Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka a materiál na 6. zasadnutie MsZ - 15.5.2007

POZVÁNKA A MATERIÁL NA 6. ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI


 

 

Primátor
mesta
Banská Bystrica
                                                                                                             Banská Bystrica, 4. 5. 2007

 

P O Z V Á N K AV zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a
doplnkov z v o l á v a m  6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

15. máj 2007 (utorok) o 9.00 hdo Veľkej siene Mestského úradu , Ul. ČSA 26 , Banská Bystrica s nasledovným programom: pozvánka


1. O t v o r e n i e  9.00 – 9.10 h

2. Skúška hlasovacieho zariadenia 9.10 – 9.15 h

3. Voľba návrhovej komisie 9.15 – 9.20 h

4. Výsledky hospodárenia a Záverečný účet Mesta Banská Bystrica za rok 2006
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 4
9.20 – 10.15 h

5. Návrh na spolufinancovanie rozvoja sociálnych služieb /Multifunkčné komunitné centrum/
Predkladá: Ing. Mária Filipová, vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa materiál 5
10.15 – 10.30 h

P r e s t á v k a  10.30 – 10.40 h

6. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica na roky 2007 – 2013
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 6
10.40 – 11.00 h

7. Vyhodnotenie zabezpečenia výkonu zimnej údržby na miestnych komunikáciách a chodníkoch na území mesta Banská Bystrica
Predkladá: p. Dušan Čierny, vedúci odboru komunálnych vecí materiál 7
11.00 – 11.20 h

8. Vyhodnotenie opatrení na zlepšenie stavu verejného poriadku na území mesta Banská Bystrica – Opatrenia za obdobie január až marec 2007 materiál 8
Predkladá: Dušan Húska, náčelník MsP
11.20 – 11.40 h

9. Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 162/2005
Predkladá: Mgr. Asen Almáši, predseda Komisie MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZmateriál 9
11.40 – 11.50 h

10. Dôvodová správa k návrhu na odpredaj, nájom majetku vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica a nadobudnutie majetku do vlastníctva Mesta Banská Bystrica v zmysle §-9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov a iné
Predkladá: Radoslav Lukaj, prednosta MsÚ materiál 10
11.50 – 12.10 h

P r e s t á v k a  12.10 – 12.20 h

11. Návrh Mesta Banská Bystrica na vystúpenie z Únie miest Slovenska
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 11
12.20 – 12.30 h

12. Urbanistická štúdia „Rakytovce Západ“ Banská Bystrica
Predkladá: Ing. arch. Ľubomír Keleman, riaditeľ ÚHA materiál 12
12.30 – 12.50 h

13. ÚPN A Banská Bystrica Zmeny a doplnky XXII.etapa - Areál Zares-u Banská Bystrica,lokalita č.158 a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Banská Bystrica č. ..../2007 k schválenému Územnému plánu aglomerácie Banská Bystrica - Zmeny a doplnky XXII.etapa - Areál Zares-u, lokalita č.158 - záväzná časť materiál 13
Predkladá: Ing. arch. Ľubomír Keleman, riaditeľ ÚHA
12.50 – 13.20 h

14. Úprava výšky mesačných odmien poslancov MsZ v zmysle Poriadku odmeňovania poslancov MsZ, členov MsR, predsedov komisií MsZ vrátane dočasných komisií, predsedov výborov mestských častí, zástupcu primátora mesta a dlhodobo uvoľnených poslancov v Banskej Bystrici
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
13.20 – 13.45 h

O B E D Ň A J Š I A  P R E S T Á V K A  13.45 – 14.15

15. Prvé partnerstvo sociálnej ekonomiky na Slovensku
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
14.15 – 14.45 h

16. Personálne otázky
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
14.45 – 15.00 h

17. Doplnenie komisií MsZ o členov z radov neposlancov
Predkladá: Róbert Kazík, zástupca primátora mesta
15.00 – 15.15 h

18. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly výdavkov z rozpočtu mesta na verejné osvetlenie za rok 2006
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór
15.15 – 15.30 h


19. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly poskytovania a použitia účelových prostriedkov poskytnutých formou dotácií v roku 2006 právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu referátu mládeže a športu MsÚ Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór
15.30 – 15.45 h

P r e s t á v k a   15.45 – 15.55 h

20. Informácia o činnosti hlavného kontrolóra mesta za obdobie od 7. marca 2007 do 4. mája 2007 a stanovisko k záverečnému účtu za rok 2006
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór

21. a) Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 20. marca 2007
/poslancom MsZ bola správa rozdaná aj do priečinkov v KPP/
b) Interpelácie poslancov materiál 21

22. Informácia zástupcu primátora mesta o rokovaniach vykonaných od predchádzajúceho zasadnutia MsZ
Predkladá: Róbert Kazík, zástupca primátora mesta

23. Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta

24. D i s k u s i a

25. Ukončenie mestského zastupiteľstva

 

 Ivan S a k t o r
primátor mesta

 

 


Informatívny materiál:
- Informácia o dôvodoch nevyčerpania podielu zaplatenej dane z roku 2004
- Stanovisko k plneniu uznesenia č. 31/2007 – MsZ zo dňa 20. 3. 2007Na zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je MsZ
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. Dušana Húsku, náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
7. občanov mesta Banská Bystrica

 


 


1378470

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka