Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 9. zasadnutie MsZ - 16.10.2007POZVÁNKA A MATERIÁL NA 9. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI


Primátor
mesta
Banská Bystrica
Banská Bystrica, 8.10. 2007
P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a
doplnkov z v o l á v a m 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na


16. október 2007 (utorok) o 9.00 h


do Veľkej siene Mestského úradu , Ul. ČSA 26 , Banská Bystrica.

_______________________________________________________________


 
Pozvánka vo formáte pdf >

 MATERIÁL


 
 Cenník cint. služieb.pdf (60.7 kB) (60.7 kB)

 
Prerokovanie zápisnice a záverečného vyhlásenia účastníkov verejného zhromaždenia konaného 12. 9. 2007 v zmysle VZN č. 179/2007
 Dôvod.správa k verej. zhromaždeniu.pdf (55.9 kB) (55.9 kB)

 
Dôvodová správa o projekte "Moje Slovensko, moje mesto a ja" v rámci programu podpory participácie mladých ľudí na živote obce
 Návrh na uznes a dôvod. správa-Moje Slovensko.pdf (65.1 kB) (65.1 kB)

 
 Návrh na Uznes. k VZ.pdf (43.1 kB) (43.1 kB)

 
Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 162/2005
 Návrh na uznesenie.pdf (58.6 kB) (58.6 kB)

 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica o Prevádzkovom poriadku pohrebísk v správe mesta
 Návrh VZN - cintoríny.pdf (100.6 kB) (100.6 kB)

 
Správa o vybavovaní interpelácii poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 21.8.2007
 Odpovede poslancom z 8. MsZ.pdf (142.7 kB) (142.7 kB)

 
 Stanovisko komisie Centrum VIS.pdf (89 kB) (89 kB)

 
 Stanovisko komisie Usmev.pdf (92.4 kB) (92.4 kB)

 
Žiadosť o stiahnutie materiálu z rokovania Mestského zastupiteľstva
 Stiahnutie materialu.pdf (50 kB) (50 kB)

 
 Uznesenie k VZN o cintorínoch.pdf (44.1 kB) (44.1 kB)

 
 Zápis z verejného zhromaždenia.pdf (168.8 kB) (168.8 kB)

 
 008_Prior_CMZ_2.pdf (89.7 kB) (89.7 kB)

 
 008_Prior_CMZ_3.pdf (94.5 kB) (94.5 kB)

 
 008_Prior_CMZ_5.pdf (118.3 kB) (118.3 kB)

 
 02_komplexurban.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
 Dôvod. správa -Králiky Pri ihrisku.pdf (73.3 kB) (73.3 kB)

 
 Dôvodova sprava - PRIOR.pdf (70.5 kB) (70.5 kB)

 
 Návrh na uznes.- Králiky Pri Ihrisku.pdf (63.3 kB) (63.3 kB)

 
 Návrh na uznesenie - PRIOR.pdf (62.2 kB) (62.2 kB)

 
ÚPN CMZ B.Bystrica - Zmena Horná ulica - PRIOR a VZN Mesta B.Bystrica k schválenému Územnému plánu CMZ B.Bystrica - Zmena Horná ulica - PRIOR - záväzná časť
 Návrh VZN - PRIOR.pdf (94.9 kB) (94.9 kB)

 
ÚPN aglomerácie B.Bystrica, Zmeny a doplnky XXXIII. etapa, lokalita č.159. B.Bystrica -Králiky "Pri ihrisku" a VZN Mesta Banská Bystrica, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN A B.Bystrica - Zmeny a doplnky XXXIII. etapa - Králiky "Pri ihrisku"
 Návrh VZN-Králiky Pri ihrisku.pdf (78.2 kB) (78.2 kB)

 
 VPS - schema.pdf (75.4 kB) (75.4 kB)

 
 Vyhodnotenie pripomienok CMZ - PRIOR.pdf (146.4 kB) (146.4 kB)

 
 Vyhodnotenie pripomienok_Kraliky.pdf (88.1 kB) (88.1 kB)

 
 VZN PRIOR vyhodnot. pripomienok.pdf (106.7 kB) (106.7 kB)

 
 Dôvod. správa - uznesenie 72-2007_Zmena.pdf (74.3 kB) (74.3 kB)

 
 Komisie pre kroniku a názvoslovná.pdf (68.9 kB) (68.9 kB)

 
Zdôvodnenie potreby činnosti názvoslovnej komisie pri MsÚ a Komisie pre vedenie mestskej kroniky v zmysle Smernice Mesta Banská Bystrica schválenej uznesením č. 183/1994 - MsZ z 13.9.1994
 Návrh na uznes. - Názvoslov. komis..pdf (46.2 kB) (46.2 kB)

 
Návrh na zmenu časti uznesenia MsZ č. 72/2007 z 26.6.2007
 Návrh na zmenu uznesenia.pdf (36.3 kB) (36.3 kB)

 
 OPZU_2007-08.pdf (314.8 kB) (314.8 kB)

 
Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov mesta Banská Bystrica na obdobie zimy 2007 - 2008
 Uznesenie do MsZ_OPZU 2007-2008.pdf (45.4 kB) (45.4 kB)

 
 Dôvod. správa - odpredaje.pdf (100.7 kB) (100.7 kB)

 
 Dôvodová správa k návrhu VZN o dotáciách.pdf (53 kB) (53 kB)

 
Dôvodová správa k návrhu na odpredaj majetku vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica a nadobudnutie majetku do vlastníctva Mesta Banská Bystrica v zmysle §-9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a iné
 Návrh na uznes - odpredaje.pdf (83.1 kB) (83.1 kB)

 
 Návrh na uznes. PZ.pdf (14.5 kB) (14.5 kB)

 
 Návrh na uznesenie - dotácie.pdf (45.8 kB) (45.8 kB)

 
Všeobecne záväzné naridenie Mesta Banská Bystrica - Trhový poriadok príležitostných trhov mesta Banská Bystrica
 Návrh VZN -Trhový poriadok.pdf (85.7 kB) (85.7 kB)

 
Návrh VZN Mesta Banská Bystrica, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 162/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Banská Bystrica
 Návrh VZN o dotáciách.pdf (72.1 kB) (72.1 kB)

 
Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 162/2005
 Poskytovanie dotacii v zmysle VZN.pdf (42.7 kB) (42.7 kB)

 
 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN.pdf (34.6 kB) (34.6 kB)

 
 vyhodnotenie pripomienok k VZN.pdf (57.3 kB) (57.3 kB)

 
Návrh VZN Mesta Banská Bystrica o pravidlách a dopravnom režime v peších zónach v meste Banská Bystrica
 VZN o peších zónach.pdf (40.8 kB) (40.8 kB)

 


1377701

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka