Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka a materiál na 8. zasadnutie MsZ - 21.8.2007

POZVÁNKA A MATERIÁL NA 8. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI

Primátor
mesta
Banská Bystrica
Banská Bystrica, 13.8. 2007


P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a
doplnkov z v o l á v a m 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na


21. august 2007 (utorok) o 9.00 h


do Veľkej siene Mestského úradu , Ul. ČSA 26 , Banská Bystrica.


 


_______________________________________________________________________________

MATERIÁL


 
Dôvodová správa k návrhu na odpredaj majetku vo vlastníctve Mesta Banská bystrica a nadobudnutie majetku do vlastníctva Mesta Banská Bystrica v zmysle §-9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a iné
 Dôvodová správa - odpredaje majetku.pdf (177.3 kB) (177.3 kB)

 
 Dôvodová správa - oprava časti uznesenia.pdf (49.3 kB) (49.3 kB)

 
Dôvodová správa - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
 Dôvodová správa - zásady hosp. s majetkom mesta.pdf (62.6 kB) (62.6 kB)

 
Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za I. polrok 2007
 Kontrola plnenia uznesení Msz - I. polrok.pdf (154.7 kB) (154.7 kB)

 
 Návrh na dotáciu - Organfest 07.pdf (56.1 kB) (56.1 kB)

 
 Návrh na dotáciu SZ Mladosť.pdf (55 kB) (55 kB)

 
 Návrh na dotáciu SZPB.pdf (54.9 kB) (54.9 kB)

 
Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 162/2005
 Návrh na dotáciu ŠVK.pdf (54.8 kB) (54.8 kB)

 
 Návrh na uznesenie - odpredaje majetku.pdf (153.1 kB) (153.1 kB)

 
Oprava časti uznesenia MsZ č. 82/2007 z 26.6.2007
 Návrh na uznesenie - oprava časti uznesenia.pdf (63.6 kB) (63.6 kB)

 
Návrh na uznesenie - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
 Návrh na uznesenie - zásady hosp. s majetkom.pdf (42.7 kB) (42.7 kB)

 
 Návrh na zmenu bežn. rozpočtu.pdf (82 kB) (82 kB)

 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica
 Zásady hospodárenia s majetkom mesta BB.pdf (110.4 kB) (110.4 kB)

 
Zásady zabezpečovania občianskych obradov v meste Banská Bystrica
 Zásady zabezpečovania obradov v meste BB.pdf (71.2 kB) (71.2 kB)

 
Návrh na 2. zmenu rozpočtu Mesta Banská Bystrica
 Zmena bežného rozpočtu na rok 2007.pdf (2.7 MB) (2.7 MB)

 
Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Útvaru hlavného architekta mesta
 Dodatok k zriaďovacej listine UHA.pdf (29.2 kB) (29.2 kB)

 
Dôvodová správa - Spoločná deklarácia miest a obcí Banskobystricko- Zvolenského ťažiska osídlenia
 Dôvodová správa - deklarácia miest.pdf (32.7 kB) (32.7 kB)

 
Menovanie riaditeľov Základnej školy SNP 20, Základnej školy Sitnianska 32, Materskej školy Lazovná 32 a Centra voľného času, Havranské 9
 Dôvodová správa - menovanie riaditeľov ZŠ.pdf (37.6 kB) (37.6 kB)

 
Dôvodová správa - VZN Mesta B. Bystrica č. ../2007 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica
 Dôvodová správa - VZN trhové miesta.pdf (30.6 kB) (30.6 kB)

 
Dôvodová správa - Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica
 Dôvodová správa - Zásady rozpočt. hosp.pdf (32 kB) (32 kB)

 
Návrh na uznesenie - Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Útvaru hlavného architekta mesta
 Návrh na uznes - listina UHA.pdf (12.5 kB) (12.5 kB)

 
Návrh na uznesenie - Spoločná deklarácia miest a obcí Banskobystricko- Zvolenského ťažiska osídlenia
 Návrh na uznes. - deklarácia miest.pdf (10.9 kB) (10.9 kB)

 
Návrh na uznesenie - Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica
 Návrh na uznes. - Zásady rozp.hosp.pdf (7.7 kB) (7.7 kB)

 
Návrh na uznesenie - VZN Mesta B. Bystrica č. ../2007 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica
 Návrh na uznes. VZN trové miesta.pdf (10 kB) (10 kB)

 
Návrh na uznesenie - Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 162/2005
 Navrh na uznesenie - dotácie.pdf (57.3 kB) (57.3 kB)

 
Návrh na uznesenie - Menovanie riaditeľov Základnej školy SNP 20, Základnej školy Sitnianska 32, Materskej školy Lazovná 32 a Centra voľného času, Havranské 9
 Návrh na uznesenie - menovanie riad. ZŠ.pdf (11.1 kB) (11.1 kB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2007 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Banská Bystrica
 Návrh VZN - trhové miesta.pdf (246.3 kB) (246.3 kB)

 
Spoločná deklarácia miest a obcí Banskobystricko- Zvolenského ťažiska osídlenia
 Spoločná deklarácia miest.pdf (51.3 kB) (51.3 kB)

 
 Správa - I. polrok 2007.pdf (191.6 kB) (191.6 kB)

 
Správa - Návrh na zmenu zriaďovacej listiny Útvaru hlavného architekta mesta
 Správa - listina UHA.pdf (46.2 kB) (46.2 kB)

 
Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 162/2005
 Stanovisko komisie - dotácie.pdf (89.2 kB) (89.2 kB)

 
 Stanovisko komisie -dotácie.pdf (98.7 kB) (98.7 kB)

 
 V I. polrok 2007.pdf (98.7 kB) (98.7 kB)

 
Výsledky plnenia rozpočtu a hospodárenia Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2007
 Z I. polrok 2007.pdf (77.1 kB) (77.1 kB)

 
Zásady rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica
 Zásady rozpočt. hosp. mesta BB.pdf (348.3 kB) (348.3 kB)

 
Dôvodová správa - Doplnok č. 2 Organizačného poriadku Mestského úradu v Banskej Bystrici
 Dôvodová správa - dodatok k org. poriadku.pdf (64.3 kB) (64.3 kB)

 
Dôvodová správa - ÚPN CMZ Banská Bystrica – Zmena Horná ulica – PRIOR
 Dôvodová správa - PRIOR.pdf (70.5 kB) (70.5 kB)

 
Dôvodová správa - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2007 o verejných kultúrnych podujatiach
 Dôvodová správa - VZN kultúrne podujatia.pdf (115.3 kB) (115.3 kB)

 
Dôvodová správa - ÚPN CMZ Banská Bystrica Zmeny a doplnky časť Námestie Slobody 1. časť
 Dovodova_ sprava Nám. slobody.pdf (73 kB) (73 kB)

 
Vyhodnotenie pripomienok - ÚPN CMZ Banská Bystrica Zmeny a doplnky časť Námestie Slobody 1. časť
 Nám slobody - vyhodnotenie pripomienok.pdf (264.5 kB) (264.5 kB)

 
Návrh na uznesenie - Doplnok č. 2 Organizačného poriadku Mestského úradu v Banskej Bystrici
 Návrh na uznesenie - dodatok k org. poriadku.pdf (8.3 kB) (8.3 kB)

 
Návrh na uznesenie - ÚPN CMZ Banská Bystrica – Zmena Horná ulica – PRIOR
 Návrh na uznesenie-MsZ -Prior.pdf (62.6 kB) (62.6 kB)

 
Návrh na uznesenie - ÚPN CMZ Banská Bystrica Zmeny a doplnky časť Námestie Slobody 1. časť
 Návrh na uznesenie-MsZ Nam. slobody.pdf (61.8 kB) (61.8 kB)

 
ÚPN CMZ Banská Bystrica – Zmena Horná ulica – PRIOR a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2007 k schválenému Územnému plánu CMZ Banská Bystrica – Zmena Horná ulica – PRIOR – záväzná časť
 Návrh VZN - Prior.pdf (94.9 kB) (94.9 kB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2007 o verejných kultúrnych podujatiach
 Návrh VZN o verejných kultúrnych podujatiach.pdf (74 kB) (74 kB)

 
Návrh na uznesenie - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. .../2007 o verejných kultúrnych podujatiach
 Návrh VZN o verejných kultúrnych podujatiach.pdf (74 kB) (74 kB)

 
ÚPN CMZ Banská Bystrica Zmeny a doplnky časť Námestie Slobody 1. časť a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. ..../2007 k schválenému Územnému plánu CMZ Banská Bystrica Zmeny a doplnky časť Námestie Slobody 1.časť -
 Návrh VZN-Nám.slobody.pdf (89.4 kB) (89.4 kB)

 
Grafika
 Prior_2_komplexný_návrh.pdf (92.4 kB) (92.4 kB)

 
Grafika
 Prior_3_dopravná_vybavenosť.pdf (87.9 kB) (87.9 kB)

 
Grafika
 Prior_5_priestorová_regulácia.pdf (91.6 kB) (91.6 kB)

 
Grafika
 regulacne prvky a verejnoprospesne stavby.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 26.6.2007
 Správa o vybavovaní interpelácií.pdf (126 kB) (126 kB)

 
Grafika
 Urbanizmus - Nám. slobody.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
Vyhodnotenie pripomienok - ÚPN CMZ Banská Bystrica – Zmena Horná ulica – PRIOR
 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu ÚP CMZ - Prior.pdf (129.9 kB) (129.9 kB)

 
Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN CMZ B.Bystrica - časť Nám. slobody 1. časť
 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN - Nám.slobody.pdf (44.4 kB) (44.4 kB)

 
Vyhodnotenie pripomienok - ÚPN CMZ návrh VZN Banská Bystrica – Zmena Horná ulica – PRIOR
 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN - Prior.pdf (108.4 kB) (108.4 kB)

 
Doplnok č. 2 Organizačného poriadku Mestského úradu v Banskej Bystrici
 Zmena org. poriadku MsU.pdf (534.3 kB) (534.3 kB)

 


1378506

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka