Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 14. zasadnutie MsZ - 20.5.2008

POZVÁNKA A MATERIÁL

NA 14. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĹSTVA V BANSKEJ BYSTRICI


 

 

Ivan SAKTOR
primátor
Mesta
BANSKÁ BYSTRICA

V Banskej Bystrici, 12. 5. 2008

 

P O Z V Á N K A

 

V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam 14. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

20. máj 2008 (utorok) o 9.00 h


do Veľkej siene Mestského úradu , Ul. ČSA 26 , Banská Bystrica.

 

 


 

 


MATERIÁL

 


 
Výsledky plnenia rozpočtu a celoročného hospodárenia Mesta Banská Bystrica za rok 2007
 Údaje o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za rok 2007.pdf (935.5 kB) (935.5 kB)

 
Správa o hospodárení obchodných spoločností založených Mestom Banská Bystrica, resp. s účasťou Mesta Banská Bystrica v roku 2007 a návrh na ďalšie obdobie – žiadosť o odklad
 žiadosť o odklad.pdf (87.9 kB) (87.9 kB)

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica „Trhový poriadok trhoviska na Jilemnického ul. v Banskej Bystrici“
 Návrh na uznes. - Trhový poriadok.pdf (114 kB) (114 kB)

 
 VZN - Trhový poriadok trhovisko Jilemnického ul..pdf (123.1 kB) (123.1 kB)

 
Vyhodnotenie zabezpečenia výkonu zimnej údržby na miestnych komunikáciách a chodníkoch na území mesta Banská Bystrica
 Návrh na uznes. - Vyhodnot. zimnej údržby.pdf (49.5 kB) (49.5 kB)

 
 Vyhodnotenie zabezpečenia výkonu zimnej údržby.pdf (302.1 kB) (302.1 kB)

 
ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky Blok VII. - Kollárova ulica a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ./2008, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN CMZ Banská Bystrica Zmeny a doplnky Blok VII. - Kollárova ulica
 Návrh na uznesenie-MsZ BLOK VII Kollárova ul..pdf (69.2 kB) (69.2 kB)

 
 Navrh VZN- BLOK VII Kollárova ul..pdf (160.2 kB) (160.2 kB)

 
 Dôvodová správa BLOK VII Kollárova ul..pdf (72.6 kB) (72.6 kB)

 
 vyhodnotenie_Blok_VII_Kollarova_ul.pdf (164.4 kB) (164.4 kB)

 
 Komplexný úrbanistický návrh.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Návrh na priznanie odmien
 Návrh na priznanie odmien.pdf (149.2 kB) (149.2 kB)

 
Návrh na zmenu názvu Centra voľného času v Banskej Bystrici na „Centrum voľného času Pohoda v Banskej Bystrici“
 MsZ- uznesenie- CVČ zmena názvu.pdf (56.2 kB) (56.2 kB)

 
 Dôvodová správa CVČ zmena názvu.pdf (37.5 kB) (37.5 kB)

 
Oznam o výberovom konaní na funkciu riaditeľa ZŠ Tatranská 10 a MŠ Senická cesta 82
 Uznesenie - výberové konanie riad..pdf (53.7 kB) (53.7 kB)

 
 Dôvodová správa výberové konanie riad..pdf (55.8 kB) (55.8 kB)

 
Návrh na delegovanie poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici do mestskej školskej rady na území mesta Banská Bystrica a Banskobystrického samosprávneho kraja
 Návrh na uznes. - Rady školy.pdf (54.2 kB) (54.2 kB)

 
 Dôvodová správa - Rady školy.pdf (67.3 kB) (67.3 kB)

 
Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2004-2006
 Návrh_na_uznesenie_PHSR.pdf (60.9 kB) (60.9 kB)

 
 Dôvod_správa_PHSR.pdf (59.5 kB) (59.5 kB)

 
 Vyhodnot_PHSR_2004-6_tab.pdf (171.3 kB) (171.3 kB)

 
Návrh na odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica v zmysle §-9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a iné
 Návrh na uznesenie - odpredaje majetku.pdf (102.4 kB) (102.4 kB)

 
 Dôvodová správa - odpredaje majetku.pdf (121.8 kB) (121.8 kB)

 
Projekt „MOTUS“ - odborná výmena a pracovná mobilita odborníkov v oblasti pobytových sociálnych služieb pre starých ľudí v Nemecku, Taliansku a na Slovensku
 Návrh na uznesenie MOTUS.pdf (55.1 kB) (55.1 kB)

 
 Projekt MOTUS.pdf (591.4 kB) (591.4 kB)

 
 Dohoda o spolupráci projektu MOTUS.pdf (158.7 kB) (158.7 kB)

 
 Pracovný plán.pdf (84.3 kB) (84.3 kB)

 
 Rozp..pdf (46.7 kB) (46.7 kB)

 
 Dôvodová správa k projektu MOTUS.pdf (124.1 kB) (124.1 kB)

 
Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 27. marca 2008
 Odpovede poslancom - 13 MsZ.pdf (195.4 kB) (195.4 kB)

 


1377602

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka