Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 13. zasadnutie MsZ - 27.3.2008

POZVÁNKA A MATERIÁL

NA 13. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI

 

 


 

 

 

Ivan SAKTOR
primátor
Mesta
BANSKÁ BYSTRICA

V Banskej Bystrici, 17. 3. 2008

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

27. marec 2008 (štvrtok) o 9.00 h

do Veľkej siene Mestského úradu , Ul. ČSA 26 , Banská Bystrica.

 

 


 

MATERIÁL NA ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 

 


 
Návrh na odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica v zmysle §-9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a iné

 
ÚPN aglomerácie Banská Bystrica, Zmeny a doplnky XXVI. etapa, lokalita č. 162 a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN A Banská Bystrica, Zmeny a doplnky XXVI. etapa, lokalita č. 162

 

 
ÚPN aglomerácie Banská Bystrica, Doplnok XXVII. etapa, lokalita č. 163 a lokalita č. 164 a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN A Banská Bystrica, Doplnok XXVII. etapa, lokalita č. 163 a lokal. č. 164

 
ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky Blok VII. - Kollárova ulica a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2008, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN CMZ Banská Bystrica Zmeny a doplnky Blok VII. - Kollárova ulica

 

 
ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky časť Hronské predmestie a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2008, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN CMZ Banská Bystrica Zmeny a doplnky časť Hronské predmestie

 

 
ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky časť Námestie Štefana Moysesa a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN CMZ Banská Bystrica Zmeny a doplnky časť Námestie Štefana Moysesa

 

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o tvorbe, údržbe a ochrane zlene

 

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2008 o zriaďovaní a užívaní stanovíšť taxislužby na území mesta Banská Bystrica

 

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2008, ktorým sa mení VZN Mesta Banská Bystrica č. 161/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

 
Návrh na zaradenie poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici a neposlancov do školských rád škôl a školských zariadení na území mesta Banská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica a BBSK
 Uznesenie - školské rady BB.pdf (46.9 kB) (46.9 kB)

 
 Návrh - personálne školských rád škôl a školských zariadení BB.pdf (128.8 kB) (128.8 kB)

 
Správa o činnosti Mestskej polície v Banskej Bystrici za rok 2007 a Vyhodnotenie opatrení na zlepšenie stavu verejného poriadku na území mesta Banská Bystrica

 
Zmena organizačného poriadku Mestskej polície Banská Bstrica

 
Doplnok č. 4 Organizačného poriadku Mestského úradu v Banskej Bystrici

 
Návrh na schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej únie – Základná škola Spojová 14

 
Návrh na schválenie projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej únie – Komunitné multifunkčné centrum

 
Návrh na zrušenie Všeobecne záväzných nariadení Mesta Banská Bystrica č.51/1998, č.71/1999 a č. 85/2000

 
Akčný plán Mesta Banská Bystrica na zavedenie eura

 
Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 29. januára 2008
 Odpovede poslancom - 11 MsZ.pdf (180.8 kB) (180.8 kB)

 
Informácia o vyhodnotení kandidatúry mesta na EHMK 2013

 


1377660

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka