Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Rozpočet mesta na rok 2008

Rozpočet Mesta Banská Bystrica na roky 2008 - 2010

 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva


zo 4. decembra 2007 číslo 143/2007 - MsZ

K bodu: Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2008 – 2010
________________________________________________

Mestské zastupiteľstvo
I. b e r i e n a v e d o m i e
a) Dôvodovú správu k Návrhu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2008 – 2010
b) Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 2009 a 2010

II. s c h v a ľ u j e
Návrh rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2008 so schválenými pripomienkami:
v rámci položky 08.2.0 (Kultúrne služby) výdavkov bežného rozpočtu sa presúva z podpoložky „príspevok na bežné výdavky PKO“ suma 250 tisíc Sk do podpoložky „údržba pamiatkových objektov – hroby, pomníky, pamätné tabule, sochy, busty“
v rámci položky 01.1.1.6 (Výdavky verejnej správy) výdavkov bežného rozpočtu sa v komentári k podpoložke „Ostatné služby“ vkladajú za slovo „propagáciu“ slová „publikáciu o histórii mesta pre žiakov druhého stupňa základných škôl v zriaďovacej pôsobnosti mesta“

III. o d p o r ú č a
primátorovi Mesta Banská Bystrica,
pri vykonaní zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením v priebehu roka 2008 z dôvodu dosiahnutia vyšších nerozpočtovaných kapitálových príjmov, tieto prednostne použiť na financovanie resp. spolufinancovanie cyklotrás v meste


Ivan S a k t o r
primátor mesta


 


1377637

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka