Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka a materiál na 4. a 5. zasadnutie MsZ - 20.3.2007

POZVÁNKA A MATERIÁL NA 4. ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI


 

 

Primátor
mesta
Banská Bystrica
                                                                                                              Banská Bystrica, 12. 3. 2007

 

P O Z V Á N K AV zmysle §-u 12, ods. 2 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a
doplnkov a časti VII., čl. 5 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici z v o l á v a m  4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

20. marec 2007 (utorok) o 9.00 hdo Veľkej siene Mestského úradu , Ul. ČSA 26 , Banská Bystrica s nasledovným programom: pozvánka


1. O t v o r e n i e 9.00 – 9.10 h

2. Skúška hlasovacieho zariadenia 9.10 – 9.15 h

3. Voľba návrhovej komisie 9.15 – 9.20 h

4. Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 23. januára 2007 materiál 4

5. Interpelácie poslancov

6. Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta

7. D i s k u s i a

8. Ukončenie mestského zastupiteľstvaIvan S a k t o r
primátor mesta
Na zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je MsZ
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. Bc. Antona Víglaského, náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
7. občanov mesta Banská Bystrica

 


 

 -------------------------------------------------------------------------

 

POZVÁNKA A MATERIÁL NA 5. ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI

 

 

 

Primátor
mesta
Banská Bystrica
                                                                                                             Banská Bystrica, 12. 3. 2007

 

P O Z V Á N K AV zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a
doplnkov z v o l á v a m 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

20. marec 2007 (utorok) o 11.00 hdo Veľkej siene Mestského úradu , Ul. ČSA 26 , Banská Bystrica s nasledovným programom: pozvánka


1. O t v o r e n i e  11.00 – 11.10 h

2. Skúška hlasovacieho zariadenia 11.10 – 11.15 h

3. Voľba návrhovej komisie 11.15 – 11.20 h

4. Personálne otázky
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
11.20 – 11.40 h

5. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2007, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. 128/2004 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Bystrica v znení Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 138/2004 a Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 163/2005
Predkladá: Ing. Pavol Vaník, vedúci oddelenia ÚR a KV materiál 5
11.40 – 12.00 h


6. Návrh na vznik Dočasnej komisie MsZ za účelom zmeny volebných obvodov a Štatútu mesta
Predkladá: Radoslav Lukaj, prednosta MsÚ materiál 6
12.00 – 12.30 h

P r e s t á v k a   12.30 – 12.40 h

7. Dôvodová správa k návrhu na odpredaj a zámenu majetku vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č.138/91 Zb.o majetku obcí /v znení neskor. predpisov/ a iné
Predkladá: Radoslav Lukaj, prednosta MsÚ materiál 7
12.40 – 13.00 h

8. Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Banská v zmysle VZN č. 162/2005
Predkladá: MUDr. Ladislav Slobodník, predseda Komisie MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku materiál 8
13.00 – 13.20 h

9. Poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Banská Banská v zmysle VZN č. 162/2005
Predkladá: Mgr. Asen Almáši, predseda Komisie MsZ pre kultúru, informatiku, mestskú kroniku a ZPOZ materiál9
13.20 – 13.45 h

O B E D Ň A J Š I A  P R E S T Á V K A   13.45 – 14.15 h

10. Informatívna správa o projekte „Európske hlavné mesto kultúry 2013“
Predkladá: Mgr. Monika Uhlerová, vedúca kancelárie primátora mesta materiál 10
14.15 – 14.45 h

11. Záznam o výsledku kontroly dôvodnosti pokynov vydaných k odtiahnutiu osobných motorových vozidiel v meste Banská Bystrica v zmysle uznesenia MsZ č. 638/2006 – MsZ zo dňa 30. 11. 2006
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
14.45 – 15.15 h


12. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly hospodárnosti použitých finančných prostriedkov za rok 2006 v Materskej škole 29. augusta 14, Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
15.15 – 15.30 h

13. Správa o vykonaní revízie neinvestičného fondu Moje meste Banská Bystrica za rok 2006
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
15.30 – 15.45 h

P r e s t á v k a  15.45 – 15.55 h

14. Správa o činnosti Mestskej polície Banská Bystrica za rok 2006
Predkladá: Bc. Anton Víglaský, náčelník MsP materiál 14
15.55 – 16.10 h

15. Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta

16. Interpelácie poslancov materiál 16

17. D i s k u s i a

18. Ukončenie mestského zastupiteľstva
Ivan S a k t o r
primátor mesta
Informatívny materiál:
- Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta Banská Bystrica k 31. 12. 2006Na zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je MsZ
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. Bc. Antona Víglaského, náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
7. občanov mesta Banská Bystrica

 


 


1380934

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka