Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Činnosť mestskej polície

 

Činnosť mestskej polície na úseku prevencie


 

V rámci preventívnych aktivít mestská polícia plnila úlohy so zameraním na predchádzanie kriminality
a inej protispoločenskej činnosti najmä vo vzťahu k deťom, mládeži, seniorom a širokej verejnosti.

 

Dopravná výchova tvorí podstatnú časť preventívnych aktivít realizovaných pre deti materských škôl a žiakov základných škôl prvého stupňa. Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2014 bola uskutočnená dopravná výchova na 7 základných školách, ktorej sa zúčastnilo celkovo 498 žiakov prvého stupňa. Na základných školách bola zrealizovaná celkovo 30x dopravná výchova. Okrem teoretickej časti 237 žiakov z 2 základných škôl absolvovalo aj praktické jazdy na bicykli. Tieto boli vykonané v súčinnosti s inými subjektami (KR PZ, OR PZ a CVČ Havranské).

 

Praktické jazdy boli vykonané aj v Materskej škole Šalgotarjánska 5. Týchto jázd sa zúčastnilo 39 detí na bicykloch a kolobežkách v areáli materskej školy s vybudovaným dopravným ihriskom pre deti. Celkovo 82 detí z troch materských škôl absolvovalo teoretickú časť dopravnej výchovy.

V súvislosti s bezpečnosťou na priechodoch pre chodcov príslušníci mestskej polície počas školského roka pravidelne vykonávajú dohľad pri základných školách.

 

Prezentácia práce príslušníkov mestskej polície prebiehala počas celého roka 2014 nielen v materských školách, základných školách, ale aj na nasledovných podujatiach:

 • „Deň polície“ prezentačná akcia zameraná na činnosť príslušníkov mestskej polície a ukážky práce príslušníkov mestskej polície
 • „Deň Sásovej Rudlovej“ prezentačná akcia zameraná na bezpečnosť cestnej premávky a činnosť príslušníkov mestskej polície
 • „Denný tábor pre deti“ prezentácia práce príslušníkov mestskej polície spojená s besedou pre deti v dennom tábore, ktorý zorganizoval športový klub RAJA v komunitnom centre KOMUCE v Sásovej
 • „Letný miestny tábor“ prezentácia práce príslušníkov mestskej polície spojená s besedou pre deti v dennom tábore,ktorý zorganizovalo Centrum voľného času na Havranskom
 • „Deň otvorených dverí“ pre deti MŠ a žiakov ZŠ - prezentácia práce príslušníkov mestskej polície spojená s prehliadkou priestorov útvaru mestskej polície
 • v piatich materských školách – bolo vykonaných 11 besied,ktorých sa zúčastnilo 313 detí
 • v jednej základnej škole – besedy sa zúčastnilo 54 druhákov


 

Zakúpením didaktických pomôcok v roku 2013 s finančnou podporou zo štátneho rozpočtu sme kontinuálne pokračovali v roku 2014 v preventívnych aktivitách zameraných na problematiku alkoholizmu a fajčenia. Na štyroch základných školách bolo zrealizovaných 15 prednášok, ktorých sa zúčastnilo 275 žiakov druhého stupňa. Jednej prednášky sa zúčastnilo 40 študentov Strednej hotelovej školy. V spolupráci s Okresným riaditeľstvom PZ bolo zrealizované jedno stretnutie s 30 vychovávateľmi, ktorým boli predstavené didaktické pomôcky: simulátor škodlivosti fajčenia a simulátory opitosti (low level, klasik twilight a extra opitosti).

 

V nadväznosti na túto preventívnu činnosť príslušníci mestskej polície vykonávajú pravidelné kontroly zamerané na požívanie alkoholu maloletými a mladistvými osobami v reštauračných a pohostinských zariadeniach na území mesta.


 

V roku 2014 boli vykonané ešte ďalšie aktivity:

- prednášková činnosť na základných a stredných školách na základe požiadaviek škôl na nasledujúce témy:

 • Šikanovanie pre 1.stupeň ZŠ: 2 prednášky (32 žiakov)
 • Slušné a bezpečné správanie pre 1. stupňa ZŠ: 2 prednášky (30 žiakov)
 • Viktimológia pre 2.stupeň ZŠ: 2 prednášky (41 žiakov)
 • Viktimológia pre seniorov: 1 prednáška (11 seniorov) prednáška spojená s besedou bola realizovaná v obci Kynceľová.

 

- poradenská a konzultačná činnosť prostredníctvom webových stránok, diskusného fóra, mailom, telefonicky alebo osobne.

V súvislosti so zvyšovaním efektivity realizovanej prevencie negatívnych spoločenských javov Mestská polícia Banská Bystrica spolupracovala aj s inými subjektami a inštitúciami:

Centrum voľného času Havranské, Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru, Občianske združenie Urpín, materské školy (Tatranská, Sásovská cesta, Šalgotarjánska, Jilemnického, Kremnička, Jakubská cesta) základné školy (Skuteckého, Pieninská, Ďumbierska, Trieda SNP, Golianova, Gaštanová, Spojová, Bakossova, Moskovská, Sitnianska), Stredná hotelová škola v Banskej Bystrici.


 

Monitorovací kamerový systém

Tak, ako aj v iných mestách na Slovensku, aj mesto B. Bystrica má v prevádzke kamery monitorovacieho systému, ktoré obsluhujú operátori kamerového systému. Ide o chránené pracovisko pre ľudí s telesným postihnutím. Kamery sú umiestnené tak, aby monitorovali lokality v centre mesta, v mestských častiach Sásová, Fončorda a Prednádražie, a umožňujú sledovanie bezpečnostnej situácie. V súčasnosti disponujeme 22 kamerami rozmiestnenými na území mesta Banská Bystrica.

Záverom chceme k činnosti kamerového systému uviesť i to, že evidujeme záujem zo strany príslušníkov Policajného zboru v Banskej Bystrici o archivované situácie na území mesta v prípadoch keď došlo na monitorovaných miestach k páchaniu trestnej činnosti, ktorá je predmetom vyšetrovania jednotlivých útvarov PZ.

 

Informácie pre médiá
Vlastnú činnosť prezentujeme na vlastnej internetovej stránke, ako aj na známej sociálnej sieti. Na základe spolupráce s elektronickými, resp. tlačovými médiami sú mestskou políciou poskytované informácie na zverejnenie. Jedná sa o regionálne médiá, ako Radničné noviny, dvojtýždenník BB-Žurnál, týždenník MY a regionálne televízie, ďalej aj médiá s celoslovenskou pôsobnosťou ako je agentúra TASR, denník Nový Čas, Pravda, Plus 1 deň a televízie Markíza, STV a JOJ.

 


 


1374735

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka