016-9
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12197

 

 • 31.10.2017 Výzva

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09):

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/31102017_vyzva_opvai-mhdp2017331-09/
https://www.opvai.sk/sk/aktuality/vyhlasenie_vyzvy_opvai-mhdp2017331-09/
Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2018, verzia 1:
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

 

 • 30.10.2017 Oznam

OP LZ

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si Vás dovoľuje informovať o ďalšom termíne uzavretia hodnotiaceho kola v rámci vyhlásenej výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode - OPLZ-PO6-SC611-2016-3. Bližšie informácie nájdete na tomto odkaze: http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-podporu-pristupu-k-pitnej-vode-oplz-po6-sc611-2016-3

 

 

 • 30.10.2017 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená aktualizácia Metodického usmernenia Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program č. 1 pre prípravu RIUS, verzia 2.0. Informácia je dostupná na uvedenom webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1197&navID2=1197&sID=67&id=9064

 

 

 • 26.10.2017 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2016-10 podľa územnej príslušnosti k 20.10.2017 a informácia o termíne uzavretia hodnotiaceho kola č. 4 výzvy,

Upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10 pre RIÚS Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja, ku dňu 27.11.2017.

Informácie sú dostupné na uvedenom webovom linku:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12173
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12174

 

 

 • 26.10.2017 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená aktualizácia Informácie o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy:  IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 24.10., kde došlo k úprave na úrovni MFO BA.
Informácia je dostupná na uvedenom webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12162

 

 • 25.10.2017 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy:  IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 24.10.2017.
Informácia je dostupná na uvedenom webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12162

 

 • 25.10.2017 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené Metodické usmernenie Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program č.5 pre vypracovanie finančnej analýzy projektov, verzia 2.3 a Metodické usmernenie Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program č.8 pre vypracovanie finančnej analýzy projektov špecifického cieľa 4.2.1, verzia 1.2. Informácie sú dostupné na uvedených webových linkoch:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1197&navID2=1197&sID=67&id=12164                          
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1197&navID2=1197&sID=67&id=12163

 

 • 20.10.2017 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Príručku k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.3 :
https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

 • 20.10.2017 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Informácia o disponibilnej výške indikatívnych finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 19.10.2017.Informácia je dostupná na uvedenom webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12152

 

 • 20.10.2017 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému IROP-PO1-SC11-2016-11. Informácia je dostupná na adrese: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12125
Vyhlásenie výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 "Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života"

 

 • 19.10.2017 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom PO1/2016/DOP/1.4.1-01 pod názvom NedisKVALIFIKUJ SA!, zameranú na podporu celoživotného vzdelávania, plánuje k 20. novembru 2017 predmetnú výzvu uzavrieť. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že príjem žiadostí o poskytnutie NFP bol ukončený termínom uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy, t.j. 11. september 2017.  Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ SR.

 

 • 11.10.2017 Oznam

OP KŽP

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 11. 10. 2017 sme webové sídlo www.op-kžp.sk aktualizovali v časti Aktuality o nasledujúce oznamy:

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-22 – I. hodnotiace kolo
Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5 – 11. hodnotiace kolo

 

 • 10.10.2017 Oznam

OP KŽP

dovoľujeme si Vám oznámiť, že 10. októbra 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená aktualizácia výzvy: Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12119
Aktualizácia FAQ – pitná voda, čistenie odpadových vôd, kanalizácia - Link:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=12120

 

 • 19.10.2017 Pozvánka

OP ĽZ

dovoľujeme si vás informovať, že Implementačná agentúra MPSVaR SR  spolupráci s IPC Banská Bystrica organizujú informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov v rámci výziev OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 a OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01

Termín konania: 23. novembra 2017

Miesto konania:  Banská Bystrica (Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica),  Zasadačka č.290 na 2. poschodí

Pozvánka

 

 • 18.10.2017 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie vydalo Usmernenie č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 s názvom NedisKVALIFIKUJ SA!  Cieľom zmeny je zvýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z pôvodných 17 000 000 EUR na 22 000 000 EUR. Viac detailov nájdete na tomto mieste:

http://www.minedu.sk/18-10-2017-usmernenie-c-6-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-celozivotneho-vzdelavania-oplz-po12016dop141-01/

 

 • 17.10.2017 Oznam

OP ĽZ

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínov hodnotiacich kôl na 16.01.2018.  Zmena termínu 3. hodnotiaceho kola sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy zameranej na výstavbu, modernizáciu a prestavbu komunitných centier - OPLZ-PO6-SC613-2016-2

http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-vystavbu-a-rekonstrukciu-komunitnych-centier-oplz-po6-sc613-2016-2

Zmena termínu 1. hodnotiaceho kola sa týka vyhlásenej výzvy zameranej na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - OPLZ-PO6-SC613-2017-2, ktorá je určená pre verejný a neziskový sektor.

 

 • 12.10.2017 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si informovať vás o vyhlásených výzvach a o stanovení dalších termínov hodotiacich kôl pre jednotlivé výzvy:

Stanovenie ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 "Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí"

Stanovenie ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 "Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí" 

Vyhlásenie výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 "Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života"

Vyhlásenie výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 "Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života"

Vyhlásenie výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 "Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života"

 

 • 11.10.2017 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dnes 11. októbra 2017 bol na internetovej stránke MPRV SR zverejnený aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia  4

Link: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=10857

 

 • 10.10.2017 Pozvánka

OP KŽP

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Banská Bystrica Vás pozývajú na

INFORMAČNÝ SEMINÁR
k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom  OPKZP-PO4-SC421-2017-30 - 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

Termín a miesto konania: Banská Bystrica – utorok 24.10.2017
Veľká sieň (1. poschodie) na Mestskom úrade v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Program:
  9:30 – 10:00                   Registrácia účastníkov
10:00 – 10:10                   Predstavenie činnosti IPC Banská Bystrica
10.10 – 12.00                   Základné informácie o výzve OPKZP-PO4-SC421-2017-30
12:00 – 12:30                   Prestávka
12:30 – 15:00                   Diskusia a osobné konzultácie

Pozvánka na seminár Banská Bystrica

Z  svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: viera.kominakova@siea.gov.sk v termíne do piatku 20.10.2017 do 12.00 h. Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.

 

 • 9.10.2017 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovanú verziu indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2017. Dokument je k dispozícii na tomto mieste:
http://www.minedu.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-rok-2017/

 

 • 6.10.2017 Výzva

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o stave finančnej alokácie výzvy NedisKVALIFIKUJ SA! po uzávierke 2. hodnotiaceho kola:
http://www.minedu.sk/06-10-2017-stav-financnej-alokacie-vyzvy-nediskvalifikuj-sa-po-uzavreti-hodnotiaceho-kola-c-2/

 

 • 5.10.2017 Výzva

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o stave finančnej alokácie výzvy V ZŠ úspešnejší po uzávierke 3. hodnotiaceho kola. Stav finančnej alokácie viažuci sa k uzávierke 3. hodnotiaceho kola a stav finančnej alokácie za všetky doterajšie hodnotiace kolá sumárne nájdete na tomto mieste:
http://www.minedu.sk/05-10-2017-stav-financnej-alokacie-vyzvy-v-zakladnej-skole-uspesnejsi-po-uzavreti-hodnotiaceho-kola-c-3/

 

 • 2.10.2017 Výzva

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu informáciu o uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1.-07:
https://www.opvai.sk/aktuality/uzavretie_vyzvy/

 

 • 2.10.2017 Predbežný prieskum záujmu o informačné semináre

OP ĽZ

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje osloviť s predbežným prieskumom záujmu o účasť na informačnom seminári pre potenciálnych žiadateľov k nasledovným vyhláseným výzvam:

- OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí

- OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí

- OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí

- OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 - Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím

- OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 - Aktivizácia a podpora mladých NEET

Štruktúra každého informačného seminára bude pozostávať z:

 • prezentácie a výkladu základného rámca výzvy (oprávnenosť žiadateľa, cieľová skupina, oprávnenosť aktivít výzvy, časová oprávnenosť a iné), 
 • výkladu Príručky pre žiadateľa
 • prezentácie často kladených otázok a jasného definovania odpovedí,
 • diskusie s komunikátormi predmetnej výzvy k praktickým príkladom z praxe;
 •  Miesto a termín konania bude Implementačná agentúra MPSVR SR komunikovať, v prípade dostatočného záujmu o informačný seminár prostredníctvom Aktualít po ukončení prieskumu. 

 V prípade záujmu o účasť zašlite predbežnú žiadosť na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk v termíne do 10. 10. 2017. Prosím, uveďte meno, priezvisko účastníkov, názov organizácie, názov výzvy, o ktorú máte záujem. K žiadosti o účasť môžete pripojiť aj Vaše podnety k okruhom tém na diskusiu, otázky k vyhláseným výzvam a príklady z praxe, ktoré potrebujete s komunikátormi predmetných výziev konzultovať. Odpovede na otázky Vám budú zodpovedané aj prostredníctvom e-mailu. 

 

 • 2.10.2017 Výzva

OP KZP

Dovoľujeme si vás informovať, že sme zverejnili 29. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-29.

 

 • 27.9.2017 Oznam

OP ĽZ

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že včera, t.j. 26. septembra 2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2017-4  dostupná na uvedenom webovom linku:  http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1125

 

 • 25.9.2017 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu aktualizovanú verziu harmonogramu výziev na rok 2017: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

 

 • 22.9.2017 Oznam

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č.4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15. Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1124

 

 • 13.9.2017 Seminár

OP VaI

dovoľujeme si vás informovať, že MH SR v spolupráci s IPC Banská Bystrica organizujú informačný seminár pre žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch ( kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08).
Termín konania: 3. októbra 2017
Miesto konania: Lučenec (Okresný úrad Lučenec, Námestie Republiky 26, Lučenec


 
 pozvánka LC.docx (531.3 kB) pozvánka LC.docx (531.3 kB)

 
 • 12.9.2017 Výzva

OP VaI

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/12092017_vyzva_opvai-mhdp2017331-08/
https://www.opvai.sk/aktuality/aktualita_vyzva_opvai-mhdp2017331-08/

 

 • 8.9.2017 Seminár

OP VaI

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH 2014-2020“) si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH 2014-2020. Účelom informačného seminára je poskytnúť potenciálnym žiadateľom a prijímateľom z OP RH 2014-2020 informácie o možnostiach podpory z Európskeho námorného a rybárskeho fondu, procese implementácie projektu, vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a žiadosti o platbu v ITMS2014+. Účasť na informačnom seminári je bezplatná. Termín konania: 19. september 2017, v čase od 9:30 do 16:00 hod. Miesto konania: Agroinštitút Nitra, š. p. Kapacita informačného seminára je najviac 40 účastníkov. Záujem k účasti na informačnom seminári je potrebné záväzne potvrdiť elektronicky na e-mailovú adresu: oprh@land.gov.sk.

 

 • 30.8.2017 Oznam

OP KŽP

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na svojom webovom sídle Informáciu pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok:

v časti „Všeobecné informácie“:

https://www.opvai.sk/sk/v%C5%A1eobecn%C3%A9-inform%C3%A1cie/inform%C3%A1cia-pre-%C5%BEiadate%C4%BEov-o-nen%C3%A1vratn%C3%BD-finan%C4%8Dn%C3%BD-pr%C3%ADspevok/

 

 • 28.8.2017 Výzvy

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu informáciu o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07:

V časti „Aktuality“: https://www.opvai.sk/aktuality/inform%C3%A1cia-o-pl%C3%A1novanom-uzavret%C3%AD-v%C3%BDzvy-s-k%C3%B3dom-opvai-mhdp2017411-07/

V časti„Výzvy“: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28042017_vyzva_opvai-mhdp2017411-07/

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola, t. j. 29. september 2017, je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP.

 

 • 25.8.2017 Výzvy

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu graf stavu finančnej alokácie výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07:

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28042017_vyzva_opvai-mhdp2017411-07/

 

 • 23.8.2017 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle Usmernenie pre prijímateľov k predkladaniu Štvrťročnej správy o činnosti v rámci štandardnej stupnice jednotkových nákladov pre pracovné pozície - pedagogický asistent, inkluzívny tím a asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Dokument vrátane príloh je k dispozícii na tomto mieste:

http://www.minedu.sk/usmernenie-pre-prijimatelov-k-predkladaniu-stvrtrocnej-spravy-o-cinnosti/

 

 • 22.8.2017 Pracovné stretnutie

Dňa 22.8.2017 sa  v Banskej Bystrici uskutočnilo  pracovné stretnutie pre všetky centrá podpory regionálneho rozvoja SR. Informačno-poradenské centrum informovalo o vyhlásených a plánovaných výzvach z EŠIF. Pracovné stretnutie bolo organizované odborom podpory regionálneho rozvoja Úradu vlády SR.

Centrá podpory regionálneho rozvoja

 • 22.8.2017 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu aktualizovanú verziu Príručky k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016 vrátane_verzia  1.1:

https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

 • 22.8.2017 Výzvy

OP KŽP

dovoľujeme si Vás upozorniť, že webové sídlo www.op-kzp.sk bolo  aktualizované nasledovne:

Oznam o vyhlásení 26. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na dobudovanie sústavy Natura 2000 – vypracovanie dokumentov starostlivosti, s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-26

Usmernenie č.1 k 23. výzve zameranej na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Plánované uzatvorenie 23. výzvy zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z dôvodu prekročenia dopytu predložených žiadostí NFP nad výšku disponibilnej alokácie určenej na predmetnú výzvu

 

 • 18.8.2017 Výzvy

OP KŽP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovom sídle www.op-kzp.sk  bolo zverejnené

Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21.

 

 • 17.8.2017 Výzvy

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie vydalo Usmernenie č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 s názvom NedisKVALIFIKUJ SA!.  Úpravy vo výzve sa týkajú:

- posunu termínu uzavretia hodnotiaceho kola č. 2,
- vypustenia povinnosti preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 11 s názvom „Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu“ formou čestného vyhlásenia v časti 15 žiadosti o NFP,
- doplnenia informácií k vydávaniu rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP v súlade s § 19 ods. 11 zákona o príspevku z EŠIF,
- aktualizácie prílohy č. 3 výzvy - schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania v znení Dodatku č. 2.
 

Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 - 21. 8. 2017 - sa mení na 11. 9. 2017

 

 • 16.8.2017 Výzvy

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu informáciu o uzavretí výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1.-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04:

https://www.opvai.sk/aktuality/oznam_uzavretie_vyziev/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-nov%C3%BDch-a-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-existuj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/

 

 • 14.8.2017 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Metodika – Kritéria pre výber projektov verzia 1.3. Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1193&navID2=1193&sID=67&id=10714

 

 • 11.8.2017 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúci dokument: Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016, verzia 1.2   https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

 • 10.8.2017 Výzva

OP KŽP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle www.op-kzp.sk bolo zverejnené Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18.

 

 • 10.8.2017 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúci dokument:  Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení Dodatku č. 3

https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/schemy/

 

 • 8.8.2017 Oznam

OP RH

dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení Výročnej správy o vykonávaní Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (OP RH 2014 – 2020)  za rok 2016 na webovej stránke MPRV SR v časti OP RH 2014 – 2020 http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1179&navID2=1179&sID=43&id=11975

 

 • 8.8.2017 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúci dokument: Usmernenie k in-house zákazkám, verzia 1.1“

https://www.opvai.sk/dokumenty/podporne_dokumenty_k_procesu_vo/

 

 • 4.8.2017 Oznam

Publikácia

Elektronická verzia publikácie „Neziskové organizácie a fondy EÚ 2014- 2020“.

 


 
 • 2.8.2017 Oznam

Výzvy  IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  dňa 02.8.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy, Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-9

Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy; Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-12

Dokumenty sú dostupné na adrese:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11965          

 http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11966

 

 • 1.8.2017 Oznam

OP KŽP

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 01. 08. 2017 bolo aktualizované webové sídlo www.op-kzp.sk v časti Programové dokumenty/Dokument OP KŽP. Aktualizácia sa týkala zmeny programového dokumentu Operačný program Kvalita životného prostredia

 

 • 1.8.2017 Oznam

Výzvy  KŽP

Dovoľujeme si Vám  oznámiť, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vydalo dňa 27. júla 2017 Usmernenie č. 1 k 17. výzve  na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zabezpečenie spojitosti vodných tokov.  Presný odkaz na usmernenie:

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/02/Usmern_1_Vyzva-17_final.pdf

 

 • 20.7.2017 Prieskum trhu - dotazník

VÁŽENÝ ŽIADATEĽ/PRIJÍMATEĽ,MÁTE ZÁUJEM O ŠKOLENIA SO ZAMERANÍM NA EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE A INVESTIČNÉ FONDY ? VYPLNENÍM DOTAZNÍKA ZISTÍME ZÁUJEM O KONKRÉTNE ŠKOLENIA A PRACOVNÍCI INFORMAČNO PORADENSKÉHO CENTRA HO PRE VÁS ZORGANIZUJÚ.


 

 

 • 11.7.2017 Pozvánka

Seminár pre žiadateľov

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Banskobystrického samosprávneho kraja organizujú informačný seminár pre potencionálnych žiadateľov k výzvam:

OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 – Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím

OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 – Aktivizácia a podpora mladých NEET

Seminár sa uskutoční dňa 19.07.2017 (streda) v priestoroch Mestského úradu v Banskej Bystrici, na ulici Československej armády 26.

V prípade záujmu zašlite žiadosť o účasť na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk do 13.7.2017.


 

 

 • 7.7.2017 Oznam

Výzvy  IROP

dovoľujeme si Vám oznámiť, že 7. júla 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená aktualizácia výzvy:

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2017-21 Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11831

 

 • 6.7.2017 Oznam

Výzvy  IROP

dovoľujeme si Vám oznámiť, že  6. júla 2017 boli na internetovej stránke MPRV SR zverejnené nasledovné aktualizácie výziev:

Aktualizácia č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) č. IROP-PO2-SC211-2017-17

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11826

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku č. IROP-PO4-SC431-2017-16

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11827

 

 • 6.7.2017 Pozvánka

Seminár pre prijímateľov

Výskumná agentúra organizuje informačný seminár pre prijímateľov NFP v rámci výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK  (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02). Seminár sa uskutoční dňa 18.07.2017 (utorok) v priestoroch Mestského úradu v Banskej Bystrici, na ulici Československej armády 26.

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/prijimatel/podujatia-prijimatel/14-informacny-seminar-pre-prijimatelov-nfp-v-ramci-vyzvy-na-podporu-priemyselnych-vyskumno-vyvojovych-centier-v-oblastiach-specializacie-ris3-sk-kod-opvai-va-dp-2016-1-2-1-02-v-banskej-bystrici

 

 • 4.7.2017 Oznam

Vyzvanie na národný projekt

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo vyzvanie na národný projekt na podporu zdravotnej starostlivosti v lokalitách s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) s alokáciou 15 360 000 eur. Gestorom projektu je štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR Organizácia Zdravé regióny. Hlavným cieľom projektu je osveta, prevencia a poradenstvo.

VYZVANIE – ZDRAVÉ KOMUNITY 2A

 

 • 3.7.2017 Výzva

Usmernenie k výzve

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 30.6.2017 Usmernenie č.1 k výzve OPKZP-PO4-SC451-2017-20 (dátum vyhlásenia: 03.03. 2017) vo vzťahu k:

- spresneniu spôsobu určenia maximálnej výšky NFP pre projekty generujúce príjem v rámci tejto výzvy,

- aktualizácii odkazu Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach na verziu 3.1 platnú od 1.6.2017, ktorá umožňuje posúdenie skupiny podnikov so spoločným zdrojom kontroly na úrovni konsolidovaných údajov skupiny týchto podnikov,

- úprave podkladov a doplneniu postupu pre vypracovanie záväzného formulára Finančná analýza (príloha č. 15 ŽoNFP),

- ďalšie upresňujúce zmeny

Uvedené Usmernenie je prístupné na nasledujúcich linkoch:

http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-14191/usmernenie-c-1-k-vyzve-zameranej-na-vystavbu-rekonstrukciu-a-modernizaciu-rozvodov-tepla/

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/20-vyzva-zamerana-na-vystavbu-rekonstrukciu-a-modernizaciu-rozvodov-tepla-opkzp-po4-sc451-2017-20/

 

 • 30.6.2017 Oznam

OP VaI – harmonogram výziev

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu:

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2017, verzia 5

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

 

 • 28.6.2017 Oznam

FAQ  IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 28.6.2017 bol na webovej stránke mpsr.sk zverejnený dokument  „Najčastejšie kladené otázky FAQ k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku ŠC 4.3.1.“ Materiál je dostupný na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1134

 

 • 27.6.2017 Oznam

Harmonogram výziev OP RH

dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení informácií týkajúcich sa Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 -  Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (2017) verzia 3 na webovej stránke MPRV SR v časti OP RH 2014 – 2020 : http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1111&navID2=1111&sID=43&id=11788

 

 • 27.6.2017 Oznam

Dokumenty OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu dokument Kritériá na výber dopytovo-orientovaných projektov OP VaI pre vybrané oblasti podpory v gescii Ministerstva hospodárstva SR_verzia 3.0 https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

 

 • 27.6.2017 Oznam

Dokumenty  IROP

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že  dňa 27.6.2017 boli na webovej stránke mpsr.sk zverejnené nasledujúce Aktualizácie výziev:

Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10

Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Dokumenty sú k dispozícii na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1124  

a v časti Aktuálne oblasti podľa výziev na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1123&navID2=1123&sID=67&id=10970

 

 • 26.6.2017 Workshop

Predchádzajme korekciám

Dňa 26.6.2017 sa IPC BB zúčastnilo workshopu  názvom Predchádzajme korekciám, ktorý sa konal v Banskej Bystrici . Cieľom seminára bolo upriamiť pozornosť potenciálnych žiadateľov a prijímateľov eurofondov na najčastejšie chyby,  ktoré sa v projektoch v minulosti a súčasnosti vyskytujú a to tak, aby sa neopakovali v ďalších pripravovaných projektoch a dať  do pozornosti činnosť a možnosti Informačno-poradenského centra  pôsobiaceho pre  oblasť banskobystrického kraja.  Workshop bol organizovaný Úradom vlády SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR a Centrálnym koordinačným orgánom

ipcbb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 26.6.2017 Výzva

IROP

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 26. 6. 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená:

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19 Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11782

 

 • 23.6.2017 Oznam

Indikatívny harmonogram výziev OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovanú verziu indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2017.Dokument je k dispozícii na tomto mieste: http://www.minedu.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-rok-2017/

 

 • 22.6.2017 Oznam

Dokumenty  IROP

Dňa 22. 6. 2017 boli na internetovej stránke MPRV SR zverejnené:

Aktualizácia č. 4 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému č. IROP-PO1-SC11-2016-11

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11771

Aktualizácia č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti osobnej dopravy č. IROP-PO1-SC121-2016-12

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11772

Aktualizácia č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb č. IROP-PO1-SC122-2016-15

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11773

 

 • 21.6.2017 Výzva

IROP

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 21. 6. 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená:  Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy, Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2017-21 Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11765

 

 • 21.6.2017 Oznam

Dokumenty OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

Usmernenie č. 4 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-nov%C3%BDch-a-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/

Usmernenie č. 4 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-existuj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/

 

 • 20.6.2017 Oznam

Príručka pre prijímateľa IROP

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa  20. 6. 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená: Príručka pre žiadateľa IROP verzia 1.8 Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1128&navID2=1128&sID=67&id=11758

 

 • 16.6. 2017 Pozvánka

Workshop „Predchádzajme korekciám“

Dňa 26.6.2017 sa  uskutoční  workshop „Predchádzajme korekciám“, ktorý sa bude konať  v Banskej Bystrici na Komenského ulici 22 (pozvánka s prihlasovacím linkom priložená). Cieľom seminára je upriamiť pozornosť potenciálnych žiadateľov a prijímateľov eurofondov na najčastejšie chyby,  ktoré sa v projektoch v minulosti a súčasnosti vyskytujú a to tak, aby sa neopakovali v ďalších pripravovaných projektoch.  Workshop je organizovaný Úradom vlády SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR a Centrálnym koordinačným orgánom.


 

 
 • 14.6.2017 Oznam

Zverejnenie dokumentov

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie na svojom webovom sídle zverejnilo aktualizovanú verziu dokumentu k zjednodušenému vykazovaniu výdavkov.

Aktuálny dokument nájdete na tomto mieste:

http://www.minedu.sk/zjednodusene-vykazovanie-vydavkov/

 

 • 6.6.2017 Výzvy

OP Rybné hospodárstvo

dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení informácií týkajúcich sa aktuálnych výziev pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 na webovej stránke MPRV SR v časti OP RH 2014 – 2020:

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=1226

http://www.apa.sk/vyzvy-na-predkladanie-zonfp

 

 • 6.6.2017 Podujatie

Štart UPs 2017

dňa 6.6.2017 sa  IPC Banská Bystrica zúčastnilo podujatia Štart UPs 2017 & Business Lunch, ktoré zorganizovalo v Banskej Bystrici Stredoeurópske startup centrum - CESC v spolupráci s Veľvyslanectvom USA na Slovensku. Podujatie bolo zamerané pre začínajúcich a už etablovaných podnikateľov, ktorí chcú posunúť svoj biznis ďalej.

Cieľom bolo sprostredkovať cenné a praktické informácie a kontakty, ktoré im pomôžu pri rozširovaní ich biznisu. Pracovníci IPC BB predstavili svoju činnosť a informovali o možnostiach čerpania EŠIF.   Následne  sa zúčastnili diskusných panelov a B2B meetingov s pozvanými podnikateľmi.

ipc bb

             

 • 6.6.2017 Oznam

Príručka pre prijímateľa IROP

Chceme Vás informovať, že dňa 02.06.2017 bola schválená Príručka pre prijímateľa IROP 2014-2020 - verzia 2.3, ktorá je so sledovaním zmien a bez sledovania zmien uložená na:

http://www.mpsr.sk/index.php?start&navID=47&sID=67&navID2=1129

 

 • 30.5.2017 Oznam

Usmernenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo  Usmernenie č. 4 k Vyzvaniu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na horizontálnu IKT podporu a centrálnu infraštruktúru pre inštitúcie výskumu a vývoja (OPVaI-VA/NP/2016/1.1.1-01) na webovom sídle www.opvai.sk.

 

 • 30.5.2017 Výzva

Operačný program: Programy cezhraničnej spolupráce

Úrad predsedu vlády Maďarska v Budapešti, ktorý je riadiacim orgánom pre Program Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina -  ENI CBC HUSKROUA 2014 – 2020 v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom v Budapešti a národným orgánom - Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ostatnými zúčastnenými krajinami, zverejnil dňa 17.5.2017 2. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci  programu ENI. Viac informácií o predmetnej výzve nájdete na webovej stránke: https://huskroua-cbc.eu/calls/2nd-call-for-proposals

 

 • 30.5.2017 Výzva

Výzva zameraná na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 26. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - OPLZ-PO6-SC613-2017-2.

 

 • 30.5.2017 Oznam

Usmernenie

dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle Usmernenie pre prijímateľov k predkladaniu zoznamu študentov učiteľských fakúlt absolvujúcich pedagogickú prax. Dokument s prílohou nájdete na tomto mieste:

http://www.minedu.sk/usmernenie-k-ssjn-pedagogicke-praxe-%E2%80%93-zoznam-studentov/.

 

29.5.2017 Oznam

Dokumenty OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03):

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-nov%C3%BDch-a-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/

 

Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04):

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-existuj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/

 

Informácia o plánovanom uzavretí výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2016-3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016-3.3.1-04:

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-nov%C3%BDch-a-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/

 

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-existuj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/

 

https://www.opvai.sk/aktuality/informacia_o_planovanom_uzavreti_vyziev/

 

 • 29.5.2017 Oznam

Výberový seminár

IPC Banská Bystrica sa zúčastnilo výberového seminára ku príprave Koncepcie rozvoja cestovného ruchu Gemera, ktorý sa konal dňa 25.5.2017 V Tornali a v Revúcej.  Seminár bol organizovaný Centrom  podpory regionálneho rozvoja v Tornali. Programom semináru bola analýza vývoja cestovného ruchu v regióne Gemera v posledných rokoch a návrh koncepcie rozvoja cestovného ruchu v budúcnosti. IPC BB v rámci programu odprezentovalo svoju činnosť a informovalo o možnostiach čerpania EŠIF.

seminar ipc bb

 

 • 26.5.2017 Výzva

Vyhlásenie výzvy

dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo životného prostredia  SR dňa 25. 5. 2017 na webovom sídle www.op-kzp.sk zverejnilo 23. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23.

 

 • 26.5.2017 Oznam

Dokumenty OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

- Vzor zmluvy o poskytnutí NFP;

- Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR;

Link:  https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

 • 26.5.2017 Výzva

Aktualizácia harmonogramu

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo aktualizovaný harmonogram výziev na rok 2017, ktorý nájdete zverejnený na adrese:

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

 

 • 25.5.2017 Výzva

Vyhlásenie výzvy

dovoľujeme si Vám oznámiť, že 24. 5. 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti, Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20

Link: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=376&id=11119

 

 • 24.5.2017 Oznam

IPC Banská Bystrica organizovalo seminár

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre Banskobystrický kraj zorganizovali dňa 24.5.2017 na mestskom úrade v Banskej Bystrici informačný  seminár k výzvam pre mimovládne organizácie z Operačného programu Efektívna verejná správa.

Mesto Banská Bystrica

 

 • 23.5.2017 Výzva

Aktualizácia výziev

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dnes 22. 5. 2017 boli na internetovej stránke MPRV SR zverejnené:

 

Aktualizácia č.2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11591

 

Aktualizácia č.2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní , Kód výzvy:  IROP-PO2-SC223-2016-14

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11592

 

 • 23.5.2017 Výzva

Vyhlásenie výzvy

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dnes 22. 5. 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11593

 

 • 18.5.2017 Oznam

IPC Banská Bystrica organizovalo seminár

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s IPC pre EŠIF pre Banskobystrický kraj zorganizovali na mestskom úrade v Banskej Bystrici informačný  seminár pre potencionálnych – nových žiadateľov  k výzve OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 „V základnej škole úspešnejší“.

IPC Banská Bystrica organizovalo seminár

 

 • 17.5.2017 Výzva

Stav alokácie

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o stave finančnej alokácie výzvy V ZŠ úspešnejší po uzávierke 1. hodnotiaceho kola:

http://www.minedu.sk/16052017-stav-financnej-alokacie-vyzvy-v-zakladnej-skole-uspesnejsi-po-uzavreti-hodnotiaceho-kola-c-1/

Zároveň informujeme, že na webovom sídle MŠVVaŠ SR bol zverejnený Dodatok č. 2 k Schéme pomoci de minimis na podporu vzdelávania (Schéma DM - 3/2016):

http://www.minedu.sk/03052017-dodatok-c-2-k-scheme-pomoci-de-minimis-na-podporu-vzdelavania-schema-dm-32016/

 

 • 17.5.2017 Výzva

Uzavretie výzvy

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu informáciu o uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02:

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/opvai-mhdp2016122-02/

https://www.opvai.sk/aktuality/uzavretie_vyzvy_opvai-mhdp2016122-02/

 

 • 16.5.2017 Pozvánka

Informačný seminár k výzve „NedisKVALIFIKUJ SA!“

Dňa 24.5.2017 sa na MsÚ Banská Bystrica uskutoční Informačný seminár  pre potenciálnych - nových žiadateľov o NFP k výzve „NedisKVALIFIKUJ SA!“ s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01. Informačný seminár organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre Banskobystrický kraj.

PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR


 
 • 15.5.2017 Výzva

Oznam k výzve – stav alokácie

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo aktualizovaný stav finančnej alokácie k výzvam s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04:

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-nov%C3%BDch-a-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-existuj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/

 

 • 10.5.2017 Výzva

Usmernenie k výzve

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre OPĽZ pre prioritnú os Vzdelávanie vydalo Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 s názvom NedisKVALIFIKUJ SA!

Úpravy vo výzve sa týkajú:

- zmeny indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ z 15 mil. EUR na 17 mil. EUR

- zmeny termínu uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 z 9.5.2017 na 26.6.2017.

Viac detailov nájdete na tomto mieste: http://www.minedu.sk/05052017-usmernenie-c-4-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-celozivotneho-vzdelavania-oplz-po12016dop141-01/

 

 • 6.5.2017 Oznam

Uzavretie a zrušenie výziev OPVaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce informácie:

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016-1.2.2-02:
https://www.opvai.sk/aktuality/planovane_uzavretie_vyzvy_opvai-mhdp2016-122-02/ https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-mhdp2016122-02/

Informácia o zrušení výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 a OPVaI-MH/DP/2017/2.2.2-06:

https://www.opvai.sk/aktuality/zrusenie_vyziev_opvai-mhdp2017122-05_a_opvai-mhdp2017222-06/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/01032017_vyzva_opvai-mhdp2017122-05/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/13042017_vyzva_opvai-mhdp2017222-06/

 

 • 5.5.2017 Pozvánka

Informačný seminár k výzve „V základnej škole úspešnejší“
Dňa 18.5.2017 sa na MsÚ Banská Bystrica uskutoční Informačný seminár  pre potenciálnych - nových žiadateľov o NFP k výzve „V základnej škole úspešnejší“ s kódom  PO1/2016/DOP/1.1.1-01. Informačný seminár organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre Banskobystrický kraj. Prihláška v pozvánke.

PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR


 
 • 4.5.2017 Výzva

Aktualizácia č.1 výzvy
Dovoľujeme si Vás  informovať o zverejnení  Aktualizácie č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11509

 

 • 4.5.2017 Výzva

Aktualizácia č.1 výzvy
Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11505

 

 • 27.04.2017 Výzva

Usmernenie č.1 k vyzvaniu

Dovoľujeme si Vás  informovať o zverejnení  Usmernenia č. 1 k Vyzvaniu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (OPVaI-VA/NP/2017/1.1.1-02) na webovom sídle www.opvai.sk.

 

 • 2.5.2017 Výzva

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2017 OP Ľudské zdroje

Dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovanú verziu indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2017. Dokument je k dispozícii na tomto mieste: http://www.minedu.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-rok-2017/

 

 • 27.04.2017 Oznam

IPC Banská Bystrica organizovalo pracovné stretnutie

IPC pre EŠIF pre Banskobystrický kraj v spolupráci s Úradom vlády SR zorganizovali na mestskom úrade v Banskej Bystrici  pracovné stretnutie so zástupcami regionálnych rozvojových agentúr, miest a obci z najmenej rozvinutých okresov BBSK (Lučenec, Poltár, Revúca, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota). Hlavným zámerom stretnutia bolo nadviazanie spolupráce IPC s centrami za účelom zvýšenia a skvalitnenia služieb informovanosti a poskytovania poradenstva o Európskych štrukturálnych a investičných fondoch.

 

icbb

 

 • 26.04.2017 Výzva

Oznam k výzve

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení oznamu k Výzve „NedisKVALIFIKUJ SA!“ : http://www.minedu.sk/18065-sk/oznam-predlzenie-terminu-uzavierky-2-hodnotiaceho-kola-k-vyzve-nediskvalifikuj-sa/

 

 • 26.04.2017 Pozvánka

Infoseminár k výzvam na podporu mimovládnych neziskových organizácií z fondov EÚ

Dňa 24.5.2017 sa na MsÚ Banská Bystrica uskutoční infoseminár k výzvam pre mimovládne organizácie z Operačného programu Efektívna verejná správa. Tieto výzvy by mali podporiť aktivity MNO  v oblasti  tvorby lepších  verejných politík  od národnej až po miestnu úroveň,

pri tvorbe partnerstiev medzi MNO a  verejnou správou, pri informovaní a zvyšovaní povedomia o verejných politikách, a pri zapájaní partnerov a verejnosti do ich tvorby a napĺňania.

Prihláška  elektronického formulára


 

 
 • 25.04.2017 Oznam

IPC Banská Bystrica organizovalo seminár

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s IPC pre EŠIF pre Banskobystrický kraj zorganizovali na mestskom úrade v Banskej Bystrici informačný seminár k procesu VO v rámci výzvy OP Výskum a inovácie, ktorá je zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05)

IPC Banská Bystrica organizovalo seminár

 

 • 24.04.2017 Oznam

Elektronické podávanie žiadostí o eurofondy odbúra časť byrokracie

Podpredseda vlády Peter Pellegrini spustil opatrenia na výrazné zníženie byrokracie a zjednodušenie žiadostí o príspevok z eurofondov. Spolu s ministrom hospodárstva Petrom Žigom predstavili historicky prvú výzvu, kde je možné elektronické podanie žiadosti. Pilotný projekt sa týka oblasti podpory malých a stredných podnikov v kreatívnom priemysle v rámci operačného programu Výskum a inovácie. Zároveň zaniká povinnosť podávať množstvo príloh k žiadosti o príspevok o nenávratný finančný príspevok (NFP). Úrady vďaka systému „jedenkrát a dosť“ budú využívať dáta z dostupných registrov, žiadatelia ušetria čas i financie.
Viac sa dozviete na https://goo.gl/5xk8qJ

 

 • 21.04.2017 Oznam

Príručka pre žiadateľa IROP verzia 1.7.1.

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 21. apríla 2017 bol na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený dokument Príručka pre žiadateľa IROP verzia 1.7.1.

Dokument je prístupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1128

 

 

 

 

 • 11. 04.2017 Aktuality

 

 

 • Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji:

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/13042017_vyzva_opvai-mhdp2017222-06/

https://www.opvai.sk/sk/aktuality/vyhlasenie_vyzvy_ba_vyskum/

 

 • Usmernenia č. 2 k výzvam OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04:

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-nov%C3%BDch-a-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/

 

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-existuj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/

 

https://www.opvai.sk/sk/aktuality/zverejnenie_usmerneni/

 

 • Vzorové dokumenty k procesu uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP v gescii MH SR:

https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/vzorove_dokumenty_nfp/

 

 

Integrovaný regionálny operačný program

 

- AKTUALIZÁCIA č. 3 Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11420

- AKTUALIZÁCIA č. 2 Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11421

- AKTUALIZÁCIA č. 2 Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11422

 

Operačný program výskum a inovácie

 11.04.2017 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja

 

 11.04.2017 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji

 

 • 11.04.2017 OZNÁMENIE o stave finančnej alokácie výzvy NEDISKVALIFIKUJ SA! po uzávierke 1. hodnotiaceho kola

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o stave finančnej alokácie výzvy NeDISKVALIFIKUJ SA! po uzávierke 1. hodnotiaceho kola. Stav finančnej alokácie v rámci výzvy po uzávierke 1. hodnotiaceho kola nájdete na tomto odkaze:

www.minedu.sk/17921-sk/06-04-2017-stav-financnej-alokacie-vyzvy-nediskvalifikuj-sa-po-uzavreti-hodnotiaceho-kola-c-1/

 

 

 • 10.04.2017: POZVÁNKA NA SEMINÁR - proces VO k výzve OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05

               

Ministerstvo hospodárstva SR a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Banskobystrický kraj Vás pozývajú  na informačný semináre k procesu verejného obstarávania v rámci výzvy operačného programu Výskum a inovácie, ktorá je zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05).
Pozvánku nájdete zverejnenú na:

https://www.opvai.sk/sk/aktuality/pozvanka_infoseminare_vo/

 

 

 • 6.4.2017 bola vyhlásená výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci schémy B-light v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko bola vyhlásená výzva

Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej republike vyhlásili Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na Schému B-Light v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.

Termín na predloženie žiadostí: 24. aprila 2017

Schéma B-Light (Beneficiary-Light) je finančná schéma rozvoja malých a stredných podnikov (MSP) zameraná na prepojenie väzieb MSP pôsobiacich v slovensko-maďarských prihraničných regiónoch prostredníctvom podpory spoločných rozvojových projektov MSP so špeciálnym mechanizmom generovania a mentorovania miestnych projektov.

Schéma B-Light bude realizovaná v rámci prvej prioritnej osi Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a musí prispieť k dosiahnutiu jej špecifického cieľa:

Prioritná os 1: Príroda a kultúra

Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

Podrobné informácie o výzve vrátane identifikácie oprávneného územia podpory, pravidiel oprávnenosti a podmienok predkladania žiadostí ako aj informácie o výberovom procese sú uvedené na nasledujúcom odkaze:

www.skhu.eu/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-fp/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-financny-prispevok-na-schemu-b-light

 

 • 05.04.2017 – Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Vyzvanie na predloženie národného projektu s názvom „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“ žiadateľa Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) kód OPVaI-MH/NP/2017/3.3.1/4.1.1-06):

 

www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/narodne-projekty/05042017_kreativny_priemysel/

 

 • 05.04.2017 – Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Vyzvanie na predloženie národného projektu s názvom „Podpora internacionalizácie MSP“ žiadateľa Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) s kódom OPVaI-MH/NP/2017/3.2.1/3.3.1-05):

www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/narodne-projekty/05042017_internacionalizacia_msp/

 

 

  


 

 

 • Dňa 6.3.2017 sa pracovníci IPC Banská Bystrica zúčastnili na sneme združenia ZMOS Banskobystrického regiónu, kde predstavili svoju činnosť.

 

 • Dňa 23.3.2017 sa vo Veľkej sieni MSÚ na Mestskom úrade v Banskej Bystrici, Československej armády 26, Banská Bystrica uskutoční Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4_SC431_2017-19 zameranú na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

 

 
 • Dňa 24.3.2017 sa vo Veľkej sieni MSÚ na Mestskom úrade v Banskej Bystrici, Československej armády 26, Banská Bystrica uskutoční Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4_SC451_2017-20 zameranú na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.

 

 

 • 16.3.2017 -Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo stav finančnej alokácie k výzvam s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04: https://www.opvai.sk

 

 

 

 

 

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie na svojom webovom sídle zverejnilo aktualizovanú verziu dokumentu k zjednodušenému vykazovaniu výdavkov.

Aktuálny dokument nájdete na tomto mieste:

www.minedu.sk/zjednodusene-vykazovanie-vydavkov/

 

 • 17. 03. 2017 - OZNAM k výzve "V základnej škole úspešnejší"

V súvislosti s pripravovaným vydaním  Usmernenia č. 1 k výzve „V ZŠ úspešnejší“ na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 si Vás dovoľujeme informovať, že predpokladaný termín uzávierky 1. hodnotiaceho kola bude 24.4.2017. Presný termín predĺženia bude uvedený priamo v Usmernení. Predĺženie nebude mať vplyv na predpokladaný začiatok realizácie projektov, t. j. od začiatku školského roka 2017/2018. www.minedu.sk/17816-sk/17-03-2017-oznam-k-vyzve-v-zakladnej-skole-uspesnejsi/

 

 • Zmena termínov uzavretia hodnotiacich kôl vo výzve V Základnej škole úspešnejší na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v rámci Operačného programu ľudské zdroje

Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 - 22.3.2017 - sa mení na 24.4.2017

Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 - 22.5.2017 - sa mení na 8.6.2017

Bližšie informácie nájdete na nasledujúcom odkaze.

 

 

seminárseminár

 

 • Informačno–poradenské centrum pre Banskobystrický kraj v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou zorganizovali na Mestskom úrade v Banskej Bystrici v dňoch 23. a 24. marca 2017 informačné semináre :
   

1. k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19, zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov
a
2. k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017-20 zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

Na uvedených seminároch bola vysoká účasť, kde žiadateľom v rámci diskusií zodpovedal na otázky aj prizvaný energetický auditor.

Pre vysoký záujem sa IPC pre Banskobystrický kraj bude usilovať o organizovanie rôznych seminárov v rámci EŠIF práve v Banskej Bystrici.

 

 • Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 nasledujúce pomôcky : Test úplnosti  ŽoNFP                                                                    Test splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 14 (pre žiadateľa/partnera).

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/01032017_vyzva_opvai-mhdp2017122-05/
 

 • OZNÁMENIE o zverejnení vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií s kódom OPVaI-VA/NP/2017/1.1.1-02 na webovom sídle www.opvai.sk.

 

 • OZNÁMENIE o zverejnení aktualizácie riadiacej dokumentácie týkajúcej sa implementácie dopytovo orientovaných projektov Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 na webovej stránke MPRV SR v časti OP RH 2014 – 2020, ide o Príručku k oprávnenosti výdavkov dopytovo orientovaných projektov, verzia III.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1168&navID2=1168&sID=43&id=11366

 

 • OZNÁMENIE SIEA pre OP KŽP:

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), dňa 30.3.2017 vydalo Usmernenie č. 2 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 a názvom "Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných  budov“
Podrobnosti:
http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/oznam-o-vydani-usmernenia-c-2-k-19-vyzve-na-predkladanie-zonfp-s-kodom-opkzp-po4-sc431-2017-19/

Aktualizácia v časti Výzvy: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/19-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-verejnych-budov-opkzp-po4-sc431-2017-19/

 

 • OZNÁMENIE MH SR:

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2017, verzia 3, spolu s informáciou o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách.

Dokumenty sú zverejnené na webovom sídle OP VaI v časti:

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

Aktualita k zverejneniu:

https://www.opvai.sk/aktuality/harmonogram_2017_3_mh/

 

 • OZNÁMENIE:

1. marca 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR „Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku“.

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11376

 

 • OZNÁMENIE RO PRE IROP:

dňa 3.4.2017 bola na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 1.7. Aktuálna verzia dokumentu je k dispozícii na adrese:

 http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1128&navID2=1128&sID=67&id=11381

 

 


 


1374691

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka