Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Archív

Archív

 

Dňa 22.02.2017 MPRV SR zverejnilo nasledujúce dokumenty:

Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2 v znení aktualizácie č. 1 z 13. februára 2017.

 

Najčastejšie kladené otázky (FAQ) k výzve na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3 v znení aktualizácie č. 1 z 13. februára 2017.

 

Dňa 13.02.2017 MPRV SR zverejnilo nasledujúce aktualizácie:

AKTUALIZÁCIA č.1 Výzvy na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3

 

AKTUALIZÁCIA č.1 Výzvy na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2

 

Dňa 21.12.2016 MPRV SR vyhlásilo VÝZVU na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách“.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2016-2

 

Dňa 21.12.2016 MPRV SR vyhlásilo VÝZVU na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní“.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC223-PZ-2016-3

 

 

Dňa 06.12.2016 MPRV SR zverejnilo AKTUALIZÁCIU č. 1 Výzvy na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1

 

Dňa 03.11.2016 MPRV SR vyhlásilo VÝZVU na predkladanie projektových zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1

 

Na stránke www.mpsr.sk bola  zverejnená informácia o zrušení výzvy s kódom IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 zameraná na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „RO pre IROP“) si Vám dovoľuje oznámiť, že dňom 10.06.2016 ruší výzvu na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO2-SC 2.2.1-2016-1 zameranú na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl.

RO pre IROP pristupuje k zrušeniu výzvy v súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nakoľko existujú objektívne dôvody (výzva bola vydaná v nesúlade so zákonom), pre ktoré nie je možné financovať predložené žiadosti o nenávratný finančný príspevok na základe výzvy.

Žiadosti o NFP predložené do dátumu zrušenia výzvy budú vrátené späť žiadateľom. Po odstránení identifikovaných nedostatkov bude predmetná výzva opätovne vyhlásená. Z uvedeného dôvodu odporúčame potenciálnym žiadateľom aj naďalej sledovať informácie zverejnené na webovom sídle.

 

 Na stránke www.mpsr.sk bola  zverejnená informácia o zrušení výzvy s kódom IROP-PO4-SC421-2016-2 zameraná na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „RO pre IROP“) si Vám dovoľuje oznámiť, že dňom 10.06.2016 ruší výzvu na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO4-SC421-2016-2 zameranú na zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia.

RO pre IROP pristupuje k zrušeniu výzvy v súlade s ustanovením § 17 ods. 8 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie a o zmene a doplnení niektorých zákonov nakoľko existujú objektívne dôvody (výzva bola vydaná v nesúlade so zákonom), pre ktoré nie je možné financovať predložené žiadosti o nenávratný finančný príspevok na základe výzvy.

Žiadosti o NFP predložené do dátumu zrušenia výzvy budú vrátené späť žiadateľom. Po odstránení identifikovaných nedostatkov bude predmetná výzva opätovne vyhlásená. Z uvedeného dôvodu odporúčame potenciálnym žiadateľom aj naďalej sledovať informácie zverejnené na webovom sídle.


 


1381437

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka