Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 11. zasadnutie MsZ - 29.1.2008

 

POZVÁNKA A MATERIÁL NA 11. ZASADNUTIE

MESTSKEHO ZASTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI

29.1.2008

-------------------------------------------------------------------------


 

Primátor
mesta
Banská Bystrica

Banská Bystrica, 21.1 2008P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a
doplnkov z v o l á v a m 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

29. január 2008 (utorok) o 9.00 h

do Veľkej siene Mestského úradu , Ul. ČSA 26 , Banská Bystrica.

 


 

MATERIÁL NA ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 

 


 
Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za II. polrok 2007

 
Návrh zmeny volebných obvodov a Štatútu Mesta Banská Bystrica

 
Schválenie zápisu do Kroniky mesta Banská Bystrica za rok 2006

 
Dôvodová správa k návrhu na odpredaj, nájom majetku vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica v zmysle §-9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a iné

 
Dôvodová správa k trvalému upusteniu od vymáhania pohľadávky voči povinnému Ing. Vladimír Vesel – O.P.

 
Vklad majetku Mesta do základného imania spoločnosti Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. - nepeňažný vklad

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2008 „Trhový poriadok trhoviska Nám. L. Svobodu pred Fakultnou nemocnicou F.D. Roosevelta , Banská Bystrica“

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2008 „Trhový poriadok trhoviska Horná ul. 4 , Banská Bystrica“

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2008 „Trhový poriadok trhoviska pred Obchodným domom PRIOR, a.s. Robotnícka 2, Banská Bystrica“

 
Zásady aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie v meste Banská Bystrica

 
Doplnok č. 3 Organizačného poriadku Mestského úradu v Banskej Bystrici

 
Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 4.12.2007

 


1377685

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka