Prechod na navigáciu Hlavné menu
Banská Bystrica mesto

Pozvánka a materiál na 3 zasadnutie MsZ - 6.3.2007

POZVÁNKA A MATERIÁL NA 3. ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZSTUPITEĽSTVA V BANSKEJ BYSTRICI


 

 

Primátor
mesta
Banská Bystrica
                                                                                                                                                      Banská Bystrica, 26. 2. 2007

 

P O Z V Á N K AV zmysle §-u 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a
doplnkov z v o l á v a m 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici na

 

6. marec 2007 (utorok) o 9.00 hdo Veľkej siene Mestského úradu , Ul. ČSA 26 , Banská Bystrica s nasledovným programom: pozvánka


1. O t v o r e n i e 9.00 – 9.10 h

2. Skúška hlasovacieho zariadenia 9.10 – 9.15 h

3. Voľba návrhovej komisie 9.15 – 9.20 h

4. Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za II. polrok 2006
Predkladá: Radoslav Lukaj, prednosta MsÚ materiál 4
9.20 – 9.45 h

5. Návrh na zriadenie Výborov mestských častí
Predkladá: Radoslav Lukaj, prednosta MsÚ materiál 5
9.45 – 10.00 h

6. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č. ../2007 o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev v meste Banská Bystrica
Predkladá: PaedDr. Ján Chladný, vedúci odd. soc. vecí, kultúry, športu a vzdelávania MsÚ  materiál 6
10.00 – 10.30 h


P r e s t á v k a 10.30 – 10.40 h

7. Schválenie zápisu do Kroniky mesta Banská Bystrica za rok 2005
Predkladá: PaedDr. Ján Chladný, vedúci odd. soc. vecí, kultúry, športu a vzdelávania MsÚ materiál 7
10.40 – 10.50 h

8. Návrh na zaradenie poslancov Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici do školských rád škôl a školských zariadení na území mesta Banská Bystrica v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica a Banskobystrického samosprávneho kraja
Predkladá: PaedDr. Ján Chladný, vedúci odd. soc. vecí, kultúry, športu a vzdelávania MsÚ materiál 8
10.50 – 11.10 h

9. Vyhodnotenie opatrení na zlepšenie stavu verejného poriadku na území mesta Banská Bystrica – Opatrenia za obdobie október až december 2006
Predkladá: Bc. Anton Víglaský, náčelník MsP materiál 9
11.10 – 11.30 h

10. Návrh Organizačného poriadku Mestského úradu v Banskej Bystrici
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta materiál 10

11.30 – 12.10 h

P r e s t á v k a  12.10 – 12.20 h

11. Správa – analýza čerpania finančných prostriedkov malých investičných akcií vo volebných obvodoch za rok 2006
Predkladá: Radoslav Lukaj, prednosta MsÚ materiál 11
12.20 – 12.45 h

12. Dôvodová správa k návrhu na odpredaj a zámenu majetku vo vlastníctve Mesta Banská Bystrica v zmysle §-u 9, ods. 2, písm. a/ zákona SNR č.138/91 Zb.o majetku obcí /v znení neskor. predpisov/ a iné
Predkladá: Radoslav Lukaj, prednosta MsÚ materiál 12
12.45– 13.15 h


13. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2006
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór
13.15 – 13.30 h

14. Protokol o výsledku z kontroly vybavovania sťažností odstúpených útvarom hlavného kontrolóra na prešetrenie a vybavenie v zmysle vyplývajúceho zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach za obdobie I. polroka 2006
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór
13.30 – 13.45 h

O B E D Ň A J Š I A  P R E S T Á V K A  13.45 – 14.15 h

15. Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly nakladania s finančnými prostriedkami určenými na prevádzkovanie MHD z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v roku 2005 vtedajšiemu dopravcovi SAD BBDS, a.s. Banská Bystrica
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór
14.15 – 14.30 h

16. Informácia o činnosti útvaru hlavného kontrolóra za obdobie od 1. 12. 2006 do 1. 3. 2007
Predkladá: Ing. Juraj Odor, hlavný kontrolór mesta
14.30 – 14.45 h

17. Personálne otázky materiál 17
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta
14.45 – 15.15 h

18. a) Správa o vybavovaní interpelácií poslancov MsZ zo zasadnutia MsZ 23. januára 2007
b) Interpelácie poslancov materiál 18

19. Ústna informácia o rokovaniach primátora mesta
Predkladá: Ivan Saktor, primátor mesta

20. D i s k u s i a

21. Ukončenie mestského zastupiteľstva

Ivan S a k t o r
primátor mesta


Informatívny materiál:
- Doplnok č. 1 – Plnenie Zásad informačného systému mesta Banská Bystrica
- Otvorený list obyvateľov Banskej Bystrice – Uľanky Mestskému zastupiteľstvu v Banskej Bystrici

Na zasadnutie pozývam:
1. poslancov MsZ
2. riaditeľov organizácií, ktorých zriaďovateľom je MsZ
3. vedúcich zamestnancov MsÚ
4. Bc. Antona Víglaského, náčelníka MsP
5. poslancov NR SR za Banskú Bystricu
6. zástupcov tlače, rozhlasu a televízie
7. občanov mesta Banská Bystrica

 


 


1370887

TitulkaMestoObčanPodnikateľNávštevník
Úvodná stránka