Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka a materiál na 7. zasadnutie MsZ - 26.6.2007

Primátor
mesta
Banská Bystrica
Banská Bystrica, 18.6. 2007P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a
doplnkov z v o l á v a m 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na


26. jún 2007 (utorok) o 9.00 h


do Veľkej siene Mestského úradu , Ul. ČSA 26 , Banská Bystrica.


 


__________________________________________________________________

MATERIÁL


 
 Dodatok k dôvodovej správe-odpredaj.pdf (86 kB) (86 kB)

 
 Dodatok k návrhu na uznesenie-odpredaj.pdf (95.2 kB) (95.2 kB)

 
 Dôvodová správa - zriadenie jednotky SMM.pdf (55.5 kB) (55.5 kB)

 
Návrh na zriadenie organizačnej jednotky hospodáriacej so zvereným preddavkom s názvom Správa majetku mesta a návrh Dodatku č. 1 k Organizačnému poriadku Mestského úradu v Banskej Bystrici
 Návrh na uznesenie - zriadenie jednotky SMM.pdf (53 kB) (53 kB)

 
 Organizačný poriadok - dodatok SMM.pdf (43 kB) (43 kB)

 
 Prevádzkový poriadok SMM.pdf (70.5 kB) (70.5 kB)

 
 Zriaďovacia listina SMM.pdf (55.3 kB) (55.3 kB)

 
Návrh na zmenu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2007
 Návrh na zmenu rozpočtu Mesta B.Bystrica na rok 2007.pdf (108.4 kB) (108.4 kB)

 
 Výdavky - zmena 2007.pdf (81.6 kB) (81.6 kB)

 
 Zmena - zmena rozpočtu 2007.pdf (66.3 kB) (66.3 kB)

 
 Dovodová správa ÚPN.pdf (72.5 kB) (72.5 kB)

 
Informatívna správa o stave životného prostredia v meste Banská Bystrica
 Informativna_sprava.pdf (451.6 kB) (451.6 kB)

 
 Návrh na uznesenie - Rámcový plán na II.polrok 2007.pdf (49.4 kB) (49.4 kB)

 
 Návrh na uznesenie-prerokovanie konceptu ÚPN.pdf (44.5 kB) (44.5 kB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č../2007 o verejných kultúrnych podujatiach
 Návrh_VZN_o_verejných_podujatiach.pdf (70 kB) (70 kB)

 
Prerokovanie Konceptu Územného plánu mesta - informatívna správa
 Priebežné hodnotenie obstarávateľa k sprac. časti.pdf (75.4 kB) (75.4 kB)

 
Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2007
 Rámcový plán na II.polrok 2007.pdf (81.1 kB) (81.1 kB)

 
ÚPN CMZ Banská Bystrica - Zmena Horná ulica - PRIOR a VZN Mesta B.Bystrica č.../2007 k schválenému ÚPN CMZ B.Bystrica - Zmena Horná ulica - PRIOR - záväzná časť
 2_Prior_Komplexný návrh.pdf (90 kB) (90 kB)

 
 3_Prior_Doprava.pdf (94.9 kB) (94.9 kB)

 
 5_Prior_Regulacia.pdf (120 kB) (120 kB)

 
 BB Horná-PRIOR-vyhodnotenie pripomienok.pdf (129.9 kB) (129.9 kB)

 
 Dôvodová správa - BB Horná - PRIOR.pdf (72.8 kB) (72.8 kB)

 
 Dôvodová správa UŠ Rakytovce.pdf (48.1 kB) (48.1 kB)

 
Urbanistická štúdia "Rakytovce - Západ" Banská Bystrica
 Návrh na uznesenie - UŠ Rakytovce.pdf (50.1 kB) (50.1 kB)

 
 Navrh VZN - BB Horná - PRIOR.pdf (94.7 kB) (94.7 kB)

 
 rakytovce_širšie vztahy.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
 US_Rakytovce - text.pdf (85.7 kB) (85.7 kB)

 
 Dotácie - rod. združ. pri ZUŠ J.Cikkera.pdf (55.5 kB) (55.5 kB)

 
 Dotácie - Vresk Factory.pdf (55.7 kB) (55.7 kB)

 
 Dotácie- VKMK.pdf (54.5 kB) (54.5 kB)

 
Dôvodová správa k návrhu na odpredaj a zámenu majetku Mesta Banská Bystrica v zmysle §-9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a iné
 Dôvodová správa - odpredaj majetku mesta.pdf (120.6 kB) (120.6 kB)

 
Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 162/2005
 Návrh na uznesenie - dotácie mesta.pdf (50.1 kB) (50.1 kB)

 
 Návrh na uznesenie - odpredaj majetku mesta.pdf (110.1 kB) (110.1 kB)

 
 Pripomienky k návrhu VZN - verejné zhromaždenia obyv.pdf (830.9 kB) (830.9 kB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č../2007 o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mesta
 VZN verejné zhromaždenia obyvateľov mesta.pdf (110.5 kB) (110.5 kB)

 
 Dotácie - Cor centrum.pdf (87.1 kB) (87.1 kB)

 
 Dotácie - Ilco Club.pdf (88.8 kB) (88.8 kB)

 
 Dotácie - mat. centrum Mamina.pdf (74.4 kB) (74.4 kB)

 
Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 162/2005
 Návrh na uznesenie - dotácie.pdf (60.9 kB) (60.9 kB)

 
Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 15. mája 2007
 Odpovede poslancom MsZ.pdf (126.3 kB) (126.3 kB)

 


1377676

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka