Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Rozpočet mesta na rok 2004

Uznesenie MsZ

zo 16. decembra 2003 číslo 107/2003 - MsZ

K bodu: Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2004
__________________________________________
Mestské zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
a) Dôvodovú správu k Návrhu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2004,
b) Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2004,
II. u k l a d á
1. Komisii pre financie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť
prehodnotiť príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu mesta na rok 2004 na základe výsledku hospodárenia Mesta za rok 2003, analýzy organizačnej štruktúry Mestského úradu a výkonu samosprávnych funkcií, ďalšej činnosti príspevkových a rozpočtových organizácií Mesta a podnikateľských zámerov obchodných spoločností s majetkovou účasťou Mesta a uvedený materiál predložiť na rokovanie MsZ v termíne do 30. 3. 2004.
2. Ing. Miroslavovi Muroňovi, prednostovi MsÚ,
zintenzívniť spoluprácu s Agentúrou pre regionálny rozvoj BBSK a Komunitnou nadáciou Zdravé mesto pri spolufinancovaní projektov regionálneho rozvoja.
III. m e n í
v predloženom návrhu
a) v časti Výdavky bežného rozpočtu, str. 10,
08.3.0 – Vysielacie a vydavateľské služby
zmeniť „Vydávanie Spravodajcu MsÚ“ na „Vydávanie Spravodajcu Mesta Banská Bystrica“.
b) v časti Kapitálové výdavky, str. 16,
01 – Všeobecné verejné služby
01.1.1.6 Obce – „zabezpečenie hlavného ÚZP M BB“ zmeniť na „ÚPN – M BB (Územný plán mesta BB)“
IV. s c h v a ľ u j e
Rozpočet Mesta Banská Bystrica na rok 2004

Ing. Ján Králik, CSc.
primátor mesta

V Banskej Bystrici, 22. decembra 2003

 
Akciový rozpočet
 Akciový 2004.doc (62.5 kB) (62.5 kB)

 
Správa k rozpočtu
 Správa k rozpočtu 2004.doc (90.5 kB) (90.5 kB)

 
Tabuľková časť 1
 Tabuľky 1.xls (93.5 kB) (93.5 kB)

 
Tabuľková časť 2
 Tabuľky 2.xls (63.5 kB) (63.5 kB)

 


1377624

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka