Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Aktuality

 

 • 11.1.2018 Výzva

OP KŽP

Dovoľujeme si Vás informovať, že MŽP SR  vyhlásilo 38. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu triedeného zberu komunálnych odpadov – pre podnikateľské subjekty podľa schémy štátnej pomoci (regionálna investičná pomoc).

 

 • 11.1.2018 Dotazník

EŠIF

Dňa 10/1/2018 bola spustená dlho očakávaná verejná konzultácia k budúcnosti politiky súdržnosti a jej fondov (ERDF, CF, ESF) po roku 2020. Komisia prijala rozhodnutie túto ver.konzultáciu spojiť aj s ďalšími oblasťami a fondmi, ktoré prispievajú ku kohézii EÚ – EGF, FEAD, EaSI, EURES a SRSP. Tento prístup Komisie môže signalizovať očakávané posilnenie koherencie a synergie medzi jednotlivými fondami EÚ s podobnými cieľmi; určitou indíciou je však aj oddelenie témy „strategická infraštruktúra“ do samostatnej konzultácie. Z hľadiska cieľov EÚ politík konzultácia k súdržnosti teda pokrýva nasledovné 3 ciele: hospodársky udržateľný rozvoj; zamestnanosť, zručnosti a vzdelávanie; sociálna inklúzia.

Paralelne s touto ver.konzultáciou Komisia spustila samostatné konzultácie v týchto piatich oblastiach: Investície, výskum a inovácie, SMEs a jednotný trh; migrácia; bezpečnosť; strategická infraštruktúra; hodnoty a mobilita. Pozn.: ku CAP vrátane fondov EAFRD a EMFF bola spustená ver.konzultácia samostatne už na jeseň 2017.

Ver.konzultácia k súdržnosti potrvá do 8/3/2018 a má formu dotazníka so 42 otázkami, ktorý je dostupný na webovej stránke https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/17c034bf-d01b-4724-bd3a-ef629b1b35cd?draftid=d8faedad-451d-447b-83bf-3ced0bd05833&surveylanguage=SK . Príspevok je možné zaslať individuálne alebo za organizáciu. Výsledky ver.konzultácie Komisia zapracuje do návrhu MFF post-2020 a príslušnej sektorovej legislatívy. Gestorom konzultácie je DG REGIO.

 

 • 10.1.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Oznam č.1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, kód výzvy:  IROP-PO1-SC11-2016-11, podľa územnej príslušnosti k 08.01.2018 a informácia o termíne uzávierky 5. hodnotiaceho kola výzvy

Informácie sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12434

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12435

 

 • 10.1.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená aktualizácia Odporučenia RO pre IROP ku konfliktu záujmov MAS.  Dokument je dostupný na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1252&navID2=1252&sID=67&id=12384

 

 • 9.1.2018 Pozvánka

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že Implementačná agentúra MPSVaR v spolupráci s IPC BB organizuje informačný seminár k výzvam  OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 – Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím  a OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 Rozvoj sektorových zručností  v stredu 31. januára 2018 o 10,00 hod.  v budove Mestského úradu Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica

pozvánka 31.1.2018

 

 

 • 9.1.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 pre územie RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Banskobystrického kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja.

Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 pre územie RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Žilinského kraja a UMR Nitrianskeho kraja (aktivity a, c až i).

Informácie sú dostupné na adrese:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12430

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12431

 

 

 • 5.1.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

Usmernenie č. 2 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/12092017_vyzva_opvai-mhdp2017331-08/

Pomôcky k výzve OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08

https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie_2_opvai-mhdp2017331-08/

 

 • 4.1.2018 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že  na webovej stránke mpsr.sk boli zverejnené nasledujúce dokumenty:

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 6.0 na rok 2017

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 2.0 na rok 2018

Dokumenty sú k dispozícii na webovom linku:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=10857

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=12264

 

 • 2.1.2018 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu metodické pomôcky k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14:

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/20122017_vyzva_opvai-mhdp2017331-14/

 

 • 28.12.2017 Výzva

OP KŽP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovom sídle www.op-kzp.sk zverejnili 37. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na prevenciu, prieskum, monitoring a sanáciu havarijných zosuvov s kódom OPKZP-PO3-SC312-2017-37.

 

 

 • 22.12.2017 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu metodické pomôcky Test úplnosti ŽoNFP a Informácia o osvedčení o spôsobilosti vykonávať VaV k výzvam s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11, OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12 a OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13:

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovaneprojekty/15122017_vyzva_opvai-mhdp2017122-11/

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/15122017_vyzva_opvai-mhdp2017122-12/

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/15122017_vyzva_opvai-mhdp2017122-13/

 

 • 21.12.2017 Oznam

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01. Predmetné dokumenty nájdete TU.

 

 

 • 21.12.2017 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webovej stránke mpsr.sk bola zverejnená informácia o disponibilnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 19.12.2017 spolu s informáciou o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy. Dokument je k dispozícii na webovom linku http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1124

 

 

 • 20.12.2017 Výzva

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v oblasti poskytovania služieb v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-14):

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/20122017_vyzva_opvai-mhdp2017331-14/

https://www.opvai.sk/sk/aktuality/vyhlasenie_vyzvy_opvai-mhdp2017331-14/

 

 

 • 19.12.2017 Oznam

OP KŽP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle www.op-kzp.sk  boli zverejnené nasledujúce informácie:

Dokument Operačný program Kvalita životného prostredia, verzia 5.1

Aktualizácia Príručky k oprávnenosti výdavkov pre dopytovo orientované projekty OP KŽP na verziu 1.9

 

 

 • 18.12.2017 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty (metodické pomôcky) - Ako pracovať s výzvou a dokumentmi k výzve:

Test úplnosti ŽoNFP

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/15122017_vyzva_opvai-mhdp2017331-10/

Určenie postupu verejného obstarávania

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/31102017_vyzva_opvai-mhdp2017331-09/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/15122017_vyzva_opvai-mhdp2017331-10/

 

 • 15.12.2017 Výzvy

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-10

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-11

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12

Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-13

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/

https://www.opvai.sk/aktuality/zverejnenie_vyzvy_opvai-mhdp2017331-10/

https://www.opvai.sk/aktuality/zverejnenie_vyziev_11_12_14/

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2017, verzia 7

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

 

 • 15.12.2017 Výzva

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené Odporučenie RO pre IROP ku konfliktu záujmov MAS.   Dokument je dostupný na webovom linku: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12138

 

 

 • 15.12.2017 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že na webovej stránke mpsr.sk boli zverejnené nasledujúce dokumenty:

Analýza no regret projektov

Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020 verzia 2.0

Integrated regional operational programme 2014 - 2020 version 2.0

Dokumenty sú k dispozícii na webovom linku:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1271&navID2=1271&sID=67&id=12383

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1127&navID2=1127&sID=67&id=9006

 

 • 14.12.2017 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17. Informácia je dostupná na uvedenom webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12378

 

 • 11.12.2017 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle:

aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na rok 2017
a
Indikatívny harmonogram výziev na rok 2018

Predmetné dokumenty nájdete TU.

 

 

 • 8.12.2017 Semináre

OP KŽP

dovoľujeme si Vás informovať, že MŽP SR ako RO pre OP KŽP realizuje INFORMAČNÝ SEMINÁR k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-Info-2017-28 zameranej na informačné aktivity.

Termín a miesto konania: 14. decembra 2017 / Bratislava, zasadacia miestnosť č. 601 (6. posch.), budova Vodohospodárskej výstavby, š. p., Karloveská 2, Bratislava-Karlova Ves

Viac informácií nájdete na tomto ODKAZE.

 

 

 • 8.12.2017 Výzva

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené FAQ 3 -Otázky a odpovede 3 k výzve na financovanie prevádzkových nákladov MAS.

Dokument je  dostupný na webovom linku:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=12252

 

 

 • 8.12.2017 Dotazník

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje na svojom webovom sídle zverejnilo anonymný dotazník, ktorého cieľom je zhodnotenie administratívnej záťaže na strane žiadateľov a prijímateľov nenávratného finančného príspevku v procese implementácie projektov spolufinancovaných z EŠIF v programovom období 2014-2020.

V prípade záujmu o zapojenie sa do prieskumu tak môžete učiniť TU.

 

 

 • 8.12.2017 Výzva

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-2016-13 podľa územnej príslušnosti k 07.12.2017 a informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy

Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách s kódom IROP-PO2-SC222-2016-13 pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja.

Informácie sú dostupné na uvedených webových linkoch:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12345

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12346

 

 

 • 8.12.2017 Dotazník

CKO

Centrálny koordinačný orgán pripravil anonymný dotazníkový prieskum, ktorého cieľom je zhodnotenie administratívnej záťaže na strane žiadateľov a prijímateľov nenávratného finančného príspevku v procese implementácie projektov spolufinancovaných z EŠIF v programovom období 2014-2020. Očakáva sa, že výsledky prieskumu pomôžu identifikovať miesta s najväčším potenciálom zníženia administratívnej záťaže a zefektívnenia pravidiel implementácie v prospech žiadateľov a prijímateľov. Dotazník pozostáva zo 17 uzavretých i otvorených otázok a pre respondentov bude dostupný online do 31. januára 2018 po kliknutí na tento odkaz: Dotazník administratívnej záťaže žiadateľov a prijímateľov v procese implementácie projektov z fondov EÚ v programovom období 2014-2020.


 

 

 • 6.12.2017 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu dokument Overenie podmienky podniku v ťažkostiach - verzia 4.0:
https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

 • 5.12.2017 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11 pre územie RIÚS Trnavského kraja. Informácia je dostupná na adrese:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12325

 

 • 5.12.2017 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená aktualizácia č.1 oznámenia RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 04.12.2017 spolu s informáciou o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy. Informácia je dostupná na webovom linku:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12326

 

 • 4.12.2017 Semináre

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje druhé kolo informačných seminárov pre úspešných žiadateľov 1. a 2. hodnotiaceho kola k výzve s názvom "V základnej škole úspešnejší".  Viac informácií a možnosť prihlásenia sa na semináre nájdete TU.

 

 • 4.12.2017 Výzva

OP KŽP

dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovom sídle www.op-kzp.sk bola zverejnená  výzvu č. 34 zameranú na hydrologický prieskum a oznámenie k výzve č. 5 výzve č. 23Usmernenie č. 2 k 21. výzve

 

 • 1.12.2017 Výzva

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku IROP-PO4-SC431-2017-16 podľa územnej príslušnosti k 30.11.2017 spolu s informáciou o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy

Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Žilinského kraja a UMR Nitrianskeho kraja (aktivity a, c až i).

Informácie sú dostupné na uvedených webových linkoch:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12310

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12311

 

 • 1.12.2017 Výzva

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia IROP-PO4-SC421-2017-19 podľa územnej príslušnosti k 30.11.2017

Oznam č. 1 o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia s kódom IROP-PO4-SC421-2017-19 pre RIÚS Trnavského kraja, RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Trenčianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Žilinského kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, UMR Trenčianskeho kraja, UMR Banskobystrického kraja, UMR Žilinského kraja a UMR Prešovského kraja.

Informácie sú dostupné na uvedených webových linkoch:

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12308

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12309

 

 • 30.11.2017 Oznam

OP RH

dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení aktualizácie Príručky pre prijímateľa, verzia III na webovej stránke MPRV SR v časti OP RH 2014 – 2020. Dokument (vrátane verzie so sledovaním zmien) bol zverejnený a je dostupný na linku:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1176&navID2=1176&sID=43&id=12299

 

 • 29.11.2017 Oznam

OP KŽP

dovoľujeme si vás informovať, že na webovom sídle OP KŽP boli zverejnené výzvy č. 32 a č. 33 zamerané na  triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch, resp. v ostatných regiónoch.

Taktiež bolo zverejnené vyzvanie na predloženie národného projektu Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska a vyzvanie na predloženie národného projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku.

 

 • 28.11.2017 Výzva

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bol zverejnený Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10 pre územie RIÚS Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja.
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1124

 

 • 28.11.2017 Výzva

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené nasledovné dokumenty:

 • FAQ 2 (často kladené otázky) k výzve na financovanie prevádzkových nákladov MAS
 •  Prezentácie IROP v rámci špecifického cieľa 5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

Dokumenty sú  dostupné na webovom linku:
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12138
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=12252

 

 • 27.11.2017 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty: Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.4
https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

 • 27.11.2017 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle:

Zoznam schválených žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01,

Zoznam neschválených žiadostí  o nenávratný finančný príspevok v rámci 1. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01.

Predmetné dokumenty nájdete TU.

 

 • 24.11.2017 Konferencia

OP ĽZ

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolu s Ministerstvom vnútra SR (MV SR) ako sprostredkovateľským orgánom pre časť OP ĽZ zorganizovalo dňa 7.-8. novembra 2017 výročnú konferenciu operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), ktorá bola úzko prepojená s oslavami 60. výročia založenia Európskeho sociálneho fondu (ESF).  Zároveň si Vám, ako potenciálnym žiadateľom, dovoľujeme zaslať odkaz na webové sídlo MV SR, kde nájdete tlačovú správu z výročnej konferencie ako aj prezentáciu z workshopu.
http://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10&sprava=na-vyrocnej-konferencii-operacneho-programu-ludske-zdroje-predstavili-zamestnanci-ministerstva-vnutra-vyzvu-zameranu-na-pristup-k-pitnej-vode

 

 • 24.11.2017 Výzva

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD, kód výzvy: IROP-PO5-SC511-2017-23. Informácia je dostupná na webovom linku:
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12271

 

 • 23.11.2017 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP  bol zverejnený Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia 1.0 na rok 2018. Dokument je dostupný na webovom linku:
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=12264

 

 • 15.11.2017 Seminár

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačné semináre pre úspešných žiadateľov 1. a 2. hodnotiaceho kola k výzve s názvom "V základnej škole úspešnejší".  Viac informácií a možnosť prihlásenia sa na semináre nájdete TU.

 

 • 15.11.2017 Výzva

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC121-2016-12 podľa územnej príslušnosti k 14.11.2017 a Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12. Informácia je dostupné na webovom linku:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12241

 

 • 15.11.2017 Oznam

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP  bola zverejnená Príručka k procesu verejného obstarávania verzia 2.0. Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1250&navID2=1250&sID=67&id=12236

 

 • 14.11.2017 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu odpovede na často kladené otázky (FAQ) k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08:
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/12092017_vyzva_opvai-mhdp2017331-08/

 

 • 10.11.2017 Výzva

OP VaI

v súvislosti s aktuálne vyhlásenou Výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranou na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08) si Vás dovoľujeme informovať o pretrvávajúcej možnosti predloženia ŽoNFP. Dátum uzávierky 1. hodnotiaceho kola je 15.11.2017.

 

 • 9.11.2017 Seminár

OP VaI

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre územie Banskobystrického kraja Vás pozývajú na informačný seminár pre žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09).
Termín a miesto konania:  4. decembra 2017 (pondelok) / Banská Bystrica

Pozvánka
 

 • 8.11.2017 Výzva

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na svojom webovom sídle informáciu o rozšírení zoznamu najmenej rozvinutých okresov (k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08) : v časti „Aktuality“: https://www.opvai.sk/sk/aktuality/

 

 • 7.11.2017 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si informovať vás o :  
- zmene č.3 výzvy OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01
- Vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 "Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením"

 

 • 6.11.2017 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08:
https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/12092017_vyzva_opvai-mhdp2017331-08/
https://www.opvai.sk/aktuality/usmernenie_1_vyzva_08/

 

 • 6.11.2017 Oznam

IROP


Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO2-SC223-2016-14 podľa územnej príslušnosti k 31.10.2017 a informácia o termíne uzávierky 3. hodnotiaceho kola výzvy
Oznam č. 1 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC223-2016-14 pre RIÚS Nitrianskeho kraja, RIÚS Banskobystrického kraja, RIÚS Prešovského kraja, RIÚS Košického kraja, UMR Trnavského kraja, RIÚS Bratislavského kraja a UMR Banskobystrického kraja ku dňu 06.12.2017.
              Informácie sú dostupné na uvedených webových linkoch:
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12202
http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12203

 

 • 6.11.2017 Pozvánka

ITMS

Informačno-poradenské centrum pre EŠIF v Banskobystrickom kraji organizuje pre žiadateľov / prijímateľov NFP bezplatné školenie „Práca v systéme ITMS2014+ verejná časť“. Odborná stránka bude zabezpečená lektormi z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Termín konania: 13. decembra 2017 (streda) o 8:15 hod.
Miesto konania: MsÚ Banská Bystrica, Zasadacie miestnosti II. poschodie,  Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Na školenie je potrebné priniesť si notebook. Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť (max. 2 x 20), prosím, potvrďte zaslaním návratky na adresu:  ipc@banskabystrica.sk  v termíne do 8.12.2017, 12:00 hod.

Pozvánka

Návratka

 

 • 3.11.2017 Oznam

OP ĽZ

v súvislosti so zabezpečením informovanosti o aktuálnom dianí v rámci výzvy na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania V základnej škole úspešnejší, ktorú vyhlásilo MŠVVaŠ SR ako gestor PO Vzdelávanie OP Ľudské zdroje, si Vás dovoľujeme oboznámiť o ďalšom kole pre prijímanie žiadostí o NFP a plánovaných informačných seminároch. Viac informácií a možnosť prihlásenia sa na semináre nájdete na tomto mieste: http://www.minedu.sk/03-11-2017-dalsie-kolo-pre-prijimanie-ziadosti-o-nfp-a-infoseminare-k-vyzve-%E2%80%9Ev-zakladnej-skole-uspesnejsi%E2%80%9C/

 

 • 3.11.2017 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie vydalo Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 s názvom V základnej škole úspešnejší.  Usmernením č. 2 sa dopĺňa termín uzávierky 4. hodnotiaceho kola – 11.január 2018 a uvedenie podmienok vo výroku rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP v zmysle § 19 ods. 11 zákona o príspevku z EŠIF. Viac detailov nájdete na tomto mieste: http://www.minedu.sk/03-11-2017-usmernenie-c-2-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zvysenie-inkluzivnosti-vzdelavania-oplz-po12016dop111-01/

 

 • 3.11.2017 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu pomôcky k výzve s kódom kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09: https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/31102017_vyzva_opvai-mhdp2017331-09/

 

 • 3.11.2017 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená aktualizácia Indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (január 2017-december 2017) verzia 5. Informácia je dostupná na uvedenom webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=10857

 

 • 3.11.2017 Oznam

OP KŽP

dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle www.op-kzp.sk bolo zverejnené Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom: „Zmena Operačného programu Kvalita životného prostredia”

 

 • 3.11.2017 Pozvánka

OP ĽZ

Dovoľujeme si Vás pozvať na informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01, OP ĽZ 2017/3.2.1/01 a OP ĽZ 2017/3.2.1/02, ktorý sa bude konať dňa 29.11.2017 v Bratislave. Link k zverejnenej aktualite na webovom sídle ia.gov.sk: https://www.ia.gov.sk/sk/aktuality/informacny-seminar-k-vyzvam-op-lz-dop-20174.1.101-a-op-lz-20173.2.101

Pozvánka

 

 • 3.11.2017 Oznam

OP IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP boli zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu IROP-PO1-SC11-2016-11 podľa územnej príslušnosti k 30.10.2017 a informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12195
Oznam č. 2 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC11-2016-11 pre RIÚS Trnavského kraja, ku dňu 04.12.2017.
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12196
Oznam o uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO1-SC121-2016-9
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12197

 

 • 31.10.2017 Výzva

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu zvyšovania štandardov výkonnosti a funkčnosti mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-09):

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/31102017_vyzva_opvai-mhdp2017331-09/
https://www.opvai.sk/sk/aktuality/vyhlasenie_vyzvy_opvai-mhdp2017331-09/
Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2018, verzia 1:
https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

 

 • 30.10.2017 Oznam

OP LZ

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si Vás dovoľuje informovať o ďalšom termíne uzavretia hodnotiaceho kola v rámci vyhlásenej výzvy zameranej na podporu prístupu k pitnej vode - OPLZ-PO6-SC611-2016-3. Bližšie informácie nájdete na tomto odkaze: http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-podporu-pristupu-k-pitnej-vode-oplz-po6-sc611-2016-3

 

 

 • 30.10.2017 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená aktualizácia Metodického usmernenia Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program č. 1 pre prípravu RIUS, verzia 2.0. Informácia je dostupná na uvedenom webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1197&navID2=1197&sID=67&id=9064

 

 

 • 26.10.2017 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené:

Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl IROP-PO2-SC221-2016-10 podľa územnej príslušnosti k 20.10.2017 a informácia o termíne uzavretia hodnotiaceho kola č. 4 výzvy,

Upozornenie o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO2-SC221-2016-10 pre RIÚS Trenčianskeho kraja a UMR Prešovského kraja, ku dňu 27.11.2017.

Informácie sú dostupné na uvedenom webovom linku:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12173
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12174

 

 

 • 26.10.2017 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená aktualizácia Informácie o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy:  IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 24.10., kde došlo k úprave na úrovni MFO BA.
Informácia je dostupná na uvedenom webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12162

 

 • 25.10.2017 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Informácia o disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy:  IROP-PO1-SC122-2016-15, podľa územnej príslušnosti k 24.10.2017.
Informácia je dostupná na uvedenom webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12162

 

 • 25.10.2017 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bolo zverejnené Metodické usmernenie Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program č.5 pre vypracovanie finančnej analýzy projektov, verzia 2.3 a Metodické usmernenie Riadiaceho orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program č.8 pre vypracovanie finančnej analýzy projektov špecifického cieľa 4.2.1, verzia 1.2. Informácie sú dostupné na uvedených webových linkoch:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1197&navID2=1197&sID=67&id=12164                          
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1197&navID2=1197&sID=67&id=12163

 

 • 20.10.2017 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Príručku k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.3 :
https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

 • 20.10.2017 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Informácia o disponibilnej výške indikatívnych finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie ŽoNFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení), kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17, podľa územnej príslušnosti k 19.10.2017.Informácia je dostupná na uvedenom webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12152

 

 • 20.10.2017 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Informácia o termíne uzávierky 4. hodnotiaceho kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému IROP-PO1-SC11-2016-11. Informácia je dostupná na adrese: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12125
Vyhlásenie výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 "Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života"

 

 • 19.10.2017 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie z dôvodu očakávaného vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP s kódom PO1/2016/DOP/1.4.1-01 pod názvom NedisKVALIFIKUJ SA!, zameranú na podporu celoživotného vzdelávania, plánuje k 20. novembru 2017 predmetnú výzvu uzavrieť. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že príjem žiadostí o poskytnutie NFP bol ukončený termínom uzavretia 2. hodnotiaceho kola výzvy, t.j. 11. september 2017.  Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle MŠVVaŠ SR.

 

 • 11.10.2017 Oznam

OP KŽP

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 11. 10. 2017 sme webové sídlo www.op-kžp.sk aktualizovali v časti Aktuality o nasledujúce oznamy:

Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-22 – I. hodnotiace kolo
Predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia o žiadosti o NFP vo výzve s kódom OPKZP-PO1-SC142-2015-5 – 11. hodnotiace kolo

 

 • 10.10.2017 Oznam

OP KŽP

dovoľujeme si Vám oznámiť, že 10. októbra 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená aktualizácia výzvy: Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12119
Aktualizácia FAQ – pitná voda, čistenie odpadových vôd, kanalizácia - Link:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1134&navID2=1134&sID=67&id=12120

 

 • 19.10.2017 Pozvánka

OP ĽZ

dovoľujeme si vás informovať, že Implementačná agentúra MPSVaR SR  spolupráci s IPC Banská Bystrica organizujú informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov v rámci výziev OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 a OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01

Termín konania: 23. novembra 2017

Miesto konania:  Banská Bystrica (Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica),  Zasadačka č.290 na 2. poschodí

Pozvánka

 

 • 18.10.2017 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie vydalo Usmernenie č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 s názvom NedisKVALIFIKUJ SA!  Cieľom zmeny je zvýšenie indikatívnej výšky finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu z pôvodných 17 000 000 EUR na 22 000 000 EUR. Viac detailov nájdete na tomto mieste:

http://www.minedu.sk/18-10-2017-usmernenie-c-6-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-celozivotneho-vzdelavania-oplz-po12016dop141-01/

 

 • 17.10.2017 Oznam

OP ĽZ

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať žiadateľov o zmene termínov hodnotiacich kôl na 16.01.2018.  Zmena termínu 3. hodnotiaceho kola sa týka predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci vyhlásenej výzvy zameranej na výstavbu, modernizáciu a prestavbu komunitných centier - OPLZ-PO6-SC613-2016-2

http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-vystavbu-a-rekonstrukciu-komunitnych-centier-oplz-po6-sc613-2016-2

Zmena termínu 1. hodnotiaceho kola sa týka vyhlásenej výzvy zameranej na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - OPLZ-PO6-SC613-2017-2, ktorá je určená pre verejný a neziskový sektor.

 

 • 12.10.2017 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si informovať vás o vyhlásených výzvach a o stanovení dalších termínov hodotiacich kôl pre jednotlivé výzvy:

Stanovenie ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 "Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí"

Stanovenie ďalšieho termínu hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 "Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí" 

Vyhlásenie výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01 "Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života"

Vyhlásenie výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02 "Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života"

Vyhlásenie výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 "Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života"

 

 • 11.10.2017 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dnes 11. októbra 2017 bol na internetovej stránke MPRV SR zverejnený aktualizovaný Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok verzia  4

Link: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1122&navID2=1122&sID=67&id=10857

 

 • 10.10.2017 Pozvánka

OP KŽP

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Banská Bystrica Vás pozývajú na

INFORMAČNÝ SEMINÁR
k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom  OPKZP-PO4-SC421-2017-30 - 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch

Termín a miesto konania: Banská Bystrica – utorok 24.10.2017
Veľká sieň (1. poschodie) na Mestskom úrade v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

Program:
  9:30 – 10:00                   Registrácia účastníkov
10:00 – 10:10                   Predstavenie činnosti IPC Banská Bystrica
10.10 – 12.00                   Základné informácie o výzve OPKZP-PO4-SC421-2017-30
12:00 – 12:30                   Prestávka
12:30 – 15:00                   Diskusia a osobné konzultácie

Pozvánka na seminár Banská Bystrica

Z  svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním e-mailu na adresu: viera.kominakova@siea.gov.sk v termíne do piatku 20.10.2017 do 12.00 h. Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom. Účasť na seminári je bezplatná.

 

 • 9.10.2017 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovanú verziu indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2017. Dokument je k dispozícii na tomto mieste:
http://www.minedu.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-rok-2017/

 

 • 6.10.2017 Výzva

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o stave finančnej alokácie výzvy NedisKVALIFIKUJ SA! po uzávierke 2. hodnotiaceho kola:
http://www.minedu.sk/06-10-2017-stav-financnej-alokacie-vyzvy-nediskvalifikuj-sa-po-uzavreti-hodnotiaceho-kola-c-2/

 

 • 5.10.2017 Výzva

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o stave finančnej alokácie výzvy V ZŠ úspešnejší po uzávierke 3. hodnotiaceho kola. Stav finančnej alokácie viažuci sa k uzávierke 3. hodnotiaceho kola a stav finančnej alokácie za všetky doterajšie hodnotiace kolá sumárne nájdete na tomto mieste:
http://www.minedu.sk/05-10-2017-stav-financnej-alokacie-vyzvy-v-zakladnej-skole-uspesnejsi-po-uzavreti-hodnotiaceho-kola-c-3/

 

 • 2.10.2017 Výzva

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu informáciu o uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1.-07:
https://www.opvai.sk/aktuality/uzavretie_vyzvy/

 

 • 2.10.2017 Predbežný prieskum záujmu o informačné semináre

OP ĽZ

Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje osloviť s predbežným prieskumom záujmu o účasť na informačnom seminári pre potenciálnych žiadateľov k nasledovným vyhláseným výzvam:

- OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí

- OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí

- OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03 - Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí

- OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 - Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím

- OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 - Aktivizácia a podpora mladých NEET

Štruktúra každého informačného seminára bude pozostávať z:

 • prezentácie a výkladu základného rámca výzvy (oprávnenosť žiadateľa, cieľová skupina, oprávnenosť aktivít výzvy, časová oprávnenosť a iné), 
 • výkladu Príručky pre žiadateľa
 • prezentácie často kladených otázok a jasného definovania odpovedí,
 • diskusie s komunikátormi predmetnej výzvy k praktickým príkladom z praxe;
 •  Miesto a termín konania bude Implementačná agentúra MPSVR SR komunikovať, v prípade dostatočného záujmu o informačný seminár prostredníctvom Aktualít po ukončení prieskumu. 

 V prípade záujmu o účasť zašlite predbežnú žiadosť na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk v termíne do 10. 10. 2017. Prosím, uveďte meno, priezvisko účastníkov, názov organizácie, názov výzvy, o ktorú máte záujem. K žiadosti o účasť môžete pripojiť aj Vaše podnety k okruhom tém na diskusiu, otázky k vyhláseným výzvam a príklady z praxe, ktoré potrebujete s komunikátormi predmetných výziev konzultovať. Odpovede na otázky Vám budú zodpovedané aj prostredníctvom e-mailu. 

 

 • 2.10.2017 Výzva

OP KZP

Dovoľujeme si vás informovať, že sme zverejnili 29. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a zelenú infraštruktúru s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-29.

 

 • 27.9.2017 Oznam

OP ĽZ

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že včera, t.j. 26. septembra 2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2017-4  dostupná na uvedenom webovom linku:  http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1125

 

 • 25.9.2017 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu aktualizovanú verziu harmonogramu výziev na rok 2017: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

 

 • 22.9.2017 Oznam

IROP

dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Aktualizácia č.4 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15. Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1124

 

 • 13.9.2017 Seminár

OP VaI

dovoľujeme si vás informovať, že MH SR v spolupráci s IPC Banská Bystrica organizujú informačný seminár pre žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu mikro-, malých a stredných podnikov v najmenej rozvinutých okresoch ( kód OPVaI-MH/DP/2017/3.3.1-08).
Termín konania: 3. októbra 2017
Miesto konania: Lučenec (Okresný úrad Lučenec, Námestie Republiky 26, Lučenec


 
 pozvánka LC.docx (531.3 kB) pozvánka LC.docx (531.3 kB)

 
 • 12.9.2017 Výzva

OP VaI

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu MSP v najmenej rozvinutých okresoch: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/12092017_vyzva_opvai-mhdp2017331-08/
https://www.opvai.sk/aktuality/aktualita_vyzva_opvai-mhdp2017331-08/

 

 • 8.9.2017 Seminár

OP VaI

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH 2014-2020“) si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH 2014-2020. Účelom informačného seminára je poskytnúť potenciálnym žiadateľom a prijímateľom z OP RH 2014-2020 informácie o možnostiach podpory z Európskeho námorného a rybárskeho fondu, procese implementácie projektu, vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a žiadosti o platbu v ITMS2014+. Účasť na informačnom seminári je bezplatná. Termín konania: 19. september 2017, v čase od 9:30 do 16:00 hod. Miesto konania: Agroinštitút Nitra, š. p. Kapacita informačného seminára je najviac 40 účastníkov. Záujem k účasti na informačnom seminári je potrebné záväzne potvrdiť elektronicky na e-mailovú adresu: oprh@land.gov.sk.

 

 • 30.8.2017 Oznam

OP KŽP

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na svojom webovom sídle Informáciu pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok:

v časti „Všeobecné informácie“:

https://www.opvai.sk/sk/v%C5%A1eobecn%C3%A9-inform%C3%A1cie/inform%C3%A1cia-pre-%C5%BEiadate%C4%BEov-o-nen%C3%A1vratn%C3%BD-finan%C4%8Dn%C3%BD-pr%C3%ADspevok/

 

 • 28.8.2017 Výzvy

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu informáciu o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07:

V časti „Aktuality“: https://www.opvai.sk/aktuality/inform%C3%A1cia-o-pl%C3%A1novanom-uzavret%C3%AD-v%C3%BDzvy-s-k%C3%B3dom-opvai-mhdp2017411-07/

V časti„Výzvy“: https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28042017_vyzva_opvai-mhdp2017411-07/

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola, t. j. 29. september 2017, je pravdepodobne posledným možným termínom na predloženie žiadosti o poskytnutie NFP.

 

 • 25.8.2017 Výzvy

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu graf stavu finančnej alokácie výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2017/4.1.1-07:

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/28042017_vyzva_opvai-mhdp2017411-07/

 

 • 23.8.2017 Oznam

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle Usmernenie pre prijímateľov k predkladaniu Štvrťročnej správy o činnosti v rámci štandardnej stupnice jednotkových nákladov pre pracovné pozície - pedagogický asistent, inkluzívny tím a asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Dokument vrátane príloh je k dispozícii na tomto mieste:

http://www.minedu.sk/usmernenie-pre-prijimatelov-k-predkladaniu-stvrtrocnej-spravy-o-cinnosti/

 

 • 22.8.2017 Pracovné stretnutie

Dňa 22.8.2017 sa  v Banskej Bystrici uskutočnilo  pracovné stretnutie pre všetky centrá podpory regionálneho rozvoja SR. Informačno-poradenské centrum informovalo o vyhlásených a plánovaných výzvach z EŠIF. Pracovné stretnutie bolo organizované odborom podpory regionálneho rozvoja Úradu vlády SR.

Centrá podpory regionálneho rozvoja

 • 22.8.2017 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu aktualizovanú verziu Príručky k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016 vrátane_verzia  1.1:

https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

 • 22.8.2017 Výzvy

OP KŽP

dovoľujeme si Vás upozorniť, že webové sídlo www.op-kzp.sk bolo  aktualizované nasledovne:

Oznam o vyhlásení 26. výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na dobudovanie sústavy Natura 2000 – vypracovanie dokumentov starostlivosti, s kódom OPKZP-PO1-SC131-2017-26

Usmernenie č.1 k 23. výzve zameranej na predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Plánované uzatvorenie 23. výzvy zameranej na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov z dôvodu prekročenia dopytu predložených žiadostí NFP nad výšku disponibilnej alokácie určenej na predmetnú výzvu

 

 • 18.8.2017 Výzvy

OP KŽP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovom sídle www.op-kzp.sk  bolo zverejnené

Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-21.

 

 • 17.8.2017 Výzvy

OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie vydalo Usmernenie č. 5 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 s názvom NedisKVALIFIKUJ SA!.  Úpravy vo výzve sa týkajú:

- posunu termínu uzavretia hodnotiaceho kola č. 2,
- vypustenia povinnosti preukazovania splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 11 s názvom „Podmienka, že žiadateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu“ formou čestného vyhlásenia v časti 15 žiadosti o NFP,
- doplnenia informácií k vydávaniu rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP v súlade s § 19 ods. 11 zákona o príspevku z EŠIF,
- aktualizácie prílohy č. 3 výzvy - schéma pomoci de minimis na podporu vzdelávania v znení Dodatku č. 2.
 

Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 - 21. 8. 2017 - sa mení na 11. 9. 2017

 

 • 16.8.2017 Výzvy

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu informáciu o uzavretí výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1.-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04:

https://www.opvai.sk/aktuality/oznam_uzavretie_vyziev/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-nov%C3%BDch-a-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-existuj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/

 

 • 14.8.2017 Oznam

IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP bola zverejnená Metodika – Kritéria pre výber projektov verzia 1.3. Dokument je dostupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1193&navID2=1193&sID=67&id=10714

 

 • 11.8.2017 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúci dokument: Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016, verzia 1.2   https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

 • 10.8.2017 Výzva

OP KŽP

Dovoľujeme si Vás informovať, že na webovom sídle www.op-kzp.sk bolo zverejnené Usmernenie č. 1 k výzve s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18.

 

 • 10.8.2017 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúci dokument:  Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu v znení Dodatku č. 3

https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/schemy/

 

 • 8.8.2017 Oznam

OP RH

dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení Výročnej správy o vykonávaní Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (OP RH 2014 – 2020)  za rok 2016 na webovej stránke MPRV SR v časti OP RH 2014 – 2020 http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1179&navID2=1179&sID=43&id=11975

 

 • 8.8.2017 Oznam

OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúci dokument: Usmernenie k in-house zákazkám, verzia 1.1“

https://www.opvai.sk/dokumenty/podporne_dokumenty_k_procesu_vo/

 

 • 4.8.2017 Oznam

Publikácia

Elektronická verzia publikácie „Neziskové organizácie a fondy EÚ 2014- 2020“.

 


 
 • 2.8.2017 Oznam

Výzvy  IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že  dňa 02.8.2017 bola na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená

Aktualizácia č. 2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na vypracovanie strategických dokumentov pre oblasť dopravy, Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-9

Aktualizácia č. 4 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy; Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-12

Dokumenty sú dostupné na adrese:
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11965          

 http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11966

 

 • 1.8.2017 Oznam

OP KŽP

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 01. 08. 2017 bolo aktualizované webové sídlo www.op-kzp.sk v časti Programové dokumenty/Dokument OP KŽP. Aktualizácia sa týkala zmeny programového dokumentu Operačný program Kvalita životného prostredia

 

 • 1.8.2017 Oznam

Výzvy  KŽP

Dovoľujeme si Vám  oznámiť, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vydalo dňa 27. júla 2017 Usmernenie č. 1 k 17. výzve  na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zabezpečenie spojitosti vodných tokov.  Presný odkaz na usmernenie:

http://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2017/02/Usmern_1_Vyzva-17_final.pdf

 

 • 20.7.2017 Prieskum trhu - dotazník

VÁŽENÝ ŽIADATEĽ/PRIJÍMATEĽ,MÁTE ZÁUJEM O ŠKOLENIA SO ZAMERANÍM NA EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE A INVESTIČNÉ FONDY ? VYPLNENÍM DOTAZNÍKA ZISTÍME ZÁUJEM O KONKRÉTNE ŠKOLENIA A PRACOVNÍCI INFORMAČNO PORADENSKÉHO CENTRA HO PRE VÁS ZORGANIZUJÚ.


 

 

 • 11.7.2017 Pozvánka

Seminár pre žiadateľov

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny  SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Banskobystrického samosprávneho kraja organizujú informačný seminár pre potencionálnych žiadateľov k výzvam:

OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01 – Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím

OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01 – Aktivizácia a podpora mladých NEET

Seminár sa uskutoční dňa 19.07.2017 (streda) v priestoroch Mestského úradu v Banskej Bystrici, na ulici Československej armády 26.

V prípade záujmu zašlite žiadosť o účasť na e-mailovú adresu vyzvy@ia.gov.sk do 13.7.2017.


 

 

 • 7.7.2017 Oznam

Výzvy  IROP

dovoľujeme si Vám oznámiť, že 7. júla 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená aktualizácia výzvy:

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy, kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2017-21 Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11831

 

 • 6.7.2017 Oznam

Výzvy  IROP

dovoľujeme si Vám oznámiť, že  6. júla 2017 boli na internetovej stránke MPRV SR zverejnené nasledovné aktualizácie výziev:

Aktualizácia č. 1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) č. IROP-PO2-SC211-2017-17

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11826

Aktualizácia č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku č. IROP-PO4-SC431-2017-16

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11827

 

 • 6.7.2017 Pozvánka

Seminár pre prijímateľov

Výskumná agentúra organizuje informačný seminár pre prijímateľov NFP v rámci výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK  (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02). Seminár sa uskutoční dňa 18.07.2017 (utorok) v priestoroch Mestského úradu v Banskej Bystrici, na ulici Československej armády 26.

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/prijimatel/podujatia-prijimatel/14-informacny-seminar-pre-prijimatelov-nfp-v-ramci-vyzvy-na-podporu-priemyselnych-vyskumno-vyvojovych-centier-v-oblastiach-specializacie-ris3-sk-kod-opvai-va-dp-2016-1-2-1-02-v-banskej-bystrici

 

 • 4.7.2017 Oznam

Vyzvanie na národný projekt

Ministerstvo vnútra SR zverejnilo vyzvanie na národný projekt na podporu zdravotnej starostlivosti v lokalitách s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít (MRK) s alokáciou 15 360 000 eur. Gestorom projektu je štátna príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR Organizácia Zdravé regióny. Hlavným cieľom projektu je osveta, prevencia a poradenstvo.

VYZVANIE – ZDRAVÉ KOMUNITY 2A

 

 • 3.7.2017 Výzva

Usmernenie k výzve

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vydala dňa 30.6.2017 Usmernenie č.1 k výzve OPKZP-PO4-SC451-2017-20 (dátum vyhlásenia: 03.03. 2017) vo vzťahu k:

- spresneniu spôsobu určenia maximálnej výšky NFP pre projekty generujúce príjem v rámci tejto výzvy,

- aktualizácii odkazu Inštrukcie k určeniu podniku v ťažkostiach na verziu 3.1 platnú od 1.6.2017, ktorá umožňuje posúdenie skupiny podnikov so spoločným zdrojom kontroly na úrovni konsolidovaných údajov skupiny týchto podnikov,

- úprave podkladov a doplneniu postupu pre vypracovanie záväzného formulára Finančná analýza (príloha č. 15 ŽoNFP),

- ďalšie upresňujúce zmeny

Uvedené Usmernenie je prístupné na nasledujúcich linkoch:

http://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-14191/usmernenie-c-1-k-vyzve-zameranej-na-vystavbu-rekonstrukciu-a-modernizaciu-rozvodov-tepla/

http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/20-vyzva-zamerana-na-vystavbu-rekonstrukciu-a-modernizaciu-rozvodov-tepla-opkzp-po4-sc451-2017-20/

 

 • 30.6.2017 Oznam

OP VaI – harmonogram výziev

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu:

Harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na rok 2017, verzia 5

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

 

 • 28.6.2017 Oznam

FAQ  IROP

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 28.6.2017 bol na webovej stránke mpsr.sk zverejnený dokument  „Najčastejšie kladené otázky FAQ k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku ŠC 4.3.1.“ Materiál je dostupný na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1134

 

 • 27.6.2017 Oznam

Harmonogram výziev OP RH

dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení informácií týkajúcich sa Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 -  Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (2017) verzia 3 na webovej stránke MPRV SR v časti OP RH 2014 – 2020 : http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1111&navID2=1111&sID=43&id=11788

 

 • 27.6.2017 Oznam

Dokumenty OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu dokument Kritériá na výber dopytovo-orientovaných projektov OP VaI pre vybrané oblasti podpory v gescii Ministerstva hospodárstva SR_verzia 3.0 https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

 

 • 27.6.2017 Oznam

Dokumenty  IROP

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že  dňa 27.6.2017 boli na webovej stránke mpsr.sk zverejnené nasledujúce Aktualizácie výziev:

Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy IROP-PO2-SC221-2016-10

Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Aktualizácia č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Dokumenty sú k dispozícii na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1124  

a v časti Aktuálne oblasti podľa výziev na webovom linku: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1123&navID2=1123&sID=67&id=10970

 

 • 26.6.2017 Workshop

Predchádzajme korekciám

Dňa 26.6.2017 sa IPC BB zúčastnilo workshopu  názvom Predchádzajme korekciám, ktorý sa konal v Banskej Bystrici . Cieľom seminára bolo upriamiť pozornosť potenciálnych žiadateľov a prijímateľov eurofondov na najčastejšie chyby,  ktoré sa v projektoch v minulosti a súčasnosti vyskytujú a to tak, aby sa neopakovali v ďalších pripravovaných projektoch a dať  do pozornosti činnosť a možnosti Informačno-poradenského centra  pôsobiaceho pre  oblasť banskobystrického kraja.  Workshop bol organizovaný Úradom vlády SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR a Centrálnym koordinačným orgánom

ipcbb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 26.6.2017 Výzva

IROP

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 26. 6. 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená:

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia, Kód výzvy: IROP-PO4-SC421-2017-19 Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11782

 

 • 23.6.2017 Oznam

Indikatívny harmonogram výziev OP ĽZ

dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovanú verziu indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2017.Dokument je k dispozícii na tomto mieste: http://www.minedu.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-rok-2017/

 

 • 22.6.2017 Oznam

Dokumenty  IROP

Dňa 22. 6. 2017 boli na internetovej stránke MPRV SR zverejnené:

Aktualizácia č. 4 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému č. IROP-PO1-SC11-2016-11

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11771

Aktualizácia č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti osobnej dopravy č. IROP-PO1-SC121-2016-12

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11772

Aktualizácia č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb č. IROP-PO1-SC122-2016-15

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11773

 

 • 21.6.2017 Výzva

IROP

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 21. 6. 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená:  Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vozidlového parku autobusov mestskej hromadnej dopravy, Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2017-21 Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11765

 

 • 21.6.2017 Oznam

Dokumenty OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

Usmernenie č. 4 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-nov%C3%BDch-a-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/

Usmernenie č. 4 k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-existuj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/

 

 • 20.6.2017 Oznam

Príručka pre prijímateľa IROP

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa  20. 6. 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená: Príručka pre žiadateľa IROP verzia 1.8 Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1128&navID2=1128&sID=67&id=11758

 

 • 16.6. 2017 Pozvánka

Workshop „Predchádzajme korekciám“

Dňa 26.6.2017 sa  uskutoční  workshop „Predchádzajme korekciám“, ktorý sa bude konať  v Banskej Bystrici na Komenského ulici 22 (pozvánka s prihlasovacím linkom priložená). Cieľom seminára je upriamiť pozornosť potenciálnych žiadateľov a prijímateľov eurofondov na najčastejšie chyby,  ktoré sa v projektoch v minulosti a súčasnosti vyskytujú a to tak, aby sa neopakovali v ďalších pripravovaných projektoch.  Workshop je organizovaný Úradom vlády SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR a Centrálnym koordinačným orgánom.


 

 
 • 14.6.2017 Oznam

Zverejnenie dokumentov

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie na svojom webovom sídle zverejnilo aktualizovanú verziu dokumentu k zjednodušenému vykazovaniu výdavkov.

Aktuálny dokument nájdete na tomto mieste:

http://www.minedu.sk/zjednodusene-vykazovanie-vydavkov/

 

 • 6.6.2017 Výzvy

OP Rybné hospodárstvo

dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení informácií týkajúcich sa aktuálnych výziev pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 na webovej stránke MPRV SR v časti OP RH 2014 – 2020:

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=1226

http://www.apa.sk/vyzvy-na-predkladanie-zonfp

 

 • 6.6.2017 Podujatie

Štart UPs 2017

dňa 6.6.2017 sa  IPC Banská Bystrica zúčastnilo podujatia Štart UPs 2017 & Business Lunch, ktoré zorganizovalo v Banskej Bystrici Stredoeurópske startup centrum - CESC v spolupráci s Veľvyslanectvom USA na Slovensku. Podujatie bolo zamerané pre začínajúcich a už etablovaných podnikateľov, ktorí chcú posunúť svoj biznis ďalej.

Cieľom bolo sprostredkovať cenné a praktické informácie a kontakty, ktoré im pomôžu pri rozširovaní ich biznisu. Pracovníci IPC BB predstavili svoju činnosť a informovali o možnostiach čerpania EŠIF.   Následne  sa zúčastnili diskusných panelov a B2B meetingov s pozvanými podnikateľmi.

ipc bb

             

 • 6.6.2017 Oznam

Príručka pre prijímateľa IROP

Chceme Vás informovať, že dňa 02.06.2017 bola schválená Príručka pre prijímateľa IROP 2014-2020 - verzia 2.3, ktorá je so sledovaním zmien a bez sledovania zmien uložená na:

http://www.mpsr.sk/index.php?start&navID=47&sID=67&navID2=1129

 

 • 30.5.2017 Oznam

Usmernenie

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo  Usmernenie č. 4 k Vyzvaniu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na horizontálnu IKT podporu a centrálnu infraštruktúru pre inštitúcie výskumu a vývoja (OPVaI-VA/NP/2016/1.1.1-01) na webovom sídle www.opvai.sk.

 

 • 30.5.2017 Výzva

Operačný program: Programy cezhraničnej spolupráce

Úrad predsedu vlády Maďarska v Budapešti, ktorý je riadiacim orgánom pre Program Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina -  ENI CBC HUSKROUA 2014 – 2020 v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom v Budapešti a národným orgánom - Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ostatnými zúčastnenými krajinami, zverejnil dňa 17.5.2017 2. výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci  programu ENI. Viac informácií o predmetnej výzve nájdete na webovej stránke: https://huskroua-cbc.eu/calls/2nd-call-for-proposals

 

 • 30.5.2017 Výzva

Výzva zameraná na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 26. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - OPLZ-PO6-SC613-2017-2.

 

 • 30.5.2017 Oznam

Usmernenie

dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle Usmernenie pre prijímateľov k predkladaniu zoznamu študentov učiteľských fakúlt absolvujúcich pedagogickú prax. Dokument s prílohou nájdete na tomto mieste:

http://www.minedu.sk/usmernenie-k-ssjn-pedagogicke-praxe-%E2%80%93-zoznam-studentov/.

 

29.5.2017 Oznam

Dokumenty OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03):

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-nov%C3%BDch-a-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/

 

Usmernenie č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04):

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-existuj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/

 

Informácia o plánovanom uzavretí výziev s kódom OPVaI-MH/DP/2016-3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016-3.3.1-04:

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-nov%C3%BDch-a-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/

 

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-existuj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/

 

https://www.opvai.sk/aktuality/informacia_o_planovanom_uzavreti_vyziev/

 

 • 29.5.2017 Oznam

Výberový seminár

IPC Banská Bystrica sa zúčastnilo výberového seminára ku príprave Koncepcie rozvoja cestovného ruchu Gemera, ktorý sa konal dňa 25.5.2017 V Tornali a v Revúcej.  Seminár bol organizovaný Centrom  podpory regionálneho rozvoja v Tornali. Programom semináru bola analýza vývoja cestovného ruchu v regióne Gemera v posledných rokoch a návrh koncepcie rozvoja cestovného ruchu v budúcnosti. IPC BB v rámci programu odprezentovalo svoju činnosť a informovalo o možnostiach čerpania EŠIF.

seminar ipc bb

 

 • 26.5.2017 Výzva

Vyhlásenie výzvy

dovoľujeme si Vám oznámiť, že Ministerstvo životného prostredia  SR dňa 25. 5. 2017 na webovom sídle www.op-kzp.sk zverejnilo 23. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na podporu predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov s kódom OPKZP-PO1-SC111-2017-23.

 

 • 26.5.2017 Oznam

Dokumenty OP VaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce dokumenty:

- Vzor zmluvy o poskytnutí NFP;

- Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR;

Link:  https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/

 

 • 26.5.2017 Výzva

Aktualizácia harmonogramu

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo aktualizovaný harmonogram výziev na rok 2017, ktorý nájdete zverejnený na adrese:

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

 

 • 25.5.2017 Výzva

Vyhlásenie výzvy

dovoľujeme si Vám oznámiť, že 24. 5. 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti, Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20

Link: http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=376&id=11119

 

 • 24.5.2017 Oznam

IPC Banská Bystrica organizovalo seminár

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre Banskobystrický kraj zorganizovali dňa 24.5.2017 na mestskom úrade v Banskej Bystrici informačný  seminár k výzvam pre mimovládne organizácie z Operačného programu Efektívna verejná správa.

Mesto Banská Bystrica

 

 • 23.5.2017 Výzva

Aktualizácia výziev

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dnes 22. 5. 2017 boli na internetovej stránke MPRV SR zverejnené:

 

Aktualizácia č.2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11591

 

Aktualizácia č.2 výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní , Kód výzvy:  IROP-PO2-SC223-2016-14

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11592

 

 • 23.5.2017 Výzva

Vyhlásenie výzvy

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dnes 22. 5. 2017 bola na internetovej stránke MPRV SR zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) Kód výzvy: IROP-PO2-SC211-2017-17

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11593

 

 • 18.5.2017 Oznam

IPC Banská Bystrica organizovalo seminár

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s IPC pre EŠIF pre Banskobystrický kraj zorganizovali na mestskom úrade v Banskej Bystrici informačný  seminár pre potencionálnych – nových žiadateľov  k výzve OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 „V základnej škole úspešnejší“.

IPC Banská Bystrica organizovalo seminár

 

 • 17.5.2017 Výzva

Stav alokácie

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o stave finančnej alokácie výzvy V ZŠ úspešnejší po uzávierke 1. hodnotiaceho kola:

http://www.minedu.sk/16052017-stav-financnej-alokacie-vyzvy-v-zakladnej-skole-uspesnejsi-po-uzavreti-hodnotiaceho-kola-c-1/

Zároveň informujeme, že na webovom sídle MŠVVaŠ SR bol zverejnený Dodatok č. 2 k Schéme pomoci de minimis na podporu vzdelávania (Schéma DM - 3/2016):

http://www.minedu.sk/03052017-dodatok-c-2-k-scheme-pomoci-de-minimis-na-podporu-vzdelavania-schema-dm-32016/

 

 • 17.5.2017 Výzva

Uzavretie výzvy

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu informáciu o uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02:

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/opvai-mhdp2016122-02/

https://www.opvai.sk/aktuality/uzavretie_vyzvy_opvai-mhdp2016122-02/

 

 • 16.5.2017 Pozvánka

Informačný seminár k výzve „NedisKVALIFIKUJ SA!“

Dňa 24.5.2017 sa na MsÚ Banská Bystrica uskutoční Informačný seminár  pre potenciálnych - nových žiadateľov o NFP k výzve „NedisKVALIFIKUJ SA!“ s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01. Informačný seminár organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre Banskobystrický kraj.

PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR


 
 • 15.5.2017 Výzva

Oznam k výzve – stav alokácie

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo aktualizovaný stav finančnej alokácie k výzvam s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04:

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-nov%C3%BDch-a-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-existuj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/

 

 • 10.5.2017 Výzva

Usmernenie k výzve

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre OPĽZ pre prioritnú os Vzdelávanie vydalo Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 s názvom NedisKVALIFIKUJ SA!

Úpravy vo výzve sa týkajú:

- zmeny indikatívnej výšky finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ z 15 mil. EUR na 17 mil. EUR

- zmeny termínu uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 z 9.5.2017 na 26.6.2017.

Viac detailov nájdete na tomto mieste: http://www.minedu.sk/05052017-usmernenie-c-4-k-vyzve-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-celozivotneho-vzdelavania-oplz-po12016dop141-01/

 

 • 6.5.2017 Oznam

Uzavretie a zrušenie výziev OPVaI

dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu nasledujúce informácie:

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016-1.2.2-02:
https://www.opvai.sk/aktuality/planovane_uzavretie_vyzvy_opvai-mhdp2016-122-02/ https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-mhdp2016122-02/

Informácia o zrušení výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameraných na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 a OPVaI-MH/DP/2017/2.2.2-06:

https://www.opvai.sk/aktuality/zrusenie_vyziev_opvai-mhdp2017122-05_a_opvai-mhdp2017222-06/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/01032017_vyzva_opvai-mhdp2017122-05/

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/archiv/13042017_vyzva_opvai-mhdp2017222-06/

 

 • 5.5.2017 Pozvánka

Informačný seminár k výzve „V základnej škole úspešnejší“
Dňa 18.5.2017 sa na MsÚ Banská Bystrica uskutoční Informačný seminár  pre potenciálnych - nových žiadateľov o NFP k výzve „V základnej škole úspešnejší“ s kódom  PO1/2016/DOP/1.1.1-01. Informačný seminár organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre Banskobystrický kraj. Prihláška v pozvánke.

PRIHLASOVANIE NA SEMINÁR


 
 • 4.5.2017 Výzva

Aktualizácia č.1 výzvy
Dovoľujeme si Vás  informovať o zverejnení  Aktualizácie č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2016-14

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11509

 

 • 4.5.2017 Výzva

Aktualizácia č.1 výzvy
Aktualizácia č.1 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11505

 

 • 27.04.2017 Výzva

Usmernenie č.1 k vyzvaniu

Dovoľujeme si Vás  informovať o zverejnení  Usmernenia č. 1 k Vyzvaniu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií (OPVaI-VA/NP/2017/1.1.1-02) na webovom sídle www.opvai.sk.

 

 • 2.5.2017 Výzva

Indikatívny harmonogram výziev na rok 2017 OP Ľudské zdroje

Dovoľujeme si Vás informovať, že MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie OP Ľudské zdroje zverejnilo na svojom webovom sídle aktualizovanú verziu indikatívneho harmonogramu výziev na rok 2017. Dokument je k dispozícii na tomto mieste: http://www.minedu.sk/indikativny-harmonogram-vyziev-na-rok-2017/

 

 • 27.04.2017 Oznam

IPC Banská Bystrica organizovalo pracovné stretnutie

IPC pre EŠIF pre Banskobystrický kraj v spolupráci s Úradom vlády SR zorganizovali na mestskom úrade v Banskej Bystrici  pracovné stretnutie so zástupcami regionálnych rozvojových agentúr, miest a obci z najmenej rozvinutých okresov BBSK (Lučenec, Poltár, Revúca, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota). Hlavným zámerom stretnutia bolo nadviazanie spolupráce IPC s centrami za účelom zvýšenia a skvalitnenia služieb informovanosti a poskytovania poradenstva o Európskych štrukturálnych a investičných fondoch.

 

icbb

 

 • 26.04.2017 Výzva

Oznam k výzve

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení oznamu k Výzve „NedisKVALIFIKUJ SA!“ : http://www.minedu.sk/18065-sk/oznam-predlzenie-terminu-uzavierky-2-hodnotiaceho-kola-k-vyzve-nediskvalifikuj-sa/

 

 • 26.04.2017 Pozvánka

Infoseminár k výzvam na podporu mimovládnych neziskových organizácií z fondov EÚ

Dňa 24.5.2017 sa na MsÚ Banská Bystrica uskutoční infoseminár k výzvam pre mimovládne organizácie z Operačného programu Efektívna verejná správa. Tieto výzvy by mali podporiť aktivity MNO  v oblasti  tvorby lepších  verejných politík  od národnej až po miestnu úroveň,

pri tvorbe partnerstiev medzi MNO a  verejnou správou, pri informovaní a zvyšovaní povedomia o verejných politikách, a pri zapájaní partnerov a verejnosti do ich tvorby a napĺňania.

Prihláška  elektronického formulára


 

 
 • 25.04.2017 Oznam

IPC Banská Bystrica organizovalo seminár

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s IPC pre EŠIF pre Banskobystrický kraj zorganizovali na mestskom úrade v Banskej Bystrici informačný seminár k procesu VO v rámci výzvy OP Výskum a inovácie, ktorá je zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05)

IPC Banská Bystrica organizovalo seminár

 

 • 24.04.2017 Oznam

Elektronické podávanie žiadostí o eurofondy odbúra časť byrokracie

Podpredseda vlády Peter Pellegrini spustil opatrenia na výrazné zníženie byrokracie a zjednodušenie žiadostí o príspevok z eurofondov. Spolu s ministrom hospodárstva Petrom Žigom predstavili historicky prvú výzvu, kde je možné elektronické podanie žiadosti. Pilotný projekt sa týka oblasti podpory malých a stredných podnikov v kreatívnom priemysle v rámci operačného programu Výskum a inovácie. Zároveň zaniká povinnosť podávať množstvo príloh k žiadosti o príspevok o nenávratný finančný príspevok (NFP). Úrady vďaka systému „jedenkrát a dosť“ budú využívať dáta z dostupných registrov, žiadatelia ušetria čas i financie.
Viac sa dozviete na https://goo.gl/5xk8qJ

 

 • 21.04.2017 Oznam

Príručka pre žiadateľa IROP verzia 1.7.1.

dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 21. apríla 2017 bol na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnený dokument Príručka pre žiadateľa IROP verzia 1.7.1.

Dokument je prístupný na adrese: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1128

 

 

 

 

 • 11. 04.2017 Aktuality

 

 

 • Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v Bratislavskom kraji:

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/13042017_vyzva_opvai-mhdp2017222-06/

https://www.opvai.sk/sk/aktuality/vyhlasenie_vyzvy_ba_vyskum/

 

 • Usmernenia č. 2 k výzvam OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04:

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-nov%C3%BDch-a-za%C4%8D%C3%ADnaj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/

 

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/22112016-v%C3%BDzva-na-predkladanie-%C5%BEiadost%C3%AD-o-poskytnutie-nen%C3%A1vratn%C3%A9ho-finan%C4%8Dn%C3%A9ho-pr%C3%ADspevku-zameran%C3%A1-na-podporu-existuj%C3%BAcich-mikro-mal%C3%BDch-a-stredn%C3%BDch-podnikov/

 

https://www.opvai.sk/sk/aktuality/zverejnenie_usmerneni/

 

 • Vzorové dokumenty k procesu uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP v gescii MH SR:

https://www.opvai.sk/sk/dokumenty/vzorove_dokumenty_nfp/

 

 

Integrovaný regionálny operačný program

 

- AKTUALIZÁCIA č. 3 Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2016-11
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11420

- AKTUALIZÁCIA č. 2 Kód výzvy: IROP-PO1-SC121-2016-12
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11421

- AKTUALIZÁCIA č. 2 Kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11422

 

Operačný program výskum a inovácie

 11.04.2017 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja

 

 11.04.2017 - Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji

 

 • 11.04.2017 OZNÁMENIE o stave finančnej alokácie výzvy NEDISKVALIFIKUJ SA! po uzávierke 1. hodnotiaceho kola

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie zverejnilo na svojom webovom sídle oznámenie o stave finančnej alokácie výzvy NeDISKVALIFIKUJ SA! po uzávierke 1. hodnotiaceho kola. Stav finančnej alokácie v rámci výzvy po uzávierke 1. hodnotiaceho kola nájdete na tomto odkaze:

www.minedu.sk/17921-sk/06-04-2017-stav-financnej-alokacie-vyzvy-nediskvalifikuj-sa-po-uzavreti-hodnotiaceho-kola-c-1/

 

 

 • 10.04.2017: POZVÁNKA NA SEMINÁR - proces VO k výzve OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05

               

Ministerstvo hospodárstva SR a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF pre Banskobystrický kraj Vás pozývajú  na informačný semináre k procesu verejného obstarávania v rámci výzvy operačného programu Výskum a inovácie, ktorá je zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja (kód: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05).
Pozvánku nájdete zverejnenú na:

https://www.opvai.sk/sk/aktuality/pozvanka_infoseminare_vo/

 

 

 • 6.4.2017 bola vyhlásená výzva na predkladanie projektových zámerov v rámci schémy B-light v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko bola vyhlásená výzva

Úrad vlády Maďarska ako Riadiaci orgán Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom v Slovenskej republike vyhlásili Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na Schému B-Light v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.

Termín na predloženie žiadostí: 24. aprila 2017

Schéma B-Light (Beneficiary-Light) je finančná schéma rozvoja malých a stredných podnikov (MSP) zameraná na prepojenie väzieb MSP pôsobiacich v slovensko-maďarských prihraničných regiónoch prostredníctvom podpory spoločných rozvojových projektov MSP so špeciálnym mechanizmom generovania a mentorovania miestnych projektov.

Schéma B-Light bude realizovaná v rámci prvej prioritnej osi Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a musí prispieť k dosiahnutiu jej špecifického cieľa:

Prioritná os 1: Príroda a kultúra

Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

Podrobné informácie o výzve vrátane identifikácie oprávneného územia podpory, pravidiel oprávnenosti a podmienok predkladania žiadostí ako aj informácie o výberovom procese sú uvedené na nasledujúcom odkaze:

www.skhu.eu/vzva-na-predkladanie-iadosti-o-fp/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-financny-prispevok-na-schemu-b-light

 

 • 05.04.2017 – Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Vyzvanie na predloženie národného projektu s názvom „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“ žiadateľa Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) kód OPVaI-MH/NP/2017/3.3.1/4.1.1-06):

 

www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/narodne-projekty/05042017_kreativny_priemysel/

 

 • 05.04.2017 – Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Vyzvanie na predloženie národného projektu s názvom „Podpora internacionalizácie MSP“ žiadateľa Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) s kódom OPVaI-MH/NP/2017/3.2.1/3.3.1-05):

www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/narodne-projekty/05042017_internacionalizacia_msp/

 

 

  


 

 

 • Dňa 6.3.2017 sa pracovníci IPC Banská Bystrica zúčastnili na sneme združenia ZMOS Banskobystrického regiónu, kde predstavili svoju činnosť.

 

 • Dňa 23.3.2017 sa vo Veľkej sieni MSÚ na Mestskom úrade v Banskej Bystrici, Československej armády 26, Banská Bystrica uskutoční Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4_SC431_2017-19 zameranú na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

 

 
 • Dňa 24.3.2017 sa vo Veľkej sieni MSÚ na Mestskom úrade v Banskej Bystrici, Československej armády 26, Banská Bystrica uskutoční Informačný seminár k výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4_SC451_2017-20 zameranú na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla.

 

 

 • 16.3.2017 -Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo stav finančnej alokácie k výzvam s kódom OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 a OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04: https://www.opvai.sk

 

 

 

 

 

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie na svojom webovom sídle zverejnilo aktualizovanú verziu dokumentu k zjednodušenému vykazovaniu výdavkov.

Aktuálny dokument nájdete na tomto mieste:

www.minedu.sk/zjednodusene-vykazovanie-vydavkov/

 

 • 17. 03. 2017 - OZNAM k výzve "V základnej škole úspešnejší"

V súvislosti s pripravovaným vydaním  Usmernenia č. 1 k výzve „V ZŠ úspešnejší“ na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania s kódom OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 si Vás dovoľujeme informovať, že predpokladaný termín uzávierky 1. hodnotiaceho kola bude 24.4.2017. Presný termín predĺženia bude uvedený priamo v Usmernení. Predĺženie nebude mať vplyv na predpokladaný začiatok realizácie projektov, t. j. od začiatku školského roka 2017/2018. www.minedu.sk/17816-sk/17-03-2017-oznam-k-vyzve-v-zakladnej-skole-uspesnejsi/

 

 • Zmena termínov uzavretia hodnotiacich kôl vo výzve V Základnej škole úspešnejší na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP v rámci Operačného programu ľudské zdroje

Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 1 - 22.3.2017 - sa mení na 24.4.2017

Pôvodný termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 2 - 22.5.2017 - sa mení na 8.6.2017

Bližšie informácie nájdete na nasledujúcom odkaze.

 

 

seminárseminár

 

 • Informačno–poradenské centrum pre Banskobystrický kraj v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou zorganizovali na Mestskom úrade v Banskej Bystrici v dňoch 23. a 24. marca 2017 informačné semináre :
   

1. k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19, zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov
a
2. k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC451-2017-20 zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla

Na uvedených seminároch bola vysoká účasť, kde žiadateľom v rámci diskusií zodpovedal na otázky aj prizvaný energetický auditor.

Pre vysoký záujem sa IPC pre Banskobystrický kraj bude usilovať o organizovanie rôznych seminárov v rámci EŠIF práve v Banskej Bystrici.

 

 • Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 nasledujúce pomôcky : Test úplnosti  ŽoNFP                                                                    Test splnenia podmienky poskytnutia príspevku č. 14 (pre žiadateľa/partnera).

https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/mh-sr/dopytovo-orientovane-projekty/01032017_vyzva_opvai-mhdp2017122-05/
 

 • OZNÁMENIE o zverejnení vyzvania na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií s kódom OPVaI-VA/NP/2017/1.1.1-02 na webovom sídle www.opvai.sk.

 

 • OZNÁMENIE o zverejnení aktualizácie riadiacej dokumentácie týkajúcej sa implementácie dopytovo orientovaných projektov Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 na webovej stránke MPRV SR v časti OP RH 2014 – 2020, ide o Príručku k oprávnenosti výdavkov dopytovo orientovaných projektov, verzia III.

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1168&navID2=1168&sID=43&id=11366

 

 • OZNÁMENIE SIEA pre OP KŽP:

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „OP KŽP“), dňa 30.3.2017 vydalo Usmernenie č. 2 k 19. Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2017-19 a názvom "Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných  budov“
Podrobnosti:
http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/oznam-o-vydani-usmernenia-c-2-k-19-vyzve-na-predkladanie-zonfp-s-kodom-opkzp-po4-sc431-2017-19/

Aktualizácia v časti Výzvy: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/19-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-verejnych-budov-opkzp-po4-sc431-2017-19/

 

 • OZNÁMENIE MH SR:

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na rok 2017, verzia 3, spolu s informáciou o identifikovaných synergických účinkoch a komplementaritách.

Dokumenty sú zverejnené na webovom sídle OP VaI v časti:

https://www.opvai.sk/vyzvy/mh-sr/harmonogramy-vyziev/

Aktualita k zverejneniu:

https://www.opvai.sk/aktuality/harmonogram_2017_3_mh/

 

 • OZNÁMENIE:

1. marca 2017 bola zverejnená na internetovej stránke MPRV SR „Výzva na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku“.

Link: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=11376

 

 • OZNÁMENIE RO PRE IROP:

dňa 3.4.2017 bola na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho orgánu pre IROP zverejnená Príručka pre žiadateľa IROP, verzia 1.7. Aktuálna verzia dokumentu je k dispozícii na adrese:

 http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1128&navID2=1128&sID=67&id=11381

 

 


 


1141349

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka