Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka na I. mimoriadne MsZ - 29.5.2008

POZVÁNKA A MATERIÁL NA I. MIMORIADNE ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI

 

 

 

Primátor
mesta
Banská Bystrica
                                                                                                            Banská Bystrica, 22. 5. 2007

 

P O Z V Á N K AV zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a
doplnkov a časti VI., čl. 2, bod 2 Rokovacieho poriadku MsZ z v o l á v a m I. mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

29. máj 2007 (utorok) o 14.00 hdo Veľkej siene Mestského úradu , Ul. ČSA 26 , Banská Bystrica s nasledovným programom: pozvánka


1. O t v o r e n i e 14.00 –14.10 h

2. Skúška hlasovacieho zariadenia 14.10 – 14.15 h

3. Voľba návrhovej komisie 14.15 – 14.20 h

4. Dôvodová správa k návrhu na nájom majetku vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/91 Zb. o majetku obcí (v znení neskorších predpisov) a iné.
Predkladá: Radoslav Lukaj, prednosta MsÚ, materiál 4
14.20 – 15.00 h

5. ÚPN A Banská Bystrica Zmeny a doplnky XXII. etapa - Areál Zares-u Banská Bystrica,lokalita č.158 a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. .../2007 k schválenému Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica - Zmeny a doplnky XXII. etapa - Areál Zares-u, lokalita č.158 - záväzná časť
Predkladá: Ing. arch. Ľubomír Keleman, riaditeľ ÚHA materiál 5
/materiál ste obdržali na MsZ dňa 15. 5. 2007/
15.00 – 15.30 h

6. Ukončenie mestského zastupiteľstva
Ivan S a k t o r
primátor mesta
Na zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je MsZ
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. Dušana Húsku, náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
7. občanov mesta Banská Bystrica


 


1377613

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka