Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Rámcový plán práce

Rámcový plán predkladania materiálov
na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
na II. polrok 2018

 


 

18. september 2018
(utorok)

 

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
2. Monitorovacia správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2018
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
3. Výročná správa Mesta Banská Bystrica za rok 2017
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
4. Slovo pre verejnosť
5. Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór
6. Interpelácie poslancov
7. Diskusia

 

30. október 2018
(utorok)

 

1. Nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
2. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica prijatých v I.
polroku 2018
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na I. polrok
2019 (v zmysle § 18 f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór
4. Slovo pre verejnosť
5. Informatívna správa – „Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov
mesta Banská Bystrica na obdobie zimy 2018 – 2019“
Predkladá: JUDr. Martin Adamec, prednosta MsÚ
6. Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra
Predkladá: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór
7. Interpelácie poslancov
8. Diskusia

 

 

Informatívne správy predkladané na mestské zastupiteľstvo

1. Informácia o činnosti primátora za predchádzajúce obdobie
Predkladá: Ján Nosko, primátor mesta
2. Informácia o činnosti 1. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
Predkladá: Mgr. Jakub Gajdošík, 1. zástupca primátora mesta
3. Informácia o činnosti 2. zástupcu primátora mesta za predchádzajúce obdobie
Predkladá: Ing. Martin Turčan, 2. zástupca primátora mesta

 

Priebežne podľa potreby budú do MsZ predkladané nasledovné materiály:

· Zmeny a doplnky platného ÚPN M Banská Bystrica
· Zmeny a doplnky ÚPN-CMZ Banská Bystrica
· Správy o výsledkoch kontrol vykonaných hlavným kontrolórom v súlade s § 18 f ods. 1 písm. d)
zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
· Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Banská Bystrica
· Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 10/2015 o poskytovaní
dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica
· Organizačné otázky a personálne návrhy

 

 

 

Termíny zasadnutí Mestskej rady

4. september 2018 - utorok
16. október 2018 - utorok
 


 


1277793

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka