Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Rámcový plán práce

Rámcový plán predkladania materiálov
na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
na I. polrok 2019

 


 

5. február 2019
(utorok)

 

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č.../2019 o zrušení Základnej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica a jej súčastí, Materskej školy, Radvanská 1, Banská Bystrica a o zriadení Základnej školy s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica a jej súčastí
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za rok 2018
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór

4. Slovo pre verejnosť

5. Informácia o bezpečnostnej situácii v mesta Banská Bystrica
Predkladá: riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici

6. Zmena Rokovacieho poriadku MsZ v Banskej Bystrici
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

7. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór

8. Interpelácie poslancov

9. Diskusia

 

 

30. apríl  2019
(utorok)


1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

2. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2018
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

3. Zmena VZN č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

4. Správa o činnosti MsP za rok 2018
Predkladá: Ing. Miroslav Bálint, náčelník MsP

5. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica prijatých v II. polroku 2018
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór

6. Slovo pre verejnosť

7. Informácia o činnosti  hlavného kontrolóra za obdobie
Predkladá: Ivan Petrovič, hlavný kontrolór

8. Interpelácie poslancov

9. Diskusia

 

 

25. jún 2019
(utorok)

 

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ

2. Zriaďovacia listina Základnej školy s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
3. Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2019
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
4. Slovo pre verejnosť

5. Transformácia Komunitných centier
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
6. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na II. polrok 2019 (v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení)
Predkladá:  Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór
7. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra za obdobie
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór

8. Interpelácie poslancov

9. Diskusia

 

 

Informatívne správy predkladané na mestské zastupiteľstvo
1. Informácia o činnosti primátora za predchádzajúce obdobie
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta

 


Priebežne podľa potreby budú do MsZ predkladané nasledovné materiály:
- Zmeny a doplnky platného ÚPN M Banská Bystrica
- Zmeny a doplnky ÚPN-CMZ Banská Bystrica
- ÚPN Mesta Banská Bystrica ZaD č. 5 – vyhodnotenie pripomienok a predloženie na schválenie ÚPN
- Správy o výsledkoch kontrol vykonaných hlavným kontrolórom v súlade s § 18 f ods. 1 písm. d) zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
- Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica
- Informatívna správa o vykonanej primátorskej zmene programového rozpočtu
- Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 10/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
- Organizačné otázky a personálne návrhy

 

 

Termíny zasadnutí Mestskej rady
22. január 2019 - utorok
16. apríl 2019 - utorok
11. jún 2019 - utorok

 


 


1374663

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka