Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Rámcový plán práce

Rámcový plán predkladania materiálov
na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
na I. polrok 2018

 


 

 

25. január 2018
(štvrtok)

 

1.    Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

2.    Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3.    Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za rok 2017
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór

4.    Slovo pre verejnosť

5.    Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór

6.    Interpelácie poslancov

7.    Diskusia

 

 

24. apríl  2018
(utorok)


1.    Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

2.    Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2017
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3.    Voľba hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko primátor mesta

4.    Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica prijatých v II. polroku 2017
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór

5.    Slovo pre verejnosť

6.    Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór

7.    Interpelácie poslancov

8.    Diskusia

 

 

26. jún 2018
(utorok)

 

1.    Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

2.    ÚPN Mesta Banská Bystrica ZaD č. 5
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3.    ÚPN Mesta Banská Bystrica ZaD č. 6
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

4.    ÚPN CMZ ZaD Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

5.    Urbanistická štúdia Rakytovce, Banská Bystrica
      Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

6.    Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2018
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
7.    Slovo pre verejnosť

8.    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na II. polrok 2018 (v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)
Predkladá:  Ivan Petrovič, hlavný kontrolór
9.    Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór

10.    Interpelácie poslancov

11.    Diskusia

 

 

Informatívne správy predkladané na mestské zastupiteľstvo


1.  Informácia o činnosti primátora za predchádzajúce obdobie
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
2. Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
Predkladá: Mgr. Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora mesta
3. Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
    Predkladá: Ing. Martin Turčan, 2. zástupca primátora mesta

 

 

Priebežne podľa potreby budú do MsZ predkladané nasledovné materiály:
•    Zmeny a doplnky platného ÚPN M Banská Bystrica
•    Zmeny a doplnky ÚPN-CMZ Banská Bystrica
•    Správy o výsledkoch kontrol vykonaných hlavným kontrolórom v súlade s § 18 f ods. 1 písm. d) zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
•    Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica
•    Informatívna správa o vykonanej primátorskej zmene programového rozpočtu
•    Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
•    Organizačné otázky a personálne návrhy

 

 

 

Termíny zasadnutí  Mestskej  rady
9. január 2018 - utorok
10. apríl 2018 - utorok
12. jún 2018 - utorok

 


 


1170210

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka