Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na 16. zasadnutie MsZ - 26.8.2008

POZVÁNKA A MATERIÁL NA 16. ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI

 

 


 

 

Ivan SAKTOR
primátor
Mesta
BANSKÁ BYSTRICA

V Banskej Bystrici, 12. 8. 2008

 

P O Z V Á N K A


V zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a
doplnkov z v o l á v a m 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

26. august 2008 (utorok) o 9.00 h


do Veľkej siene Mestského úradu , Ul. ČSA 26 , Banská Bystrica s nasledovným programom: pozvánkaSkúška hlasovacieho zariadenia 9.00 – 9.15 h

1. O t v o r e n i e   9.15 – 9.20 h

2. Voľba návrhovej komisie 9.20 – 9.25 h

3. Odpredaj a iné nakladanie s majetkom Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Jaroslav Šumný, prednosta MsÚ materiál 3
9.25 – 9.45 h

4. ÚPN Z Pršianska terasa Banská Bystrica, Zmeny a doplnky územných lokalít B2, B4, B5, C1, C2, D1, G, F a návrh na Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. ../2008, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 152/2005, ktorým bola vyhlásená záväzná časť Územného plánu zóny Pršianska terasa – Banská Bystrica- Zmeny a doplnky
Predkladá: Ing. arch. Ľubomír Keleman, vedúci odboru rozvoja a výstavby materiál 4
9.45 – 10.00 h

5. Urbanistická štúdia Rakytovce východ "Horné lúky" Banská Bystrica
Predkladá: Ing. arch. Ľubomír Keleman, vedúci odboru rozvoja a výstavby materiál 5
10.00 – 10.15 h

6. Správa o plnení rozpočtu Mesta Banská Bystrica za I. polrok 2008
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 6
10.15 - 10.25 h

7. Správa o hospodárení obchodných spoločností založených mestom Banská Bystrica, respektíve s majetkovou účasťou mesta v roku 2007 a návrh na ďalšie obdobie
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
10.25 - 10.30 h materiál 7


P r e s t á v k a   10.30 – 10.40 h

8. Informácia o výsledkoch kontroly NKÚ
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 8
10.40 - 10.50 h

9. Informatívna správa o pripravenosti MsÚ na prechod na euro
Predkladá: Ing. Jaroslav Šumný, prednosta MsÚ materiál 9
10.50 – 11.00 h

10. Správa o pripravenosti prevádzky zimného štadióna na hokejovú sezónu 2008/2009
Predkladá: Ing. Beáta Farkašová, vedúca odboru ekonomiky a majetku materiál 10
11.00 – 11.15 h

11. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica o Pešej zóne (letné terasy) – žiadosť o odklad
Predkladá: Ing. arch. Ľubomír Keleman, vedúci odboru rozvoja a výstavby materiál 11
11.15 – 11.20 h

12. Návrh na schválenie predloženia projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej Únie "Zvýšenie množstva vyseparovaného komunálneho odpadu Mesta Banská Bystrica"
Predkladá: Ing. arch. Ľubomír Keleman, vedúci odboru rozvoja a výstavby materiál 12
11.20 – 11.25 h

13. Návrh na obstaranie zmeny územného plánu v súvislosti s projektom "Zelená Banská Bystrica"
Predkladá: Ing. arch. Ľubomír Keleman, vedúci odboru rozvoja a výstavby materiál 13
11.25 – 11.45 h

14. Návrh na schválenie predloženia projektu a prostriedkov na spolufinancovanie projektu z fondov Európskej Únie  "Zelená Banská Bystrica"
Predkladá: Ing. arch. Ľubomír Keleman, vedúci odboru rozvoja a výstavby materiál 14
11.45 – 12.00 h

15. Informácia o priebehu prerokovania konceptu ÚPN – M Banská Bystrica a Koncepcie rozvoja mesta Banská Bystrica v oblasti tepelnej energetiky
Predkladá: Ing. arch. Ľubomír Keleman, vedúci odboru rozvoja a výstavby materiál 15
12.00 – 12.10 h


P r e s t á v k a  12.10 – 12.20 h

16. Program rozvoja bývania mesta Banská Bystrica do roku 2013
Predkladá: Ing. Anna Brašeňová, poverená vedením ÚHA mesta materiál 16
12.20 – 12.45 h

17. Návrh Štatútu Mesta Banská Bystrica
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 17
12.45 – 13.00 h

18. Návrh Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 18
13.00 – 13.20 h

19. Návrh Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Banskej Bystrici
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 19
13.20 – 13.25 h

20. Návrh Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 20
13.25 – 13.30 h

21. Personálne otázky
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
13.30 – 13.45 h

O B E D Ň A J Š I A    P R E S T Á V K A    13.45 – 14.15 h

22. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za I. polrok 2008
Predkladá: Ing. Jaroslav Šumný, prednosta MsÚ materiál 22
14.15 – 14.30 h

23. Návrh na zriadenie Komisie MsZ pre životné prostredie a nakladanie s odpadmi
Predkladá: Ing. Jaroslav Šumný, prednosta MsÚ materiál 23
14.30 – 14.40 h

24. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica o určení výšky poplatkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
Predkladá: PaedDr. Jana Sýkorová, vedúca Odboru školstva, kultúry a športu materiál 24
14.40 – 14.45 h

25. Zmena sídla Základnej školy
Predkladá: PaedDr. Jana Sýkorová, vedúca odboru školstva, kultúry a športu materiál 25
14.45 – 14.50 h

26. Zaradenie Školskej jedálne Skuteckého 8, Banská Bystrica do siete
Predkladá: PaedDr. Jana Sýkorová, vedúca odboru školstva, kultúry a športu materiál 26
14.50 – 14.55 h

27. Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta v zmysle VZN č.162/2005 v úplnom znení- oprava častí Uznesenia č.239/2008-MsZ
Predkladá: Mgr.art. Asen Almáši, predseda Komisie pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku
a ZPOZ materiál 27
14.55 – 15.00 h

28. Menovanie riaditeliek ZŠ Tatranská 10, MŠ Senická cesta 82
Predkladá: PaedDr. Jana Sýkorová, vedúca odboru školstva, kultúry a športu materiál 28
15.00 – 15.05 h

29. Oznam o výberovom konaní na riaditeľku MŠ Magurská 14
Predkladá: PaedDr. Jana Sýkorová, vedúca odboru školstva, kultúry a športu materiál 29
15.05 – 15.10 h

30. Odvolanie riaditeľky Základnej školy Trieda SNP 20, oznam o výberovom konaní na riaditeľa ZŠ Trieda SNP 20
Predkladá: PaedDr. Jana Sýkorová, vedúca odboru školstva, kultúry a športu materiál 30
15.10 – 15.15 h

31. Novelizácia Zásad informačného systému mesta Banská Bystrica
Predkladá: Mgr. Vladimír Pirošík, poslanec MsZ Banská Bystrica materiál 31
15.15 – 15.45 h

P r e s t á v k a   15.45 – 15.55 h

32. Slovo pre verejnosť
15.55 – 16.25 h

33. Informácia o súčasnom stave prác na likvidácii odpadových vôd
- prezentácia zástupcu ALPINE Slovakia, spol. s.r.o k projektu ISPA
16.25 – 16 35 h

34. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly poskytnutia účelových prostriedkov formou dotácií právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu Odboru starostlivosti o obyvateľa a ich čerpania vo vzťahu k realizácii účelu, na ktorý boli tieto prostriedky poskytnuté, za roky 2006 a 2007 (VZN 162/2005)
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
16.35 – 16.45 h

35. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly príjmov a výdavkov za rok 2007 v Základnej škole Radvanská 1, Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
16.45 – 16.55 h

36. Správa o výsledku následnej finančnej kontrole vedenia a nakladania s pokladničnou hotovosťou, príjmov a výdavkov pokladne MsÚ za rok 2007
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
16.55 – 17.05 h

37. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly hospodárnosti použitých finančných prostriedkov v Stredisku služieb školám, Uľanská cesta 66, Banská Bystrica za roky 2006 a 2007
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
17.05 – 17.10 h

38. Informácia o priebehu a závere následnej finančnej kontroly hospodárenia príspevkovej organizácie IÚM Banská Bystrica za roky 2004 a 2005 a o stanovisku postúpenom na Okresnú prokuratúru Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
17.10 – 17.15 h

39. Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica za obdobie od 25. 6. 2008 do 22. 8. 2008
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
17.15 – 17.20 h

40. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 24. júna 2008
(poslancom MsZ boli interpelácie rozdané do priečinkov na MsÚ) materiál 40

41. Interpelácie poslancov

42. D i s k u s i a

43. Prezentácia „Aliancie Rómskych organizácií“ materiál 43

44. Ukončenie mestského zastupiteľstvaInformatívny materiál:
1. Situačná správa o vývoji finančných vzťahoch pri zabezpečení MHD v Banskej Bystrici
2. Zriadenie Kancelárie verejného ochrancu práv v Banskej Bystrici- návrhNa zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je MsZ
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. zástupcu náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
7. občanov mesta Banská Bystrica

 


 


1380952

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka