Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 10. zasadnutie MsZ - 4.12.2007

POZVÁNKA A MATERIÁL NA 10. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI

 

     Primátor
       mesta
Banská Bystrica
                                                                                                  Banská Bystrica, 26.11. 2007

 

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a
doplnkov z v o l á v a m 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

4. december 2007 (utorok) o 9.00 h

 

do Veľkej siene Mestského úradu , Ul. ČSA 26 , Banská Bystrica.

 


 

 

MATERIÁL NA PREROKOVANIE:

 


 
Vyhodnotenie plánu zdravia Mesta Banská Bystrica

 

 
Vyradenie zo siete Strediska služieb škole, Uľanská 66 v Banskej Bystrici

 
Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na I. polrok 2008

 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o nakladaní s bytovým fondom v meste Banská Bystrica

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o postupe pri vybavovaní žiadostí o pridelenie bytu osobitného určenia v Dome s opatrovateľskou službou

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2007 „Trhový poriadok trhoviska na Námestí Š. Moysesa č. 29, Banská Bystrica“

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica „Trhový poriadok trhoviska na Jilemnického ul. v Banskej Bystrici“

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica „Trhový poriadok trhoviska na Nám.Ľ. Štúra 2, Banská Bystrici, pred OD CITYSHOP“

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica „Trhový poriadok trhoviska Zvolenská cesta č. 8 Banská Bystrica, pred Hypermarketom TESCO“

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica „Trhový poriadok pre príležitostné trhy konané v Robotníckom dome, Robotnícka ul. č. 5 v Banskej Bystrici“

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica „Trhový poriadok pre príležitostné trhy konané v Dome Slovenského misijného hnutia, Skuteckého ul. č. 4 v Banskej Bystrici“

 
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica o niektorých podmienkach držania psov na území mesta

 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Banská Bystrica na I. polrok 2008

 
Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2008 - 2010

 
Dôvodová správa k návrhu na odpredaj, nájom majetku vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica v zmysle §-9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a iné

 
Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 16.10.2007

 
Vyhodnotenie Plánu zdravia mesta Banská Bystrica
 navrh.pdf (276.8 kB) navrh.pdf (276.8 kB)

 


1378504

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka