Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 15. zasadnutie MsZ - 24.6.2008

POZVÁNKA A MATERIÁL
NA 15. ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZSTUPITEĹSTVA V BANSKEJ BYSTRICI

Ivan SAKTOR
primátor
Mesta
BANSKÁ BYSTRICA

V Banskej Bystrici, 16. 6. 2008

P O Z V Á N K AV zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov zvolávam 15. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na


24. jún 2008 (utorok) o 9.00 h


do Veľkej siene Mestského úradu , Ul. ČSA 26 , Banská Bystrica.

 


 

MATERIÁL


 
ÚPN CMZ Banská Bystrica, Zmeny a doplnky Blok VII. - Kollárova ulica a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2008, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN CMZ Banská Bystrica Zmeny a doplnky Blok VII. - Kollárova ulica

 
Urbanistická štúdia obytnej zóny IBV Klinčok Banská Bystrica

 

 

 
Územný plán aglomerácie Banská Bystrica, Doplnok XXXII. etapa lokalita č.170, Banská Bystrica - Most Iliaš a Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ..../2008, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚPN A Banská Bystrica, Doplnok XXXII.etap

 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2008, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu aglomerácie Banská Bystrica, podľa Zmeny a doplnky XXXI. etapa, Pršianska terasa

 
Návrh na odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica v zmysle §-9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a iné

 
Návrh na 4. zmenu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2008

 
Návrh na použitie zostatku prebytku rozpočtu Mesta Banská Bystrica za rok 2007

 
Návrh odmeny za rok 2007 primátora mesta Banská Bystrica

 
Návrh na vyplatenie odmeny zástupcovi primátora mesta Banská Bystrica

 
Návrh na vyplatenie odmeny za rok 2007 hlavnému kontrolórovi mesta Banská Bystrica

 
Vyhodnotenie plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2007 – 2013 za rok 2007

 

 
VZN Mesta Banská Bystrica č.../2008 o určení školských obvodov v meste

 
Správa o plnení povinností verejných funkcionárov v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na II. polrok 2008

 
Informatívna správa o stave životného prostredia v meste Banská Bystrica za rok 2007

 
Informácia o riešení problémov bývania marginalizovaných skupín občanov na Internátnej 12 a v areáli Kotva

 
Informatívna správa „Podpora športu v meste Banská Bystrica na roky 2008 - 2010“

 
Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta v zmysle VZN č. 162/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta

 
Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta v zmysle VZN č. 162/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta

 

 
Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

 
Zmena v Komisii MsZ pre dopravu, bezpečnosť, verejnoprospešné služby a verejný poriadok

 
Rámcový plán predkladania materiálov na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na II. polrok 2008

 
Informatívna správa o stave MHD v Banskej Bystrici

 
Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 20. mája 2008

 


1377691

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka