Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Rozpočet mesta na rok 2007


Rozpočet Mesta Banská Bystrica na roky 2007 – 2009

MsZ na svojom zasadnutí dňa 30. novembra 2006 schválilo uznesením číslo 628/2006 rozpočet mesta na rok 2007

K bodu: Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2007 – 2009
________________________________________________
Mestské zastupiteľstvo
I. o d p o r ú č a
primátorovi mesta Banská Bystrica
pri úprave Rozpočtu mesta Banská Bystrica doplniť nasledovné položky:
- Bežný rozpočet: - vodorovné a zvislé značenie + 1,6 mil Sk spolu 6,6 mil Sk
- údržba Rudlovského potoka + 7,0 mil Sk spolu 7,6 mil Sk
– Kapitálový - Rekonštrukcia miest. komunikácií + 10,- mil Sk spolu 27,0 mil Sk
- Rekonštrukcia verejného osvetlenia + 2,0 mil Sk spolu 6,0 mil Sk
- Rekonštrukcia fontány Nám. SNP + 6,4 mil Sk spolu 7,0 mil Sk
- Cyklotrasy navýšenie o 5 % z investícií
- Investičné projekty: - Na projektovú dokumentáciu nasledovných akcií:
- Obslužná komunikácia Kremnička – Badín
- Komunikácia od Nemocnice F.D.Roosevelta smer Tajov
+ 3,0 mil Sk spolu 3,0 mil Sk

II. b e r i e n a v e d o m i e
Dôvodovú správu k Návrhu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2007 – 2009
III. s c h v a ľ u j e
Rozpočet Mesta Banská Bystrica na roky 2007 – 2009


Ing. Ján Králik, CSc.
primátor mesta


 


1380919

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka